Hotărârea nr. 123/2016

Hotărârea nr. 123/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi Scoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru derularea proiectului ”Ajută natura şi ea te va ajuta pe tine! ”, în perioada noiembrie- decembrie 2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru derularea proiectului Ajută natura și ea te va ajuta pe tine!, în perioada noiembrie - decembrie 2016

Având în vedere:

raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice;

adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 40506/07.10.2016, completată prin adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 155353/04.11.2016, emise de conducerea Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu-,

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și directorul Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.


iA


/ 55 H 2016Contrasemnează, p. Secretatd ector 5,

DirectonfiĂecutiv

Florin^lDragnea


Anexa la HCLS 5 nr.    //    2016

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 40506/07.10.2016, completată prin adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 155353/04.11.2016, emise de conducerea Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu, părțile, respectiv:

Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu

Cu sediul în București, Șoseaua Alexandriei, nr. 21, sector 5, numită în continuare Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, reprezentată prin domnul Dan Corneliu Culinovschi, în calitate de director,

Și

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar, și doamna Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic,

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea derulării proiectului extracurricular Ajută natura și ea te va ajuta pe tine!, în perioada noiembrie-decembrie 2016.

De ce să protejam natura și cum să realizam acest lucru nu sunt întrebări care ar trebui să rămână fără răspuns. Pentru a înțelege rolul naturii în viața noastră, zi de zi, sunt necesare informații corecte, observații, valori morale, civice și sociale bine fundamentate și coerente. Educația pentru mediu ne privește în egală măsură pe toți, adulți sau copii, iar problema, deși nu e nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu încă de la cea mai fragedă vârstă.

Proiectul Ajută natura și ea te va ajuta pe tine! reprezintă o inițiativă a elevilor Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu și își propune să extindă exemplele de bună practică în domeniul protecției mediului înconjurător, atât prin activități concrete de plantare sau de igienizare a spațiului educațional, cât și printr-o campanie de sensibilizare a elevilor, susținută de elevi, pentru a atrage atenția asupra importanței păstrării unui mediu curat. Și aceasta, mai ales pentru că un mediu curat înseamnă oameni mai sănătoși.

Primăria Sectorului 5 va iniția și derula procedurile necesare achiziționării a douăzeci și patru de premii, care vor fi distribuite elevilor câștigători ai expoziției-concurs, activitate specifică proiectului A jută natura și ea te va ajuta pe tine!. Expoziția se va desfășura în luna decembrie 2016. De asemenea, în contextul în care cel puțin 45 de elevi din grupul-țintă al proiectului și cel puțin 3 cadre didactice coordonatoare vor participa la activitatea complementară de vizitare a Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Anlipa și a Muzeului Național de Geologie, programată pentru luna decembrie 2016, Primăria Sectorului 5 va deconta cheltuielile aferente transportului la/de la cele două obiective anterior menționate, precum și taxele de acces în muzee și taxa pentru asigurarea ghidului.

Scopul proiectului îl constituie promovarea valorilor educației ecologice în rândul elevilor și a atitudinii responsabile a acestora față de mediu (ambiant sau înconjurător).

Obiectivele-cadru specifice proiectului susținut în parteneriat de către Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu sunt:

crearea unui spațiu cu aspect estetic armonios, atât pe coridoarele școlii, cât și în curtea acesteia, prin amplasarea de băncuțe, coșuri de gunoi, gard viu și flori perene;

formarea unui comportament civic pozitiv prin implicarea elevilor în acțiuni de voluntariat;

realizarea unui refugiu natural pentru elevii școlii;

întărirea deprinderii elevilor de a menține un mediu curat și sănătos;

crearea și promovarea unei imagini pozitive a Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu în comunitate, prin intermediul acestui proiect;

stimularea elevilor pentru desfășurarea unor activități cu caracter experimental și demonstrativ, prin care să contribuie la păstrarea sănătății lor și a unui mediu natural curat;

aplicarea principiilor învățării prin cooperare, respectarea unor sarcini specifice pentru realizarea unui proiect în parteneriat;

sesizarea, de către elevi, a importanței mediului natural în viața omului și a necesității protejării lui;

stimularea imaginației și a creativității, încurajarea elevilor pentru a exprima independent opinii și stări sufletești proprii.

Metode didactice și tehnici de lucru utilizate în cadrul proiectului: observația, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, descoperirea, învățarea prin cooperare, dezbaterea, lucrul în echipă, întâlniri cu specialiști, prezentare de imagini foto, expoziții foto.

Grupul-țintă al proiectului este constituit din elevii școlii, cadre didactice, reprezentanți ai comunității locale.

Spațiul și intervalul de desfășurare a proiectului:

Activitățile proiectului se vor desfășura în incinta Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu, în perioada noiembrie - decembrie 2016. în luna decembrie, o activitate complementară proiectului

va presupune vizitarea Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa și a Muzeului Național de Geologie.

Beneficiarii proiectul ui:

- elevii și profesorii Școlii Gimnaziale Mircea Săntimbreanu.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 14.139 Iei și se deduce potrivit anexei la prezentul acord de parteneriat.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 2 luni de la data semnării sale.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Școlii Gimnaziale Mircea Săntimbreanu

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile din proiect, aferente implementării proiectului extracurricular Ajută natura și ea te va ajuta pe tine!, în perioada noiembrie — decembrie 2016.

Art. 4.3.2 Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările din cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, ședințelor cu părinții, sesiunilor de comunicări științifice, simpozioanelor.

Art. 4.3.3. Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a proiectului.

Art. 4.3.4. Va prezenta Primăriei Sectorului 5 un raport descriptiv al activităților susținute în cadrul proiectului, inclusiv fotografii sau materiale video care să reflecte respectivele activități.

Art. 4.4. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Se obligă să contribuie la asigurarea mediatizării proiectului pe raza sectorului 5;

Art. 4.4.2. Se obligă să inițieze și să deruleze procedurile necesare achiziționării a douăzeci și patru de premii, care vor fi distribuite câștigătorilor desemnați în cadrul expoziției-concurs, în luna decembrie 2016.

Art. 4.4.3. Se obligă să contracteze serviciile de transport și să finanțeze cheltuielile aferente deplasării elevilor și cadrelor didactice la/de la cele două obiective turistice în care va. avea loc activitatea complementară a proiectului, în baza solicitării Școlii Gimnaziale Mircea Sânti/nbreamc, Art. 4.4.4. Se obligă să pună la dispoziția Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu fondurile necesare achitării taxelor de acces în muzee, precum și a taxei pentru asigurarea ghidului, în baza solicitării unității de învățământ.

Art. 4.4.5. Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, se obligă să monitorizeze activitățile prevăzute în prezentul acord de parteneriat, desemnând o persoană de legătură în acest sens.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2016, în două exemplare cu caracter

original, câte unul pentru fiecare Parte.

Contrasemnează, p. Secretari [Sector 5,


Secretari ISector 5, Director Exeautiv Floripg Dragnea


Anexa la Acordul de Parteneriat nr._/_2016

Bugetul estimativ al proiectului Ajută natura și ea te va ajuta pe tine!

Tipuri de cheltuieli

Contravaloare estimată (lei)

Observații

1. cheltuieli pentru asigurarea

fondului de premiere

24 unități de produs * 500

lei = 12.000 lei

Fondul de premiere este

reprezentat de aparate foto

digitale.

2. cheltuieli    cu    serviciile:

transport, taxe acces muzee și

taxe ghid

Taxe muzee:

5 lei * 45 elevi = 225 lei

20 lei * 3 adulți = 60 lei

4 Iei * 45 elevi =180 lei

8 lei * 3 adulți = 24 lei

1 taxă ghid = 50 lei

Taxe practicate de Muzeul

Național de Istorie Naturală

Grigore Antipa: 5 lei/elev și

20 lei/adult.

Taxe practicate de Muzeul

Național de Geologie: 4

lei/elev, 8 lei/adult și 50

lei/taxa ghid.

Serv icii transport:

4 h * 2 autobuze * 200 lei/h

= 1600 lei

Durata minimă de închiriere

a unui vehicul este de 3 h,

din care 1 h reprezintă

accesul    și    retragerea

acestuia.

Vehiculul poate circula cu

maximum 23 de persoane.

Total general:

14.139 Iei

Contrasei' p. Secretar


Director] Florin.


Nr.    /    2016