Hotărârea nr. 13/2016

Hotărârea nr.13 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.45/25.03.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.45/25.03.2O16 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către

Sectorul 5

Având în vedere Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr.HM/6525/P/25.05.2016, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.21014/31.05.2016 și Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 5;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

A

In temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

-5

A

Art.l - începând cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local

Sector 5 nr.45/25.03.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5.

Art.2 - SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA, Primarul Sectorului 5 și Serviciul Secretariat Consiliul Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASE    

SECRETAR 5    R 5,

CRISTINA CORNELI