Hotărârea nr. 151/2016

Hotărârea nr. 151/30.12.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIU LOCAL SECTOR5

HOTARARE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016

Având in vedere Adresa nr.12372/20.01.2016 a Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 inregistrata la Primăria Sector 5 cu nr. 2181/22.01.2016 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 si Raportul de specialitate intocmit de Direcția Economica

Având in vedere Legea privind bugetul de stat pe anul 2016, Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale completata si modificata prin OUG nr.63/2010

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016, conform anexelor nr 1-80 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART .2 Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SApe anul 2016, conform anexelor nr. 81-82 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 3 Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2016, conform Anexelor nr. 83-84 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Administrația Piețelor Sector 5) pe anul 2016, conform anexelor nr. 85-87 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

.ART5 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (Invatamant Preuniversitar de stat ) pe anul 2016, conform Anexelor nr. 88-94 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART, 6 Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local si Direcția Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONTRASEMNEAZĂ