Hotărârea nr. 120/2016

Hotărârea nr. 120/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi Asociaţia Română de Backgammon.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Română de Backgammon

Având în vedere:

raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice;

adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 39819/04.10.2016, emisă de conducerea Asociației Române de Backgammon;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Română de Backgammon, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la HCLS 5 nr. //7    ! ! >' !(,    2016

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 41692/14.10.2016, emisă de conducerea Asociației Clubul Sportiv Dan Dacian, părțile, respectiv:

Asociația Clubul Sportiv Dan Dacian

Cu sediul social în București, Bulevardul Carol, nr. 12, sector 3, CIF 17988638/27.09.2005, înregistrată în Registrul Special la Judecătoria Sector 3, sub nr. 14/21.10.2014, cu numărul de identificare din Registrul Sportiv: B/A2/00223/2005 și Autorizația nr. 01/08.06.2015, emisă de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, numită în continuare Asociația Clubul Sportiv Dan Dacian, reprezentată prin domnul Dan Dacian, în calitate de Președinte,

ȘÎ

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar, și doamna Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic,

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea proiectului de instruire sportivă gratuită a elevilor din cinci unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în perioada decembrie 2016 - iunie 2017.

Contextul proiectului:

Asociația Clubul Sportiv Dan Dacian reprezintă unul dintre cele mai mari cluburi de baschet din București, atât prin prisma numărului de copii înscriși, a numărului de săli în care își desfășoară activitatea sau a numărului de antrenori și instructori, cât și prin prisma numărului de campionate câștigate și prezențe pe podiumurile municipale, naționale sau internaționale.

Clubul menționat și-a propus să implementeze, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5, un proiect al cărui scop principal îl reprezintă desfășurarea unor sesiuni de instruire cu caracter gratuit a elevilor de vârstă școlară mică (înscriși la ciclul primar), din cinci unități de învățământ din sectorul 5. Asociația va angrena, prin intermediul acestui proiect, un număr de douăzeci de antrenori sau instructori profesioniști licențiați FIBA sau FRB, care să realizeze selecția și antrenamentele elevilor.

Obiectivele-cadru specifice proiectului susținut în parteneriat de către Primăria Sectorului 5 și Asociația Clubul Sportiv Dan Dacian sunt:

descoperirea și instruirea elevilor care dovedesc aptitudini sportive deosebite; dezvoltarea calităților motrice ale elevilor;

susținerea elevilor capabili de performanță pentru a-și construi o carieră în baschet; îmbunătățirea calităților sociale, personale și școlare ale elevilor, prin atragerea acestora către sport și mișcare;

sublinierea importanței ideii de echipă, colectiv, colegialitate;

îmbunătățirea performanțelor echipelor de baschet ale școlilor și liceelor din sectorul 5, în perspectiva participării acestora la diverse competiții și concursuri sportive.

Sesiunea de antrenamente din cadrul proiectului va fi susținută săptămânal, pe durata unei ore de curs (50’), în incinta a cinci unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5. Programul de pregătire a elevilor va fi stabilit în consens cu reprezentanții unităților școlare beneficiare ale proiectului, astfel încât să nu afecteze procesul instructiv-educativ obligatoriu.

Primăria Sectorului 5 va sprijini implementarea proiectului prin promovarea acestuia în rândul școlilor și liceelor care dețin sală de sport cu o suprafață mai mare de 500 mp. Spațiile aferente sălilor de sport din cinci unități de învățământ de stat din sectorul 5 vor fi puse la dispoziția gratuită a Asociației Clubul Sportiv Dan Dacian exclusiv în intervalul de 50 de minute/săptămână, stabilit de comun acord cu reprezentanții unităților școlare beneficiare ale proiectului, în perioada decembrie 2016 - iunie 2017.

Cap. 2 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 9 luni de la data semnării sale.

Cap. 3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 3.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 3.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 3.3. Obligațiile Asociației Clubul Sportiv Dan Dacian

Art. 3.3.1. Va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile din proiectului sportiv ce se va derula în cadrul a cinci unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

Art. 3.3.2 Se obligă să coordoneze și să deruleze procedura de selecție a elevilor de vârstă școlară mică (înscriși în clasele pregătitoare, I, a II-a, a IlI-a și a IV-a) în grupul-țintă al proiectului.

Art. 3.3.3. Se obligă să stabilească, de comun acord cu reprezentanții a cinci unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, orarul lunar de derulare a ședințelor de instruire sportivă și antrenament și a celorlalte activități desfășurate la sediul respectivelor instituții școlare și să-l prezinte, spre informare, Primăriei Sectorului 5 - Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile.

Art. 3.3.4. Se obligă să asigure elevilor din grupul-țintă accesul gratuit la activitățile proiectului.

Art. 3.3.5. Se obligă să transmită o serie de raportări către Primăria Sectorului 5 - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, după cum urmează:

raportarea inițială, prin intermediul căreia va fi comunicată lista elevilor selectați în grupul-țintă al proiectului, conținând datele personale ale acestora (nume și prenume, clasă, adresa de domiciliu);

raportarea lunară, prin intermediul căreia va fi transmisă lista în care se consemnează frecvența elevilor la activitățile proiectului, precum și alte documente care atestă desfășurarea acestor activități;

raportarea finală, prin intermediul căreia vor fi comunicate rezultatele obținute în cadrul proiectului sau orice alte informații considerate relevante.

Art. 3.3.6. Se obligă să nu aducă prejudicii infrastructurii sportive reprezentate de sălile de sport/terenurile în cadrul cărora se vor derula activitățile proiectului și să folosească corect și cu bună-credință echipamentele aflate în dotarea unităților de învățământ selectate în grupul-țintă;

Art. 3.3.7. Se obligă să nu folosească spațiile și echipamentele puse la dispoziție în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul acord de parteneriat.

Art. 3.3.8. Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale proiectului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 3.3.9. Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a proiectului.

Art. 3.4. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 3.4.1. Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, va selecta cele cinci unități de învățământ preuniversitar de stat în cadrul cărora se va derula proiectul și va încheia, cu fiecare dintre aceste instituții, un acord de parteneriat subsecvent, cu avizul Inspectoratului Școlar al Municipiului București - Sector 5.

Art. 3.4.2. Va asigura promovarea proiectului în unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 3.4.3. Va asigura comunicarea cu reprezentanții unităților de învățământ selectate, ori de câte ori se impune.

Art. 3.4.4. Va asigura monitorizarea activității derulate de Asociația Clubul Sportiv Dan Dacian în cadrul proiectului care face obiectul prezentului acord de parteneriat.

Cap. 4 ALTE CLAUZE

Art. 4.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 4.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 4.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 4.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2016, în două exemplare cu caracter

original, câte unul pentru fiecare Parte.

Nr.


2016



Contrasemnează, Secretar fcector 5,


p. Secretar Director Florine


utiv


;nea