Hotărârea nr. 145/2016

Hotărârea nr. 145/21.12.2016 privind modificarea HCLS 5 nr. 11/25.03.2017 privind aprobarea relației școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2016-2017, completată și modificată prin HCLS nr.54/ 26.05.2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea HCLS 5 nr. 11/25.03.2016 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2016-2017, completată și modificată prin HCLS 5 nr. 54/26.05.2016

Având în vedere:

Raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 11/25.03.2016,

adresa ISMB nr. 26590/15.11.2016, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 157525/18.11.2016;

HCLS 5 nr. 11/25.03.2016 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2016-2017;

HCLS 5 nr. 54/26.05.2016 privind completarea și modificarea HCLS 5 nr. 11/25.03.2016; Ținând cont de prevederile art. 19, alin. 4 și ale art. 61, alin. 1 și 2 din Legea nr. 1/2011 a

educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile art. 41, alin. 5 și ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea HCLS 5 nr. 11/25.03.2016 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2016-2017, completată și modificată prin HCLS 5 nr. 54/26.05.2016, în sensul excluderii din rețeaua școlară a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Cuibușorul Zânelor", situată la punctului 61 din anexa la HCLS 5 nr. 11/25.03.2016.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Grădinița „Cuibușorul Zânelor” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, p. SECRETîWsECTOR DIRECTOR EXECUTIV,ȘEDINȚĂ