Hotărârea nr. 124/2016

Hotărârea nr. 124/15.11.2016 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Liceului Teoretic ”Ştefan Odobleja” către Asociaţia de Părinţi a Liceului Teoretic ,,Ştefan Odobleja,,.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Liceului Teoretic “Ștefan Odobleja” către Asociația de Părinți a Liceului Teoretic „Ștefan Odobleja”

Având în vedere:

-    raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Liceului Teoretic “Ștefan Odobleja” către Asociația de Părinți a Liceului Teoretic „Ștefan Odobleja”;

-    adresa nr. 5317/1.11.2016 emisă de Liceul Teoretic “Ștefan Odobleja” și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 44452/2.11.2016;

Ținând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil;

în temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin.2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui spațiu de 20 mp, având în prezent destinația cabinet metodic, situat în incinta Liceului Teoretic „Ștefan Odobleja”, Asociației de Părinți a Liceului Teoretic „Ștefan Odobleja”, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 2. Se mandatează Directorul Liceului Teoretic „Ștefan Odobleja”, să semneze contractul de comodat cu Asociația menționată la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, precum și directorul Liceului Teoretic „Ștefan Odobleja” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRA!    EAZĂ


p.SECRETAI    TOR 5

DIRECTOR    UTIV,

Nr. _    m ir_.