Hotărârea nr. 136/2016

Hotărârea nr. 136/29.11.2016 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare în scopul funcţionării Centrului de zi ,,George Călinescu” înregistrată sub nr.5389/09.04.2015.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNEI ACT ADIȚIONAL LA CONVENȚIA DE COLABORARE IN SCOPUL ASIGURĂRII FUNCȚIONARII CENTRULUI DE ZI „GEORGE CALINESCU” ÎNREGISTRATA SUB NR.5389/09.04.20L5

Având în vedere raportul de specialitate nr. 16484/21.11.2016 al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 ;

Ținând cont de Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 14/28.04.2006, privind aprobarea infiintarii centrelor de zi din subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5, in parteneriat cu F.I.C.E. ROMANIA , Primăria Sector 5 - Direcția Invatamant, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile si Școlile Generale nr. 134 si 148 “ George Calinescu “ situate pe raza sectorului 5, precum si de Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.237/12.10.2006 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 sa hotarasca cu privire la cooperarea prin Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 cu F.I.C.E. ROMANIA in vederea finanțării si realizării in comun a proiectului privind înființarea centrelor de zi; Luând in considerare Raportul intocmit de Comisia Buget, Finanțe, Taxe Locale Fonduri

Europene si Alte Activitati Economice;

In conformitate cu prevederile art. 119 alin.(l) lit.„a”, art. 120, art.124 alin.(l) din Legea nr.272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, Ordin A.N.P.C.A. nr.24/2004, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centre de zi;

In temeiul art.45 alin.(2) Iit.„f”si al art.81 alin 2 lit. “n” teza I si lit.„q” din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă incheierea unui act adițional la convenția de colaborare intre Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E.Romania, Primăria Sector 5 -Direcția Invatamant, Cultură, Culte, Sport, Relații cu Minoritățile si Școala Generala Nr. 148 -„George Calinescu”, înregistrata sub nr.5389/09.04.2015, in scopul asigurării funcționarii Centrului de Zi „George Calinescu” aflat in subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

'1/7


Nr.    / $9 //> &)/fc


Anexa H.C.L. Sector 5 nr. /'jf' /    //    ,

ACT ADIȚIONAL LA CONVENȚIA DE COLABORARE NR.5389/9.04.2015

Având in vedere Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 12/26.02.2015 privind aprobarea incheierii unei convenții de colaborare intre Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 cu F.I.C.E. Romania, Primăria Sector 5 -Direcția Cultură, Culte, Sport și Relațiile cu Minoritățile si Școala Generala Nr. 148 „George Calinescu”, in scopul asigurării funcționarii Centrului de Zi „George Calinescu” aflat in subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5

In temeiul Legii nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului,

Intre:

Primăria Sector 5 - Direcția Invatamant, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, cu sediul in str. Constantin Miile nr. 10, sector 1, București, cod fiscal 4433953, cont bancar R090TREZ70524670220XXXXX deschis la Trezoreria sector 5, legal reprezentata prin dl. Daniel Florea- Primar Sector 5;

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 , cu

sediul in b-dul Regina Elisabeta nr.29-31, sector 5, București, cod fiscal 17104480, cont bancar R017TREZ70524680220XXXXX deschis la Trezoreria sector 5, legal reprezentata prin d-na Florentina Popescu - Director general;

F.I.C.E. ROMANIA, cu sediul in str. Banul Udrea Nr.4, bl..68, Sc.l,AP.16, Sector 3, București, cod fiscal 7175867, cont bancar Ro44RNCB0080005630420001, deschis la BCR.Fil.Doamnei Buc, legal reprezentata prin dl. Toma Mares-Director;

Școala Generala nr. 148 ”GEORGE CALINESCU “ cu sediul in Str.Bachus Nr.42, Sector 5, București, cod fiscal 4364217, legal reprezentata prin d-na Adriana Jarcau—Director,

In baza art. VI din convenția de colaborare nr. 5389/9.04.2015, se incheie prezentul act adițional.

ART. 1 Se modifica art. 2 “Durata convenției” din convenția de colaborare nr. 5389/9.04.2015 in sensul ca se prelungesc efectele acesteia pana la data de 31.12.2017.

ART. 2 Celelalte prevederi ale conyentigi raman neschimbate.