Hotărârea nr. 21/2016

Hotărârea nr.21 / 19.07.2016 privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționale ale Administrației Domeniului Public Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 5

HOTARARE

Privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale

ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

Având in vedere Raportul de specialitate intocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 5;

In temeiul art.45 al.(l) si art.81 al.(2) lit.”e” din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aproba modificarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Administrației Domeniului Public sector 5, conform anexelor 1, 2, 3 care fac parte integranta din prezenta Hotarare.

Art.2 Serviciul Secretariat Consiliul Local si Administrația Domeniului Public sector 5 vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispoziții.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARSEOTOR 5

EURDEAN


Nr.    2016
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


La HCL.Sector 5 nr._

STAT DE FUNCȚII /A. D. P. SECTOR 5

Nr.crt.

Funcția

Gr.

Studii

Nr, posturi

I. CONDUCERE

1

Director Genera /inspector de specialitate.

II

S

1

2

Director General Adjunct/inspector de specialitate.

ii

S

1

3

Director Economic/inspector de specialitate.

II

S

1

4

Director Tehnic/inspector de specialitate.

II

S

1

5

Director Drumuri si Sera , Pepiniera /inspector de specialitate

II

S

1

6

Director Urmărire Contracte/inspector de specialitate

II

S

1

DIRECTORUL GENERAL

II.SERVICIUL JURIDIC SI SECRETARIAT

1

Set Serviciu/inspector de specialitate

GR.II

S

1

COMPARTIMENTUL CONTENCIOS-ADMINISTRATIV SI JURIDIC 2 POSTURI DE EXECUȚIE

1

Consilier Juridic

GR. I

S

2

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT SI REGISTRATURA 5 POSTURI DE EXECUȚIE

1

inspector de specialitate/referent

GR.IA

S/M

1

2

inspector de specialitate

GR. IA

S

4

III.SERVICIUL RESURSE UMANE 1 POST DE CONDUCERE

1

Sef serviciu/inspector de specialitate

GR.II

S

1

COMPARTIMENTUL ORGANIZAREA RESURSELOR UMANE 3 POSTURI DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate

GR.. IA

S

2

2

Inspector de specialitate

GR.IA

S

1

BIROUL ADMINISTRATIV SSM .SI P.S.1.1 POST DE CONDUCERE +13 EXECUȚIE

1

Sef Birou/inspector de specialitate

GR,II

S

1

2

inspector de specialitate/referent

GR. IA

M/S

3

3

Magazineri

TRI

M/G

1

4

Șofer

TR,I

9

DIRECȚIA ECONOMICA

IV. SERVICIUL PARCAJE AUTO DE REȘEDINȚA 1POST DE CONDUCERE +8 EXECUȚIE

1

Sef serviciu/inspector de specialitate

GR,II

S

1

2

Referent

GR,IA

M

7

3

Inspector de specialitate

GR,I

S

1

COMPARTIMENTUL BUGET CONTABILITATE 4 POSTURI EXECUȚIE

1

Referent

GR.IA

M

2

2

Inspector de specialitate

GR,I

S

2

V BIROUL FINANCIAR -SALARIZARE 1 POST DE CONDUCERE + 5 EXECUȚIE

Sef Birou ./inspector de specialitate

GR.II

S

1

Inspector de specialitate

GR.IA

S

2

Inspector de specialitate

GR.I

S

1

4

Casier

TR.I

M

1

c

Inspector de specialitate/Referent

GR.IA

S/M

1

DIRECȚIA TEHNICA

VI.SERVICIUL TEHNIC SI VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE 1P0ST DE CONDUCERE+8 EXECUȚIE

1

Sef serviciu /inspector de specialitate

GR.II

S

1

2

Referent

GR.IA

M

3

3

inspector de specialitate/referent

GR.IA

M/S

2

4

inspector de specialitate

GR.IA

S

1

5

inspector de specialitate/referent

GR.IA

M/S

2

VII.SERVICIUL LUCRĂRI ÎNTREȚINERE. 1P0ST DE CONDUCERE

12 POSTURI DE EXECUȚIE

1

Sef serviciu,/inspector de .specialitate

GR,.II

S

1

2

sef formație

TR.II

G/M

1

3

Mincitori Calificați /Necalificati

11mune.

DIRECȚIA DRUMURI SI SERA, PEPINIERA

VIII .SERVICIUL PRODUCȚIE SERA , PEPINIERA 1 POST DE CONDUCERE + 25 EXECUȚIE

1

Sef serviciu,/inspector de Specialitate

GR.II

S

1

2

Referent

GR. IA

M

1

3

Mincitori Calificați /Necalificati

24 munc.

IX.SERVICIUL DRUMURI ÎNTREȚINERE REPARAȚII 1 POST DE CONDUCERE+47 POSTURI EXECUȚIE

1

Sef serviciu/ inspector de specialitate.

GR.II

S

1

2

inspector de specialitate /referent

GR. IA

M/S

2

3

sef formație

GR.II

G/M

2

4

Muncitori Calificați /Necalificati

GR.II

42munc.

DIRECȚIA URMĂRIRE CONTRACTE

X.

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 1 POST DE CONDUCERE+ 7 POSTURI DE EXECUȚIE

1

Sef Birou/inspector de specialitate

GR,II

S

1

2

nspector de specialitate

GR.I

S

2

3

nspector de specialitate

GR.IA

S

2

4

nspector de specialitate

GR.IA

S

3

XI.SERVICIUL DERULARE CONTRACTE 1 POST DE CONDUCERE + 7 POSTURI EXECUȚIE

1

sef serviciu Contracte /inspector de specialitate

GR.II

S

1

2

nspector de specialitate/Referent

GR.IA

M/S

3

3

Referent

GR.IA

M

1

4

nspector de specialitate /referent

GR.I

M/S

3

XII,

BIROUL DERULARE URMĂRIRE CONTRACTE EDILITARE 1 POST DE CONDUCERE +5 POSTURI EXECUȚIE

1

Sef Birou./inspector de specialitate.

GR.II

S

1

2

inspector de specialitate

GR,IA

S

1

3

inspector de specialitate /referent

GR.I

M/S

2

4

inspector de specialitate /referent

GR.IA

M/S

2

ANEXA Nr.3
PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC B-dul George Cosbuc nr.30-38

REGULAMENT de organizare gi funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Administrația Domeniului Public Sector 5 funcționează ca instituție publica de interes local conform Hotărârii emise de Consiliul Local Sector 5 in temeiul Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală.

-    Sediul Administrației Domeniului Public Sector 5 este situat în B-dul George Cosbuc nr 30-38 Sector 5.

-    Administrația Domeniului Public Sector 5 este o instituție bugetară, finanțata din bugetul local, având personalitate juridică, subordonata Consiliului Local Sector 5.

-    Obiectivul activității Administrației Domeniului Public este: prin, Serviciul Drumuri întreține și Reparații, asigură și răspunde de starea de viabilitate a acestora, Serviciu producție, Sera Pepiniera a unității asigură materialul dendrofloricol necesar activității specifice acestui sector

-    Prin serviciile de specialitate urmărește respectarea legalității privind ocuparea domeniului public conf.H.C.G.M.B.cat si a H.C.L.S.5 pentru execuția lucrărilor edilitare, organizare de șantier, terasamente, lucrări edilitare, branșamente, avizarea lucrărilor tehrico-edilitare cat si a parcajelor de reședința.

Legalitatea documentelor intocmite in cadrul unitatii este asigurată de Biroul Juridic Legalitate Acte.

Art.2 Structura organizatorica a Administrației Domeniului Public cuprinde: Direcții, Servicii si Birouri.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC

Art.3 Structura organizatorică a A.D.P. Sector 5 este cea prevăzută în Organigrama si Statul de Funcții al unitatii, aceasta fiind înaintată sub formă de Propunere Proiect, Primăriei, Proiectul fiind întocmit in raport cu necesitățile activitatii unitatii.

Proiectul de organigramă aprobat de Directorul General al unitatii este înaintat spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5.

Art. 4 Organigrama cuprinde următoarele direcții si servicii.

CONDUCEREA UNITĂȚII

Art. 5 Directorul General al unitatii coordonează activitatea Administrației Domeniului Public împreuna cu, Directorul General Adjunct, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Directorul Urmărire Contracte, Directorul Drumuri si Sera Pepiniera si răspunde de activitatea Compartimentelor aflate in subordine, luând măsuri in vederea bunei organizări si funcționari a unitatii.

Coordonează, îndruma si controlează activitatea tuturor Direcțiilor , Serviciilor si Birourilor, asigură conducerea curentă, aduce la îndeplinire sarcinile stabilite de forul ierarhic.

STRUCTURA DE EXPLOATARE SI PRODUCȚIE

Serviciul Drumuri întreținere Reparații;

Serviciul Producție Sera Pepiniera;

STRUCTURA FUNCȚIONALA

Serviciul Resurse Umane;

Compartimentul Organizarea Resurselor Umane;

Biroul Aprovizionare- Administrativ, S.S.M. și P.S.I;

Serviciul Juridic si Secretariat;

Compartimentul Contencios Administrativ si Juridic;

Serviciul Achiziții Publice;

Biroul Financiar Salarizare;

Serviciul Tehnic si Verificare Investiții Edilitare;

Compartimentul Buget Contabilitate ;

Compartimentul Secretariat si Registratura;

Serviciul Parcaje Auto de Reședință;

Serviciul Dereulare Urmărire Contracte Edilitare;

Serviciul Derulare Contracte.

CAPITOLUL III

A TRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR ADMINISTRA TIEI DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 5

Art.6 SERVICIUL JURIDIC SI SECRETARIAT Atribuții:

coordonează și răspunde de activitatea desfasurata de următoarele compartimente: Compartimentul Contencios Administrativ si Juridic;

Compartimentul Secretariat si Registratura.

Stabilește atribuțiile personalului din subordine si urmărește modul in care acestea sunt repartizate.

Art.7 COMPARTIMENTUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI JURIDIC Atribuții:

1.    Reprezintă si susține interesele instituției in fata instanțelor judecătorești, a organelor de cecetare si urmărire penala , a birourilor notariale , precum si in celelalte relații cu personele juridice si fizice, in baza delegațiilor date de conducerea unitatii ;

2.    Asigura legalitatea actelor emise de celelalte compartimente din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5 ;

3.    Avizează legalitatea proiectelor de contracte economice ;

4.    Informează si prelucrează legislațiile in vigoare pentru toate compartimentele din cadrul unitatii ;

5.    Aduce la cunoștința conducerii unitatii prevederile legale care urmeaza a fi aplicate si cele se abroga ;

6.    Efectuează cercetarea disciplinara prealabila in vederea stabilirii sancțiunilor disciplinare pe care le poate aplica angajatorul unitatii, in cazul in care salariatii savarsesc o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina muncii;

7.    Soluționează in termen legal cererile, petițiile si memoriile adresate Administrației Publice si expediază răspunsurile la acestea ;

8.    Formulează acțiuni, întâmpinări, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire, contestații in anulare;

9.    Formulează plângeri penale in numele si pentru susținerea intereselor legale ale Administrației Domeniului Public ;

10.    Avizează cu caracter facultativ actele supuse avizării consilierilor juridici din cadrul Serviciului Contencios, cu excepția situațiilor în care prin lege și alte acte normative, se stabilește implicit caracterul conform al avizului;

11.    Transmit titlurile executorii (hotarari judecătorești) către organele de specialitate in vederea executării silite;

12.    Inainteaza către instanța de judecata, spre competenta soluționare, plângerile formulate împotriva proceselor verbale de contravenție;

13.    Tine evidenta dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești si a termenelor de judecata;

14.    Formulează in termen răspunsuri scrise la sesizările cetățenilor in legătură cu litigiile aflate pe rolul instatelor judecătorești;

15.    Colaborează cu toate compartimentele din cadrul unitatii pe probleme specifice activitatii serviciului;

16.    Colaborează cu alte organe si autoritati precum: P.M.B., Prefectura Municipiului București, Primăriile Sectorelor Municipiului București, Evidenta Populației, Parchetul de pe langa Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 5, Tribunalul București, Curtea de Apel București, înalta Curte de Casație si Justiție, Administrația Financiara a Sectorului 5, Camera de Comerț si Industrie a României, Curtea de Conturi, Birourile Executorilor Judecătorești etc.;

17.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art.8 COMPARTIMENTUL SECRETARIAT SI REGISTRATURA Atribuții :

1.    Asigură înregistrarea corespondenței (solicitări, sesizări, petiții) adresată Administrației Domeniului Public, distribuirea acesteia către compartimentele de specialitate, în vederea soluționării în termenele legale, ținând astfel evidența intrărilor și ieșirilor de corespondență la nivelul instituției;

2.    Urmărește circuitul corespondenței repartizate compartimentelor din cadrul unitatii, informând conducerea unitatii cu privire la stadiul rezolvării acestora;

3.    Expediează răspunsurile la petițiile adresate Administrației Domeniului Public;

4.    Trimite în termen de cinci zile de la înregistrare, petițiile greșit îndreptate, autorităților sau instituțiilor publice în ale căror atribuții intră rezolvarea problemelor semnalate în petiție și înștiințează petiționarul despre aceasta;

5.    Clasează petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

6.    Arhivează petițiile și răspunsurile acestora;

7.    Asigură informarea publicului asupra programului de lucru a Directorului General ;

8.    Înregistrează in registru toate mesajele, reclamatiile telefonice si dipozitiile transmise de forurile superioare si le prezintă conducerii initatii ;

9.    Răspunde si efectuează legaturi telefonice prin centrala telefonica

10.    Reactualizează in condițiile legii normele de calitate la nivelul unitatii precum si la nivelul secțiilor de producție si compartimentelor funcționale;

11.    Urmărește calitatea lucrărilor efectuate de sectoarele de producție, intervine ori de cate ori este necesar pentru realizarea sarcinilor de producție de cea mai buna calitate;

12.    Controlează calitatea materialelor, materiilor prime si serviciilor ce se realizează prin serviciile de specialitate din cadrul unitatii;

13.    Se preocupa si răspunde de obținerea avizelor I.S.C.I.R. pentru utilaje, agregate prevăzute in legislație;

14.    Verifica respectarea procedurilor existente in domeniul calitatii;

15.    Se preocupa permanent pentru cunoașterea si aplicarea intocmai a legislației in vigoare pentru domeniul de care răspunde;

16.    Urmărește si rezolva in termen documentația transmisa de către conducere prin secretariat si răspunde in termen conform O.G. 27/2002 privind rezolvarea scrisorilor si sesizărilor repartizate compartimentului;

17.    Preocupare pentru perfecționarea nivelului profesional, cunoașterea legislației si aplicarea ei intocmai;

18.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislației Protecției Muncii si P.S.I. ;

19.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art. 9 SERVICIUL RESURSE UMANE Atribuții :

coordonează și răspunde de activitatea desfasurata de următoarele compartimente:

Compartimentul Organizarea Resurselor Umane;

Biroul Aprovizionare Administrativ SSM si PSI;

Stabilește atribuțiile personalului din subordine si urmărește modul in care aceste sunt repartizate.

Art. 10 COMPARTIMENTUL ORGANIZAREA RESURSELOR UMANE

1.    Asigură angajarea personalului prin concurs/examen pe bază de competență în conformitate cu prevederile legale și cu Statul de Funcții al Administrației Domeniului Public Sectorului 5;

2.    Gestionează fișele de evaluare a posturilor și a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din unitate;

3.    Verifica dosarele in privința întrunirii condițiilor de participare la concurs pentru posturile vacante si întocmește formele necesare pentru desfasurarea acestora;

4.    Urmărește respectarea legalității privind încadrarea și salarizarea personalului pe funcții, categorii, clase, grade (trepte) profesionale;

5.    Verifica lunar fișele colective de prezență întocmite de șefii de compartimente ;

6.    întocmește documentația necesară organizării examenelor pentru promovare;

7.    în colaborare cu șefii compartimentelor și conducerea unitatii, întocmește documentația necesară elaborării privind Organigrama , Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5;

8.    Ține evidența fișelor de post și răspunde de corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de Organizare și Funcționare;

9.    Elaborează Regulamentul Intern și îl supune spre aprobare Directorului General, urmărind respectarea lui;

10.    Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente, emite note de serviciu aprobate de către conducerea unitatii;

11.    Controlează respectarea disciplinei muncii;

12.    întocmește lucrările privind evidența și mișcarea personalului din unitate;

13.    Ține evidența la zi a vechimii în muncă pentru personalul din unitate și comunică schimbările survenite Serviciului Financiar Salarizare;

14.    Păstrează și ține la zi dosarele personale ale salariatilor;

15.    Centralizează planificarea concediilor de odihnă a personalului angajat si urmărește efectuarea acestora în perioadele stabilite;

16.    Evidențiază și comunică Biroului Financiar Salarizare concediile de odihnă și concediile medicale;

17.    Eliberează adeverințele solicitate de salariați si foști salariati ai Administrației Domeniului Public.

18.    Programează și urmărește respectarea programărilor întocmite pentru efectuarea controalelor de medicină a muncii de către salariații unitatii la angajare și anual;

19.    Inocmeste statul de personal si asigura reactualizarea lui ; răspunde de organizarea si funcționarea, potrivit legii, a Comisiei de angajare,si promovare a personalului ;

20.    întocmește dosare de pensii conform prevederilor legale ;

21.    întocmește documente privind incadrarea, incetarea, suspendarea, modificarea contractelor individuale de munca ;

22.    Tine evidenta vechimii in câmpul muncii in vederea acordării sporului de vechime ;

23.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislatiiei Protecției Muncii si P.S.l. ;

24.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art. 11 BIROUL ADMINISTRATIV S.S.M. SI P.S.L

Atribuții :

1.    Asigura evaluarea riscurilor de accidente si îmbolnăvire Ia locurile de munca si propune masurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcatui programul anual de protecția muncii,cu sprijinul instutiilor de specialitate;

2.    Controlează modul de folosire a bunurilor mobile si imobile;

3.    Controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca in scopul prevenirii accidentelor de munca si îmbolnăvirilor profesionale ;

4.    Participa si da avizul la angajare personalului, respectiv, privind modul in care acesta corespunde cerințelor de securitate ;

5.    Asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protecția muncii atat prin cele 3 forme de instructaje (introductiv, general, periodic, si la locul de nunca);

6.    Tine evidenta accidentelor de munca ;

7.    Colaborează cu politia si cu gardienii publici pentru pastrarea ordinii pe durata desfășurării programului de lucru si după program;

8.    Efectuează împreuna cu Direcția Economica, inventarierea periodica, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

9.    Asigura buna funcționare a centralei telefonice, precum si a celorlalte achipamente tehnice;

10.    Răspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor si rechizitelor de birou;

11.    Face propuneri privind reparațiile imobilelor din patrimoniu si a instalațiilor din dotare, urmărind executarea lor;

12.    Urmărește si controlează modul de furnizare a energiei electrice si termice, a alimentarii cu apa ;

13.    Tine legătură cu angajatii care asigura paza unitatii;

14.    Asigura masuri de paza a imobilelor si bunurilor ce aparțin Administrației Domeniului Public ;

15.    Organizează si asigura efectuarea curățeniei in sediul unitatii;

16.    Organizează si asigura accesul in unitate a personalului propriu si a publicului;

17.    Asigura dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru si de protecție a personalului de întreținere;

18.    Studiază actele normative care reglementează activitatea de P.S.I; verifica aplicarea lor in practica si face propuneri pentru completarea, reactualizarea si inbunatatirea instrucțiunilor proprii de aparare împotriva incendiilor ;

19.    Studiază pericolul de incendiu pe care il reprezintă instalațiile de utilizare din cadrul instituției precum si masurile prevenire si stingerea incendiilor specifice acestora ;

20.    Coordonează activitatea autovehicolelor și utilajele necesare desfășurării activității unitatii;

21.    Asigură menținerea în stare de funcționare a tuturor autovehicolelor și utilajele necesare desfășurării activității din dotare și a inventarului acestora;

22.    Verifică și confirmă consumurile de carburanți, lubrifianți, piese de schimb și alte materiale necesare bunei desfășurări a activității conducătorilor auto;

23.    întocmește planuri de inspecții tehnice periodice, revizii tehnice și reparații la unități specializate, pentru toate mijloacele de transport și utilajele din dotarea unității și urmărește efectuarea acestora la termen și în conformitate cu specificațiile din cartea tehnică a fiecărui mijloc auto/utilaj în parte și pe baza referatele de necesitate aprobate de conducere sau, după caz, cu prevederile contractelor încheiate;

24.    Asigură verificarea foilor de parcurs: întocmire, semnare și aprobare, precum și verificarea și analiza FAZ-urilor: întocmire, semnare și aprobare si întocmește și completează, după caz, evidențe și documente prevăzute de legislația în vigoare și/sau stabilite (solicitate) de către conducerea instituției;

25.    Aasigură și răspunde de folosirea eficientă și corectă a mijloacelor de transport a utilajelor și a agregatelor de mecanizare din dotarea serviciului;

26.    întocmește note de fundamentare sau, după caz, referate de necesitate privind completarea sau reînoirea cu mijloace de transport și utilaje precum și pentru piese de schimb și accesorii necesare bunei funcționări a mijloacelor de transport și a utilajelor din dotare;

27.    Eliberează produse pe baza de bonurilor de consum sau bonurilor de transfer;

28.    Asigură dotarea și echiparea imobilelor administrate de către A.D.P. Sector 5 cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, verificând periodic termenul de valabilitate a acestora, în concordanță cu prevederile legale;

29.    Asigură distribuirea apei potabile pentru serviciile și birourile din cadrul instituției ;

30.    Organizează, coordonează și asigură efectuarea curățeniei în spații cu destinația: birouri, spații comune (săli conferințe, holuri), în grupurile sanitare, curtea interioara;

31.    Asigură buna funcționare a centralelor termice din sediu central;

32.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar pe unitate sau ori de cate ori se impune conform legislației Protecției Muncii si P.S.I.;

33.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

CAPITOLUL IV

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTORUL ECONOMIC

Se subordonează Directorului General, efectuează controlul preventiv, coordonează și răspunde de activitatea desfasurata de următoarelor Compartimente:

Compartimentul Buget Contabilitate ;

Biroul Financiar Salarizare ;

Serviciul Parcaje Auto de Reședința ;

Stabilește atribuțiile personalului din subordine si urmărește modul in care aceste sunt repartizate.

Art. 12 BIROUL FINANCIAR SALARIZARE

Atribuții:

1.    întocmește statele de plată privind drepturile bănești cuvenite salariatilor din unitate pe baza pontajelor si a tuturor evidentelor in materie avand in vedere operarea tuturor reținerilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

2.    întocmește dări de seama statistice privind salariile si a celorlalte situații solicitate in acest domeniu;

3.    Urmărește împreună cu Serviciul Contencios, Administrativ si Juridic executarea creanțelor, avizează pentru legalitate procesele verbale de insolvabilitate a debitelor pentru angajați;

4.    Efectuează prin casierie operații de încasări și plăți pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv;

5.    Ține evidența reținerilor: rate, CEC, rate imobiliare, popriri chirii, garanții;

6.    întocmește ordonanțările de plată privind drepturile salariale;

7.    Colaborează cu toate compartimentele din cadrul unitatii;

8.    Asigura si răspunde de securitatea si pastrarea in bune condiții a tuturor documentelor si evidentelor cu care lucrează, fiind interzis scoaterea acestora din unitate fara aprobrea conducerii unitatii sau transmiterea de date persoanalor neautorizate ;

9.    Zilnic verifica registrul de casa ;

10.    Primește de la casier extrase de cont împreuna cu documentele justificative procedând la verificarea si înregistrarea lor in nota contabila pe care o intocmeste ;

11.    Verifica documentele de plata si intocmeste documentele de banca si trezorerie pentru eliberarea drepturilor bănești cuvenite salariatilor ;

12.    Verifica facturile primite de la furnizori si obține bun de plata de la factorii responsabili întocmind documente de plata pe care le prezintă spre aprobare conducerii unitatii ;

13.    La solicitarea Directorului General avizeaza pentru legalitate actele si documentele emise de conducere;

14.    Tine evidenta analitica a chiriilor, spatiilor comerciale, urmărind încasarea lor in termen conform contractelor contractelor si virarea lor in termen ;

15.    Răspunde pentru neintocmirea corecta si la timp a documentelor cu care lucrează precum si pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu ;

16.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislației Protecției Muncii si P.S.I.

17.    Îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art. 13 COMPARTIMENTUL BUGET CONTABILITATE

1.    întocmește documentele justificative pentru orice operație care afectează patrimoniul unității;

2.    înregistrează în contabilitate operațiile patrimoniale;

3.    Inventariază patrimoniul unității;

4.    întocmește bilanțul contabil;

5.    Asigură controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

6.    Furnizează, publică și păstrează informațiile cu privire la situația patrimoniului și a rezultatelor obținute de unitate.

7.    Asigură legătura permanentă cu Trezoreria Sector 5 pentru ordonanțarea cheltuielilor;

8.    Prezintă rapoarte despre activitatea Direcției Economice solicitate de Primar, Consiliul Local al Sectorului 5 ;

9.    Asigură gestionarea patrimoniului unitatii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

10.    Organizează și conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii;

11.    Verifică gestiunea magaziei și a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele și mandatele poștale, materialele existente în magazie;

12.    Ține evidența imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanțiere, cecuri, foi de vărsământ);

13.    Constituie comisiile și subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de scurtă durată și mică valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obținute cu evidența contabilă realizând operațiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile și plusurile de inventar;

14.    Propune măsuri de casare, imputare, etc.;

15.    Elaborează și supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Domeniului Public sector 5;

16.    întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli ;

17.    întocmește și prezintă Consiliului Local contul anual de execuție al bugetului;

18.    Completează ordonanțările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare și răspunde de datele înscrise;

19.    Stabilește necesarul de credite bugetare pentru unitate ;

20.    întocmește si depune la banca documentația privind deschiderea finanțării pentru investiții si urmărește modul de derulare al acestei activitati;

21.    Tine evidenta plăților privind lucrările pentru investiții înregistrând la zi soldul contului ;

22.    Răspunde pentru neintocmirea corecta si la timp a documentelor cu care lucrează precum si pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu ;

23.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art.14 SERVICIUL PARCAJE AUTO DE RESEDINA

Atribuții:

1.    Atribuie locuri de parcare la solicitarea cetățenilor sectorului 5 in limita locurilor disponibile ;

2.    Întocmește instiintari si somații de plata pentru restantieri. Centralizează situațiile de plata parțiale si finale.

3.    întocmește chitanțe individuale cu privire la plata locurilor de parcare ;

4.    Întocmește documente tehnice privind evidenta locurilor de parcare pentru fiecare platforma cu parcari de reședința ;

5.    întocmește planul cu materiale necesare pentru buna funcționare si amenajare a parcărilor de reședința;

6.    Tine legătură cu asociațiile de locatari in vederea întocmirii tabelelor cu persoanele posesoare de autoturisme;

7.    Face propuneri privind crearea unor noi locuri de parcare de reședința si inainteaza spre aprobare Comisiei Tehnice de Fluiditate din cadrul Primăriei Generale a Municipiului București ;

8.    Răspunderea de inventarierea tuturor locurilor de parcare a autoturismelor din sector ;

9.    Ocuparea si încasarea plătii acestora prin încheierea contractelor pentru locurile de parcare, atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice , taxa stabilita fiind cea prevăzută in HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

10.    Urmărește trimestrial plățile efectuate si neefectuate de către beneficiarii contractelor incheiate pentru locurile de parcari, intocmind somații celor rai platnici in conformitate cu legislația in vigoare;

11.    Centralizeaxa zilnic, lunar, trimestrial si anual incasarile efectuate la nivelul unitatii;

12.    întocmește situații privind platformele de parcari de reședința de pe raza sectorului si le reactualizează permanent;

13.    Controlează in teren toate avizele primite privind înființarea de parcaje amenajate si urmărește realizarea acestora sa corespunda legislației in vigoare;

14.    la masuri de trimitire in teren pentru marcarea locurilor de parcare cu vopsea conform normativelor in vigoare si montarea de indicatoare parcare;

15.    Exercita controlul in teren pentru depistarea cetățenilor care ocupa ilegal locurile de parcare si trimite somații pentru recuperarea sumelor restante;

16.    Tine evidenta persoanelor cu handicap locomotoriu, posesori de autovehicole speciale care beneficiază de scutirea taxei de parcare sa se incadreze conform legislației in vigoare;

17.    Respecta si duce la îndeplinire prevederile H.C.L si H.G.M.B. privind organizarea,exploatarea si utilizarea spatiilor de parcare ;

18.    Urmărește si rezolva in termen documentația transmisa de către conducere prin secretariat si răspunde in termen conform legislației in vigoare, privind rezolvarea scrisorilor si sesizărilor repartizate compartimentului si le inainteaza spre aprobare conducerii unitatii;

19.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislatiiei Protecției Muncii si P.S.I. ;

20.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere ;

CAPITOLUL V

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT

Se subordonează Directorului General, coordonează și răspunde de activitatea desfasurata de următoarele Direcții:

1.    Direcția Tehnica;

2.    Direcția Urmărire Contracte;

3.    Direcția Drumuri Sera Pepiniera.

DIRECȚIA TEHNICA

DIRECTORUL TEHNIC

Se subordonează Directorului General si Directorului General Adjunct, coordonează și răspunde de activitatea desfasurata de următoarele Compartimente:

1    Serviciul Tehnic, Proiectare Verificare, Investiții Edilitare;

2    Serviciul Lucrări Publice,întreținere Amenajare Locuri de Joaca ;

Art. 15 SERVICIUL TEHNIC SI VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE Atri butii:

1.    Urmărește respectarea condițiilor din autorizațiile de construire pentru lucrările tehnico-edilitare eliberate de Primăria Municipiului București si Primăria sector 5;

2.    Respecta condițiile de autorizare pentru lucrările de remediere a avariilor si lucrărilor de întreținere curente la rețele tehnico-edilitare si subterane;

3.    Urmărește refacerea la starea inițiala a zonelor afectate de lucrările tehnico-edilitare;

4.    Constata si sancționează contravențiile stabilite prin acte normative;

5.    Controlează starea de viabilitate a drumurilor administrate de ADP Sector 5;

6.    Urmărește si controlează funcționarea cișmelelor publice de pe raza sectorului 5;

7.    întocmește si prezintă, Ia cererea conducerii referatele si statisticile pe linie de investiții;

8.    Face propuneri si urmărește reabilitări sau reparații de străzi;

9.    Verifica si avizeaza situații de plata din sfera sa de activitate;

10.    întocmește caietul de sarcini pentru achiziții de servicii sau lucrări, in conformitate cu legile in vigoare;

11.    Avizeaza si urmărește activitatea privind investițiile efectuate la rețeaua de apa si canalizare a sectorului;

12.    Urmărește si controlează funcționarea rețelei de apa si canalizare de pe raza sectorului 5;

13.    Avizeaza lucrările tehnico-edilitare ce urmneaza a fi efectuate pe raza sectorului 5;

14.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislatiiei Protecției Muncii si P.S.I. ;

15.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art. 16 SERVICIUL LUCRĂRI ÎNTREȚINERE Atribuții:

1.    Asigura montarea si dezafectarea mobilierului din cadrul instituției;

2.    Dezafectarea construcțiilor ce ocupa ilegal domeniul public, conform deciziilor Primăriei sector 5.

3.    Montează stilpii de blocare a accesului auto in parcuri, trotuare, etc conform deciziilor Primăriei sector 5;

4.    Asigura întreținerea si repararea curenta a oricărei deteriorări din cadrul Administrației Domeniului Public: ;

5.    Efectuează lucrări de întreținere și reparații curente la clădirile și construcțiile din patrimoniul Administrației Domeniului Public Sector 5;

6.    Asigura întreținerea și efectuează reparații curente la construcțiile din patrimoniul Administrației Domeniului Public Sector 5 la instalațiile aferente acestora;

7.    Verfica si intretine mobilierul si dotările din compartimentele Administrației domeniului Public Sector 5 astfel incat sa fie permanent in buna stare de funcționare.

8.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislației Protecției Muncii si P.S.I

9.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

CAPITOLUL VI

DIRECȚIA URMĂRIRE CONTRACTE

DIRECTOR URMĂRIRE CONTRACTE

Se subordonează Directorului General si Directorului General Adjunct, coordonează și răspunde de activitatea desfasurata de următoarele Compartimente:

Serviciul Derulare Urmărire Contracte Edilitare ;

Serviciul Derulare Contracte;

Serviciul Achiziții Publice.

Stabilește atribuțiile personalului din subordine si urmărește modul in care acestea sunt repartizate.

Art.17 SERVICIUL DERULARE URMĂRIRE CONTRACTE EDILITARE Atribuții:

1.    Tine evidenta stricta a încheierii si derulării contractelor ;

2.    Emite ordine de începere a lucrărilor conform prevederilor legale in vigoare;

3.    Urmărește stadiul lucrărilor, conformitatea fazelor de excutie cu proiectul tethnic;

4.    Primește notificările executantilor si tine o evidenta stricta a acestora si răspunde acestor notificări;

5.    Urmărește respectarea termenelor de execuție si notifica executantii cu privier la eventualele întârzieri sau neconcordante;

6.    Urmărește actele adiționale de prelungire a termenelor in situațiile justificate si menționate in contract;

7.    Inainteaza Serviciului Financiar situațiile de lucrări in vederea efectuării plăților, dar numai după o prealabila verificare a veridicității celor consemnate;

8.    Instiinteaza conducerea instituției cu privire la apariția oricăror deficiente in executarea lucrărilor sau ulterior finalizării acestora;

9......nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin

Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV);

10. Urmărește execuția lucrărilor pentru desfasurarea lor in termenul prevăzut;

11.    Evidenta facturilor emise de executantii si a ordinelor de plata atașate acestora;

12.    Urmărește execuția lucrărilor pentru desfasurarea lor in termenul prevăzut;

13.    Centralizează situațiile de plata parțiale si finale;

14.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislatiiei Protecției Muncii si P.S.I;

14. îndeplinește in conditile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art .18 SERVICIUL DERULARE CONTRACTE

1.    întocmește documentațiile necesare obținerii avizelor, autorizațiilor, contractelor de utilitati necesare institutieițenergie electrica, energie termica ,gaze, apa/canalizare, serviciilor de mentenanta;

2.    Realizează si menține contactul cu furnizori de resurse si utilitati;

3.    întocmește, verifica si urmărește la plata contractile de furnizre de utilitatițenergie electrica, apa-canal, gaze, termoficare etc) atat pentru sediul institutieicat si pentru toate spatiile aflate in administrarea acesteia;

4.    verifica modul cum se incadreaza in prevederile contractuale privind consumul de apa si energie electrica, agenții economici care au contracte de închiriere cu instituția si informează conducerea in cazul neregulilor constatate;

5.    urmărește achitarea in termenele legale a facturilor de plata a energiei electrice, apa-canal, gaze si termoficare ;

6.    Cooperează cu celelalte compartimente ale primăriei, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare socio- urbană pe raza sectorului, având la bază principiul Dezvoltare Durabilă;

7.    Asigură verificarea și confirmarea facturilor de prestări servicii și toate facturile care au ca scop achiziționarea de telefoane fixe și mobile, net, cablu TV ;

8.    Controlează starea de viabilitate a drumurilor administrate de ADP Sector 5;

9.    Face propuneri si urmărește reabilitări sau reparații de străzi;

10.    Urmărește si controlează funcționarea rețelei de apa si canalizare de pe raza sectorului 5;

11.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislației Protecției Muncii si P.S.I;

12.    îndeplinește in conditile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art. 19 SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1.    întreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/reinoirea/recuperarea înregistrării in SEAP sau recuperarea certificatului digital daca este cazul;

2.    Elaborează si după caz actualizeaza pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente, strategia de contractare si programul anual de achiziții publice;

3.    Elaborează sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire si a documentelor suport, in cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

4.    Îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate;

5.    Aplica si finalizează procedurile de atribuire;

6.    Realizează achiziții directe;

7.    Constituie si pastreaza dosarul achiziției publice;

8.    Emite comenzi pe baza contractelor încheiate sau pe baza referatelor de necesitate întocmite aprobate de conducerea unitatii;

9.    Transmite invitații de participare, comunicările privind rezultatul procedurii aplicate si răspunsurile la clarificările solicitate de ofertanti;

10.    Aplica procedurile specifice pentru atribuirea contractului de achiziție publica, conform Lg. 98/2016 si HG 395/2016.

11.    Colaborează cu serviciile de specialitate in elaborarea contractului de achiziție publica;

12.    Propune component comisiilor de evaluare a ofetelor depuse in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publica;

13.    Colaborează cu serviciile de specialitate pentru rezolvarea probelmelor legate de procedura de atribuire;

14.    Întocmește si transmite către ANAP un raport anual in format electronic, privind contractele atribuite pana la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul precedent;

15.    .Transmite spre publicare in SEAP anunțurile de intenție, de participare si atribuire a contractelor de achiziție publica;

16.    întocmește procesele verbale de deschidere a ofetelor si rapoartele de atribuire a contractelor de achiziție publica;

17.    Verifica ofertele depuse de către ofertanti in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica, cu excepția situațiilor când pentru analiza ofertelor se intorcmeste o comisie de evaluare;

18.    Primește contestațiile depuse de către operatorii economici implicați in procedura de achiziție publica si le inainteaza comisiei de evaluare a ofertelor si transmite punctul de vedere al acesteia CNSC si operatorului economic;

19.    Întocmește documentele pentru restituirea garanțiilor de participare si de buna execuție, in colaborare cu serviciile de specialitate.

20.    Respecta regulamentul intern al instituției si îndeplinește in condițiile legii orice alte atribuții repartizate de conducere in conformitate cu legislația;

21.    Asigura aprovizionarea unitatii cu întreaga gama de materii si materiale necesara desfășurării activitatii unitatii;

22.    Verifica in mod oblogatoriu ca materialele propuse spre aprobare sa nu existe in stocuri la magazia unitatii;

23.    întocmește planuri de investiții pentru anul in curs, si supunerea acestuia spre aprobare;

24.    întocmește programul de investiții pe termen scurt, mediu si lung;

25.    Comanda documentația tehnica necesara (proiecte, studii de feziabilitate, proiecte tehnice, detalii execuție, caiete de sarcini) privind investițiile;

26.    Contractarea lucrărilor de proiectare si de execuție;

27.    Elaborează contractul de achiziție publică;

28.    întocmește dosarul achiziției publice pentru toate contractele atribuite;

29.    Organizarea si derularea etapelor procedurilor de licitații sau selecții de oferte necesara realizării lucrărilor de investiții publice ( publicitate, elaborarea documentației, primirea si înregistrarea ofertelor, convocarea comisiilor, redactarea hotărârilor de adjudecare);

30.    încheie contracte cu furnizorii, in urma unor licitații cu prezentarea de oferte multiple, precum si de achizițiile directe;

31.    încheie contracte de achiziții publice cu furnizorii, prestatori si executanti in urma unor licitații sau cu selecție de oferte de preț respectând legislația in vigoare, privind achizițiile publice de produse, servicii si lucrări;

32.    Actualizeasa valorile in curs de execuție;

33.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislatiiei Protecției Muncii si P.S.I;

34.    îndeplinește in conditile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere ;

CAPITOLUL VII

DIRECȚIA DRUMURI

DIRECTOR DRUMURI SI SERA PEPINIERA

Se subordonează Directorului General, Directorului General Adjunct coordonează și răspunde de activitatea desfasurata de următoarele Compartimente:

1.    Serviciul Drumuri întreținere Reparații;

2.    Serviciul Producție Sera Pepiniera;

Stabilește atribuțiile personalului din subordine si urmărește modul in care aceste sunt repartizate.

Art.20 SERVICIUL PRODUCȚIE SERA , PEPINIERA

Atribuții:

1.    Asigură îndeplinirea prevederilor legislative în vigoare privind protecția fondului dendrologic din cadrul secției Sera;

2.    Asigura materialul dendrologic necesar plantarii in teren in sezonul primavera -toamna;

3.    Produce si livrează terților, contra cost, materialul dendrologic solicitat;

4.    Răspunde de pastrarea si gestionarea bunurilor din dotare repartizate planului de producție ;

5.    Urmărește aplicarea tuturor deciziilor legate de pastrarea fondului vegetal si de protezarea serelor;

6.    Ia măsuri pentru respectarea executării corespondenței interne a documentelor ;

7.    Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul unitatii.

8.    Stabilește atribuțiile personalului din subordine si urmărește modul in care aceste sunt repartizate;

9.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislatiiei Protecției Muncii si P.S.I.;

10.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art.21 SERVICIUL DRUMURI ÎNTREȚINERE REPARAȚII

Atribuții:

1.    Executa lucrări de întreținere a drumurilor, reparații pavaje de piatra, imbracaminti asfaltice, pavaje, refaceri de trotuare, înlocuiri borduri, colmatari de fisuri la imbracaminti asfaltice, etc ;

2.    Face propuneri cu privire la imbunatatirea stării unor străzi in vederea întocmirii programelor de investiții;

3.    Asigura întreținerea, execuția si repararea aleilor aflate in administrarea Primăriei Sectorului 5;

4.    Urmărește si ia masuri pentru respectarea calitatii si cantitatii lucrărilor executate;

5.    Face propuneri de programe si urmărește aprovizionarea secției cu materiale, scule, unelte, piese de schimb, echipament de lucru si de protecție, etc. ;

6.    Răspunde de confirmarea conform legilor a prestațiilor pe foile de parcurs, bonurile de transport pentru mijloace de transport proprii sau închiriate, precum si la autoutilitarele ce deservesc serviciul ;

7.    întocmește atribuțiile pe post pentru personalul subordonat, controlează si îndruma activitatea din subordine astfel incat aceasta sa fie conforma cu atributiunile nominale si sarcinile operative suplimentare atribuite fiecărui subordonat;

8.    Răspunde si asigura programarea raționala a concediilor de odihna ;

9.    Răspunde de aplicarea prevederilor legale, actelor normative si instrucțiunilor ce vizeaza activitatea secției ;

10.    Urmărește si ia masuri pentru respectarea calitatii si cantitatii lucrărilor executate;

11.    Face propuneri de programe si urmărește aprovizionarea secției cu materiale, scule, unelte, piese de schimb, echipament de lucru si de protecție, etc. ;

12.    Răspunde de confirmarea conform legilor a prestațiilor pe foile de parcurs, bonurile de transport pentru mijloace de transport proprii sau închiriate, precum si la autoutilitarele ce deservesc srviciul ;

13.    întocmește atribuțiile pe post pentru personalul subordonat, controlează si îndruma activitatea din subordine astfel incat aceasta sa fie conforma cu atributiunile nominale si sarcinile operative suplimentare atribuite fiecărui subordonat;

14.    Răspunde si asigura programarea raționala a concediilor de odihna ;

15.    Răspunde de aplicarea prevederilor legale, actelor normative si instrucțiunilor ce vizeaza activitatea secției ;

16.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislatiiei Protecției Muncii si P.S.I

17.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

CAPITOLUL VIII

ATRIBUȚII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR

DISPOZIȚII FINALE

1.    Șefii de compartimente vor întocmi fișele de post și fisele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare Directorului General al unitatii ;

2.    Toți șefii compartimentelor vor studia, analiza și propune măsuri pentru creșterea operativității și eficienței în rezolvarea problemelor profesionale și pentru o încărcare judicioasă a fișei postului fiecărui angajat. In acest sens, șefii de compartimente ;

3.    Vor analiza periodic și vor răspunde de modul în care se realizează implementarea Sistemului de Management al Calității la nivelul activității pe care o coordonează ;

4.    Sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal, a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor care se referă la activitatea compartimentului, informând conducerea unitatii ;

5.    Colaborează permanent între ei, astfel încât orice problemă de serviciu apărută și sesizată de salariații unui compartiment să fie adusă la cunoștință șefului care-1 coordonează, pentru ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvării ei;

6.    Asigură securitatea materialelor, cu conținut secret, răspund de scurgerea de informații și de înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;

7.    Informează operativ conducerea unitatii asupra activității desfășurate și propun măsuri de îmbunătățire a acesteia ;

8.    Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituției și a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.

9.    Răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine șefului de compartiment în cauză, împreună cu angajații care au aceste bunuri în fișele de inventar;

10.    întregul personal al aparatului propriu are obligația de a respecta actele normative privind legislația muncii, în vigoare, și Regulamentul Intern ;

11.    Neîndeplinirea integrală și în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fișa postului, se sancționează conform legislației muncii și Regulamentului Intern ;

12.    Salariații vor studia legislația specifică domeniului de activitate si vor răspunde de aplicarea corecta a acesteia. în cazul apariției de noi reglementări legislative în domeniu, șefii compartimentelor vor repartiza salariaților din subordine sarcinile

ce le revin acestora, completând fișele de post ale acestora. Atribuțiile ce decurg din legislația nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5 ;

13.    Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină constituită în conformitate cu Legea nr.53/2003 ;

14.    Toți salariații unitatii au obligația de a respecta programul de lucru stabilit de conducere. Deplasările în teren în timpul programului de lucru, efectuate de salariații Administrației Domeniului Public, vor fi consemnate în registrul aflat la Secretariatul Unitatii ;

15.    Personalul Administrației Domeniului Public, care efectuază deplasări în teren în interes de serviciu, are obligația să întocmească un raport privind constatarea în teren și să-l prezinte șefului de compartiment în cauză ;

16.    Corespondența venită în unitate din partea unor instituții de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod obligatoriu traseul: Registratură - Secretariatul unitatii - Compartimentul în cauză, respectând prevederile Ordonanței nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor;

17.    Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor, șefii acestora asigurând, sub semnătură, luarea la cunoștință de către toți salariații din subordine ;

18.    Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune, prin hotărârea Consiliului Local.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.