Hotărârea nr. 27/2016

Hotărârea nr.27 / 19.07.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Pro Familia, pentru organizarea programului socio-cultural și educativ Seri de film, muzică și poezie, în perioada 29 iulie – 11 septembrie 2016.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Pro Familia,

pentru organizarea programului socio-cultural și educativ Seri de film, muzica și poezie, în perioada 29 iulie - 11 septembrie2016

Având în vedere:

-    Raportul comun al Direcției învățământ și Relații Comunitare și al Direcției Economice;

-    Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 26733/06.07.2016, emisă de Asociația Pro Familia.

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Pro Familia, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Secretariat Consiliu Local, Direcția învățământ și Relații Comunitare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa 1 la HCLS 5 nr. 4*    /    2016

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare adresei emise de Asociației Pro Familia, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 26733/06.07.2016 părțile, respectiv:

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar, și doamna Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic,

și

Asociația Pro Familia

Cu sediul în București, Str. Sirenelor, nr. 10-12, scara A, parter, ap. 2, sector 5, înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 3565/A/1990, sentința civilă nr. 19971990, autorizația 313/PJ/2002, cod fiscal 8286618, cont bancar RO41BTRL 04101205H42775XX, deschis la Banca Transilvania, Agenția Lipscani, reprezentată prin doamna Gina Ștefan, în calitate de Președinte.

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie organizarea programului sociocultural și educativ Seri de film, muzică și poezie, în perioada 29 iulie - 11 septembrie2016, în Parcul Sebastian.

Contextul proiectului:

Persoanele active, dar și persoanele în vârstă și copiii, trebuie să petreacă timp liber de calitate, într-un mod plăcut și relaxant. Parcurile sectorului 5 au devenit principalele locuri de petrecere a timpului liber în serile călduroase din sezonul estival. în acest context, programul Seri de film, muzică și poezie poate oferi un important aport cultural categoriilor sociale care nu-și permit vacanțe în afara orașului și nici participarea la evenimente culturale.

Scopul proiectului:

Scopul proiectului îl constituie promovarea activităților culturale și educative de substanță în rândul membrilor comunității sectorului 5, în vederea diversificării ofertei de timp liber de calitate al acestora. Totodată, proiectul urmărește promovarea valorilor fundamentale ale familiei, formă elementară de organizare socială.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.    facilitarea accesului membrilor comunității sectorului 5 la programe cultural-educative;

2.    diversificarea ofertei de activități de agrement propuse locuitorilor sectorului 5 în perioada estivală.

Spațiul și intervalul de desfășurare a proiectului:

Evenimentele socio-culturale se vor derula în spațiul neconvențional al Parcului Sebastian din sectorul 5, în week-end-urile din perioada 29 iulie - 11 septembrie 2016, în intervalul orar 19.00-21.00.

Activitățile specifice ale proiectului:

-    proiecții de film de comedie, pentru copii sau pentru întreaga familie;

-    recitaluri și discuții în aer liber, cu o durată de maximum 30 de minute.

Beneficiarii proiectului:

Locuitorii sectorului 5, în principal.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 45.198 de euro (T.V.A. inclus), plătibili în lei, la cursul de schimb afișat de BNR la data emiterii facturii și se determină conform anexei 1 la prezentul acord de parteneriat.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3.1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 3 luni de la data semnării sale. Evenimentele socio-culturale și educative propriu-zis se vor desfășura în perioada 29 iulie - 11 septembrie2016.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.2. Obligațiile Asociației Pro Familia

Art. 4.2.1. Asociația Pro Familia va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile din proiect, conform obligațiilor asumate prin prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.2.2. Asociația Pro Familia se obligă să asigure cetățenilor accesul gratuit la activitățile evenimentelor socio-culturale și educative specifice proiectului.

Art. 4.2.3 Asociația Pro Familia este răspunzătoare de achiziționarea drepturilor necesare producerii și prezentării spectacolelor cinematografice, răspunde de achitarea onorariilor și a drepturilor de autor și conexe, aferente organizării și producerii acestora, precum și de orice alte obligații decurgând din utilizarea și aducerea la cunoștința publică a repertoriului muzical, conform legislației române.

Art. 4.2.4. în condițiile în care momente din acțiunile socio-culturale vor fi transmise pe un post de televiziune, Asociația Pro Familia este conștientă că este răspunzătoare și se va asigura că evenimentele promovate nu vor încălca legile și reglementările în vigoare ale CNA.

Art. 4.2.5. Asociația Pro Familia se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale proiectului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.2.6. Asociația Pro Familia se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a evenimentului.

Art. 4.2.7. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Asociația Pro Familia va pune la dispoziția Primăria Sectorului 5, un decont justificativ pentru plățile

efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3 Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.3.1. Primăria Sectorului 5 va sprijini derularea proiectului, prin obținerea tuturor avizelor și acordurilor din sfera sa de competență, în vederea asigurării desfășurării proiectului în condiții optime;

Art. 4.3.2 Primăria Sectorului 5 va contribui la asigurarea mediatizării evenimentului pe raza sectorului 5;

Art. 4.3.3 Primăria Sectorului 5, va face demersuri către Administrația Domeniului Public Sector 5, în vederea punerii la dispoziție a spațiului necesar desfășurării activității prevăzute la cap. 1, art. 1.1. din prezentul acord de parteneriat;

Art. 4.3.4. Primăria Sectorului 5, va face demersuri către Poliția Locală Sector 5, în vederea asigurării prezenței unui efectiv de polițiști locali pentru menținerea ordinii în zona Parcului Sebastian, în perioada 29 iulie - 11 septembrie 2016, în intervalul orar: 19.00-21.00.

Art. 4.3.5. Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ și Relații Comunitare, va asigura monitorizarea activităților prevăzute în prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.3.6. Primăria Sectorului 5 va achita suma prevăzută la art. 2.1, în baza facturii/facturilor emise de Asociația Pro Familia, reprezentând valoarea prezentului acord de parteneriat.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-l soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi /    .2016. în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

Anexa 1 la Acordul de Parteneriat nr._t_2016

Bugetul estimativ al programului socio-cultural și educativ Seri de film, muzică și poezie,

Parcul Sebastian, 29 iulie - 11 septembrie2016

Bugetul estimativ aferent lunii iulie 2016 (30 și 31 iulie 2016)

Nr.

crt.

Capitole buget

Sume

1.

Scenotehnica (sunet, lumini și electrica, ecran retroproiecție 6x4, proiector, personal tehnic specializat)

€ 1.582

2.

Licențe filme

€360

3.

Onorarii echipa artistică și realizare eveniment:

PR -1 persoană; pictură fețe copii - 1 persoană; animatori - 6 persoane; artist plastic - 1 persoană; fotografi - 2 persoane; operatori imagine - 3 persoane; selecționer filme - 1 persoană; traducător filme - 2 persoane; prezentatori - 2 persoane; producător - 1 persoană.

€4.321

4.

Concepție eveniment

€ 2.000

Total luna iulie

€ 8.263

■ • • - ■ ....... . . . . ... .......

Bugetul estimativ aferent lunii august 2016 (6, 7,13,14, 20, 21, 27 și 28 august 2016)

Nr.

crt.

Capitole buget

Sume

■■■■■•■' • • ■ • • •• .

1.

Scenotehnica (scena, sunet, lumini și electrica, ecran retroproiecție 6x4, proiector, personal tehnic specializat)

€6.328

2.

Licențe filme

€ 1.440

3.

Onorarii echipa artistică și realizare eveniment:

PR - 1 persoană; pictură fețe copii - 1 persoană; animatori - 6 persoane; artist plastic - 1 persoană; fotografi - 2 persoane;

€ 12.962

operatori imagine - 3 persoane; selecționer filme - 1 persoană; traducător filme - 2 persoane; prezentatori - 2 persoane; producător -1 persoană.

4.

Concepție eveniment

€ 5.000

Total luna august

€25.730

Bugetul estimativ aferent lunii septembrie 2016 (3, 4,10 și 11 septembrie 2016)

Nr.

crt.

Capitole buget

Sume

. .

1.

Scenotehnica (sunet, lumini și electrica, ecran retroproiecție 6x4, proiector, personal tehnic specializat)

€3.164

2.

Licențe filme

€720

3.

Onorarii echipa artistică și realizare eveniment:

PR - 1 persoană; pictură fețe copii - 1 persoană; animatori - 6 persoane; artist plastic - 1 persoană; fotografi - 2 persoane; operatori imagine - 3 persoane; selecționer filme - 1 persoană; traducător filme - 2 persoane; prezentatori - 2 persoane; producător -1 persoană.

€4.321

4.

Concepție eveniment

€ 3.000

Total luna septembrie

€11.205

Total general, lunile iulie, august, septembrie 2016: € 45.198


CONTRAS, SECRETA CRISTINA CORNEL

NEAZĂ

CTOR

RtlEAN