Hotărârea nr. 108/2016

Hotărârea nr. 108/31.10.2016 privind aprobarea demarării Proiectului " Fii cool-Fii Competitiv, Orientat, Organizat, Lucrativ!".

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂREA

privind aprobarea demarării proiectului "Fii Cool - Fii Competitiv. Orientat. Organizat. Lucrativ!"

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Raportul Comisiei pentru educație, tineret și sport

în conformitate cu prevederile:

-    Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU);

-    Ghidului Solicitantului - Condiții specific de accesare a fondurilor - Programul „Școala pentru toți"

-    OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

-    HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.

-    HG nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), litera j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă demararea proiectului " Fii Cool - Fii Competitiv. Orientat. Organizat. Lucrativ!'', în vederea depunerii acestuia în cadrul apelului de proiecte al Programului „Școala pentru toți" prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, precum și cheltuielile de implementare necesare.

Art. 2 Se aprobă încheierea de acorduri de colaborare între Sectorului 5 al Municipiului București și cele 10 unități de învățământ selectate, menționate în Anexa 3 a Ghidului Solicitantului a programului Școala pentru toți

Art. 3 -Primarul, prin direcțiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ £EX

k 1CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR SECTOR 5,

NR.    AoteI