Hotărârea nr. 152/2016

Hotărârea nr. 152/30.12.2016 privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.74/30.09.2016, privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 m.p., pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei, nr.311, sector 5, București.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin HCLS 5 nr. 74/30.09.2016, privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul

Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București

Având în vedere:

Raportul final al comisiei de negociere, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr.

162.974/27.12.2016;

Prevederile HCLS 5 nr. 74/30.0.92016 privind privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București; Ținând cont de prevederile art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu

modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin.l și art.81 alin.2, lit. f) și j) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă raportul final al comsiei de negociere, constituită prin HCLS 5 nr. 74/30.0.92016, privind achiziționarea terenului în suprafață de 1.395 mp, situat în Calea Rahovei nr. 313, lot 7, având numărul cadastral 231842, înscris în cartea funciară 231842, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 - în vederea achiziționării terenului menționat la art. I, Consiliul Local al Sectorului 5 va solicita acordarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București. Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ, p.SECRETAR SECTOR 5 DIRECTOR EXECUTIVHc.LS'5

Raport filial cil privire la negocierile efectuate Purtate de către membrii comisiei constituite prin HCLS nr. 74/30.09.2016

Prin HCLS5 nr. 74/30.09.2016 s-a constituit comisia care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 3 11, sector 5, București, în următoarea componență:

1.    Dl. Marian Țigănuș-Viceprimar;

2.    DI. Popescu Radu Marian - Consilier Juridic, Direcția Juridică;

3.    Dl. Vanghelie Daniel Marian - Consilier Local;

4.    Dl. Matei Ion - Consilier Local;

5.    Dl. Bârsan Mihai - Consilier Local;

6.    Dl. Pușchin Eduard - Directorul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu;

7.    Dna. Roșu Alina - Administrator Financiar Șef, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu;

Secretariatul comisiei a fost asigurat de reprezentanții Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile.

Membrii comisiei au fost convocați telefonic (apel/sms) pentru fiecare întrunire de către secretariatul comisiei.

Comisia de negociere s-a întrunit de patru ori, în perioada octombrie - decembrie 2016, astfel:

în data de 26.10.2016, membrii comisiei s-au întrunit la sediul Primăriei Sectorului 5, fiind încheiat procesul verbal nr. 1. (Anexa 1)

în data de 28.10.2016, membrii comisiei s-au întrunit la sediul Liceul Teoretic

Dimitrie Bolintineanu, fiind încheiat procesul verbal nr.2. (Anexa 2)

în data de 01.1 1.2016, membrii comisiei s-au întrunit la sediul Liceul Teoretic

Dimitrie Bolintineanu, fiind încheiat procesul verbal nr.3. (Anexa 3)

în data de 20.12.2016, membrii comisiei s-au întrunit la sediul Liceul Teoretic

Dimitrie Bolintineanu, fiind încheiat procesul verbal nr.4. (Anexa 4)

Discuțiile purtate de membrii comisiei au avut la bază adresa nr. 20568/27.05.2016 -(Anexa 5), prin care proprietarii de drept ai terenului situat în Calea Rahovei, nr. 313, Lotul Nr. 7, sectorul 5, București, în suprafață de 1395 mp, intenționează să procedeze la vânzarea acestuia, solicitând Consiliului Local și Primăriei Sectorului 5 să comunice opțiunea de cumpărare și HCLS 5, nr. 74/30.09.2016.

Pe parcursul întâlnirilor, membrii comisiei s-au deplasat la fața locului pentru a identifica terenul și a înțelege mai bine situația de fapt.

Prețul de pornire al negocierilor a fost cel indicat de Grila Notarială 2016, conform punctului de vedere al reprezentantului legal al proprietarilor, dl. Avocat Pangratie Cătălin Nicolae.

Membrii comisiei au opinat că această valoare este inacceptabilă.

Pornind de la această idee, s-a concluzionat că este necesar un Raport de Evaluare, realizat de către un expert ANEVAR, dar și un Certificat de Urbanism de Informare - (Anexa 6).

Astfel, în data de 11.11.2016, a fost realizat de către dl. Georgescu Mihnea - evaluator autorizat ANEVAR, Raportul de Evaluare din care a rezultat un preț de 386,35 Euro/mp - cf. (Anexa 7).

La ultima întrunire a comisiei (în urma căreia s-a încheiat Proces verbal nr. 4 al ședinței de negociere - Anexa 4), au avut loc negocieri din care a rezultat prețul final, acceptat de ambele părți. Astfel, s-a pornit de la prețul dorit de proprietari, de 487 Euro/mp și s-a negociat până la prețul de 310 Euro/mp. în urma încheierii negocierilor la prețul de 310 Euro/mp, preț acceptat de ambele părți, a fost înaintată de către reprezentantul legal al proprietarilor, dl. Avocat Pangratie Cătălin Nicolae, adresa cu nr. 162968/27.12.2016, prin care a se ia act de prețul acceptat de proprietari - (Anexa 8).

Având în vedere cele prezentate anterior, înaintăm spre aprobare Consiliului LocaJ al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Drept urmare am încheiat prezentul raport final al negocierilor, azi 27.12.2016, la sediul Primăriei Sectorului 5, în 3 exemplare. Raportul final conține 3 pagini și 1 1 anexe.

Anexe atașate:

Anexa I - Procesul verbal nr. 1/26.10.2016 - 4 pagini

Anexa 2 - Procesul verbal nr.2/28.10.2016 - 3 pagini

Anexa 3 - Procesul verbal nr.3/01.11.2016 - 3 pagini

Anexa 4 - Procesul verbal nr.4/20.12.2016 - 3 pagini

Anexa 5 - Adresă nr. 20568/27.05.2016 -2 pagini

Anexa 6 - Certificat de Urbanism, nr. 1273-R/10.11.2016 - 3 pagini

Anexa 7 - Raportul de Evaluare - 41 pagini

Anexa 8 - Adresa 162968/27.12.2016 — I pagini

Anexa 9 - încheiere Nr. 23446, OCP! București, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 5 - 1 pagina

Anexa 10 - Extras de carte funciară pentru informare - 3 pagini Anexa 1 l - Plan de amplasament și delimitare a imobilului - 2 pagini