Hotărârea nr. 149/2016

Hotărârea nr. 149/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării a trei sportivi la Seminarul de Pregătire Tehnică, ce va avea loc în perioada 11 ianuarie- 13 februarie 2017, în Thailanda.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării a trei sportivi la Seminarul de Pregătire Tehnică, ce va avea loc în perioada 11 ianuarie-13 februarie 2017, în Thailanda

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice;

Adresa nr. 004/30.08.2016, emisă de Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34.238/30.08.2016.

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, Iit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliu Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /45    ; î. /Q. .CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR/ȘECTOR DIRECTOR EXECUTIV,

FLORINA I^RAQNEA

Anexă la HCLS 5 nr. J/f3    /*?, 2016

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei emise de Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34.238/30.08.2016, părțile, respectiv:

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar, și doamna Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic,

Și

Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM

Cu sediul social în București, Șos. București-Măgurele, nr. 75A, sector 5, cod fiscal 26729411, înregistrată sub nr. 6472/302/2010, reprezentată prin domnul Florin Mînă, în calitate de Președinte.

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea participării sportivilor români, la Seminarul de Pregătire Tehnică din Thailanda.

Contextul proiectului:

Sportul, ca instrument pentru educație, dezvoltare și pace, promovează cooperarea, solidaritatea, toleranța și incluziunea socială, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Scopul proiectului:

Proiectul promovează sportul de performanță și sprijină sportivii români, locuitori ai sectorului 5 să participe la evenimente sportive de nivel internațional.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie facilitarea accesului membrilor comunității sectorului 5 la evenimente sportive de nivel internațional.

Spațiul de desfășurare a proiectului:

Evenimentul sportiv va avea loc în perioada 11 ianuarie-13 februarie 2017, în Thailanda.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea prezentului acord de parteneriat este de 6.500 lei, reprezentând costul estimat al cheltuielilor de cazare și contravaloarea taxelor de antrenament pentru sportivii din sectorul 5.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 3 luni de la data semnării sale.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce Ie cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.2. Obligațiile Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM

Art. 4.2.1. Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM se obligă să coordoneze toate activitățile aferente participării sportivilor români la Seminarul de Pregătire Tehnică din Thailanda.

Art. 4.2.2. Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM se obligă să achiziționeze serviciile de transport și cazare și să achite taxele de antrenament ale celor trei sportivi, în baza sprijinului financiar primit de la Primăria Sectorului 5.

Art. 4.2.3. Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale proiectului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.2.4. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată. în termen de 10 zile de la data efectuării plății, asociația va prezenta Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3 Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.3.1 Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, va asigura monitorizarea activităților prevăzute în prezentul acord de parteneriat. Art. 4.3.2. Primăria Sectorului 5 va achita suma prevăzută la art. 2.1, în baza facturii/facturilor emise de Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, reprezentând valoarea prezentului acord de parteneriat.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi /    .2016, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

CONTRASEI p. SECRETAR DIRECTOR E5i

FLORINA