Hotărârea nr. 121/2016

Hotărârea nr. 121/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi Asociaţia Colorăm Zâmbete.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Colorăm Zâmbete

Având în vedere:

raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice;

adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 38672/28.09.2016, emisă de conducerea Asociației Colorăm Zâmbete-,

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Culturală Colorăm Zâmbete, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, . Secretar w -tor 5, Director Hxtecntiv FlorinațDragnea

Nr.


2016Anexa la HCLS 5 nr. 13.0    /    2016

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 39819/04.10.2016, emisă de conducerea Asociației Române de Backgammon, părțile, respectiv:

Asociația Română de Backgammon

Cu sediul în Târgu Ocna, Str. Constance Dimonisie, bl. E5, parter, județul Bacău, CIF 18999864, având contul R092BTRL00401205I42978XX, deschis la Banca Transilvania, numită în continuare Asociația Română de Backgammon, reprezentată prin domnul Neculai Drăgănuță, în calitate de Președinte,

ȘÎ

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar, și doamna Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic,

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea derulării Concursului Internațional de Table/Backgammon, în perioada 1-4 decembrie 2016, în sectorul 5.

Contextul proiectului:

Asociația Română de Backgammon (A.R.B.) are ca obiect de activitate promovarea jocului de backgammon prin organizarea de turnee locale, naționale și internaționale de backgammon. A.R.B. este membră a Federației Europene de Backgammon (EUBGF) si reprezintă Romania în competițiile internaționale de backgammon. A.R.B. a organizat peste 100 de competiții în 19 localități din România: Târgu-Ocna, Onești, Dărmanești, Slănic Moldova, Comănești, Moinești, Bacău, Piatra Neamț, Făgăraș, Bușteni, Suceava, Pașcani, Dorohoi, Vatra Dornei, Buzău, Geoagiu Bai, Adjud, Suceava si Olimp. A.R.B. are în evidență peste 60 membri cotizanți ceea ce-i permite sa organizeze cu succes competiții de table si backgammon. Membrii cotizanți ai asociației au trei titluri de Campioni Europeni și peste 100 de alte trofee internaționale câștigate la jocul de backgammon.

Scopul proiectului:

Scopul proiectului îl constituie susținerea organizării unui eveniment turistic și recreativ-distractiv cu participare open, națională și internațională, pe parcursul a patru zile. Evenimentul este destinat, în primul rând, jucătorilor pasionați de table sau de backgammon, dar și iubitorilor de jocuri logice, de strategie, recreere sau socializare.

Concursul Internațional de Table/Backgammon va fi găzduit de sectorul 5. în acest context, având în vedere atât popularitatea jocului promovat prin intermediul acestei competiții, cât și necesitatea transformării sectorului 5 într-un spațiu atractiv, Concursul Internațional de Table/Backgammon poate avea sens de promotor al diversității, în sensul afirmării mesajului general că toate (sub)ramurile sportive sunt bine primite în agenda programelor sprijinite de autoritățile locale din sectorul 5.

în condițiile în care Concursul Internațional de Table/Backgammon va include un tur de promovare a sectorului 5, una dintre direcțiile proiectului vizează latura dezvoltării turismului sportiv, factor important în atragerea tinerilor către sectorul 5.

Obiectivele-cadru specifice proiectului susținut în parteneriat de către Primăria Sectorului 5 și Asociația Română de Backgammon sunt:

facilitarea accesului membrilor comunității sectorului 5 la competiții internaționale promovarea jocului de backgammon ca sport al minții;

atragerea tinerilor către sectorul 5, prin promovarea principiilor turismului sportiv.

Calendarul concursului presupune respectarea următorului program:

1 decembrie 2016, orele 10.00 - 15.00, sesiune de înscrieri;

1 decembrie 2016, ora 15.30, deschiderea competiției;

2-3 decembrie 2016, orele 10.00 - 20.00, competiția propriu-zisă;

4 decembrie 2016, orele 10.00 - 14.00, competiția propriu-zisă;

4 decembrie 2016, ora 15.00, festivitatea de premiere.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 12.000 lei, în vederea asigurării premiilor destinate jucătorilor care se vor impune în cadrul concursului.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de o lună de la data semnării sale.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Asociației Române de Backgammon

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile din proiect, aferente Concursului Internațional de Table/Backgammon, în perioada 1-4 decembrie 2016.

Art. 4.3.2 Se obligă să asigure, în cadrul evenimentului, materiale specifice: table de joc profesionale și accesorii, afișe, pliante, pixuri, fișe de scor, regulamente rollup-uri etc.;

Art. 4.3.3. Se obligă să identifice o locație potrivită desfășurării evenimentului, pe raza sectorului 5 și să contracteze serviciile de închiriere a respectivului spațiu;

Art. 4.3.4. Se obligă să înscrie evenimentul în calendarul competițiilor de backgammon pe cel mai mare site de acest profil din lume: chicagopoint.com;

Art. 4.3.5. Se obligă să asigure un fond de premiere a jucătorilor, în cuantum de cel puțin 15.500 de lei;

Art. 4.3.6. Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale evenimentului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.3.7. Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a evenimentului.

Art. 4.3.8. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Asociația Română de Backgammon (A.R.B.) va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată. în termen de 10 zile de la data efectuării plății, asociația va prezenta Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (state de plată, conținând implicit informații privind deducerile, venitul net impozabil, impozitul reținut, datele de identificare ale câștigătorilor premiați etc.), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3.9. Va prezenta Primăriei Sectorului 5 un raport descriptiv al activităților susținute în cadrul proiectului, inclusiv fotografii sau materiale video care să reflecte respectivele activități.

Art. 4.4. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Se obligă să contribuie la asigurarea mediatizării evenimentului pe raza sectorului 5;

Art. 4.4.2. Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, se obligă să monitorizeze desfășurarea evenimentului, desemnând o persoană de legătură în acest sens.

Art. 4.4.3. Se obligă să achite suma prevăzută la art. 2.1, în baza facturii/facturilor emise de Asociația Română de Backgammon (A.R.B.), reprezentând valoarea prezentului acord de parteneriat.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2016, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

Nr.    /    2016