Hotărârea nr. 29/2016

Hotărârea nr.29 / 19.07.2016 privind modificarea componenței Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor Sector 5, constituit prin HCL Sector 5 nr.27/19.03.2014 și modificată prin HCL Sector 5 nr.82/26.11.2015.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea componenței Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor-sector 5 constituit prin HCLS 5 nr 27/19.03.2014 modificată prin HCLS 5 nr 82/26.11.2015

Având în vedere:

Raportul Direcției învățământ și Relații Comunitare;

H.G. nr. 18 din 14.01.2015, prin care a fost aprobată Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020

Ținând cont de prevederile art. 36 alin. 2 lit. d pct. 2, Art. 45 alin. 1 și alin.5,precum și Art. 81 alin 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare propunerea dlui. consilier Bîrsan Mihai precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al Comisiei de Validare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă desemnarea domnului consilier Giurcă Augustin Răzvan, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Sector 5 în Grupul de Lucru Local pentru problemele romilor -sector 5.

Art. 2 - Se aprobă modificarea componenței Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor - sector 5, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Secretariat Consiliu Local și persoanele menționate în anexă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR 5 CRISTINA CORNELIA FiHURDEANComponența Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor - Sectorul 5

NR.

CRT

NUMELE Șl PRENUMELE

INSTITUȚIA

>

1.

Giurca Augustin Răzvan

Consiliul Local Sector 5

2.

Dumitru Ioana Raluca

Direcția învățământ și Relații Comunitare -

Compartimentul Experți Etnie Roma

3.

Stroescu Marilena

Inspectoratul Școlar al Sectorului 5

4.

Burcuș Fănica

Poliția Locală Sector 5

5.

Constantin Ioana

DGASPC Sector 5

6.

Stănimir Geanina Felicia

Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

7.

Pârvu Carmen

Direcția Evidența Populației

8.

Bolocan Maria

Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă

Sector 5

9.

Manea Cătălin

Partida Romilor - Pro Europa

10.

Rădulescu Marius

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate -

Sastipen

11.

Botonogu Florin

Fundația Policy Center for Roma and Minorities

12.

Văduva Adrian

Grupul de inițiativă Local - Sectorul 5