Hotărârea nr. 134/2016

Hotărârea nr. 134/29.11.2016 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Acordul de parteneriat înregistrat cu nr.16140/03.12.2012 încheiat în vederea implementării Proiectului ,,În universul şahului-proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


HOTĂRÂRE

privind aprobarea incheierii unui act adițional la Acordul de partencriat


înregistrat sub nr. 16140/3.12.2012 incheiat in vederea implementării Proiectului „In universul șahului - proiect educațional si sportiv pentru copiii defavorizați”

Având în vedere raportul de specialitate nr.55738/1 l.l 1.2016 al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, precum și al Comisiei Protecției Sociale, Sanatate si Societate Civila;

Ținând cont de Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 26/29.1 1.2012;

In conformitate cu prevederile art. 5 I alin.(l), art. 53 alin.(2) si art. 113 din Legea nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 45 alin.(l) si ale art. 81 alin. (2) lit.„n” teza I din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare,


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE


ART. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional la Acordul de parteneriat înregistrat sub nr. 16140/3.12.2012, acord ce a fost incheiat in vederea implementării Proiectului „In universul șahului - proiect educațional si sportiv pentru copiii defavorizați”.

ART.2. In vederea continuării implementării proiectului menționat la articolul 1 al prezentei hotarari se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 pentru ca, in numele si pentru Consiliul Local Sector 5, sa semneze un act adițional de prelungire a duratei Acordului de parteneriat cu Asociația Clubul Sportiv Mașter Mind înregistrat sub nr. 16140/3.12.2012, pana la data de 31.12.2017, act adițional ce constituie anexa la prezenta hotarare.

ART.3 . Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONTRAS


«NEAZA


Nr.


Z?^/ <##■//• 2016


p.SECRETA DIRECTOR FLORINA B


CTOR

SJUTIV


GNEA


ANEXA LA HOTĂRÂREA HCL SECTOR 5 NR.    2016

ACT ADIȚIONAL

LA ACORDUL DE PARTENERIAT NR. 16140/3.12.2012

Având in vedere Acordul de Parteneriat înregistrat sub nr. 16140/3.12.2012, intre : Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, cu sediul in București- sector 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, CF 17104480, legal reprezentata de d-na Florentina Popescu- Director general;

Asociația Clubul Sportiv Mașter Mind, cu sediul in București- sector 2, Sos Vergului nr. 67, ap. 87, legal reprezentata de dl. Candea Gheorghe, președinte,

se incheie prezentul act adițional prin care se convine prelungirea duratei Acordului de parteneriat înregistrat sub nr 16140/3.12.2012 pana la data de 31.12.2017.

Celelalte prevederi ale Acordului raman neschimbate.

Prezentul act adițional se incheie astazi_, in doua exemplare cate

unul pentru flecare parte.

PREȘ

georgeM-,NT A, PAOSCARU