Hotărârea nr. 111/2016

Hotărârea nr. 111/31.10.2016 privind solicitarea acordării imputernicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, privind inființarea Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache" al Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliului General al Municipiului București privind înființarea Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile din cadrul Primăriei Sectorului 5, precum și Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale din cadrul Consiliului Local Sector 5

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local Sector 5

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l Se aprobă solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliului General al Municipiului București, în vederea înființării Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”, instituție publică de cultura cu personalitate juridică, care urmează să funcționeze sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 5.

Art.2. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p.SECRETARjsicTOR 5

DIRECTOR EXECUTIV, FLORINA DrÂG'NEA


/o A-......-

PREȘEDINTE PLOS£A^U


Io.&oIgNȚĂ, LEXANDRU