Hotărârea nr. 153/2016

Hotărârea nr. 153/30.12.2016 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București

Având în vedere:

Raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile;

Prevederile HCLS 5 nr. 74/30.0.92016 privind privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București; Raportul final al comisiei de negociere, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 162.974/27.12.2016;

Ținând cont de prevederile art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin.l și art.81 alin.2, lit. f) și j) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea, în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 1.395 mp, situat în Calea Rahovei nr. 313, lot 7, având numărul cadastral 231842, înscris în cartea funciară 231842, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ, p.SECRETAR SECTOR 5 DIRECTOR EXECUTIV FLORINA DRAGNEA