Hotărârea nr. 117/2016

Hotărârea nr. 117/15.11.2016 privind aprobarea derulării programului ,,Servicii complexe pentru creşterea participării şcolare a copiilor din grupuri vulnerabile, în perioada 2016-2019” de către Organizaţia Salvaţi Copiii România, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială I.I.C.Brătianu.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării programului „Servicii complexe pentru creșterea participării școlare a copiilor din grupuri vulnerabile, în perioada 2016-2019” de către Organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Școala Gimnazială 1.1.C. Brătianu

Având în vedere:

raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile;

adresa nr. 636/07.10.2016, emisă de conducerea Organizația Salvați Copiii România și

înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 40607/07.10.2016;

Ținând cont de prevederile Legii 1/201 1, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin.2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTORĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea programului „Servicii complexe pentru creșterea participării școlare a copiilor din grupuri vulnerabile, în perioada 2016-2019” de către Organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Școala Gimnazială l.I.C. Brătianu.

Art. 2 - Primarul, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și conducerea Școlii Gimnaziale l.I.C. Brătianu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ, p. SECRETARISECTOR, DIRECTOR EXECUTIV, FLORINA DfÎAGNEA

Nr.    / î-9 Jj 2016