Hotărârea nr. 146/2016

Hotărârea nr. 146/21.12.2016 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.134 către Asociația Baciului.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului

Având în vedere:

-    raportul Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului

-    solicitarea dlui. Dumitriu Corneliu, Președinte al Asociației Baciului, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 161002/13.12.2016;

-    IICLS 5 nr. 85/06.10.2014 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului

-    HCLS 5 nr. 86/26.11.2015 privind privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil;

în temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin.2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de dare în folosință a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului, cu un an, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se mandatează Directorul Școlii Gimnaziale nr. 134 să semneze actul adițional la contractul de comodat încheiat între instituția de învățământ și Asociația menționată la art. 1.