Hotărârea nr. 143/2016

Hotărârea nr. 143/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Teatru Masca, în vederea derulării unui proiect socio-cultural în perioada decembrie 2016- octombrie 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Teatrul Masca, în vederea derulării unui proiect socio-cultural în perioada decembrie 2016 - octombrie 2017

Având în vedere:

- raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice;

adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 161705/15.12.2016, emisă de conducerea Teatrului Masca-,

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 șiart. 81 alin. 2, lit.j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5 și Teatrul Masca prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Capitolul Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretar,Sfector 5,


DirectonfE^ecutiv Florina ©rahnea

Anexa la HCLS 5 nr. Ijrb z4Z/^ .    2016

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 161705/15.12.2016, emisă de conducerea Teatrului Masca, părțile, respectiv:

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar, și doamna Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic,

si

»

Teatrul Masca

Cu sediul în București, B-dul Uverturii, nr. 70, sector 6, cod fiscal 4364640, reprezentat prin doamna Anca Dana Florea, în calitate de Manager, și doamna Mihaela Spătaru, în calitate de Contabil Șef

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie implementarea unui proiect socio-cultural pentru locuitorii sectorului 5. Proiectul vizează:

-    susținerea, în parcurile din sectorul 5, a unor reprezentații artistice (spectacole în aer liber în stagiunea de exterior 2017), în cadrul celei de-a VII ediții a Festivalului Internațional de Statui Vivante (FISV);

-    prezentarea la sediul Teatrului Masca, dar și în Cartierul Ferentari (Piața Ferentari), a spectacolului „NASTASIA^-,

-    susținerea unor cursuri de antrenament/ workshop pentru 30 de liceeni cu privire la statuia vivantă, începând cu anul școlar 2016-2017.

Contextul proiectului:

Fondat în 24 mai 1990 de elevul marelui mim, actor și profesor Jacques Lecoq - actorul-regizor Mihai Mălaimare și de regizoarea Anca-Dana Florea, Teatrul Masca susține prima sa reprezentație la 5 august în același an, în aer liber, la „Cafeneaua Muzeului Literaturii Române" din București.

Teatrul Masca este singurul teatru de gest, pantomimă și expresie corporală din România, cu un program estetic bine pus în valoare de spectacolele realizate. De la lansarea lui, acesta s-a dezvoltat pe două direcții:

•    teatrul stradal - spectacole de statui vivante și tablouri vivante, spectacole de tip paradă teatrală stradală, spectacole de teatru medieval, de marionete etc.

•    teatru de interior - spectacole de gest, spectacole cu scenarii elaborate după opere cunoscute ale unor mari autori, spectacole-muzical, spectacole de Commedia dell'arte, spectacole de teatru-dans sau de pantomimă.

Teatrul Masca și-a asumat fără echivoc, încă de la fondarea lui, și o vocație cultural -socială, pe care a susținut-o de-a lungul celor 26 de ani de existență:

•    spectacole și evenimente care răspundeau nevoilor culturale și așteptărilor oamenilor din cartier;

•    proiecte culturale care se adresează familiei, legate de sărbători laice sau religioase sau, pur și simplu, proprii cartierului în care își are sediul;

•    proiecte de teatru stradal prin care, în spatii nonconvenționale - pe stradă, în metrou, în parcuri - Masca aduce arta în mijlocul oamenilor, uneori în locuri îndepărtate în care aceasta nu are șanse să pătrundă în mod obișnuit.

Prin cele peste 280 de spectacole anual și cu o audiență de peste 65 000 de persoane, organizând și participând la festivaluri naționale și internaționale în fiecare an, Teatrul Masca își exprimă nu doar vocația sa culturală, ci și pe cea socială și educațională.

Scopul proiectului îl constituie promovarea artei teatrale în rândul publicului reprezentat de locuitorii sectorului 5. Proiectul vizează de asemenea provocarea unor schimbări pozitive în atitudinea și viața elevilor, cu impact notabil în societatea românească.

Obiectivele specifice proiectului:

9.    Proiectul cultural vizează promovarea artei teatrale în rândul publicului format din locuitorii sectorului V;

10.    Facilitarea accesului unor largi categorii socio-profesionale la actul teatral de calitate prin susținerea de spectacole în spații des frecventate și care oferă și alte zone de interes;

11.    Creșterea vizibilității culturale a Cartierului Ferentari și a sectorului 5 la nivelul

Capitalei prin concentrarea spectacolelor în parcurile din sectorul 5, în special în

Cartierul Ferentari;

12.    Creșterea climatului de civilitate în spațiile parcurilor din sectorul 5 prin introducerea unor puncte de atracție suplimentare la deja tradiționala plimbare prin parc;

Descrierea activităților proiectului:

I.    Prezentarea spectacolului NASTASIA după scrierile lui G.M Zamfirescu, în regia lui Mihai Mălaimare - la sediul Teatrului Masca pentru un număr de 120 persoane/ reprezentație: 4 reprezentații și în Piața Ferentari: 1 reprezentație.

Sinopsisul spectacolului:

Spectacolul NASTASIA surprinde viața colorată a mahalalei bucureștene din anii ’30 cu personaje pitorești și destine teribile marcate de dragoste și moarte. Din tabloul emoționant al suburbiilor se desprinde visul Nastasiei, dominat de conflicte puternice, realism brutal și aspirații.

Născut și trăit în Ferentari, unde a și murit, G. M. Zamfirescu descrie această lume cu accente lirice, cu un sentimentalism de care nu se sfiește, cu înțelegere, cu o extraordinară cunoaștere și cu o mânuire balzaciană a observației psigologice, personajele fiind vii, existând parcă alături de cititor.

Spectacolul aduce în fața spectatorilor personajele cele mai puternice ale piesei, cărora le adaugă câteva împrumutate din romanul Maidanul cu dragoste și conturează în jurul destinului teribil al Nastasiei câteva conflicte de o rară frumusețe și vibrație.

II.    Organizarea unor cursuri de antrenament/workshop-uri Statui Vivante, dedicate liceenilor din unitățile de învățământ din sectorul 5.

Tinerii vor fi stimulați să își imagineze ce personaje le-ar plăcea să întruchipeze, apoi vor fi ajutați să își creeze costume sau accesorii pentru a putea interpreta personajul, urmând ca, în final, să fie implicați într-un spectacol în care vor avea ocazia să interpreteze personajul. Spectacolul va putea fi prezentat, ulterior, în școlile din sectorul 5, dar și în cadrul FISV 2017. Aceștia vor beneficia de un training ce va avea ca urmare însușirea tehnicii specifice de statuie vivantă. Pentru această etapă, tinerii vor lucra cu actorii teatrului.

Ca rol practic, experiența le va demonstra că pentru a ajunge cine își doresc trebuie să se implice activ.

Participarea la activitățile proiectului își va pune amprenta asupra dezvoltării personale, sociale, emoționale și fizice, accentuând sentimentul de apartenență la comunitate. Efectul indirect al programului va fi o mai bună comunicare a părinților cu copiii lor.

Impactul asupra comunității se va realiza prin conștientizarea importanței educării copiilor prin metode participative.

III.    Susținerea, în parcurile din sectorul 5, a 10 reprezentații în cadrul evenimentului Teatru în cartier,

Evenimentul își propune educarea, informarea și implicarea copiilor și a părințiilor din sectorul 5 în activități culturale și artistice. Astfel, pe parcursul verii, Teatrul Masca va prezenta spectacole de Statui Vivante, suținute de actorii teatrului

Cunoscut atât în peisajul cultural, cât și în cel al implicării sociale, Teatrul Masca este recunoscut de toate categoriile de public prin amprentele pe care le-a lăsat prin activitatea sa. Statuile Vivante, spectacolele și festivalurile lansate, precum și prezența continuă în medii mai puțin convenționale i-au imprimat Teatrului Masca un caracter aspațial.

IV Susținerea, timp de 2 zile, în parcurile din sectorul 5, a aproximativ 60 reprezentații/zi, în cadrul Festivalul Internațional de Statui Vivante, ediția a Vil-a;

Aflat la a Vil-a sa ediție, Festivalul International de Statui Vivante din București își gândește și creează propriul său drum în lumea fascinantă a statuilor vivante. Deja cunoscută și practicată în Europa de multă vreme, profesioniștii contemporani ai acestei arte o îmbogățesc și în ultimul timp i-au modificat și conceptul, prezentând în festivaluri dedicate și în concursurile internaționale de statui vivante din Belgia, Italia, Germania, Olanda, statui vivante de o fantezie fără limite.

Statuia Vivantă este, după părerea lui Mihai Mălaimare - promotor al acestui stil teatral în România, prin producțiile Teatrului Masca - o chintesență a artei mișcării și a stabilității, similară muzicii, unde pauzele fac parte din compoziție. Relația cu publicul se realizează azi la alt nivel, legând-o de experiențele culturale (literatură, istorie) sau sociale (toleranță, solidaritate) ale privitorului, atrăgându-1 direct în deciziile de mișcare ale artiștilor și în povestea pe care o spun.

Cea de a Vil-a ediție se va desfășura în perioada 29 mai-5 iunie.

Beneficiarii proiectului:

- publicul de orice vârstă și profesie, cu venituri mici și medii, neconsumatori uzuali de evenimente culturale;

-30 elevi din liceele situate în sectorul 5.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 65.800 lei și se determină conform anexei 1 la prezentul acord de parteneriat.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3.1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 11 luni de la data semnării sale.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți. Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3 Obligațiile Teatrului Masca

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza și coordona toate activitățile din proiect.

Art. 4.3.2. Este răspunzător de achiziționarea drepturilor necesare producerii și prezentării spectacolelor, răspunde de achitarea onorariilor și a drepturilor de autor și conexe, aferente organizării și producerii acestora, precum și de orice alte obligații decurgând din utilizarea și aducerea la cunoștința publică a spectacolelor, conform legislației române.

Art. 4.3.3. în condițiile în care momente din spectacole vor fi transmise pe un post de televiziune, Teatrul Masca este conștient că este răspunzător și se va asigura că evenimentele promovate nu vor încălca legile și reglementările în vigoare ale C.N.A.

Art. 4.3.4. Se obligă să respecte prevederile Codului Fiscal cu privire la impozitele pe spectacole.

Art. 4.3.5. Va pune la dispoziția partenerului Primăria Sectorului 5 sala de spectacol având o capacitate de 120 de locuri, în perioada ianuarie-martie 2017, astfel încât publicul din sectorul 5 să asiste la spectacolul NASTASIA, în regia Mihai Mălaimare.

Art. 4.3.6. Se obligă să coordoneze și să deruleze procedura de selecție a liceenilor care vor beneficia de cursurile de antrenament/workshop-uri Statui Vivante-,

Art. 4.3.7. Se obligă să stabilească, de comun acord cu liceele din sectorul 5, orarul de derulare a cursurilor de antrenament/workshop-uri Statui Vivante și să-l prezinte, spre informare, Primăriei Sectorului 5 - Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile. Art. 4.3.8 Se obligă să asigure liceenilor din grupul-țintă accesul gratuit la activitățile proiectului.

Art. 4.3.9. Se obligă să transmită o serie de raportări către Primăria Sectorului 5 - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, după cum urmează:

raportarea inițială, prin intermediul căreia va fi comunicată lista liceenilor selectați în grupul-țintă al proiectului, conținând datele personale ale acestora (nume și prenume, clasă, adresa de domiciliu);

raportarea prin intermediul căreia va fi transmisă lista în care se consemnează frecvența elevilor la cursurile de antrenament/workshop-uri Statui Vivante, precum și alte documente care atestă desfășurarea acestor activități;

- raportarea finală, prin intermediul căreia vor fi comunicate rezultatele obținute în cadrul cursurile de antrenament/workshop-uri Statui Vivante sau orice alte informații considerate relevante.

Art. 4.3.10. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Teatrul Masca va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată. în termen de 10 zile de la data efectuării plății, teatrul va prezenta Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3.11. Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale proiectului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.3.12. Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a proiectului.

Art. 4.3.13. Va prezenta Primăriei Sectorului 5 un raport descriptiv al activităților susținute în cadrul proiectului, inclusiv fotografii sau materiale video care să reflecte respectivele activități.

Art. 4.4 Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1 Va asigura promovarea proiectului pe raza sectorului 5;

Art. 4.4.2 Va face demersuri pentru asigurarea prezenței publicului din grupul-țintă al proiectului la spectacol/spectacole, în zilele și intervalele orare care vor fi convenite de parteneri de comun acord. Cumpără un număr de 120 bilete/reprezentație, cu prețul de 35 lei biletul incluzând și transportul, la spectacolele teatrului, pentru locuitorii sectorului 5.

Art. 4.4.3 Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, va selecta unitățile de învățământ preuniversitar de stat din cadrul cărora se vor selecta liceenii beneficiari ai cursurilor de antrenament/workshop-uri Statui Vivante și va încheia, cu fiecare dintre aceste instituții, un acord de parteneriat subsecvent, cu avizul Inspectoratului Școlar al Municipiului București - Sector 5.

Art. 4.4.4. Va asigura comunicarea cu reprezentanții unităților de învățământ selectate, ori de câte ori se impune.

Art. 4.4.5. Va asigura monitorizarea activității derulate de Teatrul Masca în cadrul proiectului care face obiectul prezentului acord de parteneriat.

Art. 4.4.6. Se obligă să asigure bunul mers al evenimentelor susținute în Sectorul 5 prin:

1. accesul și racordarea la sursa de curent trifazic ( 20 KW) din apropierea spațiului

de joc ( parc și Piața Ferentari);

2.    accesul mașinilor de deservire în spațiul de joc;

3.    asigurarea ordinii publice în perioada manifestărilor artistice (montare-spectacol-demontare).

Art. 4.4.7. Va achita suma prevăzută la art. 2.1, în baza facturii/facturilor emise de Teatrul Masca, reprezentând valoarea prezentului acord de parteneriat.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2016, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.


Contrasemnează, p. Secretar/Sector 5, Director Executiv Florir/afDragnea

/

Anexa 1 la Acordul de Parteneriat nr._I_2016

Bugetul estimativ al proiectului socio-cultural derulat în parteneriat cu Teatrul Masca, în perioada decembrie 2016 - octombrie 2017

Nr. de unități

Valoare unitară (lei)

Valoare totală (lei)

Costuri reprezentații artistice

29.800

1 Spectacol Nastasia - sediul Teatrului Masca

4

reprezentații

4.200

16.800

2 Spectacol Nastasia - Piața Ferentari

1

reprezentații

3.000

3.000

3. Teatru în cartier

10

reprezentații

1.000

10.000

Costuri cursuri

36.000

Antrenament/workshop-uri Statui Vivante

30 elevi

1200

36.000

TOTAL:

65.800

Contrasemnează, p. Secretar S^csor 5,


Director Wxakutiv Florina pteagm