Hotărârea nr. 31/2016

Hotărârea nr.31 / 19.07.2016 privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea spațiilor situate la parterul imobilului din București, str. Uranus nr.102-104, bl.A7, sc. A, sc. B și sc. C, sector 5, aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 5 prin Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea spațiilor situate la parterul imobilului din București str. Uranus nr. 102-104, Bl. A7, sc. A, Sc. B și Sc. C, sector 5, aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 5 prin Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București nr.620790/12.07.2016, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr.28086/15.07.2016; Adresa nr. 19929/29.01.2016, emisă de Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5

București către Ministerul Apărării Naționale;

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurie proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 714/2010 privind schimbarea dreptului de administrare a unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului;

în temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită Guvernului României trecerea spațiilor situate la parterul imobilului din București str. Uranus nr. 102-104, Bl. A7, sc. A, Sc. B și Sc. C, sector 5, aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 5 prin Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5.

Art. 2. Datele de identificare ale spațiilor situate la parterul imobilului situat în București str. Uranus nr. 102-104, sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Sectorului 5 București , Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5și Serviciul Secretariat Consiliul Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXĂ Ia HCL nr..    _/19.07.2016

DATE DE IDENTIFICARE ale imobilului situat în București str. Uranus nr. 102-104, Bl. A7, se. A, Se. B și Sc. C, sector 5, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale

Locul unde este situat

terenul

j(

Persoana juridică de la

care se

transmit spațiile situate la

Parterul

imobilului

Persoana juridică la care se transmit spațiile situate la Parterul

imobilului

Codul de identificare

din inventarul

bunurilor aflate în

administrarea Ministerului Apărării Naționale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

Municipiul București str. Uranus nr. 102-104, Bl. A7, sc. A, Sc. B și Sc. C, sector 5

Statul

Român-

administrarea

Ministerului

Apărării

Naționale

Proprietatea publică a Municipiului București și administrarea

Consiliului

Local al

Sectorului 5

Parter imobil, aflat în domeniul public al

statului    si

)

administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform Protocolului    nr.

M1596/17.03.1993, emis de Raionul

Imobiliara-RA

Minuta    nr.

50878/13.12.1996, emis de CLMB, Proces    verbal

predare-primire nr. FN/12.05.1997, emis de DAFI

Construcțiile: CI în CF 202522-C1, C3 în CF 202522-C3 Construcțiile: CI în CF 202522-C1 Teren în proprietate în suprafață de

2314,31 mp (din acte 2285 mp) și construcție- bloc A7 în suprafață construită de 1184,20 mp