Hotărârea nr. 20/2016

Hotărârea nr.20 / 19.07.2016 privind modificarea Organigramei și Statu-lui de funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Resurse Umane;

în temeiul art.45 alin.(l) și art. 81 alin.(2) lit. „e” din Legea nr.215/2001, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.-Se aprobă modificarea Organigramei si a Statului de funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Prezenta hotărâre întră în vigoare după obținerea Avizului emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Art.3.-Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. JO /19.07.2016
MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ORGANIGRAMA


CABINET PRIMAR


PRIMAR


VICEPRIMAR


2016


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE Șl TAXE LOCALE

DIRECPA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

ADMINISTRAPA

DOMENIULUI

PUBLIC

ADMINISTRAPA

PIEȚELOR

S.A.

AMENAJARE EDILITARE Șl SALUBRIZARE

S.C.

ECONOMAT

S.R.L.

138<I

r™n

1 18° I    I 71 I1+24


1+43


SECRETAR


DIRECȚIA

INVATAMANT, CULTURĂ, CULTE, SPORT Șl RELAȚII CU MINORITĂȚILE


BIROUL

MONITORIZARE Șl AVIZARE CONTRACTE


SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT


COMPARTIMENTUL PENTRU TINERET Șl SPORT


bJ


COMPARTIMENTUL EXPERTI ETNIE RROMĂ


COMPARTIMENTUL RELAȚII COOPERARE CU UNITĂȚILE DE CULT


DIRECȚIA

STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


SERVICIUL STRATEGII Șl POLITICI DE DEZVOLTARE DURABILA


SERVICIUL IMPLEMENTAREA Șl MONITORIZAREA PROIECTELOR


DIRECȚIA RESURSE UMANE


DIRECȚIA

INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII PUBUCE


DIRECȚIA

AUDIT PUBUC INTERN


DIRECȚIA

JURIDICĂ


DIRECȚIA

ECONOMICĂ


SERVICIUL BUGET


BIROUL SPApU DEt LOCUIT CU ALTA DESTINAPE


DIRECPA EVIDENȚA POPULAȚIEI


COMPARTIMENTUL DE SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


SERVICIUL ORGANIZAREA MUNCII Șl MANAGEMENTUL CALITĂȚII MUNCII


COMPARTIMENTUL PREGĂTIRE Șl PERFECȚIONARE


TET


SERVICIUL INVESTIȚII


BIROUL PROCEDURA Șl VERIFICARE DE ACHIZIȚII


BIROUL DERULARE Șl MONITORIZARE CONTRACTE


COMPARTIMENTUL

ADMINISTRATIV


SERVICIUL TRANSPORT ÎNTREȚINERE


SERVICIUL AUDIT PUBUC INTERN


SERVICIUL AUDITARE INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE CLS 5 Șl UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT


SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV


COMPARTIMENTUL URMĂRIRE EXECUȚIE BUGETARĂ


izrSERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ


BIROUL 1

EVIDENȚA POPULAPEI


SERVICIUL JURIDIC, LEGAUTATE ACTE


COMPARTIMENTUL

PREVENIRE SITUAPI DE URGENȚĂ


LZJ


SERVICIUL RELAPI CU CONSILIUL LOCAL


BIROUL 2

EVIDENȚA POPULAPEI


COMPARTIMENTUL

URMĂRIRE

CONTRACTE


SERVICIUL

SECRETARIAT,

REGISTRATURĂȘI

ARHIVĂ


SERVICIUL EVIDENȚA ELECTORALĂ


BIROUL 3

EVIDENȚA POPULAPEI


SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE


BIROUL 4

EVIDENȚA POPULAPEI


COMPARTIMENTUL

PATRIMONIU


SERVICIUL STARE CIVILĂ


TOTAL POSTURI - 397 din care:

Demnitari -    2

Posturi de funcție publică - 338 din care:

a)    Conducere -    43

b)    Execuție -    295

Posturi cu contract individual de muncă - 57 din care:

a)    Conducere -    3

b)    Execuție -    54STAT DE FUNCȚII

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 - MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Nr.

Crt.

Numele,

Prenumele

VACANT,

TEMPORAR

VACANT

STRUCTURA

FUNCȚIA

DE

DEMNITA

Funcția publica

Clasa

Grad

profe

sional

Nivel

studii

Funcția contractuala

Treapta

profesionala/g

rad

Nivel

Studii

OBS

TE

PUBLICA

Conducere

Execuție

Conducere

Execuție

1.

Florea Daniel

Demnitar

Primar

2.

Tiganus Marian

Viceprimar

3.

Feurdean    Cristina

Cornelia

Secretar sector

1

S

Cabinet primar

4.

VACANT

Consilier

•s

5.

Frunza Denisa Elena

Consilier

s

6.

Neculae Daniela

Consilier

s

7.

Dancila Elena

Consilier

s

Arhitect Scf

8.

Vacant

1

S

Direcția

Urbanism si Amenajarea Teritoriului

9.

Basturescu    Cristina

Daniela

Director

executiv

Serviciul

Urbanism si Autorizații de Construire

10.

Popescu Cătălin Vladut

Sef serviciu

1

S

11.

VACANT

consilier

1

Sup.

S

12.

Hernicsar Renate

consilier

1

Sup.

s

13.

Lupascu Mugur Petre

inspector

1

Sup.

s

14.

Luca Dan

consilier

1

Sup.

s

15.

Danalache    Roxana

Gabriela

consilier

1

Sup.

s

16.

Parvan Rodica

»

consilier

1

Sup.

s

17.

Burciu Marius Cristian

inspector

1

Pr.

s

18.

Chisamera Valentin

- •’

inspector

. 1

As.

s

19.

Stanciu Constantin

inspector

1

As.

5

?fl

Raducesc Elena Mlrabda

inspector

1

As.

s

21.

Ionescu Gabriela Rodica

referent

specialitat

2

Sup.

SSD

22.

Tcodoroiu Nina

referent

3

Sup.

M

23.

Botila Alina

inspector

1

As.

S

24.

VACANT

referent

1

Sup.

M

25.

Rădulescu Lauren ia

consilier

1

Sup.

S

26.

Bertesteanu Marioara

inspector

1

Sup.

s

27.

Vacant

Referent de

specialitate!

nspector

2

Sup.

SSD

28.

Maftei (Bica) Andra

Roxana

■■

inspector

1

As.

S

29.

Lada Mihaela

inspector

1

Sup.

s

30.

Exerescu Nicoleta

referent

3

Sup.

M

Compartimentul

Autorizare

Panouri publicitare si firme luminoase

31.

Vacant

inspector

1

As.

S

32.

Stancu    Claudia

Florentina

-

referent

3

As.

M

33.

Botila George Crisu

inspector

1

Pr.

S

34.

VACANT

inspector

1

Pr.

s

35.

VACANT

inspector

1

Deb.

S

36.

VACANT

referent ■

3

Sup.

M

Serviciul

Cadastru, Fond Funciar,

Registru Agricol

37.

VACANT

Sef Serviciu

38.

VACANT

Inspector

1

Sup.

39.

VACANT

Consilier jr.

1

Deb

40.

Marinescu Gheorghe

referent

specialitat

2

Sup.

SSD

41.

Catorobai Eugenia

inspector

I

Sup.

s

42.

Vacant

inspector

1

Sup.

s

43.

Olteanu Iuliana

inspector

1

Pr.

s

44.

Mihaila Marilena

Inspector

1

As

s

Serviciul Administrare Spatii Verzi si Parcuri

45.

VACANT

Scf serviciu

1

46.

VACANT

inspector

1

8up.

S

47

VACANT

inspector

1

Pr.

S

48.

VACANT

inspector

1

Pr.

S

49.

VACANT

inspector

1

As.

S

50.

VACANT

inspector

1

Deb.

S

51.

VACANT

inspector

1

Deb.

S

52.

VACANT

referent

3

Sup.

M

53.

VACANT

referent

3

Deb.

M

Direcția de Control a Primarului

54.

VACANT

Director

Executiv

Serviciul

Inspecție Gosodarirc Comunala si Verificare

Lucrări Edilitare

55.

Vacant

Sef serviciu

1

S

56.

Teodorescu Daniela

consilier

1

Sup.

S

57.

Blaga Daniel Valeriu

consilier

1

Sup.

S

58.

Vacant

referent

3

Pr.

M

59.

Nastase Sanda

referent

3

Sup.

M

60.

Iordache Mariana

,,

referent

3

Sup.

M

61.

Seorici Elena Iuliana

referent

3

Pr.

M

62.

Naidin Victorita

referent

3

Sup.

M .

63.

Marin Ion

secretar

dactilograf

Tr.I

M'

64.

Vacant

consilier

1

Sup.

S

65.

Podoleanu    Mihaela

Cătălină

inspector

1

As.

S

66.

Focsa Mihai

inspector

1

Pr.

S

67.

Vacant

inspector

1

As.

S

68.

Simionov Alexandru

referent

3

As.

M

69.

Vacant

inspector

1

As.

S

70.

Vacant

referent

3

As.

M

71.

VACANT

consilier

1

Sup.

S

72.

VACANT

referent

3

Deb.

M

Serviciul Control lntero st

Instituții Publice Subordonate

73.

VACANT

Sef serviciu

74.

VACANT

inspector

1

Sup.

S

75.

VACANT

inspector

1

Pr.

S

76.

VACANT

inspector

1

As.

S

77.

VACANT

inspector

1

Deb.

s

78.

VACANT

inspector

1

Deb.

s

79.

VACANT

referent

3

Sup.

M

80.

VACANT

referent

3

Deb.

M

Compartimentul Relații cu Asociațiile de Propietari si Locatari

81.

Dediu Emilia

consilier

1

Sup.

S

82.

Popescu Stefania

inspector

1

Sup.

S

83.

Stoica Maria

inspector

1

Sup.

S

Direcția de

Transparenta

Instituționala

84.

VACANT

Director

Executiv

Serviciul Relații

cu Mass Media si Societatea Civila

85.

famas Bogdan Florin

Sef serviciu

1

S

86.

Panaitescu Marian

consilier

1

Sup.

S

87.

Popescu Adriana

consilier

1

Sup.

S

88.

Ciobanu Mariana

inspector

1

Sup.

s

89.

Constantin Petruta

--

inspector

1

Sup.

5

r

W

Pane Andrea Lavinia

inspector

1

As.

S

91.

Clei Roxana Emilia

inspector

1

As.

S

92.

Zeciu Magdalena

inspector

1

Pr.

s

93.

Vacant

Inspector

1

Sup.

s

Biroul

Organizare Evenimente si Relații

Internationale

94.

VACANT

Sef birou

95.

VACANT

inspector

1

Sup.

s

96.

VACANT

inspector

1

As.

s

97.

VACANT

inspector

1

Deb

s

98.

VACANT

inspector

IA

s

99.

VACANT

referent

IA

M-

Compartiment

Management

Informațional

100.

VACANT

inspector

1

Sup.

s

101.

VACANT

inspector

1

Pr.

s

102.

VACANT

inspector

1

As.

s

103.

VACANT

inspector

1

Deb.

s

104.

IVANSCICC IUUANA

inspector

n

s ■

105.

RADOCEA D.AVID

inspector

IA

s

Direcția Iiivatamant, Cultura, Culte, Sport si

Relațiile cu Minoritățile

106.

Nedclcu Roxana Elena

Director

Executiv

EZ

Serviciul

Administrare

Unitati dc Invatamant

~1

107.

Vacant

Sef serviciu

1

s

108.

Balan Lacramioara Elena

consilier

1

Sup.

s

109.

BalaetDenisa Georgiana

inspector

1

As.

s

110.

Archiudean Corina Paula

inspector

1

Pr.

s

111.

Vacant

inspector

1

Pr.

s

112.

Crăciun Margareta

inspector

1

As.

s

113.

Bizim Nicoleta

inspector

1

Pr.

s

114.

Florea Oana

inspector

1

As.

s

115.

Stanciulescu    Irina

Georgiana

referent

3

■Pr.

M

116.

VACANT

inspector

1

As.

s

117.

Spataru Aurelia

referent

3

As.

M

118.

VACANT

inspector

1

Deb.

S

Biroul

Monitorizare si Avizare

Contracte

119.

VACANT

Sef birou

120.

VACANT

inspector

1

Sup.

S

121.

VACANT

inspector

1

/As.

s

122.

VACANT

inspector

1

Deb.

s

123.

VACANT

referent

3

Sup.

M

124.

VACANT

referent

3

Deb.

M

Compartimentul Experti Etnie Roma

125.

Dumitru Ioana

inspector

1

Pr.

S

126.

Gheorghe Ștefan

»

inspector

1

As.

S

Compartimentul

pentru Tineret si Sport

127.

VACANT

inspector

1

Sup.

S

128.

VACANT

inspector

1

Deb.

S

Compartimentul Relații Cooperare cu Unitățile de

Cult

129.

VACANT

inspector

1

Sup.

S

130.

VACANT

inspector

1

As.

S

Direcția

Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila

131.

VACANT

Director

Executiv

Serviciul

Strategii si

Politici de

Dezvoltare

Durabila

132.

VACANT

Scf senicin

133.

VACANT

inspector

1

Sup.

S

134.

VACANT

inspector

1

Pr.

S

135.

VACANT

inspector

1

Deb.

S

136.

VACANT

Consilier

IA

137.

VACANT

Consilier

IA

138.

VACANT

Consilier

IA

139.

VACANT

Consilier

IA

Serviciul implementarea si Monitorizarea Proiectelor

140.

VACANT

Scf serviciu

141.

Stoica Adrian

n

inspector

142.

VACANT

referent

143.

VACANT

inspector

144.

VACANT

inspector

145.

VACANT

inspector

146.

VACANT

147.

VACANT

148.

VACANT

Direcția

Resurse

Umane

149.

Dobre Violeta

Serviciu Organizarea Muticii si Managementul Calitatii Muncii

150.

Vacant

Sef serviciu

151.

Minca Lucian Nicusor

inspector

152.

Catana Constanta

,,

inspector

153.

VACANT

inspector

154.

Baduna Nicoleta

,,

inspector

155.

Vacant

inspector

156.

Vidroiu Adriana

inspector

157.

Brinaru Tudor

inspector

158.

Ghelase Mihaela

159.

VACANT

inspector

160.

Mihaila Mihaela Andreea

inspector

Compartimentul de Securitate si Sanatate in

Munca

161.

Piticas Eugeniu

inspector

162.

Simionov Viorica Fulguta

inspector

163.

Mihart Gheorghe

inspector

164.

Cristea Ioana Roxana

inspector

Compartimentul Pregătire si Perfecționare

1

Pr.

s

1

Sup.

s

1

As.

s

1

As.

s

1

Deb.

s

Consilier

IA

Consilier

IA

Consilier

IA

1

Sup.

s

1

Sup.

s

1

Sup.

s

1

Pr.

s

1

Sup.

s

1

Sup.

s

1

As.

s

secretar dact.

G

1

Sup.

s

1

Deb.

s

1

Sup.

s

1

Sup.

s

1

Deb.

s

1

As.

s

r

Vacant

referent

3

As.

M

166.

Vacant

Consilier jr.

1

Deb.

S

167.

Vacant

referent

3

M

Direcția

Investiții si Achiziții

Publice

168.

VACANT

Director

Executiv

Serviciul

Investiții

169.

VACANT

Sef serviciu

170.

VACANT

inspector

1

Sup.

S

171.

VACANT

inspector

1

Pr.

s

172.

VACANT

inspector

1

As.

S

173.

VACANT

inspector

1

Deb.

S

174.

VACANT

inspector

1

Deb.

s

175.

VACANT

referent

3

Sup.

M

176.

VACANT

referent

3

Deb.

M

Serviciul

Transport

întreținere

177.

Vacant

Sef serviciu

Gr. I

S

178.

Radu Silviu Lucian

Inspector sp.

Gr. II

S

179.

Cristescu Florin

muncitor

Tr.I

M/G

180.

Costache George Romeo

muncitor

Tr.I

M/G

181.

Lincu Paul

muncitor

Tr.I

M/G

182.

Bobe Sora

muncitor

Tr.I

M/G

183.

Munteanu Gherorghe

muncitor

Tr.I

M/G

184.

Lupescu Mihai Marian

muncitor

Tr. II

M/G

185.

Iorga Claudiu Daniel

muncitor

Tr. II

M/G

186.

Dulgherii Elena Roxana

ingrijitoare

Tr.I

M/G

187.

Nicolae Georgeta

»

îngrijitoare

Tr.I

M/G

188.

189.

Neacsu Elena

Crivineanu Cristina

ingrijitoare

Tr.I

M/G

190.

Statie Constanta Cornelia

îngrijitoare

ingrijitoare

Tr. I

Tr.I

M/G

M/G

191.

192.

Toader Gica

Mogos Magdalena

ingrijitoare

Tr.I

M/G

|    193.

Vacant

-

ingrijitoare

ingrijitoare

Tr. I

Tr.I

M/G

M/G

194.

Mares Elena

Pirvu Alexandrina

’>

îngrijitoare

îngrijitoare

Tr. I

Tr. I

M/G

M/G

Birou Procedura si Verificare Achiziții

196.

Vacant

Sef birou

1

S

197.

Negru Aurelia

inspector

1

Sup.

S

198.

Enache Mariana

inspector

1

Pr.

S

199.

Ion Marieta

inspector

1

As.

S

200.

Apostol Maria

inspector

1

Pr.

S

201.

Alexiu Georgiana Sanda

referent

3

Pr.

M

Birou Derulare si

Monitorizare

Contracte

202.

VACANT

Sef birou

203.

VACANT

inspector

1

Sup.

S

204.

VACANT

inspector

1

As.

S

205.

VACANT

inspector

1

As.

S

206.

VACANT

referent

3

Sup.

M

207.

VACANT

referent

3

Deb.

M

Compartimentul

Administrativ’

208.

Ivanus Lenuta

inspector sp.

Tr.IA

S

209.

Bozsanui Maria

inspector sp.

Tr. I

S

210.

Ghibea Neculai

referent

Tr.IA

M

211.

Stroe Marina Manuela

referent

Tr.IIl

M

Direcția Audit

Public Intern

212.

VACANT

Director

Executiv

Serviciul

Auditare

Instituții Publice Subordonate

CLS 5 si

Unitățile de

lnvata niant

213.

Vacant

auditor

1

Sup.

S

214.

VACANT

auditor

1

Pr.

S

215.

VACANT

Scf serviciu

216.

VACANT

auditor

1

Sup.

s

217.

VACANT

auditor

1

Pr.

s

218.

VACANT

auditor

1

As.

s

219.

VACANT

auditor

1

As.

s

220.

VACANT

auditor

1

Sup.

s

221.

VACANT

auditor

1

As.

s

Serviciul Audit Public Intern

222.

VACANT

Sef serviciu

223.

VACANT

auditor

1

Sup.

s

224.

VACANT

auditor

1

As.

s

225.

VACANT

auditor

1

Pr.

s

226.

VACANT

auditor

1

Sup.

s

227.

VACANT

auditor

1

As.

s

228.

VACANT

auditor

1

As.

s

229.

VACANT

auditor

1

Pr.

s

Direcția

Juridica

230.

Dragnea Florina

Director

Executiv

Serviciul

Contencios

Administrativ

231.

Vacant

Sef serviciu

1

s

232.

Teodorescu    Mihaela

Constanta

-

consilier jr.

'1

Sup.

s

233.

Radulescu Silvia

consilier jr.

1

Sup.

s

234.

Popescu Radu Marian

cosilier jr.

1

Sup.

s

235.

Vacant

consilier jr.

1

Pr.

s

236.

ROESCU DANIEL

consilir jr.

1

Deb.

s

237.

Vacant

consilier jr.

1

Pr.

s

238.

Vacant

consilier jr.

1

Sup.

s

239.

Mocanu Georgiana Alina

consilier jr.

1

Pr.

s

240.

Costache Florica Liliana

consilier jr.

1

As.

s

241.

Vacant

consilier jr.

1

Sup.

s

242.

Dobritoiu(Vasile) Ioana

referent

3

As..

M

243.

vacant

-

referent

3

As.

M

Serviciul Juridic,

Lgalitaie Acte

244.

Gresoi Stefania

Sef serviciu

1

S

245.

Vacant

consilier jr.

1

Sup.

S

246.

Dicu Anca

consilier jr.

1

Pr.

S

247.

Radu Sanda

consilier jr.

1

Pr.

S

248.

Sîia Iuliana

consilier jr.

1

Deb.

s

249.

Mustareata Madalina

consilier jr.

1

Deb.

s

250.

Vacant.

consilier jr.

1

Deb.

s

251.

Vacant

consilier jr.

1

Sup.

s

Direcția

Economica

252.

Disagila Nicoleta Isabela

Director

executiv

1

s

Serviciul Buget

253.

VACANT

Sef serviciu

inspector

1

Sup.

s

254.

Mititelu Mihaela

inspector

1

Sup.

s

255.

Sandu    Georgeta

Valentina

’■

inspector

1

Sup.

s

256.

Proscanu Claudia

inspector

1

Sup.

s

257.

Predescu Laura Maria

inspector

1

Deb.

s

258.

Zamfira Ana Cristina

inspector

1

Deb.

s

259.

Cretu Gabriela Rodica

inspector

1

Deb.

s

260.

Negrila Ioana Theodora

referent

3

As..

M

261.

Gusoi Andreea Mihaela

referent

3

As.

M

Compartimentul

Urmărire

Execuție

Bugetara

262.

VACANT

inspector

1

Sup.

s

263.

VACANT

inspector

1

As.

s

264.

VACANT

inspector

1

Deb.

s

265.

VACANT

referent

3

Sup.

M

266.

VACANT

referent

3

Deb.

M

Compartimentul

Urmărire

Contracte

267.

VACANT

inspector

1

Sup.

S

268.

VACANT

inspector

1

Pr.

S

| 269.

VACANT

| inspector

1

As.    | S

270.

VACANT

inspector

1

Det>,

s

271

VACANT

referent

3

Sup.

M

Serviciul

Financiar

Contabilitate

272.

Marineata Elena

consilier

1

Sup.

S

273.

Mihalascu Mariana Gina

inspector

1

Sup.

S

274.

Stanciulescu Adriana

inspector

1

Pr.

s

275.

Niculae Constanta Ionela

inspector

1

As.

s

276.

Roibu Carmen

inspector

1

As.

s

277.

VACANT

inspector

1

Deb.

s

278.

VACANT

inspector

1

Deb.

s

279.

VACANT

referent

1

Deb.

M

280.

VACANT

Scf serviciu

1

Sup.

s

281.

VACANT

referent

3

Sup.

M

282.

VACANT

referent

3

Pr.

M

Compartimentul

Patrimoniu

283.

VACANT

inspector

1

Sup.

S

284.

VACANT

inspector

1

As.

S

285.

VACANT

referent

3

Sup.

M

Birou Spatii de Locuit cu alta Destinație

286.

Vacant

Scf birou

1

S

287.

Pavel Viorica

inspector

1

Pr.

S

288.

Dumitrescu Firoana

-

referent

3

Sup.

M

289.

Vacant

inspector

1

Pr.

S

290.

Stefanescu Zina Laura

■■

inspector

1

As.

s

291.

Stanimir Geanina Felicia

referent

3

As.

M

Compartimentul

Prevenire Situații de Urgenta

292.

VACANT

inspector

1

Sup.

S

293.

VACANT

inspector

1

Pr.

S

294.

VACANT

inspector

1

Deb.

S

295.

VACANT

referent

3

Sup.

M

Birou Autorizare

activitati

Comerciale

296.

VACANT

Sef Birou

297.

VACANT

inspector

1

Sup.

S

298.

VACANT

inspector

1

Sup.

S

299.

VACANT

inspector

1

Pr..

S

300.

VACANT

inspector

1

Pr.

S

301.

VACANT

inspector

1

Pr.

s

Serviciul

Autoritate

Tutelara

302.

Marin Gabriela

Sef serviciu

1

s

303.

Mihalache Ileana

inspector

1

Sup.

s

304.

Vacant

inspector

1

As..

s

305.

Avram Elisabeta

inspector

1

Sup.

s

306.

Chirita Cornelia Nela

inspector

1

Sup.

s

307.

Moldoveanu    Viorica

Lidia

inspector

1

Sup.

s

308.

Botoran Madaiina

inspector

1

As.

s

309.

VACANT

referent

1

Sup.

M

310.

Dumitru Mihaela

inspector

1

As.

s

311.

VACANT

inspector

1

Deb

s

312.

VACANT

inspector

1

Deb.

s

313.

Anghel Elena

inspector sp.

s

Serviciul Relații

cu Consiliul

Local

314.

Duna Mariana

Sef serviciu

Gr. IA

S

315.

Enache Anica

inspector sp.

Gr. IA

s

316.

Dichiu Niculina

inspector sp.

Tr. I A

s

317.

Vasilescu Petra

inspector sp.

Gr. II

s

318.

STIRBU MARLA

inspector sp.

Gr. II

s

319.

DRAGU VASILICA

inspector sp.

Deb.

s

320.

DICEANU C-TIN

GABRIEL

inspector sp.

Gr. IA

s

321.

Neagu Alina

inspector sp.

Gr. IA

s

Serviciul Secretariat Registratura si Arhiva

322. 1

VACANT

... 1

Scf serviciu .

w

£oste Rada

inspector sp.

Tr. I A

S

324.

Iosif Cristina

inspector sp.

Gr. I

S

325.

Mocanu Antoancta

referent

Tr. IA

M

326.

Ștefan Vasilica

inspector sp.

Tr. II

S

327.

Petrican Tanta

curier

Tr. I

M/G

328.

Boteanu    Laurentiu

Clementin

curier

Tr.I

M/G

329.

VACANT

inspector sp.

Tr. I A

S

Serviciul

Evidenta

Electorala

330.

Niculai Constanta

Sef serviciu

I

Sup.

S

331.

Dumitrescu Elena

inspector

1

Sup.

S

332.

Vacant

inspector

1

Sup.

S

333.

Vacant

inspector

1

Sup.

S

334.

Dobre Cristina

inspector

1

As.

S

335.

Petre Marinica

inspector

1

Pr.

S

336.

VACANT

inspector

1

As.

S

337.

Bicheru Beatrice

referent

3

Asist.

M

Direcția

Evidenta

Populației

338.

Pârvu Carmen

Director

executiv

--

S

Serviciul Stare Civila

339.

Vacant

Scf serviciu

1

S

340.

Epuran Carmen Silvia

Cosilier jr.

1

As.

S

341.

Comanceanu Ionica

Inspector

1

Deb.

S

342.

Parvu Diana Maria

inspector

1

Pr.

S

343.

Dragomir Maria

Referent

3

Sup.

M

344.

Graur Brandusa

referent

3

Sup.

M

345.

Militaru Petra

referent

3

Sup.

M

346.

Neagu Mioara

inspector

1

As.

S

347.

Costea Victoria

referent

3

Sup.

M

348.

Paler Adriana

inspector

1

Pr.

S

349.

Stan Ana

referent

3

Sup.

m

350.

Honciuc Simona Daniela

inspector

1

As.

s

351.

Ghită Rodica Emilia

referent

3

Pr.

M

352.

Rădoi Victoria

referent

3

Pr.

M

353.

Stan Adriana

referent

3

Deb.

M

354.

Vacant

Inspector

1

Deb.

S

355.

Vacant

Inspector

1

Deb.

S

356.

VACANT

Inspector

1

Deb.

s

357.

VACANT

Inspector

1

| Deb.

U

1 358'J

VACANT

Inspector

1

Deb.

S

Birou 1 Evidenta Populației

359.

Vacant

Scf birou

1

S

360.

VACANT

inspector

1

§i££

S

361.

Ciobanu Eugenia

inspector

1

Sup.

S

362.

Alecsa Ioana

inspector

1

Sup.

S

363.

Constatinescu    Liliana

Adina

inspector

1

Pr.

s

364.

Neamtu Silvica

referent

3

Sup.

M

365.

Ion Simona Daniela

referent

3

As.

M

366.

Gogea Oana

referent

3

Deb.

M

Biroul 2

Evidenta

Populației

367.

Vacant

Sef birou

1

S

368.

Cristescu Cristian Eugen

inspector

1

Sup.

S

369.

Ungureanu    George

Marius

inspector

1

Pr.

s

370.

Zamfirescu (Ghenghea) Petruta Cici

»

inspector

1

As.

s

371.

Ionescu Marioara

referent sp.

2

Sup.

SSD

372.

Mandresi Alina

Inspector

1

Asist.

S

373.

Alexandrescu    Denisse

Anca

referent

3

Sup.

M

374.

Gheorghe Roxana

referent

3

Sup.

M

375.

Marcus    Elena

Lacramioara

inspector

1

Pr.

S

376.

Vacant

referent

3

As.

M

377.

Avram Mioara

referent

3

As.

M

Biroul 3

Evidenta

Populației

378.

Nicolae Mariana

Sef birou

1

S

379.

Calin Eugenia M.

inspector

1

Sup.

S

380.

Eftimie Dumitra

inspector

1

Pr.

S

381.

Zamfirescu    Georgica

Marius

’■

inspector

1

As.

S

382.

Constantin    Denisa

Andreea

inspector

1

As.

S

383.

Crăciun Felicia Gina

inspector

1

As.

S

384.

Varban Neli

inspector

1

As.

s

385.

Vigu Florentina

22

referent

3

Sup.

M

386.

Balasoiu Georgeta

inspector

1

As.

S

387.

Stoica Nina

inspector

1

Sup.

S

388.

| Vacant

referent

3

Pr.

M

Biroul 4

Evidenta

Populației

r

389.

Grecu Maria

Sef birou

1

s

390.

Crăciun Gabriela Petruta

inspector

1

Sup.

s

391.

Cernescu Luminița

inspector

1

Sup.

s

392.

Iosif Marius Cristian

inspector

1

Pr.

s

393.

Grosu Daniela

referent

3

Sup.

M

394.

Miu Veronica

inspector

1

Pr.

s

395.

Catana Claudia

referent

3

Sup.

M

396.

Pășune Monica Marioara

inspector

1

Pr.

S

397.

Vacant

Inspector

1

As.

S

OCUPATE

VACANTE

TOTAL

Nr. Total de demnitari

2

Nr. Total de înalți funcționari publici

Nr. total de func ii publice de conducere

44

Nr. total de func ii publice de execuție

295

Total funcții publice

339

Nr. total de funcții contractuale de conducere

3

Nr. total de funcții contractuale de execuție

53

Nr. total de posturi din cadrul instituției/autorității publice

397

Nr. total de posturi potrivit art iii alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări Și completări prin legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare

1227


PREȘEDINTEI)