Hotărârea nr. 24/2016

Hotărârea nr.24 / 19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind delegarea serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5

Având in vedere:

Raportul de specialitate privind delegarea serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5 întocmit de Direcția Utilități Publice și Direcția Economică;

HCGMB nr. 203/29.11.2012 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public a unor terenuri din Municipiul București și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 5;

în conformitate cu prevederile Art. 81 alin.(4) a Legii 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor — cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, ale Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică.

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art 1 - Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea soluțiilor optime de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat, respectiv a serviciilor publice de amenajare si întreținere a zonelor verzi, parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii administrate de către Sectorul 5, potrivit Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Se aproba Regulamentul serviciilor publice de amenajare si întreținere a zonelor verzi, parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii administrate de către Sectorul 5, potrivit anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 - Se. aprobă delegarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, respectiv a serviciilor publice de amenajare si întreținere a zonelor verzi, parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii administrate de către Sectorul 5, prin gestiune delegată, cu atribuire directă către SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.

Art.4 - Se aproba Caietul de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de amenajare si întreținere a zonelor verzi, parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii administrate de către Sectorul 5, potrivit anexei 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.5 - Se aproba contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice menționate la Art.3 al prezentei hotărâri, potrivit anexei 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 6 - Se aproba Lista tarifelor care vor fi practicate de către SC AMENAJARE EDILITARA și SALUBRIZARE S.A. pentru desfășurarea activităților delegate, prevăzute la Art.3, potrivit anexei 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.7 - Consiliul Local Sector 5 îl împuternicește pe Primarul Sectorului 5 să semneze contractul prevăzut la art.5 al prezentei hotărâri.

Art.8 - In termen de maxim 60 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii, operatorul are obligația de a solicita si de a obține Lista bunurilor necesare realizării serviciului delegat, ce se predau în baza contractului de delegare a gestiunii prevăzut la Art.5 al prezentei hotărâri.

Art.9 - (1) Predarea-preluarea bunurilor menționate la Art.8 către societate se va face de către o comisie constituita prin dispoziție a Primarului Sectorului 5, din care vor face parte reprezentanți ai aparatului propriu de specialitate al Primarului Sectorului 5.

(2) Predarea-Preluarea bunurilor menționate anterior va fi consemnata într-un protocol de predare-primire care va fi semnat, pe de-o parte de membrii comisiei constituite potrivit alin. (1) iar pe de alta parte de către operatorul economic care preia bunurile.

Art.10 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Utilități Publice, Direcția Economică, Serviciul Secretariat Consiliul Local si SC AMENAJARE EDILITARA și SALUBRIZARE S.A. vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.