Hotărârea nr. 33/2016

Hotărârea nr.33 / 25.08.2016 privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Ciupitu Teodor.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier al dlui. Ciupitu Teodor

Având în vedere demisia dlui. Ciupitu Teodor, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.32292/12.08.2016;

Luând în considerare Referatul constatator întocmit de Primarul Sectorului 5 și Secretarul Sectorului 5;

în temeiul art. 9 alin.(2) lit.”a” și art.12 alin (1) din Legea nr.3 93/2004 privind Statutul aleșilor locali și art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui. Ciupitu Teodor și se declară vacant locul acestuia.

Art.2. - Primarul Sectorului 5 și Serviciul Relații cu Consiliul Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretai/ȘeMor,

Cristina Cornelia Fetfț/dcțan

Nr. /25.08.2016