Hotărârea nr. 26/2016

Hotărârea nr.26 / 19.07.2016 privind modificarea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 de la nivelul Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii a Sectorului 5, conform Legii nr.550/2002

Având în vedere Raportul de Specialitate al Serviciului Secretariat, Consiliul Local din cadrul Primăriei Sectorului 5 București;

Luând în considerare propunerile făcute de dl. consilier Bîrsan Mihai precum și rezultatul votului, consemnat în Procesul verbal al ședinței;

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(l) lit. „a” din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local;

în temeiul ale art.45 alin.(l) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se desemnează dl. consilier Agheorghiesei Emil, dl. consilier Matei Ion și dl. consilier Jelea Bogdan Ion, membri în cadrul Comisiei Sectorului 5 pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, ce cad sub incidența Legii nr.550/2002, completată și modificată.

Art.2 - Primarul Sectorului 5 va emite Dispoziție pentru modificarea componenței Comisiei menționate la art. 1 al prezentei hotărâri.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Secretariat Consiliul Local și persoanele nominalizate la art.l vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. Z19.07.2016