Hotărârea nr. 25/2016

Hotărârea nr.25 / 19.07.2016 privind preluarea amenajărilor înregistrate în evidențele contabile ale SC Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind preluarea amenajărilor înregistrate in evidentele contabile ale SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.

Ținând cont de Raportul de Specialitate întocmit de către Direcția Utilități Publice si Direcția Economică;

9    9    "

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba preluarea valorii amenajărilor efectuate asupra imobilelor administrate de societate si înregistrate in evidentele contabile ale SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A., de către Direcția Economica din cadrul Primăriei Sectorului 5.

Art. 2 - (1) Preluarea valorii amenajărilor menționate la art. 1 se va face de către o comisie constituită prin dispoziție a Primarului Sectorului 5.

(2) Preluarea și predarea bunurilor menționate anterior vor fi consemnate într-un protocol de predare-primire care va fi semnat, pe de-o parte de membrii comisiei constituite potrivit alin. 1 iar pe de alta parte de către operatorul economic care preda bunurile.

Art. 3 - Prevederile acestei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 5, SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A., Direcția Economica, Direcția Utilități Publice din cadrul Primăriei Sectorului 5 si Serviciul Secretariat al Consiliului Local al Sectorului 5.

Contrasemnează, SECRETAR OR 5,

CRISTINA CORMLȚU^EURDEAN

Z5 u-A'X