Hotărârea nr. 28/2016

Hotărârea nr.28 / 19.07.2016 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Tuturor Sfinților Români, Parohia Sfânta Treime Ghencea) în anul 2016.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

Privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Tuturor Sfinților Români, Parohia Sf. Treime Ghencea), în anul 2016

Având în vedere:

raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția învățământ și

Relații Comunitare;

adresa nr. 10.815/25.03.2016 emisă de Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoieria

Sector V Capitală;

-    adresa emisă de Parohia Tuturor Sfinților Români, înregistrată sub nr.

13.876/13.04.2016;

-    adresa emisă de Parohia Sf. Treime Ghencea, înregistrată sub nr.

14.091/14.04.2016;

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în anul 2016 pentru unități de cult din sectorul 5, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Sumele menționate în Anexă vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Secretariat, Consiliul Local și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. ăd? / /$■ 0/^2016

ANEXĂ la HCLS 5 nr.    l/S G^.    2016

Sprijin financiar acordat pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Acoperământul Maicii Domnului Ferentari, Parohia Sf. Elefterie Vechi și Parohia

Vovidenia), în anul 2016

Nr.

crt.

Unitatea de cult/Obiectul

Suma alocată -lei-

1.

Parohia Tuturor Sfinților Români

600.000

2.

Parohia Sf. Treime Ghencea

400.000

TOTAL

1.,000.000