Hotărârea nr. 16/2016

Hotărârea nr.16 / 19.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.21/24.03.2015 referitoare la constituirea Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor prin care se solicită repartizarea de locuințe.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.21/24.03.2015, referitoare la constituirea Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor prin care se solicită

repartizarea de locuințe

Având în vedere Raportul Biroului Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație;

Luând în considerare prevederile art.21 din Normele metodologice pentru punerea în

aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, precum și art.2 din Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.42/2003;

Ținând cont de propunerea dnei consilier Coroblea Cristina,de autopropunerile domnilor consilieri Gheorghe Ștefan și Cursaru Paul Gabriel precum și de rezultatul votului consemnat în procesul verbal al Comisiei de Validare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și alin.5 și art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se modifică componența Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor prin care se solicită repartizarea de locuințe, ce va avea următoarea structură:

Președinte : - Viceprimar: Marian Țigănuș

Membri:    - Crudu Claudia Elena- Consilier Local Sector 5

-    Alina Georgiana Mocanu — Direcția Juridică

-    Radu Marian Popescu - Direcția Juridică

-    Viorica Pavel - Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

Art.2 - Secretariatul comisiei va fi asigurat de către doamna Firoana Dumitrescu- Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație, Serviciul Secretariat Consiliul Local și persoanele menționate la art.l,vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR/SECTOR,