Hotărârea nr. 23/2016

Hotărârea nr.23 / 19.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.39/20.12.2012 privind transmiterea bunurilor care fac obiectul HCGMB nr.203/29.11.2012 în administrarea SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.39/20.12.2012 privind transmiterea bunurilor care fac obiectul HCGMB nr.203/29.11.2012 în administrarea SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA;

Având in vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția de Utilități Publice și Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 5;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin (3) și art. 81 alin. (2) lit.„f” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică art.l al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.39/20.12.2012 și va avea următorul cuprins: „Se aprobă transmiterea bunurilor imobile-terenuri, amplasate între blocurile de locuințe, care prin proiectare și execuție au destinația de spații verzi, locuri dejoacă pentru copii aparținând domeniului public al Municipiului București și care fac obiectul HCGMB nr.203/29.11.2012 în administrarea Sectorului 5.”

Art. 2 - Predarea-preluarea bunurilor menționate la art. 1 al prezentei hotărâri se va face pe bază de proces verbal încheiat între o comisie constituită prin dispoziție a Primarului Sectorului 5, SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA și Administrația Domeniului Public Sector 5 în termen de maxim 60 de zile.

Art.3 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.39/20.12.2012 rămân neschimbate.

Art.4 - Prevederile acestei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul

Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Administrația Domeniului Public Sector 5 si SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.


URDEAN