Hotărârea nr. 110/2016

Hotărârea nr. 110/31.10.2016 privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 leu si 40 lei, aflate in sold la data de 31.12.2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 5

HOTĂRÂRE

privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 leu și 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2016

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București, înregistrat sub nr. 687485/25.10.2016.

Luând în considerare prevederile art. 266 alin. (6) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală;

Ținând cont de Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

în temeiul art.45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante în sold la data de 3 1 decembrie a anului 2016, cuprinse între 1 leu și 40 de lei, înregistrate în evidențele fiscale ale Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5.

Art. 2 Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori.

Art. 3 Se împuternicește Directorul General al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București să efectueze toate demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prezentei.

Art. 4 Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București, Serviciul Secretariat Consiliul Local Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Contrasemnează, p. Secretai; Sector 5,

DirectoiuEx«a:utiv Florina Dragii ea