Hotărârea nr. 132/2016

Hotărârea nr. 132/29.11.2016 privind aprobarea Strategiei Locale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului din comunitatea locală Sector 5 pentru anii 2016-2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI LOCALE IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE SI PROTECȚIEI DREPTURILOR COPILULUI DIN COMUNITATEA LOCALA SECTOR 5 PENTRU ANII 2016 -2020

Având in vedere raportul de specialitate nr. 16766/21.1 1.2016 al Directorului general al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

Luând in considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice precum si al Comisiei pentru Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila;

In conformitate cu prevederile art. 1 12 alin.(l), alin.(3) lit.„a” si art.l 15 alin.(l) lit.„a” din Legea nr. 292/201 1 a asistentei sociale, coroborate cu cele ale art.l alin.(2) lit. „a” din H.G.R. nr. 1434/2004, privind atribuțiile si regulamenlul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicata,;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(1) si ale art. 81 alin.(2) lit.„n” teza 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba Strategia locala in domeniul asistentei sociale si protecției drepturilor copilului din comunitatea locala Sector 5 pentru anii 2016-2020, potrivit anexei la prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la HCL Sector 5 nr. /Jt?,/ $>3- //■ o&)/(3 y

STRATEGIA

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 2016 - 2020

CUPRINS

I.    Cadrul legal si strategic

II.    Situația prezenta

III.    Misiunea Strategiei până in anul 2020

IV.    Obiective generale si specifice

V.    Implementarea, monitorizarea si evaluarea Strategiei

VI.    Finanțarea

VII.    Planul operațional de implementare a Strategiei

VIII.    Responsabilități

I.


Cadru! legal si strategic

înființata în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.82/24.12.2004, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, cu sediul in București, Sector 5, B-dul Regina Elisabeta nr.29-31, asigura, la nivelul sectorului 5 al municipiului București, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si a oricăror persoane aflate în nevoie, fiind o instituție de interes public local, care a fost acreditata si reacreditata in condițiile legii.

în vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

•    de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei locale de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de acțiune anti-saracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5;

•    de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protecție a copilului la nivelul

Sectorului 5;

•    de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;

•    de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistentei sociale, cu celelalte servicii publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentanții societății civile care desfasoara activitati în domeniu;

•    de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile anti-saracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru soluționarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul Sectorului 5;

•    de reprezentare a Consiliului Local Sector 5, pe plan intern si extern, în domeniul asistentei sociale si protecției copilului.

Strategia Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 2016 - 2020 este elaborata respectând prevederile din:

♦    Strategia naționala pentru Protecția si Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020;

♦    Strategia naționala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2014 - 2020.

♦    Strategia naționala pentru promovarea îmbătrânirii active si protecția persoanelor vârstnice 2015 -2020;

♦    Strategia naționala “O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati” 2015 - 2020;

♦    Strategia naționala pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013 - 2017;

♦    Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților rome 2014 - 2020;

♦    Legea nr.292/2011 privind asistenta sociala

Principiile strategiei locale Sector 5, unanim recunoscute si aplicate in asistenta sociala, sunt următoarele:

> Solidaritatea sociala

întreaga comunitate din sectorul 5 participa la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesita suport pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, in scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație.

>    Subsidiaritatea

Daca persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locala a Sectorului 5 si structurile ei asociative.

>    Universalitatea

Fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in condițiile prevăzute de lege.

>    Parteneriatul

Autoritățile publice locale sector 5, instituțiile publice si private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoascute de lege precum si membrii comunității conlucrează si mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viata decente si demne pentru persoanele vulnerabile.

>    Caracterul unic a! dreptului ta beneficiile de asistenta sociala

potrivit caruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip.

>    Egalitatea de sanse

potrivit caruia beneficiarii fara nici un fel de discriminare au acces în mod egal de oportunitățile de împlinire si dezvoltare personala dar si la masurile si acțiunile de protecție sociala.

>    Focalizarea

Beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale se adreseaza celor mai vulnerabile categorii de persoane si se acorda in funcție de veniturile si bunurile acestora.

>    Interesul beneficiarului.

Indiferent daca e vorba de copil sau de persoana adulta, întreaga activitate a instituției va fi centrata pe perspectiva beneficiarului si protejarea drepturilor acestuia în raport cu prevederile legale.

>    Centrarea pe nevoile beneficiarilor.

Serviciile sociale vor fi acordate beneficiarilor astfel încât aceștia sa depaseasca situația de dificultate cu care se confrunta.

>    Intervenția timpurie.

Grupurile vulnerabile, în special familiile cu copii, vor fi identificate din timp, având în vedere ca perspectivele de viitor sunt determinate major de intervenția si suportul acordate din timpul copilăriei.

>    Accesabilitate si calitate totala.

Serviciile sociale vor fi acordate conform standardelor în vigoare astfel încât acestea sa asigure accesibilitate cât mai ridicata, cât mai aproape de beneficiar.

>    Abordare globala si servicii integrate.

Complexitatea nevoilor beneficiarilor necesita va găsi un răspuns într-un set de servicii multifuncționale, în care instituția creeaza un răspuns integrat de asistenta si proiecție sociala.

>    Complementaritate si parteneriat.

Activitatea DGASPC Sector 5 se va baza pe parteneriatul cu alte instituții, organizații, autoritati, familie, prieteni, colegi, vecini, alti reprezentanți ai societății civile, a tuturor actorilor comunitari în vederea realizării obiectivelor propuse. Efortul instituțional va fi completat de externaiizarea unor servicii sociale.

>    Transparenta, participare, consultare.

Comunitatea si persoanele vulnerabile vor fi informate, consultate si încurajate sa participe la definirea politicilor locale de îmbunătățire a situației grupurilor vulnerabile.

>    Egalitate de sanse si nediscriminarea.

Serviciile vor fi asigurate pe baza de sanse egale si fara discriminare.

>    Stabilitate si continuitate.

Serviciile oferite pentru familie, copii si adulti vor fi oferite din perspectiva evitării momentelor de discontinuitate în asistenta sociala si protecție a copilului, în interesul beneficiarului.

> Monitorizare si evaluare.

Monitorizarea si evaluarea serviciilor sociale trebuie realizata la toate nivelele astfel încât sa poata fi stabilit gradul de satisfacție al beneficiarilor fata de calitatea serviciilor sociale si a modului cum sunt implementate reglementările legale în domeniu.

II. Situația prezenta

Suprafața sectorului 5 este de 30 km.p. La data de 01.01.2015 populația sectorului era de 298.005 persoane, fiind distribuita după cum urmeaza: barbati - 141.613, respectiv 156.392 femei. Populația totala cu vârsta peste 20 ani este de 243.275 persoane, 113.511 barbati si 129.764 femei.

Mișcarea naturala a populației în anul 2014 a fost următoarea: nascuti vii - 2.495, decedați -2.697, spor natural - 202, casatorii - 1.304, divorțuri - 392, nascuti morti - 13, decedați sub vârsta de 1 an -15.

Numărul total al șomerilor la sfârșitul trimestrului II 2015 in sectorul 5 a fost de 2.994 persoane din care 1.584 femei. Șomeri in plata au fost 600 persoane (367 femei), din care absolvenți 6 persoane (4 femei), respectiv șomeri neindemnizati - 2.394 persoane (1.217 femei).

In ceea ce privește persoanele vârstnice, la nivelul sectorului 5 in trimestrul II 2015 erau 953 persoane pensionari de asigurări sociale, beneficiari de ajutor social (pensie) 158 persoane, iar pensionari I.O.V.R - 260 persoane. Din cei 59.428 pensionari existenti in sectorul 5 repartizarea efectivului de pensionari de asigurări sociale de stat inclusiv beneficiarii de ajutor social pe grupe de pensii este următoarea: sub 50 lei - 643 persoane, între 51 lei - 250 lei - 1.067 persoane, intre 251 lei - 1.000 lei - 35.743 persoane, iar peste 1.000 lei - 21.975 persoane.

a) In domeniul protecției copilului

O data cu închiderea instituțiilor rezidențiale de tip vechi a scăzut numărul copiilor/tinerilor beneficiari de măsură de protecție speciala plasament in servicii de tip rezidențial. în vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale a tinerilor care urmeaza sa paraseasca centrele de plasament prin hotarare a Consiliului Local Sector 5 se derulează programul de acordare a unor ajutoare de urgenta pentru plata chiriei. ~n prezent in subordinea Direcției Generale de Asistenta

Sociala si Protecția Copilului Sector 5 sunt Ansambluri Rezidențiale de Tip Familial formate din 5 apartamente sociale si Complexul de servicii pentru protecția copilului, apartamente sociale de tip familial care are in componenta 4 apartamente sociale, cel din urma fiind infiintat ca urmare a accesării Programului de Interes National PIN 1/1 1 care a avut ca obiectiv includerea instituțiilor rezidențiale de tip vechi si infiintarea de Centre de recuperare, case de tip familial si/sau apartamente.

Denumire serviciu social rezidențial

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

30.09.2015

Centrul    de

plasament Sfanțul Maria

2

Centrul    de

Plasament S fanta Ana

37

28

22

Ansamblul Rezidențial de Tip Familial    Sfanțul

Nicolae

20

17

19

13

18

Ansamblul Rezidențial de Tip Familial    Sfanta

Maria

38

20

19

27

22

Complexul    de

servicii    pentru

protecția copilului, apartamente sociale de tip familial

23

23

33

30

Centrul de Primire in    Regim    de

Urgenta Ciresarii II

49

32

45

32

32

Adăpost de zi si de noapte    pentru

copiii străzii

14

31

27

8

8

Centrul Maternal

4

2

3

2

-

Centrul Rezidențial pentru copii cu dizabilitati

20

12

11

15

14

In sistemul Familial (intervalul 2010-2015)

Ultimii ani au marcat un real progres in evoluția sistemului de protecție a copilului la nivelul sectorului 5. Daca până in anul 2001 s-a pus accent deosebit pe reabilitarea si creșterea gradului de confort a centrelor de plasament de tip clasic, ulterior acestui an accentul s-a pus pe alternativele de tip familial la rezidenta de tip clasic.

In intervalul 01.01.2010 - 31.10.2015 s-au realizat:

SERVICIUL ADOPȚII Compartiment Protecție de Tip Familial

ANUL

2010

ANUL

2011

ANUL

2012

ANUL

2013

ANUL

2014

ANUL

2015

REINTEGRĂRI    IN

FAMILIE

45

8

17

8

35

57

ÎNCREDINȚĂRI in VEDEREA ADOPȚIEI

3

5

3

7

8

2

PLASAMENT    LA

RUDE PANA LA GRADUL IV

36

62

93

83

19

10

PLASAMENT    LA

PERSOANA/FAMILIE

6

4

4

8

4

4

Dinamica numărului de copii din rețeaua de asistenta maternala existenta la nivelul sectorului 5

Seviciul asistenta maternala asigura protecția copilului care necesita stabilirea unei masuri de protecție ce impune creșterea, ingrijirea si educarea copilului de către asistentul maternal profesionist la domiciliul acestuia.

Serviciul asistenta maternala actioneaza in virtutea valorizării si promovării responsabilizarii de sine al fiecărui copil si lucrează la dezvoltarea sentimentului ca este util.

Scop:

Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali profesioniști are ca scop principal oferirea de servicii de calitate, o familie temporara care asigura o ingrijire si o dezvoltare optima a copilului, pana la reintegrareain familia naturala/ adopția copilului.

Principii:

Principiul promovării si respectării interesului superior al copilului

Interesul superior al copilului reprezintă principiul fundamental ce reglementează domeniul protecției si dreptului copilului.

In determinarea interesului superior al copilului se au in vedere următoarele:

-    nevoile de dezvoltarea fizice, psihologice, de educație si sanatate, securitate, stabilitate si apartenența la o familie

-    opinia copilului in funcție de varsta si gradul de maturitate

-    istoricul copilului, in mod special traumele suferite de copil in trecut care pot intervene in

viitor

-    capacitatea persoanelor care urmeaza sa se ocupte de creșterea si ingrijirea copilului de a răspunde nevoilor concreteale acestuia.

Principiul asigurării unei îngrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare copil

Acest principiu se inscrie atat in coordonatele normale ale cadrului familial cat si ca forma de intervenție suplimentara care are scop suplinirea ocrotirii părintești in situația copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinteasca.

Principiul celerității in luarea oricărei decizii cu privire la copil

Orice măsură sau decizie in care sunt implicați copii trebuie sa se ia cu o maxima urgenta pentru a nu lipsi copilul de asistenta si ocrotire indiferent de circumstanțele speciale in care acesta se afla.

Număr

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

30.09.2015

Asistenți materna li profesioniști angajați ai DGASPC sector 5

109

106

104

101

95

Copii/tineri

beneficiari

de măsură de

protecție

speciala

plasament la

asistenți

maternali

profesioniști

128

128

122

119

115

Copii    cu

părinți

plecați    la

munca    in

străinătate

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

30.09.2015

Număr copii

29

79

115

64

60

Sărăcie si excluziune sociala

Număr

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

30.09.2015

Copii beneficiari de prestații sociale conform

Legii

nr.272/2004

31

55

32

64

13

Dinamica numărului de copii beneficiari de servicii sociale in centre de zi

Pentru a preveni abandonul școlar sau familial in centrele de zi sunt acordate servicii sociale copiilor ce provin din familii din comunitatea locala sector 5 ce se confrunta cu grave deprivari materiale.

Denumire serviciu social de zi

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

30.09.2015

Centruld e zi

S fanta Ana

7

4

8

12

8

Centrul de zi Sfanta Maria

38

32

21

32

26

Centrul de zi Mihail

Sadoveanu

9

11

9

15

r 12

Centrul de zi George

Calinescu

23

31

29

25

20

Centrul de zi pentru recuperarea copiilor    cu

dizabilitati

25

32

36

46

Monitorizarea copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate s-a realizat in baza Ordinului nr. 219/2006 al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, iar in anul 2014 monitorizarea acestei categorii de copii a fost stipulata in mod expres in Legea nr. 272/2004 republicata, fiind foarte clar menționate in normele metodologice situațiile care vor face obiectul acestei monitorizări. In ceea ce privește copiii cu părinți plecați la munca in străinătate, dinamica monitorizării acestora cunoaște o evoluție descendenta, explicația fiind aceea ca o parte dim copii au devenit majori, sau au revenit părinții in tara, sau ca urmare a evoluției favorabile a situație părinților care lucrează in străinătate si dobândirea unui statut cert aceștia au luat copiii cu ei.

b) In domeniul protecției persoanei adulte/familici

In ceea ce privește asigurarea protecției si promovării drepturilor persoanelor adulte si familiei, a persoanei vârstnice sau a oricărei persoane/familii aliata in nevoie, activitatea DPCPAF s-a concretizat prin acordarea de servicii sociale de informare si consiliere, precum si prin activitati care au avut ca finalitate stabilirea si acordarea unor drepturi la beneficii sociale.

Astfel, in continuarea demersurilor preventive desfășurate la nivelul instituției noastre, serviciile de specialitate din cadrul DPCPAF au acordat beneficii sociale după cum urmeaza:

Categoric

beneficiu

Număr total de benei

îciari

2010

2011

2012

2013

2014

Ajutor social

121

64

61

50

41

Ajutor

financiar

pentru

prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

6

5

4

4

3

Ajutor    de

urgenta

15.425

17.857

20.185

5.714

8.975

Ajutor    de

urgenta pentru plata chiriei

48

39

51

44

39

Tichete sociale

5.200

4.700

4.410

Alocația

pentru

susținerea

familiei

2.987

169

220

259

281

Indemnizația pentru creșterea copilului    si

2.526

2.162

2.416

2.450

2.604

stimulentul de inserție

Alocația de stal

3.071

2.828

2.857

2.758

2.742

Ajutorul

pentru

incalzirea

locuinței

14.612

8.838

7.441

8.101

5.567

Referitor la asistenta sociala a persoanei vârstnice, activitatile specifice întreprinse au fost următoarele:

-    identificarea familiei naturale

-    consiliere sociala si psihologica

-    efectuarea de analize medicale

-    întocmire dosare pentru pensionare

-    întocmire dosare pentru incadrare in grad de handicap

-    spitalizări

-    recuperare medicala

-    stabilirea identității persoanei cu ajutorul organelor de politie

-    obținerea actelor de identitate

-    instrumentarea si monitorizarea dosarelor de internare

-    reevaluarea si monitorizarea beneficiarilor de servicii sociale/socio-medicale

Categorie

serviciu

Număr total de beneficiari

2010

2011

2012

2013

2014

Institutionalizare in    Ansamblul

Social Creștin “Măgurele”

19

19

22

27

Institutionalizare in    centrul

Fundației Umanitare “Agape”

6

9

10

12

10

îngrijire

medicala    la

domiciliu

Fundația Crucea Alb-Galbena

180

174

146

141

141

-ngrijire socio-medicala    la

domiciliu îngrijitori

2

2

4

3

4

Tot in legătură cu asistenta persoanelor vârstnice, menționam si faptul ca instituția noastra a organizat in beneficiul cuplurilor de vârstnici care au împlinit 50 de ani de căsătorie, in luna noiembrie 2014, in baza HCL nr.61/2013, un eveniment si o masa festive, fiecare cuplu din cele 305 care au participat fiind premiat cu suma de 1.000 lei.

c) In domeniul protecției persoanelor cu dizabilitati

In domeniul protecției persoanelor cu handicap, D.G.A.S.P.C. Sector 5 a dezvoltat prin serviciile de specialitate aliate in subordine, activitati de informare si consiliere, acordare d.e servicii si prestații sociale, facilitați, beneficii sociale complementare pentru persoanele cu handicap.

De asemenea, in vederea acordării serviciilor sociale solicitate de către persoanele adulte cu dizabilitati, au fost incheiate parteneriate cu instituții publice si private, in vederea asigurării unei recuperări si reintegrări sociale de calitate a acestei categorii de persoane, intrucat instituțiile publice de tip rezidențial vechi au fost nevoite sa se inchida sau sa isi restrângă activitatea, precum si a situației in care instituții private de tip rezidențial au fost identificate ca fiind necorespunzatoare din punct de vedere al standardelor de calitate a serviciilor oferite.

In acest moment, in cadrul DGASPC Sector 5 sunt beneficiari de servicii sociale de tip rezidențial, in cadrul altor parteneriate interinstitutionale sau public - private, un număr de 71 persoane cu handicap, iar 3 sunt beneficiare ale serviciilor unui centru multifuncțional pentru activitati de recuperare si reabilitare, lîind decontate serviciile de masa.

In ceea ce privește activitatea asistenților personali, la nivelul instituției s-au organizat cursuri de instruire, perfecționare si formare profesionala continua a acestora, cu scopul de a asigura inbunatatirea calitatii vieții persoanelor cu handicap si a accesului acestora cu sanse egale la viata sociala.

Sub aspectul integrării sociale si pentru asigurarea îngrijirilor medicale in comunitate, la domiciliul persoanelor cu handicap au fost derulate programe medicale de monitorizare si asistenta medicala gratuita, in funcție de nevoile identificate ale fiecărui beneficiar, prin încheierea unui parteneriat public - privat.

De asemenea, la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 5 au fost incheiate parteneriate cu ONG-uri care desfasoara activitati de economie sociala, in vederea calificărilor profesionale necesare persoanelor cu handicap, si obținerea unui trai independent.

Toate aceste masuri au fost determinate de faptul ca, fata de sfârșitul anului 2009 s-a înregistrat atat o creștere semnificativa a numărului de beneficiari încadrați intr-o categorie de persoane cu handicap, cat si a nevoilor identificate si a solicitărilor venite din partea acestora.

Astfel ca, fata de anul 2009, a fost necesara implementarea acestor masuri, precum si propunerea altor noi masuri identificate ca indicatori de realizat in perioada 2016-2020, respectiv crearea la nivel local a serviciilor comunitare ca alternative la institutionalizare, precum si o mai buna informare si consiliere referitoare la accesul persoanei cu dizabilitati la instruire si reconversie profesionala prin cursuri de calificare/ recalificare, in vederea accesului la piața libera a forței de munca, asigurarea unui trai autonom, precum si reducerea gradului de dependenta, fata de serviciile si beneficiile sociale acordate de către D.G.A.S.P.C. Sector 5.

La 30.09.2015 avem un număr de 10287 persoane cu handicap dintre care 9569 adulti si 718

copii.

Copii care au fost incadrati în grad de handicap sau pentru care au fost emise certificate de orientare școlara:

in intervalul 2011-2015 a crescut numărul de încadrări în grad de handicap, copii care frecventează școala fiind orientați către invatamântul special. Datorita modificărilor legislative certificatele de orientare școlara si profesionala sunt emise de către Centrul Municipiului București de Resurse si Asistenta Educaționala (CMBRAE).

Număr

hotărâri

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

30.09.2015

încadrare copii in grad de handicap

667

689

708

749

606

Certificate de Orientare școala si profesionala

153

46

* sunt emise de către CMBRAE

* sunt emise de către CMBRAE

* sunt emise de către CMBRAE

Repartizarea persoanelor cu handicap pe tipuri de handicap

Tip de handicap

Fizic

Somați

c

Auditiv

Vizua

1

Mental

Psihic

Aso

ciat

HIV

/

SID

A

Boli

rare

Surdo-

cecitat

e

Copii

32

191

27

22

38

186

220

2

0

0

Adulti

1218

2571

314

745

1045

1345

2142

187

2

0

Repartizarea persoanelor cu handicap pe tipuri de handicap si sex

Tip de handicap

Fizic

Somați

c

Auditi

V

Vizua

1

Mental

Psihic

Asociat

HIV/

SIDA

Boli

rare

Surdo-

cecitate

Masculin

648

1092

180

314

458

683

1143

117

1

0

Feminin

602

1670

161

453

625

852

1219

72

1

0

Repartizarea persoanelor cu handicap in funcție de categoria sociala din care fac parte si tipul de handicap

Tip de handica

P

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizua

1

Mental

Psihic

Aso

ciat

HIV/

SIDA

Boli

rare

Surdo-

cecitat

e

Persoan e    fara

venituri

208

452

141

133

463

560

564

108

0

0

Pension

ari

urmași, orfani si văduve de

război

27

43

4

8

60

18

50

0

0

0

Pension

ari

de

invalidit

ate

467

918

69

253

164

709

918

59

0

0

Pension ari limita de vârsta

438

1013

70

327

387

216

721

10

2

0

Persoan

e

încadrat e    in

munca

110

334

57

46

9

32

109

12

0

0

III.    Misiunea Strategiei pana in anul 2020

Misiunea sau scopul strategiei până in anul 2020 este cel de a stabili demersurile prioritare de acțiune (liniile directoare) în vederea modelării si perfecționării unui cadru institutionaL integrat, unitar si cât mai cuprinzător, capabil sa asigure un sistem de masuri de asistenta sociala care sa răspundă nevoilor individuale, colective sau sociale, asa cum acestea se releva la nivelul comunității locale a Sectorului 5, in concordanta cu principiile, normele si standardele europene in domeniul asistentei si protecției sociale, precum si in domeniul coeziunii si incluziunii sociale.

IV. Obiective generale si specifice

Obiective generale

A.    Protecția si promovarea drepturilor fundamentale ale copiilor din Sectorul 5, prin creșterea investițiilor (financiare, materiale, umane) în dezvoltarea si bunăstarea copilului, pe baza unei abordări holistice si integrate de către toate instituțiile si autoritatile locale, in colaborare cu cele centrale ale statului, în condițiile respectării drepturilor copilului, satisfacerii nevoilor acestuia, precum si accesului universal la servicii.

B.    Asigurarea protectiei/asistentei sociale a persoanelor singure / familiilor aparținând grupurilor vulnerabile prin garantarea un nivel minim de venituri pentru populația saraca, furnizarea de beneficii de asistenta sociala si dezvoltarea unei rețele locale de servicii sociale de buna calitate, distribuite adecvat in teritoriu si accesibile tuturor celor de la nivelul comunității locale a Sectorului 5.

C.    Reducerea îmbătrânirii fizice premature prin masuri care sa incurajeze populația vârstnica din Sectorul 5 sa lucreze mai mult timp si sa isi aduca contribuția la viata comunității locale prin activitati civice, mult timp după pensionare.

D.    Creșterea calitatii vieții persoanelor cu dizabilitati si participarea acestora, cu drepturi depline si sanse egale, la viata socio-economica si cultural-civica a comunității locale a Sectorului 5.

E.    Prevenirea violentei in familiile care fac parte din comunitatea locala a Sectorului 5, precum si protecția victimelor violentei in familie si responsabilizarea agresorilor prin construirea unui cadru instituțional integrat si adoptarea/aplicarea unor programe si masuri specifice la nivel local.

F.    Creșterea incluziunii socio-economice a cetățenilor români aparținând minorității rrome si asigurarea de sanse egale prin inițierea si aplicarea unor programe si masuri in domenii precum educația, formarea profesionala, sanatatea, locuirea si mica infrastructura, cultura, infrastructura sociala locala, prevenirea si combaterea discriminării etnice.

G.    Creșterea capacitatii administrative a D.G.A.S.P.C. Sector 5, inclusiv prin promovarea cooperării intersectoriale si susținerea parteneriatului cu societatea civila si a parteneriatului public - privat in implementarea programelor si masurilor in domeniul asistentei sociale.

V. Implementarea, monitorizarea si evaluarea Strategici

Implementarea obiectivelor strategiei se va realiza in baza planului operațional, de către servicii, instituții si ONG-uri partenere in conformitate cu activitatile planificate, responsabilii menționați si la termenele stabilite, urmarindu-se atingerea indicatorilor de performanta preconizați. In acest sens vor fi elaborate raportări periodice ale progreselor realizate sub forma unor rapoarte de specialitate sectoriale; fise sintetice cuprinzând date statistice; raportări financiar - narative; elaborarea de chestionare pentru identificarea si masurarea tipurilor de nevoi; sintetizarea unor concluzii rezultate din studii de caz etc.

VI. Finanțarea

Pentru realizarea obiectivelor menționate in prezenta strategie, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5, va uzita de fondurile constituite la nivelul bugetului Consiliului Local sector 5, bugetul de stat, fonduri externe, sponsorizări precum si contribuțiile financiare ale organizațiilor non-profit cu care instituția are incheiate sau va incheia convenții de colaborare.

VII. RESPONSABILITĂȚI

A. In domeniul protecției drepturilor copilului

Director General

Director General Adjunct

Șef Serviciu Protectei de Tip Rezidențial;

Șef Serviciu Prevenire Abandon;

Sef Serviciu Evaluare si Monitorizare;

Șef Serviciu Asistenta Maternala;

Sef Servciu Adopție si Compartimentul Protecție de Tip Familial Sef Serviciu Primire in Regim de Urgenta Copil Sef Serviciu Resurse Umane -Salarizare Director General Adjunct Economic

Rapoarte de Colaborare:

Agenția de Ocupare a Forței de Munca;

ONG-uri;

Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București

Politia Comunitara

Politia de Proximitate

Direcția de Sanatate Publica

Inspectoratul Școlar

B. In domeniul protecției persoanelor adulte

Director General

Director Executiv

Director General Adjunct Economic

Șefii de servicii din subordinea acestora

Sef Serviciu Resurse -Umane /Salarizare

Rapoarte de colaborare:

Agenția de Ocupare a Forței de Munca;

- ONG-uri;

Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București Politia Comunitara Politia de Proximitate Direcția de Sanatate Publica