Hotărârea nr. 133/2016

Hotărârea nr. 133/29.11.2016 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anu, 2017 al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5

Având în vedere raportul de specialitate intocmit la nivelul DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 16770/21.11.2016;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, precum si al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila;

Ținând seama de prevederile art. 6, alin.(7), teza a Il-a din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu art.45 alin.(l) coroborat cu art.81 alin(2) lit.n, teza I din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Se aproba Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, DGASPC Sector 5 si S.C. AES S.A. vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează, p. SECRETAR SECTOR director|ekecutiv FLORINA

Nr./JÂ/..$.:?./6,.....2016

Anexa la HCL nr


2016


Plan anual de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2017

Nr. crt.

Tipul activitatii

Perioada

Locul desfășurării

Resurse implicate/responsabili

1.

Instructaj de protecție si securitate a muncii

Lunar, la repartizarea in munca

Sediul S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.

Persoanele repartizate in munca si angajați ai S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.

2.

întreținerea si curățenia spatiilor verzi -defrișări si toaletari arbori la sesizări;

-tăieri de corecție la arbori si arbuști;

-tuns gard viu;

-cosit iarba;

-greblat peluze;

-strâns hârtii din peluze, garduri vii;

-golit coșuri de gunoi.

Lunar

Spatiile verzi de pe raza Sectorului 5

Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare.

3-

Amenajarea    si

reamenajarea spatiilor verzi

-dezgropat, tuns si sapat trandafiri;

Lunar

Spatiile verzi de pe raza Sectorului 5

Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare.

-sapat seibi de arbori si arbuști;

-cioplit margini la alei; -greblat peluze;

-plantarea materialului dendro-floricol;

-montarea    de gard

metalic in jurul spatiilor verzi aferente blocurilor.

4-

Salubrizarea permanenta a    zonelor    limitrofe

blocurilor care nu au incheiate contracte de salubritate

-maturat alei;

-udat material dendro-floricol;

-incarcat gunoi la tractor; -curatat zapada de pe alei;

-spart gheata de pe aiei.

Lunar si specific pentru sezonul rece

Zone    limitrofe    ale

blocurilor, alei de acces, străzi

Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare.

5-

întocmirea pontajelor si eliberarea adeverințelor justificative pentru orele de munca prestate

Lunar

Sediul S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare

S.A.

Angajați ai S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.