Hotărârea nr. 32/2016

Hotărârea nr.32 / 25.08.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Serediuc Mircea.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier al dlui. Serediuc Mircea

Având în vedere demisia dlui. Serediuc Mircea, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 28713 /20.07.2016;

Luând în considerare Referatul constatator întocmit de Primarul Sectorului 5 și Secretarul Sectorului 5;

în temeiul art. 9 alin.(2) lit.”a” și art.12 alin (1) din Legea nr.3 93/2004 privind Statutul aleșilor locali și art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind

9 administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui. Serediuc Mircea și se declară vacant locul acestuia.

Art.2. - Primarul Sectorului 5 și Serviciul Relații cu Consiliul Local vor ț aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ContrasemiYează Secreta r/ȘÂctor,

Cristina Corneli^Eț/tyrd'ean