Hotărârea nr. 141/2016

Hotărârea nr. 141/29.11.2016 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.128 de către Asociația Eficientizării Timpului Elevilor.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 128 către Asociația Eficientizării Timpului Elevilor

Având în vedere:

raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 128 către Asociația Eficientizării Timpului Elevilor;

-    adresa nr. 2107/10.1 1.2016 emisă de Școala Gimnazială nr. 128 și înregistrată la Primăria

Sectorului 5 sub nr. 156571/1 1.11.2016;

-    adresa nr. 2162/16.11.2016 emisă de Școala Gimnazială nr. 128 și înregistrată la Primăria

Sectorului 5 sub nr. 1571 15/16.1 1.2016;

Luând în considerare avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrare Teritoriului,

Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar

Ținând cont de prevederile Legii 1/201 1, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil;

în temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin.2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui spațiu de 6 mp, având în prezent destinația cabinet metodic, situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 128, Asociației Eficientizării Timpului Elevilor, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 2. Se mandatează Directorul Școlii Gimnaziale nr. 128, să semneze contractul de comodat cu Asociația menționată la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, precum și Directorul Școlii Gimnaziale nr. 128 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.