Hotărârea nr. 112/2016

Hotărârea nr. 112/31.10.2016 privind modificarea HCL Sector 5 nr.19/04.08.2008 privind constituirea și funcționarea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator de imobil .

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL Sector 5 nr.19/04.08.2008 privind constituirea și funcționarea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator de imobil

Având în vedere Raportul Direcției de Control a Primarului;

Ținând cont de Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate si Societate Civilă și de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 19/04.08.2008, nr.67/24.12.2010, nr.14/20.05.2011 modificate prin HCL nr.22/24.03.2015.

Luând în considerare Procesul Verbal al Comisiei de Validare precum și prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, art.54 alin. (1) din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și a HG nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 ;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și alin.(6) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Comisia de Atestare a persoanelor fizice cu domiciliul pe raza sectorului 5 pentru a îndeplini funcția de administrator de imobil, constituită prin HCL Sector 5 nr. 19/04.08.2008, modificată prin HCL Sector 5 nr.67/24.12.2010, nr. 14/20.05.2011 și Hotărârea HCL Sector 5 nr.22/24.03.2015 se modifică, având următoarea componență:

Președinte:    ȚIGĂNUȘ MARIAN - Viceprimar

Membri:    MUSTĂREAȚĂ MĂDĂLINA ANDREEA- Direcția Juridică

POPESCU ȘTEFANIA - Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari și Locatari

DOBRE VIOLETA - Direcția Resurse Umane

STOICA MARIA - Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari și Locatari


Art.2 - Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr. 19/04.08.2008 rămân neschimbate.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și persoanele nominalizate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează p. Secretar, Șector 5 Director/ Executiv

Director

Florina;


ea