Hotărârea nr. 17/2016

Hotărârea nr.17 / 19.07.2016 privind numirea a trei consilieri locali din cadrul Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5 CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

PRIVIND NUMIREA A TREI CONSILIERI LOCALI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 PENTRU A FACE PARTE DIN COLEGIUL DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Având în vedere Adresa Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția

’    5    ’    5

Copilului Sector 5 nr.988/15.07.2016, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.28084/15.07.2016, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Având în vedere propunerile dnei. consilier Crudu Claudia Elena precum și ale dlui consilier Cursaru Paul Gabriel;

Luând în considerare rezultatul votului consemnat în procesul verbal al Comisiei de Validare;

In conformitate cu prevederile art. 6 teza I din Regulamentul cadru de organizare si funcționare ale direcției generale de asistenta sociala si protecția copilului, aprobat prin H.G.R. nr. 1434/2004, republicata;

In baza dispozițiilor art. 45 alin. (1), (5) si (6) si ale art. 81 alin. (2) lit. “n” teza I din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicata ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART. 1 - Se numesc în structura Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 următorii consilieri locali:

1 .SĂNDULESCU NINA

2.    COROBLEA CRISTINA

3.    POP CLAUDIA RAMONA

ART. 2 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Secretariat Consiliul Local, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 precum și persoanele nominalizate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, AGHEORGHIESEI EMU

Nr. //?719.07.2016