Hotărârea nr. 129/2016

Hotărârea nr. 129/15.11.2016 privind modificarea HCL nr.16/19.07.2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.16/19.07.2016

Având in vedere înștiințarea nr. 156802/14.1 1.2016 a d-nei Consilier Crudu Claudia Elena și Raportul de specialitate al Biroului Spații de Locuit cu altă Destinație;

Ținând cont de propunerea d-nei consilier Niculescu Jacqueline-Christina, de autopropunerea dlui consilier Gheorghe Ștefan precum și de rezultatul votului consemnat în Procesul Verbal al Comisiei de Validare;

Luând în considerare prevederile art.21 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată, aprobată prin HG nr. 1275/2000, precum și art.2 din Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.42/2003;

în temeiul art.45 alin. (1), alin.(5) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Componența Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor prin care se solicită repartizarea de locuințe, stabilită prin H.C.L. Sector 5 nr.16/19.07.2016 se modifică, în sensul înlocuirii d-nei Consilier Local Crudu Claudia Elena, cu d-na Consilier Local Coroblea Cristina.

Art.2 - Se modifică art. 2 al HCL Sector 5 nr.16/19.07.2016, în sensul înlocuirii d-nei Firoana Dumitrescu, cu d-na Ștefanescu Ziua Laura și d-na Stănimir Geanina Felicia, care vor asigura secretariatul comisiei.

Art.3 - Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr.16/19.07.2016 rămân neschimbate.

Art.4 - Serviciul Relații cu Consiliul Local și persoanele nominalizate mai sus vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. SecretalriiSector Director ffiXecptiv

Florina flDrag'nea

Președinte de Ședința, Ploscaru Georse Alexandru


Nr. /15.11.2016