Hotărârea nr. 113/2016

Hotărârea nr. 113/31.10.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 cu Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București și Asociația Spectaculis, în vederea organizării evenimentului - " Jazz în Ferentari", în perioada 11-12 noiembrie 2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Secto rului 5 cu Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București și Asociația Spectaculis, în vederea organizării evenimentului ”Jazz în Ferentari”, în perioada 11-12 noiembrie 2016

Având în vedere: solicitarea de parteneriat din partea Centrului Cultural al Municipiului București, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 43441/25.10.2016;

raportul de specialitate al Direcției de Transparență Instituțională, și Direcției învățământ,

Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

în temeiul Art. 36, alin (2) și alin. (6), art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. ”j”, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București și Asociația Spectaculis, în vederea organizării în zilele de 11 și 12 noiembrie 2016, în Piața Ferentari, a evenimentului socio-cultural-artistic ”Jazz în Ferentari”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa 1 la HCLS 5 nr. H?) / 2 / !X) .2016

ACORD DE PARTENERIAT

I. PĂRȚILE

1.1.    CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -ARCUB, cu sediul în București, str. Batiștei, nr. 14, sector 2, tel/fax 319.26.90, 319.26.92, cod fiscal 9658744, cont nr. R079 TREZ 7022 1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentat prin d-na Mihaela Păun - Director, denumit în cele ce urmează "Organizator";

1.2.    ASOCIAȚIA CULTRURALĂ SPECTACULIS, cu sediul social în Mun. București, Str. Demetru I. Dobrescu, nr.15, sc. 1, et. 1, ap. 20, Sector 1, CIF: 33602215, cont IBAN: R022 RNCB 0064 1429 7933 0001 - deschis la BCR, reprezentată prin dl. lonuț Foty Pavel - Director General, denumită în cele ce urmează "Coorganizator";

1.3.    PRIMĂRIA SECTORULUI 5, cu sediul in Mun. București, Sector 1, Str. Constantin Miile, nr 10, tel/fax 021.314.46.80, 021.314.49.90, reprezentat prin dl. Daniel Florea - Primar, denumit în cele ce urmează "Partener" au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

II.    OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.    Obiectul contractului îl reprezintă organizarea în parteneriat prima ediție a proiectului Ferentari Jazz Fest, ce va avea loc în perioada 11 -12 noiembrie 2016, în incinta Pieței Ferentari.

III.    DURATA CONTRACTULUI

3.1.    Prezentul parteneriat intră în vigoare la data semnării sale și este valabil până la stingerea tuturor obligațiilor ce decurg din executarea sa, dar nu mai târziu de 31.12.2016.

IV.    OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1.    Organizatorul se obligă:

a.    să asigure, pentru derularea proiectului un buget total în limita sumei de 104.600 lei brut, reprezentând următoarele cheltuieli:

>    Plăți onorarii: Regizor artistic, artiști instrumentiști - soliști

>    Materiale promovare (afișe, mape presă, bannere, invitații, mash- uri)

>    Servicii scenotehnică

>    Contribuții UCMR-ADA

>    Servicii ISUBIF

4.2.    Coorganizatorul se obligă:

b.    Să asigure, pentru derularea proiectului un buget total în limita sumei de 53.000 Iei brut, reprezentând următoarele cheltuieli:

>    Plăți onorarii: Colaboratori (altele decât cele suportate de ORGANIZATOR);

>    Promovare;

>    Grafică;

b.    să menționeze numele ARCUB si Primăria Municipiului București, în calitate de partener, în toate materialele tipărite/online, cât și în campania de promovare a proiectului;

c.    să promoveze evenimentul prin toate canalele disponibile;

d. să își asume întreaga responsabilitate privind orice reclamații și acțiuni injustiție ce rezultă din

încălcarea unor drepturi de autor de către colaboratorii pentru care asigură onorariile, în cazul unor

eventuale pretenții ale unor terți, ARCLÎB fiind exonerat de orice răspundere, în măsura în care ARCUB și-a îndeplinit obligațiile asumate prin prezentul contract;

4.3. Partenerul se obligă:

>    Să asigure ordinea și liniștea publică prin intermediul Poliției Locale;

>    Să pună la dispoziție cu titlu gratuit locația: Piața Ferentari;

>    Să amenajeze locația pentru proiectul Ferentari Jazz Fest (să elibereze piața de echipamentele existente);

>    Să asigure parcarea pentru participanți;

V.    ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1.    Prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești, în cazul când oricare dintre părți:

a.    nu-și execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la art. IV din prezentul contract;

b.    este declarată în incapacitate de plăți sau faliment, ori declanșează procedura de lichidare, înainte de începerea prezentului contract;

c.    cesionează drepturile și obligațiile sale, prevăzute în prezentul contract, fără a avea acordul celeilalte părți;

d.    își încalcă oricare dintre obligațiile sale după ce a fost avertizată de către cealaltă parte că o nouă

încălcare a lor va atrage rezilierea contractului.

5.2.    Partea care invocă încetarea prezentului contract are obligația să notifice celeilalte părți cauza de încetare a lui cu minim 5 zile înainte de data la care aceasta urmează să-și producă efectele.

5.3.    Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

5.4.    Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VI.    SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

6.1.    Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

6.2.    In caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIL FORȚA MAJORĂ

7.1.    Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

7.2.    Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de maximum 24 de ore producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

7.3.    Dacă în termen de 48 de ore de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

VIII. NOTIFICĂRI

8.1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi trimisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

8.2.    în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

8.3.    Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

8.4.    Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

IX.    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

9.1.    Fiecare parte răspunde față de cealaltă pentru pagubele cauzate din culpa sa.

9.2.    Fiecare parte este în drept să solicite organelor jurisdicționale competente obligarea la plata de daune - interese pentru prejudiciile cauzate, în situațiile în care vreuna din celelalte părți nu și-a respectat obligațiile asumate prin prezentul contract.

9.3.    Dacă evenimentul nu va mai fi susținut din vina Coorganizatorului, acesta se obligă să restituie Organizatorului cheltuielile efectuate cu organizarea proiectului.

X.    LITIGII

10.1.    Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

10.2.    în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor j udecătorești competente.

XI.    DISPOZIȚII FINALE

11.1.    Prezentul contract intra în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data stingerii tuturor obligațiilor părților.

11.2.    Orice modificare va fi făcută numai cu acordul prealabil al părților, prin act adițional.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi /_.2016 într-un număr de 4 exemplare,

toate cu valoare de original, 2 pentru ARCUB și câte un exemplar pentru fiecare Parte.


Contrasemnează,


p. Secreta Director^

Florina