Hotărârea nr. 139/2016

Hotărârea nr. 139/29.11.2016 aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sector 5, Asociația Connections și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, pentru a marca Ziua Internațională a Voluntarilor, în data de 05 decembrie 2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5, Asociația Connections și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, pentru a marca Ziua Internațională a Voluntarilor, în data de 05 decembrie 2016

Având în vedere:

-    raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice;

-    adresei înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 157573/18.11.2016, emisă de conducerea Asociației Connections-,

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile art. 7, alin. 3 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5, Asociația Connections și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și directorul Colegiului Național Gheorghe Lazăr vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la HCLS 5 nr.    //    2016

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 157573/18.11.2016 emisă de conducerea Asociației Connections, părțile, respectiv:

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, Sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin Domnul Daniel Florea, în calitate de Primar, și Doamna Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic,

Colegiul Național Glieorglie Lazăr

Cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 48, sector 5, numit în continuare Colegiul Național Gheorghe Lazăr, reprezentat prin domnul Victor-Ioan Nicolae, în calitate de Director, și

Asociația Connections

Cu sediul social în București, Str. Poenaru Bordea, nr. 6, ap. 19, sector 4, București, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria 4 nr. 27886/4/2011, CIF 29860992, reprezentată prin Domnul Alexandru Horia Frunză, în calitate de Manager General Programe,

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea organizării evenimentului Volunteering Day, în data de 05 decembrie 2016, în Amfîteatrul/Sala de festivități/sala de curs a Colegiului Național Gheorghe Lazăr.

Contextul proiectului:

Voluntariatul, înțeles ca instrument pentru promovarea participării civice și a angajamentului interpersonal, reprezintă o valoare importantă în special în rândul tinerilor. Prin implicarea în programe de voluntariat, aceștia participă la consolidarea rețelelor altruiste de acțiune colectivă, în încercarea de a rezolva unele probleme ce transcend simpla întrajutorare a membrilor unei comunități. Toate aceste activități colective, rețele sociale de servicii reciproce și asocieri

voluntare constituie surse de capital social ce pot contribui la dezvoltarea unei convunități locale.

Sumarul proiectului:

Proiectul este dedicat celebrării Zilei Internaționale a Voluntarilor. La inițiativa unui elev lăzărist, pasionat de activitățile sociale derulate în folosul comunității, în sectorul 5 va fi inițiată campania Voluntariada Urbană, adresată liceenilor, pentru ca aceștia să accepte invitația de a se implica în activități comunitare.

Asociația Connections, unitatea de învățământ Colegiul Național Gheorghe Lazăr și autoritatea publică locală Primăria Sectorului 5 intenționează să promoveze, cu ajutorul proiectului comun, un model de dialog, prin raportare la o dimensiune generală, cea a cunoașterii, dar și la una specială, cea a experienței. Cea dintâi vizează valorificarea conceptelor specifice filosofiei voluntariatului, ca lecție a solidarității și a experiențelor împărtășite, prin intermediul unui eveniment festiv. Cea de-a doua dimensiune se raportează la ideea îmbogățirii spațiului relațional al liceenilor cu experiențe solide, înscrise în sfera educației concrete, privind dezvoltarea personală în spiritul respectului față de valorile voluntariatului, în scopul conștientizării sentimentului comunitar și de apartenență la grup.

Scopul proiectului:

Evenimentul își propune să premieze inițiativele valoroase ale tinerilor care au organizat Oportunity Week, primul Târg de Voluntariat pentru liceeni. La activitățile acestui târg au participat aproximativ 1.200 de elevi din diverse unități de învățământ bucureștene.

Obiectivele specifice proiectului:

-    recompensarea și recunoașterea activităților de voluntariat ale tinerilor;

-    sensibilizarea cu privire la valoarea și importanța voluntariatului.

Activitățile specifice evenimentului:

o expunere cu caracter general, în care vor fi descrise experiențele liceenilor care s-au

remarcat în activități de voluntariat pe parcursul anului 2016;

un moment muzical, oferit de două formații de liceu;

sesiunea de premiere a voluntarilor și de închidere a evenimentului.

Participanții la eveniment:

La evenimentul Volunteering Day vor fi prezenți liceeni activi în domeniu, echipe de inițiativă care au organizat Oportunity Week, membri ai organismelor non-guvernamentale profilate pe activități de voluntariat, reprezentanți ai Direcției pentru Tineret și Sport a Municipiului București și ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București - Sector 5.

Cap. 2 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1. Prezentul acord de parteneriat produce efecte de la data semnării sale, până la data de 06 decembrie 2016. Activitățile evenimentului Volunteering Day se vor desfășura în data de 05 decembrie 2016.

Cap. 3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 3.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce Ie cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord de parteneriat.

Art. 3.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile prezentului acord de parteneriat va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 3.3 Obligațiile Asociației Connections

Art. 3.3.1. Va concepe, organiza și coordona toate activitățile din proiect, conform obligațiilor indicate la art. 1.1 - Activități specifice evenimentului.

Art. 3.3.2. Se obligă să stabilească, de comun acord cu Colegiul Național Gheorghe Lazăr, orarul de derulare a evenimentului și să-l prezinte, spre informare, Primăriei Sectorului 5 -Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile.

Art. 3.3.3. Se obligă să asigure prezența voluntarilor și pe cea a invitaților, în vederea desfășurării activităților evenimentului.

Art. 3.3.4. Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 și Colegiul Național Gheorghe Lazăr în comunicările oficiale ale evenimentului, inclusiv în comunicatele de presă. Art. 3.3.5. Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 și pe cea a Colegiului Național Gheorghe Lazăr în toate materialele de promovare a proiectului.

Art. 3.4 Obligațiile Colegiului Național Gheorghe Lazăr

Art. 3.4.1. Se obligă să faciliteze și să asigure accesul participanților la eveniment în Amfiteatrul/Sala de festivități/sala de curs a colegiului.

Art. 3.4.2. Se obligă să stabilească, de comun acord cu Asociația Connections, orarul de derulare a evenimentului.

Art. 3.4.3. Se obligă să comunice cu reprezentanții Primăriei Sectorului 5 și ai Asociației Connections, ori de câte ori se impune, în scopul organizării în bune condiții a evenimentului.

Art. 3.5. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 3.5.1. Va asigura fondul de premiere a liceenilor care s-au remarcat în activități de voluntariat pe parcursul anului 2016.

Art. 3.5.2. Va contribui la asigurarea mediatizării evenimentului pe raza sectorului 5;

Art. 3.5.3. Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, va asigura monitorizarea activităților prevăzute în prezentul acord de parteneriat.

Cap. 4 ALTE CLAUZE

Art. 4.1 Pot fi aduse modificări la prezentul document numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 4.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 4.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acord de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 4.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2016, în trei exemplare, cu caracter

original, câte unul pentru fiecare Parte.

Contrasemnează, p. SecretarIȘfcctor 5,

Directorfckecutiv FlorinarDraanea

Nr.


2016