Hotărârea nr. 144/2016

Hotărârea nr. 144/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști Fight, în vederea derulării proiectului Educație prin sport. Sport prin educație, pe parcursul anului școlar 2016-2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști Fight, în vederea derulării proiectului Educație prin sport. Sport prin educație, pe parcursul anului școlar 2016-2017

Având în vedere:

-    raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice;

-    adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 158437/24.11.2016, emisă de conducerea Asociației Clubul Sportiv Dinamoviști Fight,

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști Fight, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Capitolul Cultură și Capitolul învățământ.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretar Sector 5, Director JtMebutiv Florina/Oragnea

Nr.

Anexa Ia HCLS 5 nr. 7////    /o^/1 /<*?.    2016

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei înregistrate Ia Primăria Sectorului 5 sub nr. 158437/24.11.20 16, emisă de conducerea Asociației Clubul Sportiv Dinamoviști Fight, părțile, respectiv:

Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști Fight

Cu sediul social în București, Str. Aleea Vergului, nr. 7, sector 2, CIF 23232948, având contul

_, deschis la_, numită în continuare Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști

Fight, reprezentată prin domnul Albert Stoica, în calitate de Președinte,

și

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar, și doamna Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic,

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea Asociației Clubul

Sportiv Dinamoviști Fight pentru derularea proiectului Educație prin sport. Sport prin educație. Proiectul vizează promovarea activităților sportive în două din instituțiile școlare din sectorul 5, pe parcursul anului școlar 2016 - 2017, în perioada decembrie 2016 - august 2017.

Contextul proiectului:

Promovarea activităților sportive își relevă impactul asupra tinerei generații în special, creând premisele unei bune dezvoltări fiziologice a copiilor.

în Carta albă privind sportul, document elaborat de Comisia Europeană în 2007, s-a punctat faptul că practicarea activităților sportive produce efecte benefice relevante pentru educație și sănătate. Interacțiunea cu lumea sportului poate crea condițiile necesare asigurării echilibrului psihologic, dezvoltarea capacităților de socializare sau însușirea unor deprinderi personale sănătoase, ce pot constitui alternative la tentațiile alcoolului, tutunului, consumului de droguri.

în mod evident, tinerele generații au nevoie, pe lângă informațiile de cultură generală și competențele specifice, obținute în școală, de asimilarea acelor seturi de valori și coordonate principale care să le ajute să răspundă exigențelor unei societăți aflate într-un continuu dinamism. Astăzi, mai mult ca oricând, din cauza schimbărilor survenite în sistemul axiologic la care ne raportăm și a inadaptării sistemului clasic de învățământ la noile condiții sociale, economice și de

mediu, în prezența unei sume de influențe negative manifestate asupra tinerilor aflați la vârsta provocărilor, devine peremptorie necesitatea unei oportunități viabile, care să susțină toate planurile dezvoltării acestora: fizic, psihic și moral.

Sportul poate oferi tinerilor alternative eficiente și accesibile care să întrețină nevoia de evoluție și de depășire a limitelor. Mai mult, caracterul competitiv și formativ sunt atribute prezente atât în sportul de performanță, cât și în cel dedicat amatorilor, cu impact imediat în dezvoltarea tinerilor. De asemenea, sportul, în general, și artele marțiale, în particular, sunt tot mai prezente în mass-media și în conștiința publică, putând asigura completarea educației cu elemente necesare succesului în viață.

Scopul proiectului îl constituie asigurarea unui program de pregătire sportivă (antrenamente de kempo) pentru elevii din două unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5. Programul de antrenamente va fi completat printr-o competiție și un eveniment cu caracter sportiv (o gală kempo).

Obiectivele-cadru specifice proiectului susținut în parteneriat de către Primăria Sectorului 5 și Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști Fight sunt:

stimularea dezvoltării armonioase psihice și fizice a copiilor, prin orientarea acestora către arte marțiale, în particular;

asigurarea unei alternative sănătoase la tentațiile alcoolului, tutunului, consumului de droguri;

completarea educației formale cu elemente vitale succesului în viață, din sfera dezvoltării personale specifice sportului.

Activitățile proiectului:

programe de antrenament (câte 2 sesiuni de pregătire/săptămânal, derulate în afara orelor de curs, în sălile de sport aparținând unităților de învățământ din sectorul 5). La antrenamente va fi permis accesul cât mai multor elevi, în funcție de capacitatea maximă a sălilor de sport în care se vor desfășura aceste activități;

examen de atestare a gradului (centurii specifice în arte marțiale) pentru elevii doritori; o gală demonstrativă, organizată într-o sală de sport din cadrul unei unități de învățământ din sectorul 5 (cu participarea Lotului național de Kempo al României);

un cantonament de pregătire pentru cel mult 25 de elevi din grupul-țintă al proiectului; o sesiune de dezbatere a temelor vizând dezvoltarea fizică a tinerilor (adresată părinților elevilor).

Spațiul și intervalul de desfășurare a proiectului:

Activitățile proiectului se vor desfășura în sălile de sport ale unităților de învățământ, desemnate de Primăria Sectorului 5.

Beneficiarii direcți ai proiectului:

- elevi din două unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 98.600 lei și se determină conform anexei 1 la prezentul acord de parteneriat. Din valoarea totală menționată, Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști Fight va fi finanțată cu suma de 80.850 lei. Restul de 17.750 lei va fi alocat dotării celor două unități de învățământ cu echipamente sportive necesare derulării proiectului.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 9 luni de la data semnării sale. Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și Ia timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți.


Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Asociației Clubul Sportiv Dinamoviști Fight

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile prevăzute la art. 1.1. din prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.3.2. Va asigura acces gratuit copiilor și părinților acestora la evenimentele din cadrul proiectului.

Art. 4.3.3 Se obligă să asigure realizarea activităților sportive săptămânale, cuprinzând două antrenamente generale, susținute în afara orelor de curs, în sălile de sport ale unităților de învățământ participante în proiect, de către antrenori și instructori acreditați, desemnați de asociație. De asemenea, asociația va stabili graficul ședințelor de antrenament, de comun acord cu conducerea unităților școlare implicate în proiect și îl va prezenta, spre avizare, Primăriei Sectorului 5 - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile.

Art. 4.3.4. Va asigura organizarea și derularea examenelor de grad, a galelor și a cantonamentelor. Art. 4.3.5 Va asigura prezența la examene, gală și cantonament a unor antrenori de top, care au înregistrat rezultate internaționale, certificați și acreditați de foruri de specialitate.

Art. 4.3.6. Se obligă să nu aducă prejudicii infrastructurii sportive reprezentate de sălile de sport/terenurile în cadrul cărora se vor derula activitățile proiectului și să folosească corect și cu bună-credință echipamentele aflate în dotarea unităților de învățământ selectate în grupul-țintă;

Art. 4.3.7. Se obligă să nu folosească spațiile și echipamentele puse la dispoziție în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.3.8 Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale proiectului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.3.9. Va mediatiza pe pagina de facebook a asociației conținutul tuturor evenimentelor, facilitând astfel accesul la informații pentru cei interesați.

Art. 4.3.10. Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a proiectului.

Art. 4.3.11. Se obligă să transmită o serie de raportări către Primăria Sectorului 5 - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, după cum urmează:

raportarea inițială, prin intermediul căreia va fi comunicată lista elevilor selectați în grupul-țintă al proiectului, conținând datele personale ale acestora (nume și prenume, clasă, adresa de domiciliu);

raportarea lunară, prin intermediul căreia va fi transmisă lista în care se consemnează frecvența elevilor la activitățile proiectului, precum și alte documente care atestă desfășurarea acestor activități;

raportarea finală, prin intermediul căreia vor fi comunicate rezultatele obținute în cadrul proiectului sau orice alte informații considerate relevante.

Art. 4.3.12. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști Fight, va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată. în termen de 10 zile de la data efectuării plății, asociația va prezenta Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3.13. Va prezenta Primăriei Sectorului 5 un raport descriptiv al activităților susținute în cadrul proiectului, inclusiv fotografii sau materiale video care să reflecte respectivele activități.

Art. 4.4. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Va asigura promovarea proiectului în unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 4.4.2. Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, va selecta cele două unități de învățământ preuniversitar de stat în cadrul cărora se va derula proiectul și va încheia, cu fiecare dintre aceste instituții, un acord de parteneriat subsecvent, cu avizul Inspectoratului Școlar al Municipiului București - Sector 5.

Art. 4.4.3. Va asigura comunicarea cu reprezentanții unităților de învățământ selectate, ori de câte ori se impune.

Art. 4.4.4. Va asigura prezența unor specialiști din domeniul igienei, alimentației sănătoase și dezvoltării personale, în cadrul galei demonstrative, pentru scurte expuneri utile în educația copiilor și tinerilor.

Art. 4.4.5. Va asigura monitorizarea activității derulate de Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști Fight în cadrul proiectului care face obiectul prezentului acord de parteneriat.

Art. 4.4.6. Se obligă să achite suma de 80.850 lei prevăzută la art. 2.1, în baza facturii/facturi lor emise de Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști Fight, reprezentând valoarea prezentului acord de parteneriat.

Art. 4.4.7. Se obligă să asigure fondurile necesare dotării celor două unități de învățământ beneficiare cu echipamentele necesare pregătirii sportive a elevilor: saci, saltele, mănuși, tibiere, căști, tricouri sport, în baza cererilor de finanțare emise de conducerea respectivelor instituții școlare.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2016, în două exemplare cu caracter

original, câte unul pentru fiecare Parte.

Contrasemnează,


p. Secretar/Sector 5, Directoy Executiv Florina r)raknea

Anexa la Acordul de Parteneriat nr._!_2016

Bugetul estimativ al proiectului Educație prin sport. Sport prin educație, pe parcursul anului școlar 2016-2017

Unitatea de măsură

Nr. de unități

Valoare

unitară

Valoare totală (lei)

SfSS '-V-    - 1.

FINA

NȚARE ACSDF

. .

1. Resurse umane

-

-

48000

Responsabil proiect ACSDF 2h/zi

luna

8

2000

16000

Antrenori ACSDF 2 pers*2h/zi

luna

8

2000

32000

2. Activități cu grupul-țintă

-

30000

Cantonament pregătire (cazare și masa 6 zile, 25 persoane)

proiect

1

27000

27000

Transport cantonament

proiect

1

3000

3000

3. Promovare si vizibilitate

2850

Materiale promovare (postere, flyere-500 buc)

proiect

1

1500

1500

Consumabile/papetărie

proiect

1

1350

1350

Total finanțare ACSDF:

80.850

FU

\ ]\T A R F U?'

ÎTÂTI DF FNVATÂMANT

1 1. ZA. 1 1 A/1L A-1 ' -▼ /X. 1 ZV1V1AVLN I

4. Dotare unități de învățământ

17750

Materiale/echipament sportiv ( saci antrenament, saltele antrenament, mănuși si bandaje, tibiere și căști protecție, tricouri)

proiect

i

17750

17750

Total cheltuieli proiect

98600

Contrasemnează, p. Secretar ȘAcior 5,

Director fîxeoqtiv Florina/KXragnen