Hotărârea nr. 18/2016

Hotărârea nr.18 / 19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov

Având în vedere Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București Ilfov nr.6136/05.07.2016, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.26630/05.07.2016, precum și Raportul de Specialitate întocmit de Serviciul Secretariat, Consiliul Local;

Luând în considerare propunerile dnei. consilier Coroblea Cristina precum și rezultatul votului consemnat în Procesul Verbal al Comisiei de validare;

In conformitate cu prevederile art.7 alin.(6) din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

în temeiul ale art.45 alin.(l) și alin.(5) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu data prezentei, se desemnează dl. consilier Bogdan Franovici, reprezentant (membru titular) al Consiliului Local Sector 5 în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

Art.2 - începând cu aceeași dată, se desemnează d-na. consilier Crudu Claudia Elena (membru supleant) în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, care va reprezenta Consiliul Local Sector 5 atunci când membrul titular nu poate participa la ședință.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Secretariat Consiliul Local si

z    '    5

persoanele nominalizate la art.l și art.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


_____A\