Hotărârea nr. 107/2016

Hotărârea nr. 107/31.10.2016 privind aprobarea demarării proiectului ”Dezvoltăm Profesori- Dezvoltăm Viitorul”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂREA

privind aprobarea demarării proiectului "Dezvoltăm Profesori -Dezvoltăm Viitorul”

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

Raportul Comisiei pentru educație, tineret și sport

în conformitate cu prevederile:

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU);

-    Ghidului Solicitantului PROGRAMUL „PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE"

-    OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

-    HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.

-    HG nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), litera j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă demararea proiectului ” Dezvoltăm Profesori -Dezvoltăm Viitorul”, în vederea depunerii acestuia în cadrul apelului de proiecte aferent Priorității de Investiții 10(i), Obiective Specifice 6.6, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, precum și cheltuielile de implementare necesare.

Art. 2 -Se aprobă încheierea de acorduri de colaborare între Sectorului 5 al Municipiului București și cele 6 instituțiile de învățământ selectate, conform Anexei 8 a Ghidului Solicitantului Profesori motivați în școli defavorizate.

Art. 3 -Primarul, prin direcțiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR jSfeCTOR 5,

Director executiv, Florina bl^J\GNEA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ/'

GEORGE ALEXANDRU"PL&CARU

rfwrix