Hotărârea nr. 138/2016

Hotărârea nr. 138/29.11.2016 privind înfiinţarea Centrului de Recreere, Educaţie şi Dezvoltare Personală pentru Copii.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind înființarea Centrului de Recreere, Educație si Dezvoltare Personala pentru Copii

Având in vedere raportul de specialitate nr. 16768/21.11.2016 al Directorului general al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

Ținând seama de Hotărârile Consiliului Local sector 5 nr. 78/06.10.2014 privind închiderea Centrului de Plasament Sf. Ana aflat in subordinea DGASPC sector 5 si nr.97/26.1 1.2015 privind schimbarea destinației Centrului de Plasament Sf. Ana;

Potrivit dispozițiilor art. 51 alin.(l), art.53 alin.(l) si (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata;

Ținând cont de raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice precum și al Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate si Societate Civila;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) si ale art.81 alin.(2) lit.„n” teza I din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data prezentei, se înființează Centrul de Recreere, Educație si Dezvoltare Personala pentru Copii, cu sediul in str. Munții Carpati nr. 72, sector 5, București, aflat in subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, aici urmând a se desfășură in viitor activități de protecție si promovare a drepturilor copilului.

Art.2. Serviciul Relații cu Consiliul Local si D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei b^tarai-;


ÎWNTA,

EEPSCARU


CONTRASEMNEAZĂ


P. SECRETA RECTOR DIRECTOR EXBCUTIC FLORINA DRWGNIeA

NR