Hotărârea nr. 147/2016

Hotărârea nr. 147/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc și Asociația „Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă- Agenda 21”.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc și Asociația „Asistență și programe pentru

dezvoltare durabilă - Agenda 21”

Având în vedere:

raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile;

adresa nr. 4442/24.11.2016 emisă de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru

Moțoc și înregistrată Ia Primăria Sectorului 5 sub nr. 158464/24.11.2016.

Ținând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin.2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc și Asociația „Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă -Agenda 21”, prevăzut în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se mandatează directorul Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc să semneze Protocolul' de colaborare menționat la art. I.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.FLORINA D z t


PROTOCOL DE COLABORARE

Art. 1. PĂRȚILE

1.1.    Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc", cu sediul în București, Str. Spătaru Preda, nr. 16, sector 5, reprezentat de domnul ȘOANĂ ION JĂNEL, în calitate de Director,

și

1.2.    Asociația neguvernamentală, non - profit "Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 (APDD - Agenda21), cu adresa în București, str. Mircea Vulcănescu 2-4, sector 1, CP 010218, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 18/06.05.2003, reprezentată prin NINA CUGLER, în calitate de Președinte

Art. 2. SCOP

Protocolul se încheie în scopul asigurării cadrului legal de cooperare între cele două părți, potrivit competențelor stabilite prin documentele lor de înființare, promovarea și implementarea de proiecte educaționale.

Art. 3. OBIECTUL

3.1.    Prezentul protocol are ca obiect desfășurarea de activități educative comune care să asigure în școală un climat propice promovării drepturilor omului, respectării valorilor democratice și, respectiv, dezvoltării competențelor de viață ale elevilor;

3.2.    Implicarea școlii în proiecte naționale și europene coordonate de către APDD -Agenda 21;

3.3.    Identificarea unor noi oportunități de realizare a unor proiecte comune care să răspundă cerințelor de dezvoltare a personalității elevilor și formare continuă a cadrelor didactice;

3.4.    Promovarea rezultatelor proiectelor în cadrul comunității prin mijloacele și instrumentele specifice fiecărei părți.

Art. 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1.    Colegiul Tehnic de Industre Alimentară „Dumitru Moțoc"

4.1.1.    Pune la dispoziția partenerului APDD - Agenda 21 un spațiu adecvat desfășurării activității;

4.1.2.    Se implică în implementarea proiectelor coordonate de către APDD - Agenda 21;

4.1.3.    Invită APDD - Agenda 21 în calitate de partener în alte activități și proiecte derulate de către Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc" sau terți parteneri;

4.1.4.    Promovează în cadrul comunității exemplele de bună practică dezvoltate în parteneriat cu APDD - Agenda 21.

4.2. APDD - Agenda 21

4.2.1. Va sprijini realizarea cursurilor de formare pentru cadre didactice, elevi și părinți, în conformitate cu domeniile și tipul specific de expertiză sau particularitățile proiectelor dezvoltate în parteneriat;

Anexa la HCLS 5 nr.

/2016

PROTOCOL DE COLABORARE

Art. 1. PĂRȚILE

1.1.    Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc", cu sediul în București, Str. Spătaru Preda, nr. 16, sector 5, reprezentat de domnul ȘOANĂ ION JĂNEL, în calitate de Director,

și

1.2.    Asociația neguvernamentală, non - profit "Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 (APDD - Agenda21), cu adresa în București, str. Mircea Vulcănescu 2-4, sector 1, CP 010218, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 18/06.05.2003, reprezentată prin NINA CUGLER, în calitate de Președinte

Art. 2. SCOP

Protocolul se încheie în scopul asigurării cadrului legal de cooperare între cele două părți, potrivit competențelor stabilite prin documentele lor de înființare, promovarea și implementarea de proiecte educaționale.

Art. 3. OBIECTUL

3.1.    Prezentul protocol are ca obiect desfășurarea de activități educative comune care să asigure în școală un climat propice promovării drepturilor omului, respectării valorilor democratice și, respectiv, dezvoltării competențelor de viață ale elevilor;

3.2.    Implicarea școlii în proiecte naționale și europene coordonate de către APDD -Agenda 21;

3.3.    Identificarea unor noi oportunități de realizare a unor proiecte comune care să răspundă cerințelor de dezvoltare a personalității elevilor și formare continuă a cadrelor didactice;

3.4.    Promovarea rezultatelor proiectelor în cadrul comunității prin mijloacele și instrumentele specifice fiecărei părți.

Art. 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1.    Colegiul Tehnic de Industre Alimentară „Dumitru Moțoc"

4.1.1.    Pune la dispoziția partenerului APDD - Agenda 21 un spațiu adecvat desfășurării activității;

4.1.2.    Se implică în implementarea proiectelor coordonate de către APDD - Agenda 21;

4.1.3.    Invită APDD - Agenda 21 în calitate de partener în alte activități și proiecte derulate de către Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc" sau terți parteneri;

4.1.4.    Promovează în cadrul comunității exemplele de bună practică dezvoltate în parteneriat cu APDD - Agenda 21.

4.2. APDD - Agenda 21

4.2.1. Va sprijini realizarea cursurilor de formare pentru cadre didactice, elevi și părinți, în conformitate cu domeniile și tipul specific de expertiză sau particularitățile proiectelor dezvoltate în parteneriat;

4.2.2.    Va pune la dispoziția liceului materialele educative produse atât în cadrul proiectelor educative derulate până în prezent, cât și pe cele dobândite de la terți;

4.2.3.    Va contribui, în limita resurselor disponibile, la organizarea de evenimente comune (ateliere, workshopuri, conferințe etc);

4.2.4.    Va pregăti un grup de cadre didactice și elevi în metodologia de scriere și implementare a proiectelor;

4.2.5.    Va selecționa cu prioritate cadre didactice și elevi ai liceului care să participe la schimburile realizate de către cele 2 organizații europene MIJARC și O. R. A. în care APDD - Agenda 21 este membră.

Art.5. DENUNȚARE

5.1.    Oricare din părți poate notifica celeilalte denunțarea protocolului. Protocolul rămâne în vigoare pe perioada de un an de zile de la semnarea prezentului acord de către ambii parteneri și se prelungește tacit în situația în care nici una din părți nu denunță încetarea acestuia.

Art.6. RĂSPUNDERE

6.1.    Fiecare din părți răspunde pentru pagubele produse din culpa celeilalte părți.

6.2.    Forța majoră exonerează de răspundere, cu condiția ca aceasta să fie adusă la cunoștință în cel mai scurt timp de la producerea evenimentului, potrivit legii române.

Art.7. LITIGII

Orice neînțelegere sau litigiu care pot interveni între părți privind interpretarea sau derularea protocolului se va rezolva pe cale amiabilă, prin consultări. Când litigiul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, sunt competente instanțele judecătorești, în conformitate cu legislația română. în cazul epuizării acestor căi se va recurge la rezilierea protocolului.

Art. 8. DISPOZIȚII FINALE

8.1.    Modificare și completare: la solicitarea uneia dintre părți și în funcție de situațiile apărute, protocolul se poate completa sau modifica, de comun acord, prin acte adiționale.

8.2.    Părțile sunt libere să încheie acorduri similare și cu alte instituții/organizații neguvemamentale.

8.3.    Durata protocolului: un an de la data semnării prezentului acord de către ambii parteneri și se prelungește tacit în situația în care nici una din părți nu denunță încetarea acestuia. Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.


PREȘEDIN1EAZĂ,

CTOR,