Hotărârea nr. 118/2016

Hotărârea nr. 118/15.11.2016 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului şcolar 2016-2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2016-2017

Având în vedere Raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice;

în temeiul prevederilor art. 82 și ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și al prevederilor OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, ale art. 81, alin. 2, lit. j și ale alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă, pentru semestrul 1 al anului școlar 2016-2017, numărul și cuantumul burselor ce vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul 1 al anului școlar 2016-2017, conform anexelor 1 și 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5, Cap. învățământ - Burse.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, Direcția Economică, împreună cu Inspectoratul Școlar al Sectorului 5, vor