Hotărârea nr. 128/2016

Hotărârea nr. 128/15.11.2016 privind demararea proiectului de prevenire, urmărire și combatere a consumului de droguri din Sectorul 5 "Nu lăsa drogurile să-ți trăiască viața !".

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind demararea proiectului

de prevenire, urmărire si combatere a consumului de droguri din Sectorul 5 „Nu lașa drogurile sa- ti traiasca viata!”

Având în vedere:

-    Raportul de Specialitate al Direcției Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila;

în conformitate cu prevederile din:

-    Strategia Naționala Antidrog 2013-2020;

-    Strategia Locala Antidrog Sector 5 2013- 2020;

-    Planul de Acțiune pentru Implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 5.

In temeiul art. 45 alineatul (2) litera “f” si articolul 81 alineatul (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

»

Art. 1 - Se aprobă demararea proiectului "Nu lașa drogurile sa- ti traiasca viata!";

Art. 2 - Se aproba Protocolul de Colaborare intre Primăria Sectorului 5 București si Agenția Naționala Antidrog, precum si cu orice alte entitati juridice interesate, conform anexei 1, parte integranta a acestei hotarari;

Art 3—Se aproba demararea unor acțiuni de prevenire si combatere a consumului de droguri care sa informeze atat factorii de decizie cat si grupurile vulnerabile dar si comunitatea despre riscurile consumului de droguri, de consecințele si riscurile asociate consumului de droguri.

Art 4 -Se aproba formarea de baza si specifica a funcționarilor din cadrul Primăriei Sectorului 5, din cadrul Direcției de Evidenta a Populației Sector 5, din cadrul școlilor din Sectorul 5, din cadrul Politiei Locale Sector 5, precum si din alte structuri publice din sectorul 5 care interactioneaza cu tineri, grupuri vulnerabile consumului de droguri sau cu consumatori de droguri;

Art. 5 - Primarul, prin direcțiile sale de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR SECTOR 5, Director executiv, Florina DRAGNEA

Anexa nr.lM(Z M W /f-

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 Primăria Sector 5


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG

nr..
.din.


nr..


.din..


Numărul

PROTOCOL

de cooperare încheiat între

AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG Ș>

PRIMĂRIA SECTOR 5

Articolul 1. TEMEI LEGAL

Art. 2 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern.nr. 784/2011 privind aprobarea Strategiei naționale antidrog 2013 - 2020 și a Planului de acțiune în perioada 2013 -2016, pentru implementarea acesteia;

Primăria Sectorului 5, înființată in 1979 prin Decretul Consililui de Stat 284.

Articolul 2. PĂRȚILE

I.Primăria Sector 5, cu sediul în str. Constanitin Miile, nr 10, sector 1, București denumită în continuare Primăria, reprezentată prin Primar Daniel FLOREA

ȘÎ

2. AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în București, Bd. Unirii nr. 37, bloc A4 , parter, sector 3, denumită în continuare Agenția, reprezentată prin Director - chestor de poliție Sorin OPREA.

Articolul 3. SCOPUL

Protocolul se încheie în scopul desfășurării de activități legate de problematica asistenței sociale acordate persoanelor consumatoare de droguri, implementării strategiei naționale antidrog, a programului național și programului de interes național de prevenire, asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri, precum și implementării de programe de formare în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri.

Articolul 4. OBIECTUL

Protocolul are ca obiect:

-    Formarea de bază și specifică a profesioniștilor ce vin în contact cu minorii, în scopul reducerii consumului de droguri în rândul acestora;

-    Desfășurarea de activități de prevenire în unitățile de învățământ, familie și comunitate;

-    Realizarea și distribuirea de materiale informative despre droguri și urmările consumului acestora de către copii și tineri;

-    Organizarea de mese rotunde și seminarii cu specialiștii din cadrul ambelor instituții semnatare.

Articolul 5. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR

Fiecare parte va asigura confidențialitatea informațiilor transmise și a provenienței lor, dacă partea care Ie-a furnizat precizează că acestea au un asemenea caracter. Informațiile și suportul lor material primite în conformitate cu prevederile prezentului protocol, vor putea fi transmise unei terțe părți numai cu aprobarea prealabilă a părții furnizoare.

Articolul 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Părțile au următoarele drepturi și obligații:

/. Agenția Națională Antidrog

1.    colaborează pe baza bunelor practici parteneriale Ia implementarea unor programe de prevenire a consumului de droguri, alcool și tutun, în general, și a unor programe de tratament/reabilitare/reintegrare destinate consumatorilor de droguri, în special;

2.    desemnează o persoană de contact pentru relația permanentă cu Primăria. Stabilirea sau schimbarea reprezentantului urmează a fi comunicată celeilalte părți în scris;

3.    nominalizează, în funcție de resursele umane și de timp disponibile, specialiști care dețin atestat de formator autorizat ANC pentru susținerea sesiunilor de formare;

4.    eliberează certificate de participare în urma sesiunilor de formare susținute;

5.    organizează în comun cu Primăria simpozioane, mese rotunde, dezbateri și întâlniri de lucru care vizează aspecte de interes comun;

6.    înscrie pe documentele acțiunilor comune-afișe, pliante, broșuri, etc. denumirea și sigla Primăriei;

7.    promovează, în mod obiectiv, imaginea Primăriei și mediatizează evenimentele organizate în comun;

8.    informează Primăria cu privire la ofertele de pregătire și formare profesională pentru specialiști în domeniile: medical, asistență socială, psihologic, pedagogic și alte domenii conexe, menite să îmbunătățească nivelul calitativ al activităților destinate prevenirii traficului și consumului de droguri, alcool și tutun, prevenirii dependențelor, evaluării, tratamentului și reinserției sociale a consumatorilor de droguri;

9.    participă, Ia cerere și în funcție de resursele umane și de timp disponibile, cu personal de specialitate propriu și din rândul colaboratorilor, în calitate de lectori, la desfășurarea activităților de pregătire și formare profesională organizate de Primărie',

10.    colaborează la realizarea unor studii și cercetări privind problematica asistenței medicale, psihologice și sociale acordate consumatorilor de droguri, a fenomenului traficului și consumului de droguri și a evoluției sistemului de asistență integrată a consumatorilor de droguri.

11.    respectă, conform legislației naționale, principiul confidențialității în implementarea proiectelor și activităților desfășurate în comun cu Primăria.

II. Primăria Sector 5

1.    colaborează, pe baza bunelor practici parteneriale, la implementarea unor programe de prevenire a consumului de droguri, alcool și tutun, în general, și a unor programe de tratament/reabilitare/reintegrare destinate consumatorilor de droguri, în special;

2.    desemnează o persoană de contact pentru relația permanentă cu Agenția. Stabilirea sau schimbarea reprezentantului urmează a fi comunicată celeilalte părți în scris;

3.    asigură participarea cursanților la sesiunile de formare în domeniul drogurilor;

4.    asigură resursele logistice necesare pentru organizarea și desfășurarea sesiunilor de formare în domeniul drogurilor;

5.    organizează, în comun cu Agenția, simpozioane, mese rotunde, dezbateri și întâlniri de lucru care vizează aspecte de interes comun;

6.    înscrie pe documentele acțiunilor comune-afișe, pliante, broșuri, etc. denumirea și sigla Agenției;

7.    promovează, în mod obiectiv, imaginea Agenției și mediatizează evenimentele organizate în comun;

8.    informează Agenția cu privire la ofertele de pregătire și formare profesională pentru specialiști în domeniile: medical, asistență socială, psihologic, pedagogic și alte domenii conexe, menite să îmbunătățească nivelul calitativ al activităților destinate prevenirii traficului și consumului de droguri, alcool și tutun, prevenirii dependențelor, evaluării, tratamentului și reinserției sociale a consumatorilor de droguri;

9.    participă, la cerere, cu personal de specialitate propriu și din rândul colaboratorilor, în calitate de lectori, la desfășurarea activităților de pregătire și formare profesională organizate de Agenție;

10.    asigură, în condițiile legii, accesul specialiștilor Agenției la lucrări de specialitate, materiale documentare și date statistice;

11.    colaborează la realizarea unor studii și cercetări privind problematica asistenței medicale, psihologice și sociale acordate consumatorilor de droguri, a fenomenului traficului și consumului de droguri și a evoluției sistemului de asistență integrată a consumatorilor de droguri.

12.    respectă, conform legislației naționale, principiul confidențialității în implementarea proiectelor și activităților desfășurate în comun cu Agenția.

Articolul 7. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.

Prezentul protocol se încheie pe o durată de 3 ani.

In cazul în care niciunul dintre parteneri nu notifică celeilalte părți intenția de încetare a valabilității sale, înaintea expirării perioadei pentru care a fost încheiat, prezentul protocol se prelungește automat pentru noi perioade de câte un an.

Articolul 8. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol încetează la expirarea perioadei stabilite de părți ca durată a acestuia, conform art. 7.

Oricare din părți poate denunța unilateral prtocolul, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile.

Din momentul notificării menționate mai sus, activitățile în derulare vor continua până la îndeplinirea scopului acestor activități.

Articolul 9. DISPOZIȚII FINALE

1.    Prezentul protocol constituie un document cadru de cooperare între părți, în vederea realizării obiectivelor comune propuse, putând fi completat sau modificat prin acte adiționale semnate de părți la inițiativa oricăreia dintre acestea.

2.    Partea care are inițiativa modificării și/sau completării protocolului va transmite celeilalte părți spre analiză, în scris, motivele concrete ce determină această solicitare, precum și propunerea ce face obiectul modificării/completării.

3.    Orice proiect sau activitate concretă pe care părțile vor dori să le desfășoare împreună pot face obiectul unor alte convenții sau protocoale.

4.    Divergențele ce pot apărea cu privire la aspectele legate de derularea protocolului vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă, prin intermediul persoanelor de contact desemnate de către părți ca responsabile de urmărirea derulării protocolului. Dacă neînțelegerile nu pot fi soluționate pe această cale, părțile vor face o comunicare scrisă cu privire la aspectele divergențelor.

Prezentul protocol a fost încheiat azi,_, în două exemplare originale, câte

unul pentru fiecare parte.