Hotărârea nr. 127/2016

Hotărârea nr. 127/15.11.2016 privind demararea proiectului "Ready, Steady ,GO!- Pe locuri, fiți gata, START ".

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind demararea proiectului ”Ready, Steady, GO! - Pe locuri, fiți gata, START!”

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), litera k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă protocolul de colaborare intre Federația Romana de Fotbal si Sectorul 5 al Municipiului București, potrivit anexei, parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 2 - Se aprobă demararea proiectului pentru dezvoltarea sportului de masa, ”Ready, Steady, GO! - Pe locuri, fiți gata, START!”.

Art. 3 - Primarul, prin direcțiile sale de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR SECTOR 5, Director executiv, Florina TOjAG^JEA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ?


ARU


ANEXA HO TARARE

PROTOCOL    //<. /o?r^/<y? //, 2<J

de colaborare încheiat între

FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL Și

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Federația Română de Fotbal, cu sediul în București, Str. Serg. Șerbănică Vasile nr. 12, sector 2, reprezentată de domnul Răzvan BURLEANU, în calitate de Președinte Și

Sectorul 5 al Municipiului București, cu sediul în București, str. Constantin Miile, nr 10, sector 1, reprezentată prin Primar, Daniel FLOREA.

Având în considerare valorile fundamentale și principiile care ne unesc, așa cum sunt ele precizate în statutele și documentele strategice ale celor două organizații și în concordanță cu aspirația comună de dezvoltare și modernizare a societății românești, încheiem următorul Protocol de colaborare.

Obiectul protocolului de colaborare

Obiectiv general

Promovarea fotbalului de masa ca fenomen social bazat pe valori și principii democratice, având un rol determinant în dezvoltarea și modernizarea societății.

Obiective secundare

Dezvoltarea de facilitați fotbalistice si sportive si a altor activitati ce contribuie la dezvoltarea sportului de masa, la toate vârstele.

Promovarea sportului de masa prin organizarea de competiții sportive, de fete si de băieți.Sprijin reciproc în elaborarea de politici publice în domeniile de interes comun.

Schimb de experiență și transfer de know-how în folosul dezvoltării activității partenerilor. Combaterea ratei de infractionalitate prin activitati sportive.

Durata protocolului de colaborare

Prezentul protocol de colaborare se încheie pe o perioadă de 4 (patru) ani de la semnare. Acesta poate fi prelungit in vederea îndeplinirii obiectivelor, prin acordul părților, cu cel puțin o lună înainte de expirare.

Activități specifice

în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului protocol de colaborare, Federația Română de Fotbal și Primăria Sector 5 vor derula împreună următoarele activități specifice:

1. Proiecte comune zonale ce vizeaza construcția de complexe sportive si dezvoltarea sportului de masa

2.    Proiecte comune ce vizeaza dezvoltarea de facilitați fotbalistice si sportive si combaterea infractionalitatii prin fotbal

3.    Organizarea de seminare, conferințe de specialitate, simpozioane pe teme actuale de interes

comun;

4.    Organizarea de vizite și programe de studii în scopul promovării reciproce în rândul partenerilor celor două parti;

5.    Schimburi de experiență, transfer de know-how și sprijin reciproc în elaborarea de politici publice în domeniile de interes comun;

6.    Promovarea reciprocă a inițiativelor legislative, de politici publice sau de campanii publice de conștientizare a partenerului în domeniile de interes comun;

7.    Derularea în comun a unor campanii de voluntariat și stagii de practică;

8.    Proiecte comune zonale, regionale si naționale, avand teme si obiective specifice si care vizeaza domeniile de interes comun.

9.    Participare activa comuna in vederea pregătirii evenimentului UEFA Euro 2020

Părțile pot derula împreună și alte activități, care servesc îndeplinirii obiectului prezentului protocol și care nu au fost specificate mai sus.

Finanțarea activităților

Finanțarea activităților se va face în baza unei fișe de proiect, care va fi încheiată în pregătirea fiecărei acțiuni individuale în parte și care va cuprinde, pe lângă capitolele bugetare specifice și responsabilitatea fiecărui partener în implementarea proiectului. Finanțarea poate fi susținuta fie din bugetele proprii, fie din alte surse de finanțare legal constituite, prin programele naționale si/sau internaționale de dezvoltare.

Partenerii vor derula activitățile în conformitate cu obiectivele prezentului protocol de colaborare și cu reglementările legale în vigoare. Partenerii vor respecta condițiile de transparență, bună administrare și eficiență fianciară pe întreaga durată a prezentului protocol de colaborare în acțiunile comune.

Dispoziții finale și tranzitorii

Eventualele litigii referitor la aplicarea prezentului protocol de colaborare vor fi rezolvate de către părți pe cale amiabilă. în cazul nesoluționării amiabile a litigiilor, părțile vor apela la instanțele judecătorești competente pentru rezolvare.

Prezentul protocol de colaborare a fost semnat astazi, 10.1 1.2016, în două exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.


PRESE    INTA

GEORGE AL    PLOS<

-2