Hotărârea nr. 137/2016

Hotărârea nr. 137/29.11.2016 privind aprobarea încheierii actului adiţional la Protocolul de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor nr.5833/23.04.2016, respectiv nr.3750481/04.05.2016 încheiat între Consiliul Local Sector 5 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional la Protocolul de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul National de Evidenta a Persoanelor nr. 5833/23.04.2016, respectiv nr. 3750481/04.05.2016 incheiat intre Consiliul Local Sector 5, prin Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 si Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Având in vedere raportul de specialitate nr. 16767/21.11.2016 al Directorului general al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

Ținând cont de Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice si Raportul Comisiei Protecție Sociala, Sanatate și Societate Civila;

Luând in considerare prevederile Legii nr.448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, cu modificările si completările ulterioare, si ale O.U.G. nr. 70/2011, privind masurile de protecție sociala in perioada rece, cu modificările si completările ulterioare, precum si pe cele ale H.G.R. nr. 1434/2004, privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicata ;

In conformitate cu prevederile art.10 si art. 11 alin. (1), (3) lit.„g” si alin.(4) din O.U.G. nr. 97/2005, privind evidenta, domiciliul, reședința si actele de identitate ale cetățenilor romani, republicata, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Ordinului nr.52/2002 al Avocatului Poporului, privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal ;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) si art. 81 alin.(2) lit.„n” teza I din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba incheierea Actului Adițional la Protocolul de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul National de Evidenta a Persoanelor nr.5833/23.04.2016, respectiv nr. 3750481/04.05.2016 incheiat intre Consiliul Local Sector 5 prin Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 si Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se imputerniceste d-na Florentina Popescu - Director General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 ca, in numele si pentru Consiliul Local Sector 5, sa intreprinda toate demersurile necesare încheierii Actului Adițional la Protocolul de Colaborare menționai la art. 1 al prezentei hotarari si sa semneze oriunde este necesar.

Art.3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local din cadrul Primăriei Sectorului 5 si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.


PRESEI GEORGEA

lin

11©

CONTRASEMNEAZĂ p. Secretali iSectoi',

D i rec to rlEjweu ti v

florina/dragnea


NR.

ACT ADIȚIONAL la

PROTOCOLUL DE COLABORARE pe linia furnizării de date din R.N.E.P. nr. 5833/23.04.2016, respectiv nr. 3750481/04.05.2016

în temeiul art.2 alin.(2) din Protocolul de colaborare nr.5833/23.04.2016, respectiv nr.3750481/04.05.2016

PĂRȚILE:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, prin DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI (D.G.A.S.P.C.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.29-31, tel./fax. 021-3101731, reprezentată de doamna Florentina POPESCU, în calitate de Director General, pe de o parte,

Și

DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE (D.E.P.A.B.D.), cu sediul în București, str.Obcina Mare nr.2, sect.6, tel.O21/413.54.42, fax.021/413.50.49, reprezentată prin domnul comisar-șef de poliție, Dumitru-Florin BABA, în calitate de Director, pe de altă parte,

Au convenit încheierea prezentului Act adițional, în următoarele condiții:

OBIECTUL:

Art.l Termenul de valabilitate a Protocolului de colaborare nr.5833/23.04.2016, respectiv nr.3750481/04.05.2016, se prelungește până la data de 31.12.2017.

Art.2 Toate celelalte clauze ale Protocolului de colaborare rămân nemodificate și valabile pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia.

Art.3 Prezentul act adițional face parte integrantă din Protocolul de colaborare nr.5833/23.04.2016, respectiv nr.3750481/04.05.2016.

încheiat azi


în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară,

ambele având aceeași forță juridică.