Hotărârea nr. 122/2016

Hotărârea nr. 122/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi Scoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru derularea proiectului ”Şezătoarea din străbuni”, în perioada decembrie 2016-iunie 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Săntimbreanu pentru derularea proiectului Șezătoarea din străbuni, în

perioada decembrie 2016 - iunie 2017

Având în vedere:

raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice;

- adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 40507/07.10.2016, completată prin adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 155354/04.11.2016, emise de conducerea Școlii Gimnaziale Mircea Săntimbreanu',

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Săntimbreanu, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și directorul Școlii Gimnaziale Mircea Săntimbreanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Nr.


IM /    2016p. Secretar /Sector 5, DirectomBS Florina E)r


Anexa la HCLS 5 nr. /M / /5,// ■    2016

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 40507/07.10.2016, completată prin adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 155353/04.11.2016, emise de conducerea Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu, părțile, respectiv:

Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu

Cu sediul în București, Șoseaua Alexandriei, nr. 21, sector 5, numită în continuare Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, reprezentată prin domnul Dan Corneliu Culinovschi, în calitate de director,

și

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar, și doamna Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic,

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea derulării proiectului extracurricular Șezătoarea din străbuni, în perioada decembrie 2016 - iunie 2017.

Contextul proiectului

Șezătoarea din străbuni este un proiect interdisciplinar inițiat de profesorii din cadrul catedrelor de Limba și literatura română, Istorie, Geografie și Matematică și adresat elevilor Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu.

Prin intermediul acestuia, copiii sunt provocați să (re)descopere tradiții, obiceiuri, legende, informații privind spațiul geografic în care acestea s-au țesut de-a lungul anilor, în spiritul respectului și al dragostei față de valorile autentice românești. Proiectul are atât o dimensiune informativă, cât și una aplicativă, elevii urmând a realiza diverse obiecte cu motive specifice regiunilor istorice ale țării (semne de carte, traiste, perne, alte obiecte decorative tradiționale).

Proiectul pornește de la premisa că a-ți cunoaște rădăcinile, istoria, tradițiile, cultura este o datorie a fiecăruia dintre noi, deoarece așa ne putem defini și afirma nu doar ca individualități, ci și ca națiune. Proiectul propus va încerca, pe de o parte, să aducă în sfera de interes a elevilor

elemente tradiționale specifice poporului român, iar, pe de altă parte, să contribuie la promovarea imaginii Școlii Gimnaziale Mircea Sânlimbreanu prin mediatizarea activităților și a obiectelor realizate de copii în cadrul altor competiții (concursuri municipale sau naționale).

Primăria Sectorului 5 va iniția și derula procedurile necesare achiziționării a douăzeci și cinci de premii, care vor fi distribuite elevilor câștigători ai expoziției-concurs, activitate specifică proiectului Șezătoarea din străbuni. Expoziția se va desfășură în luna iunie 2017. De asemenea, în contextul în care cel puțin 45 de elevi din grupul-țintă al proiectului și cel puțin 3 cadre didactice coordonatoare vor participa la activitatea complementară de vizitare a Muzeului Național al Satului Dimitrie Guști și a Muzeului Național al Țăranului Român, programată pentru luna mai 2017, Primăria Sectorului 5 va deconta cheltuielile aferente transportului la/de la cele două obiective anterior menționate, precum și taxele de acces în muzee.

Scopul proiectului îl constituie încurajarea comunicării între elevi și antrenarea lor în activități extracurriculare de substanță. De asemenea, proiectul vizează îmbogățirea cunoștințelor elevilor în cadrul unei activități instructiv-educative care pune în valoare atât abilitățile elevilor și bogăția informațională din sfera tradițiilor, specificului și identității naționale, cât și disponibilitățile interrelaționale umane și profesionale ale participanților la proiect.

Obiectivele-cadru specifice proiectului susținut în parteneriat de către Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sânlimbreanu sunt:

-    dezvoltarea interesului și a curiozității elevilor pentru cunoștințe din sfera identității naționale;

-    aplicarea principiilor învățării prin cooperare, respectarea unor sarcini specifice pentru realizarea unui proiect în parteneriat;

-    stimularea imaginației și a creativității, încurajarea elevilor pentru a exprima independent opinii asupra unor probleme descoperite;

-    promovarea principiilor schimbului de experiență între cadrele didactice coordonatoare ale proiectului;

-    realizarea unor noi perspective și abordări ale procesului instructiv-educativ;

-    formarea, îmbogățirea și întărirea exemplelor de bune practici prin intermediul unor activități concrete;

-    întărirea comportamentelor și a atitudinilor pozitive, atât la nivel personal, cât și comunitar sau societal.

A cti vitățile proiectul ui:

-    documentarea, selectarea, prezentarea unor informații tematice, pe baza unor repere date pentru fiecare regiune istorică a țării (elemente geografice, istorice, etnografice, personalități din literatură);

-    activități individuale și de grup pentru mediatizarea unor informații tematice (site-ul școlii, revista școlii);

-    prezentarea într-un cadru organizat (prin intermediul unei expoziții-concurs) a celor mai sugestive informații și obiecte realizate.

Alte repere specifice:

-    lunar, elevii din grupul-țintă al proiectului și cadrele didactice coordonatoare se vor întâdni și vor derula activitățile stabilite în program;

-    în luna iunie, obiectele realizate vor fi prezentate în cadrul unei expoziții-concurs;

-    imagini din timpul activităților, precum și rezumatele materialelor informative realizate vor fi postate pe site-ul și în revista școlii.

Metode și tehnici utilizate în cadrul proiectului: documentarea, realizarea și selectarea unor materiale tematice, expuneri slide-uri, activități practice (atelier de cusut), discuții finale.

Rezultate așteptate:

-creșterea interesului elevilor față de elemente din sfera identității naționale;

-creșterea interesului elevilor pentru disciplinele Limba și literatura română, Istorie, Geografie și Matematică;

-creșterea responsabilității elevilor, prin asumarea și îndeplinirea cu succes a unor sarcini de lucru; -dezvoltarea și cultivarea unor abilități practice ale elevilor;

-îmbunătățirea randamentului școlar al elevilor participanți la proiect;

-îmbogățirea experienței didactice a profesorilor implicați.

Modalități de evaluare a activităților proiectului:

-    aprecierea răspunsurilor și a comportamentelor practice pe parcursul derulării activității;

-    interpretarea răspunsurilor și a impresiilor elevilor notate de aceștia pe Fișele de lucru, la sfârșitul activității;

-    expoziții de fotografii realizate în timpul desfășurării activităților;

-    Portofoliul și Jurnalul proiectului.

Spațiul și intervalul de desfășurare a proiectului:

Activitățile proiectului se vor desfășura în incinta Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu, în perioada noiembrie 2016 - iunie 2017. în luna mai 2017, o activitate complementară proiectului va presupune vizitarea Muzeului Național al Satului Dimitrie Guști și a Muzeului Național al Țăranului Român.

Beneficiarii proiectului:

- elevii și profesorii Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 14.497,5 Iei și și se deduce potrivii anexei la prezentul acord de parteneriat.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 7 luni de la data semnării sale.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzale partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile din proiect, aferente implementării proiectului extracurricular Șezătoarea din străbuni, în perioada noiembrie 2016 -iunie 2017.

Art. 4.3.2 Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările din cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, ședințelor cu părinții, sesiunilor de comunicări științifice, simpozioanelor.

Art. 4.3.3. Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a proiectului.

Art. 4.3.4. Va prezenta Primăriei Sectorului 5 un raport descriptiv al activităților susținute în cadrul proiectului, inclusiv fotografii sau materiale video care să reflecte respectivele activități.

Art. 4.4. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Se obligă să contribuie la asigurarea mediatizării proiectului pe raza sectorului 5;

Art. 4.4.2. Se obligă să inițieze și să deruleze procedurile necesare achiziționării a douăzeci și cinci de premii, care vor fi distribuite câștigătorilor desemnați în cadrul expoziției-concurs, în luna iunie 2017.

Art. 4.4.3. Se obligă să contracteze serviciile de transport și să finanțeze cheltuielile aferente deplasării elevilor și cadrelor didactice la/de la cele două obiective turistice în care va avea loc activitatea complementară a proiectului, în baza solicitării Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreamr,

Art. 4.4.4. Se obligă să pună la dispoziția Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu fondurile necesare achitării taxelor de acces în muzee, în baza solicitării unității de învățământ.

Art. 4.4.5. Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, se obligă să monitorizeze activitățile prevăzute în prezentul acord de parteneriat, desemnând o persoană de legătură în acest sens.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2016, în două exemplare cu caracter

original, câte unul pentru fiecare Parte.

Anexa la Acordul de Parteneriat nr. /_2016

Bugetul estimativ al proiectului Șezătoarea (lin străbuni

Tipuri de cheltuieli

Contravaloare estimată (lei)

Observații

1. cheltuieli pentru asigurarea

fondului de premiere

25 unități de produs * 500

lei = 12.500 lei

Fondul de premiere este

reprezentat de aparate foto

digitale.

2. cheltuieli    cu    serviciile:

transport și taxe acces muzee

Taxe muzee:

2,5 lei * 45 elevi = 112,5 lei

10 lei * 3 adulți = 30 lei

5 lei * 45 elevi = 225 lei

10 lei * 3 adulți = 30 lei

Taxe practicate de Muzeul

Național al Satului Dimitrie

Guști: 2,5 lei/elev și 10

lei/adult.

Taxe practicate de Muzeul

Național    al    Țăranului

Român: 5 lei/elev și 10

lei/adult.

Servicii transport:

4 h * 2 autobuze * 200 lei/h

= 1600 lei

Durata minimă de închiriere

a unui vehicul este de 3 h,

din care 1 h reprezintă

accesul    și    retragerea

acestuia.

Vehiculul poate circula cu

maximum 23 de persoane.

Total general:

14.497,5 lei

Nr.    /    2016

Anexa Ia HCLS 5 nr. ,/cȘ / / Z>? //    2016

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 38672/28.09.2016, emisă de conducerea Asociației Colorăm Zâmbete, părțile, respectiv:

Asociația Colorăm Zâmbete

Cu sediul social în București, Str. Louis Pasteur, nr. 4, sector 5, CIF 31634130, având contul IBAN RO35 BACX 0000 0012 3728 6000, deschis la UniCredit Țiriac Bank, numită în continuare Asociația Colorăm Zâmbete, reprezentată prin doamna Alina-Georgiana Cimpoieru, în calitate de Președinte,

Și

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar, și doamna Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic,

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea Școlii de Dans Dance World, în vederea participării la competiția Dance Fest Novi Sad, din Serbia, în perioada 16-21 noiembrie 2016.

Contextul proiectului:

Școala de dans care își desfășoară activitatea în cadrul Asociației Colorăm Zâmbete asigură formarea a douăzeci de copii și tineri prin intermediul trupelor Dance World junior și Dance World. Dansatorii sunt fie rezidenți ai sectorului 5, fie elevi ai unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul nostru. Sub îndrumarea profesorului-coregraf și a asistentului manager, cele două trupe au obținut rezultate notabile la competițiile de gen. Dintre acestea, pot fi amintite: trei premii I și două premii II la concursul Dance Fest Novi Sad, Serbia, 2012, locul VI mondial la concursul Dance World Cup Paris, 2010, locul I la GEF Festival derulat în același an la San Remo, trofeul Magia Dansului, trofeul Mamaia Copiilor (categoria Show), obținut în anul 2015, trei titluri de

campion mondial, patru medalii de aur și 2 de argint, obținute la Campionatul Mondial de Arte de la Hollywood.

Scopul proiectului:

Scopul proiectului îl constituie susținerea participării copiilor și tinerilor din sectorul 5 la competițiile de nivel internațional.

Obiectivele-cadru specifice proiectului:

facilitarea accesului membrilor comunității sectorului 5 la competiții internaționale; dezvoltarea gustului pentru frumos al copiilor și tinerilor, prin educație și dans; stimularea dezvoltării armonioase psihice și fizice a copiilor și tinerilor, prin orientarea acestora către arte de expresie corporală.

Spațiul și intervalul de desfășurare a proiectului:

Competiția va avea loc în perioada 18-20 noiembrie 2016, în Novi Sad, Serbia, însă deplasarea delegației române va fi organizată în perioada 16-21 noiembrie, deoarece agenda evenimentului cuprinde:

repetiții și o ședință tehnică (în data de 17 noiembrie); concursul propriu-zis (în zilele de 18 și 19 noiembrie); gala laureaților (în data de 20 noiembrie).

Beneficiarii proiectului:

- 20 de copii și tineri rezidenți în sectorul 5 sau elevi ai unităților de învățământ preuniversitar de stat din ai sectorului 5.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 30.230 lei și se determină conform anexei 1 la prezentul acord de parteneriat.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 3 luni de la data semnării sale.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Asociației Colorăm Zâmbete

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile din proiect, aferente participării Școlii de Dans Dance World la competiția Dance Fest Novi Sad, din Serbia, în perioada 16-21 noiembrie 2016.

Art. 4.3.2 Se obligă să achite taxa dans/copil, tarifele aferente realizării materialelor foto-video în cadrul concursului de dans, să achiziționeze serviciile de transport, cazare, asigurările medicale, precum și serviciile aferente obținerii procurilor pentru 15 minori, în baza sprijinului financiar primit de la Primăria Sectorului 5.

Art. 4.3.3. Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale proiectului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.3.4. Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a proiectului.

Art. 4.3.5. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Asociația Colorăm Zâmbete va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată. în termen de 10 zile de la data efectuării plății, asociația va prezenta Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3.6. Va prezenta Primăriei Sectorului 5 un raport descriptiv al activităților susținute în cadrul proiectului, inclusiv fotografii sau materiale video care să reflecte respectivele activități.

Art. 4.4. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Se obligă să contribuie la asigurarea mediatizării proiectului pe raza sectorului 5;

Art. 4.4.2. Se obligă să achite suma prevăzută la art. 2.1, în baza facturii/facturilor emise de Asociația Colorăm Zâmbete, reprezentând valoarea prezentului acord de partenerial.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2016, în două exemplare cu caracter

original, câte unul pentru fiecare Parte.

Contrasemnează,


Nr.


2016

Anexa 1 la Acordul de Parteneriat nr._/_2016

Bugetul estimativ al proiectului privind participarea Școlii de Dans Dance World la competiția Dance Fest Novi Sad, din Serbia, în perioada 16-21 noiembrie 201 6

Nr.

crt.

Descrierea tipurilor de cheltuieli

Sume alocate

Observații

1.

Taxă    15

euro/dans/copil/tânăr

20 copii/tineri x 4 dansuri x

15 euro taxa = 1.200 euro

(5.400 lei)

* Fiecare copil va participa în competiție cu 4 dansuri;

** Costurile sunt calculate la un curs valutar de 1 euro=4,5 lei;

***în cazul în care valoarea euro va fi mai mare de 4,5 lei, Asociația Colorăm Zâmbete va suporta diferența de plată.

2.

Cheltuieli cu transportul

1.400 km x 1,5 euro/km = 2.100 euro

T.V.A. = 420 euro

2.100 + 420 euro = 2.520 euro

(11.340 lei)

*Distanța București - Novi Sad este de 700 km;

**Costurile    aferente

parcurgerii unui km sunt de 1,5 euro/km, la care se adaugă T.V.A.

3.

Cheltuieli cu cazarea

20 copii/tineri x 25 euro/noapte x 5 nopți = 2.500 euro (11.250 lei)

* Asociația Colorăm Zâmbete va suporta costurile aferente cheltuielilor cu cazarea pentru

2 însoțitori ai grupului, precum și pentru șofer.

4.

Cheltuieli cu asigurările medicale

20    copii/tineri    x    67

lei/asigurare = 1.340 lei

* Asigurarea medicală în cazul sportivilor de performanță are valoarea de 67 lei/persoană; **Asociația Colorăm Zâmbete va suporta costurile aferente asigurărilor medicale în cazul celor 2 însoțitori ai grupului (2 persoane x 30 lei = 60 lei)

5.

Cheltuieli cu taxele foto-video în cadrul competiției

5 euro x 8 dansuri = 40 euro

(180 Iei)

2 euro x 8 dansuri x 5 fotografii = 80 euro (360 lei)

*Tarife    percepute    de

organizatorii competiției:

-5 euro/material video;

-2 euro/fotografia.

6.

Cheltuieli pentru obținerea procurilor

15 copii x 24 lei = 360 lei

*în cadrul competiției, din

partea Asociației Colorăm Zâmbete, vor evolua 15 minori.

Total general:

30.230 lei

Contrasemnează, p. Secretar Sector 5,

Director fEkbsutiv


Florin


inaDragnea