Hotărârea nr. 106/2016

Hotărârea nr. 106/31.10.2016 privind demararea proiectului "Copacul de pe strada ta".

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind demararea proiectului „Copacul de pe strada ta"

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

Raportul Comisiei pentru Ecologie, Protecția mediului, Salubrizare, Reciclarea deșeurilor

în conformitate cu prevederile:

Legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților (republicata), actualizata prin Legea 47/2012, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), litera m) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă demararea proiectului " Copacul de pe strada ta".

Art. 2 - Se aprobă colaborarea cu orice entitate juridică cu sau fără scop patrimonial interesată în vederea realizării acțiunii de plantare a copacilor pe aliniamentul stradal din Sectorul 5 al Municipiului București.

Art. 3 - Primarul, prin direcțiile sale de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMN p. SECRETAR SEC'] Director executiv, Florina

ANEXA Nr. 3 la HCL Nr. A# Z^/,^0-

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIE A COPILULUI SECTOR 5

CAP. 1. DISPOZIȚII GENERALE

ART. 1. Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, denumita in continuare D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționează ca instituție publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Sector 5.

ART. 2. D.G.A.S.P.C. Sector 5 are sediul in București - sector 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31.

ART. 3. D.G.A.S.P.C. Sector 5 realizează la nivelul Sectorului 5 masurile de asistenta sociala in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate in nevoie.

ART. 4. Cheltuielile pentru activitatile desfășurate de D.G.A.S.P.C. Sector 5 in îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin se finanteaza de la bugetul local.

D.G.A.S.P.C. Sector 5 poate folosi, pentru desfasurarea si lărgirea activitatii sale, mijloace materiale si bănești primite de la persoane fizice si juridice sub forma de donații si sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale.

CAP. II. ATRIBUȚIILE DGASPC SECTOR 5

ART. 5. In vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege D.G.A.S.P.C. Sector 5 are in principal

următoarele funcții :

a)    de strategie , prin care se asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala , a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale , precum si a programelor de acțiune antisaracie pe care Ie supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5;

b)    de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protecție a copilului la nivelul Sectorului 5;

c)    de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție ;

d)    de colaborare cu serviciile publice deconcertate ale ministerelor si instituțiilor care au responsabilități in domeniul asistentei sociale , cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentanții societății civile care desfasoara activitati in domeniu ;

e)    de execuție , prin asigurarea mijloacelor umane , materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisaracie , prevenirea si combaterea marginalizarii sociale , precum si pentru soluționarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul Sectorului 5 ;

f)    de reprezentare a Consiliului Local Sector 5 pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protecția copilului.

ART. 6. D.G.A.S.P.C. sector 5 indeplineste următoarele atribuții:

A. in domeniul protecției copilului:

a)    intocmeste raportul de evaluare inițiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protecție speciala;

b)    monitorizează trimestrial activitatile de aplicare a masurilor de protecție speciala a copilului;

c)    identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;

d)    monitorizează familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri

e)    identifica , evalueaza si pregătește persoane care pot deveni asistenți matemali profesioniști, in condițiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenți matemali profesioniști atestati ; evalueaza si monitorizează activitatea acestora ;

f)    acorda asistenta si sprijin părinților copilului separat de familie , in vederea reintegrării in mediul sau familial;

g)    reevaluează, cel puțin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii masurilor de protecție speciala si propune , după caz, menținerea , modificarea sau încetarea acestora ;

h)    indeplineste demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflati in evidenta sa ;

i)    identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in Sectorul 5 care doresc sa adopte copii ; evalueaza condițiile materiale si garanțiile morale pe care acestea la prezintă si eliberează atestatul de familie sau persoana apta sa adopte copii;

j)    monitorizează evoluția copiilor adoptați , precum si a relațiilor dintre aceștia si părinții lor adoptivi ; sprijină părinții adoptivi ai copilului in indeplinirea obligației de a-1 informa pe acesta ca este adoptat , de indata ce varsta si gradul de maturitateale copilului o permit;

k)    îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege .

B.    in domeniul protecției familiei si persoanelor adulte :

a)    completează evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate in nevoie , a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informații si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltării capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forte proprii situațiile de dificultate , după epuizarea masurilor prevăzute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala ;

b)    acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;

c)    depune diligente pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardiva a nașterii acesteia ;

d)    verifica si reevaluează trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenta sociala intr-o instituție , in vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

e)    asigura masurile necesare pentru protecția in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie , inclusiv prin organizarea si asigurarea funcționarii in structura proprie a unor centre specializate ;

f)    depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala ;

g)    îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege ;

C.    ALTE ATRIBUT» :

a)    sprijină si coordoneza activitatea autoritatilor administrației publice locale din sector in domeniul asistentei sociale si protecției copilului;

b)    coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinții sai , precum si cea de admitere a adultului in instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala ;

c)    acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asitenta sociala si protecția copilului;

d)    identifica , evalueaza si pregătește persoane care pot deveni asistenți personali ai persoanei cu handicap , si supraveheaza activitatea acestor asistenți;

e)    colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale si protecției copilului sau cu agenti economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia ;

f)    dezvolta parteneriate si colaborează cu organizații neguvemamentale si cu alti reprezentanți ai societății civile in vederea acordării si diversificării serviciilor sociale si a serviciilor pentru protecția copilului , in funcție de nevoile comunității locale;

g)    colaborează pe baza de protocoale sau convenții cu direcțiile generale de asistenta sociala si protecția copilului din tara si Municipiul București, precum si cu alte instituții publice din sector , in vederea îndeplinirii atribuțiilor ce ii revin, conform legii;

h)    asigura la cerere consultanta de specialitate gratuita prin acordarea serviciilor , masurilor si prestațiilor de asistenta sociala si protecția copilului; colaborează cu alte insititutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi ;

i)    propune Consiliului Local al Sectorului 5 infiintarea , finanțarea , respectiv cofinantarea instituțiilor publice de asistenta sociala , precum si a serviciilor pentru protecția copilului;

j)    prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 rapoarte de evaluare a activitatilor desfășurate

k)    asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite , potrivit legii, persoanelor cu handicap ;

l)    sprijină si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure , persoanelor vârstnice , persoanelor cu handicap si oricăror persoane aflate in nevoie , precum si familiilor acestora , in vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative in vigoare ;

m)    actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția institutionalizata a persoanelor in nevoie , inclusiv îngrijirea la domiciliu ;

n)    organizează activitatea de selectare si angajare a personalului din aparatul propriu si instituțiile / serviciile din subordine , de evaluare periodica si de formare continua a acestuia ;

o)    asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap ;

5.


p) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in acte normative sau stabilite prin hotarari ale Consiliului Local Sector

CAP. 111 CONDUCEREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 5

ART. 7. Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 5 este asigurata de către Directorul General si Colegiul Director . Directorul General este ajutat de 2 Directori Generali Adjuncti, respectiv :

-    un director general adjunct coordonează activitatea in domeniul protecției copilului, persoanei adulte si

familiei;

-    un director general adjunct coordonează activitatea in domeniul economic .

Dir ectorul General si Directorii Generali Adjuncti au calitatea de funcționari publici.

In subordinea Directorului General Adjunct Protecția Copilului, Persoanei Adulte si Familiei se afla un director executiv care coordonează activitatea in domeniul asistentei sociale a persoanei adulte, familiei si persoanelor cu handicap si care are calitatea de funcționar public .

ART. 8. DIRECTORUL GENERAL

Condițiile pentru ocuparea postului:

îndeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 , republicata,

absolvent cu diploma de licența a invatamantului universitar de lunga durata in unul din domeniile : medicina

sau stiinte juridice .

vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de minim 5 ani.

Directorul General răspunde de buna funcționare a acesteia in îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin.

ART. 9. Directorul general indeplineste, in condițiile legii, următoarele atribuții principale :

a)    exercita atribuțiile ce revin D.G.A.S.P.C. Sector 5 in calitate de persoana juridica ;

b)    exercita funcția de ordonator tertiar de credite ;

c)    întocmește proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 5 si contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune avizării Colegiului Director si aprobării Consiliului Local Sector 5 ;

d)    elaborează si supune aprobării Consiliului Local Sector 5 proiectul strategiei anuale pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala si protecție a drepturilor copilului, avand avizul colegiului Director si al Comisiei pentru Protecția Copilului;

e)    elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta sociala si protecție a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. „d” si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati , pe care le prezintă spre avizare Colegiului Director si apoi Comisiei pentru Protecția Copilului;

f)    aproba statul de personal al D.G.A.S.P.C. Sector 5; numește si eliberează din funcție personalul din cadrul direcției, potrivit legii;

g)    elaborează si propune spre aprobare Consiliului Local Sector 5 statul de funcții al D.G.A.S.P.C. Sector 5, avand avizul Colegiului Director ;

h)    controlează activitatea personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5 si aplica sancțiuni disciplinare acestui personal;

i)    constata contravențiile si propune aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

j)    este vicepreședintele comisiei pentru protecția copilului si reprezintă D.G.A.S.P.C. Sector 5 in relațiile cu aceasta;

k)    asigura executarea hotărârilor comisiei pentru protecția copilului;

Directorul General indeplineste si alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotarare a Consiliului Local sector 5 sau prin dispoziția Primarului Sectorului 5 .

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, directorul general al D.G.A.S.P.C. sector 5 emite dispoziții.

Numirea, eliberarea din funcție si sancționarea disciplinara a Directorului General se fac la propunerea Primarului

Sectorului 5 al Municipiului București, prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

In absenta Directorului General, atribuțiile acestuie se exercita in ordine, de către Directorul General Adjunct

Protecția Copilului, Persoanei Adulte si Familiei, sau persoanei desemnate in acest sens prin Dispoziție .

ART. 10. DIRECTORII GENERALI ADJUNCTI

DIRECTORUL EXECUTIV

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 are in structura 2 funcții publice de conducere de Director General Adjunct si o funcție publica de conducere de Director Executiv, astfel:

ART. 11. DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PROTECȚIA COPILULULU1, PERSOANEI

ADULTE SI FAMILIEI

Condițiile pentru ocuparea postului:

indeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 , republicata,

absolvent de studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata,

absolvite cu diploma de licența sau echivalenta in domeniile : psihologie, sociologie, asistenta sociala, stiinte umaniste, stiinte juridice, medicina.

vechhne in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de minim 5 ani.

Directorul General Adjunct Protecția Copilului, Persoanei Adulte si Familiei îndeplinește următoarele

atribuții principale :

-coordonează si controlează activitatea din domeniul protecției drepturilor copilului, persoanei adulte si familiei respectiv ale fiecărui serviciu/birou/compartiment/centre/crese aflate in subordinea sa ;

-coordonează si controlează activitatea Directorului Executiv din subordinea sa, respectiv care conduce activitatea din domeniul asistentei sociale a familiei si persoanei adulte si din domeniul asistentei speciale a persoanelor cu handicap ; -primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul General al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

-verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul serviciilor/birourilor/centrelor pe care le coordonează; --tine ședințe de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvării problemelor curente ;

-organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-analizeaza si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de compartimente din subordine, inainte de a fi supuse aprobării Directorului General al DGASPC Sector 5 ;

-intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, fisele de post ale personalului din compartimentele aflate in subordinea sa ;

-participa la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, ROF, Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5 ; -intocmeste rapoarte de specialitate pentru inițierea unor masuri de asistenta sociala in cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 5 ;

-întocmește rapoarte de specialitate necesare fundamentării proiectelor de hotarari ale Consiliului Local Sector 5, in domeniul sau de activitate ;

-numește managerii de caz in protecția copilului;

-elaboreza proiecte, precum si obiective ale strategiei locale in domeniul protecției copilului aflat in dificultate ; -propune Directorului General al DASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

-indeplineste si alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul General al

D.G.A.S.P.C. Sector 5 .

ART. 12. DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ECONOMIC

Condițiile pentru ocuparea postului :

indeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 54 dur Legea nr. 188/1999 , republicata,

absolvent de studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata

absolvite cu diploma de licența sau echivalenta in domeniul științelor economice .

vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de minim 5 ani.

Directorul General Adjunct Economic indeplineste următoarele atribuții:

-coordonează si controlează activitatea din domeniul economic si administrativ, respectiv ale fiecărui serviciu/birou/compartiment aflate in subordinea sa ;

-primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul General al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

-verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul compartimentelor pe care le coordonează ;

-tine ședința de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvărilor problemelor curente ;

-analizeaza si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de compartimente din subordine, inainte de a fi supuse aprobării Directorului General al DGASPC Sector 5 ;

-propune Directorului General al DASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

-organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-participa la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, ROF, Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5 ; -intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, fisele de post ale personalului din compartimentele aflate in subordinea sa ;

-îndeplinește si alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 .

ART. 13. DIRECTORUL EXECUTIV

Condițiile pentru ocuparea postului:

indeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 , republicata,

absolvent de studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata,

absolvite cu diploma de licența sau echivalenta in domeniile : psihologie, sociologie, asistenta sociala, stiinte umaniste, stiinte juridice, medicina.

vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de minim 5 ani.

Directorul Executiv indeplineste următoarele atribuții principale :

-coordonează si controlează activitatea din domeniul asistentei sociale a familiei si persoanei adulte si din domeniul asistentei speciale a persoanelor cu handicap, precum si a fiecărui serviciu/birou/compartiment/centre aflate in subordinea sa ;

-primește, verifica si repartizează corespondenta pentiu compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul General Adjunct Protecția Copilului, Persoanei Adulte si Familiei asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce ;

-verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul compartimentelor pe care le coordonează ;

-tine ședința de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvărilor problemelor curente ;

-propune Directorul General Adjunct Protecția Copilului, Persoanei Adulte si Familiei calendarului acțiunilor sociale derulate in compartimentele subordonate ;

-analizeaza si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de compartimente din subordine, inainte de a fi supuse aprobării Directorul General Adjunct Protecția Copilului, Persoanei Adulte si Familiei;

-propune Directorul General Adjunct Protecția Copilului, Persoanei Adulte si Familiei participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala ;

-indeplineste orice alte atribuții delegate de Directorul General Adjunct Protecția Copilului, Persoanei Adulte si Familiei, cu respectarea legislației in vigoare ;

-intocmeste rapoarte de specialitate pentru inițierea unor masuri din domeniul asistentei sociale a persoanei adulte si familiei, dar si din domeniul asistentei speciala a persoanelor cu handicap in cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorul General Adjunct Protecția Copilului, Persoanei Adulte si Familiei;

-organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-participa la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, ROF, Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5 ; -intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, fisele de post ale personalului din compartimentele aflate in subordinea sa ;

-indeplineste orice alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 .

ART. 14. COLEGIUL DIRECTOR AL D.G.A.S.P.C. SECTOR 5

Colegiul director al Direcției generale este compus din directorul general, directorii generali adjuncți, directorul executiv, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 consilieri locali, având cu precădere studii socio-umane, propuși de Primarul Sectorului 5. Președintele Colegiului Director este Secretaiul Sectorului 5. în situația în care Președintele Colegiului Director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către Directorul General al DGASPC Sector 5 .

Colegiul Director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea Directorului General, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea Directorului General, a Președintelui Colegiului Director sau a unuia dintre Directorii Generali Adjuncți.

La ședințele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, președintele consiliului județean, membrii comisiei pentru protecția copilului și alți consilieri județeni, respectiv primarul sectorului municipiului București, și alți consilieri locali, precum și alte persoane invitate de membrii colegiului director.

Colegiul Director îndeplinește următoarele atr ibuții principale:

a)    analizează și controlează activitatea Direcției Generale; propune Directorului General măsurile necesare pentru imbunătățirea activității Direcției Generale;

b)    avizează proiectul bugetului propriu al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

c)    avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul general al Direcției generale, potrivit art. 8 alin. (3) lit. d) și e) din Regulamentul de Organizare si Funcționare al D.G.A.S.P.C. aprobat prin H.G.R. nr. 1434/2004 (rl); avizul este consultativ;

d)    propune Consiliului Sector 5, modificarea structurii organizatorice și a regulamentului «de organizare și funcționare ale Direcției generale, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;

e)    propune Cnsiliului Sector 5, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniu] Direcției generale, altele decât bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

f)    propune Consiliului Local Sector 5, concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcția generală, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

g)    întocmește și propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, precum și premierea și sporurile care se acordă la salariul personalului Direcției generale, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul Local Sector 5, în condițiile legii;

h)    avizeaza indicatorii tehnico-economici aplicabili in procedurile de achiziție publica necesare realizării investițiilor instituției;

i)    avizeaza investițiile realizate de D.G.A.S.P.C. Sector 5 .

Ședințele colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin colegiului director adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

CAP.IV. STRUCTURA ORGANIZATORICA A DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA

SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

ART. 15. D.G.A.S.P.C. Sector 5 are următoarea structura organizatorica:

1.    DIRECTOR GENERAL Structuri subordonate:

Serviciul Resurse Umane ;

Serviciul Juridic si Contencios ;

Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situații de Urgenta ;

Serviciul Secretariat, Registratura si Relații cu Publicul;

Serviciu] Informare Cetateni;

Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor ;

Compartimentul Strategii, Programe, Relație cu O.N.G. - uri, Proiecte in Domeniul Asistentei Sociale si Protecției Copilului;

Serviciul de Evaluare si Monitorizare, Analiza si Statistici in Asistenta Sociala;

Biroul Secretariat Comisia pentru Protecția Copilului si Comisia de Evaluare pentru Persoanele Adulte cu Handicap ;

Compartimentul Audit Intern ;

2.    DIRECT1A PROTECȚIA COPILULUI, PERSOANEI ADULTE SI FAMILIEI:

Structuri subordonate :

Director General Adjunct;

Serviciul Adopții - Compartimentul Protecție Tip Familial;

Serviciul Asistenta Matemala -Asistenți Matemali Profesionsti;

Serviciul Protecție Tip Rezidențial;

Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului;

Serviciul Anchete Psiho-Sociale, Consiliere si Exprimare Libera a Opiniei Copilului;

Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Handicap ;

Biroul de Protecție a Copilului Delincvent si Predelincvent;

Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii;

Serviciul Prevenire Abandon Copil si Familie ;

Ansamblul Rezidențial de Tip Familial Sf. Nicolae - băieți;

Centrul de Primire in Regim de Urgenta Ciresarii II - centru mixt;

Ansamblul Rezidențial de Tip Familial Sf. Maria - centru mixt;

Adăpostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Străzii;

Centrul de Tip Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati;

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati;

Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial;

Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie :

a)    Centrul pentru Adapostirea Victimelor Violentei in Familie ;

b)    Compartimentul de Recuperare , Reabilitare si Reinsertie Sociala ;

c)    Compartimenul de Asistenta Sociala si Consiliere a Agresorilor ;

Centrul de Zi Sf. Ana ;

Centrul de Zi George Calinescu ;

Centrul de Zi Mihail Sadoveanu ;

Centrul de Zi Sf. Maria ;

Centrul Materna! Sf. Maria ;

Cresa Sf. Stelian ;

Cresa Sf. Andrei;

Cresa Aurora;

Cresa Ariei

Director Executiv Asistenta Sociala a Familiei si Persoanei Adulte si Asistenta Special-a a Persoanelor cu Handicap :

Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei Adulte -îngrijitori la domiciliu ;

-Centrul Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice ;

Serviciul Acordare Beneficii Sociale -Compartimentul Venit Minim Garantat;

-Compartimentul Acordare Ajutor pentru încălzirea Locuinței;

Serviciul Susținerea Familiei si Copilului;

Compartimentul Asistenta Comunitara ;

Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap ;

Serviciul Anchete Psiho-Sociale si Consiliere Persoane cu Handicap

-Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali;

-Asistenți Personali;

-Asistenți Personali Profesioniști;

Serviciul Prestații Persoane cu Handicap ;

3.DIRECȚIA ECONOMICĂ Structuri subordonate :

Director General Adjunct;

Serviciul Contabilitate;

Serviciul Buget, Execuție Bugetara ;

Serviciul Financiar si Urmărire Contracte ;

Compartimentul Achiziții Publice;

Compartimentul Salarizare;

Compartimentul Evidenta Patrimoniu ;

Serviciul Administrativ, Aprovizionare .

CAP.IV. PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL DIRECȚIEI

GENERALE DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

ART. 16. COMPARTIMENTUL STRATEGII,    PROGRAME , RELAȚII CU O.N.G.-URI

PROIECTE    IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE SI PROTECȚIA COPILULUI indeplineste

m inatoarele atribuții:

-elaborează proiecte, programe, referitoare la restructurarea, organizarea si dezvoltarea sistemului de asistenta sociala (copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilitati, orice persoane aflate in nevoie);

-    elaborează si participa la implementarea strategiei locale anuale in domeniul asistentei sociale;

-    elaborează proiecte, programe pentru sprijinirea persoanelor aflate in dificultate ;

-    elaborează proiecte in cadrul Programelor de Interes National in vederea imbunatatirii sistemului de protecție a copilului in Sectorul 5 București;

-    coordonează implementarea la nivel de sector a Programelor de Interes National;

-    elaborează proiecte pentru sprijinirea in regim de urgenta a familiilor aflate in situații de criza ;

-    elaborează proiecte de finanțare in vederea infiintarii si dezvoltării serviciilor sociale din Sectorul 5 București;

-    asigura implementarea strategiilor , intocmind proiecte detaliate pentru realizarea masurilor prevăzute de aceste strategii;

-    colaborează cu alte instituții in vederea derulării in comun a unor proiecte in domeniul protecției sociale;

-    monitorizează si evalueaza persoanele beneficiare ale programelor/ proiectelor ;

-    implementează proiectele aprobate.

-    urmărește dosarele si tine evidenta parteneriatelor cu organismele private in domeniul asistentei sociale ;

-    colaborează cu O.N.G.-uri in vederea realizării programelor comune care au ca obiect protecția copilului aflat in dificultate;

-    intocmeste proiectul de restructurare a așezămintelor, de transformare a lor in așezăminte de tip familial.

Programele mai sus menționate pot avea următoarele posibile obiective :

a)    sa reorganizeze si sa modernizeze serviciile si instituțiile care asigura protecția sociala a familiei/persoanei si copilului si promovarea drepturilor omului;

b)    sa restructureze si sa modernizeze instituțiile pentru protecția persoanelor/ copiilor deja existente;

c)    sa realizeze studii, cercetări si publicații in domeniul asistentei sociale;

d)    sa formeze si sa specializeze personal in domeniul asistentei sociale;

e)    sa dezvolte rețeaua serviciilor sociale de la nivelul Sectorului 5 București.

-    intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de Dispoziții ale Directorului D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 17. SERVICIUL DE EVALUARE SI MONITORIZARE, ANALIZA SI STATISTICI IN

ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI îndeplinește următoarele atribuții principale:

-centralizează si sintetizează toate informațiile primite din teritoriu, specifice domeniului de activitate al DGASPC Sector 5 ;

-intocmeste rapoarte cu privire la activitatea de asistenta sociala desfasurata de către DGASPC sector 5 ;

-monitorizează aplicarea masurilor de asistenta sociala de către beneficiază persoana, precum si respectarea drepturilor beneficiarilor;

-realizează raportări lunare, trimestriale, semestriale etc. către Agenția de Plăti si Inspecție Sociala a Mun.

București, Agenția Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție, Parchetul General precum si alte instituții;

-solicita, centralizează de la serviciile din cadrul DGASPC Sector 5 si ulterior transmite către instituțiile sau entitatile solicitante diverse informații legate de masurile de asistenta sociala realizate in comunitatea locala sector 5 ; -tine evidenta copiilor/tinerilor aflati cu măsură de protecție speciala plasament in centre aflate in subordinea DGASPC sector 5 si a copiilor/tinerilor aflati cu măsură de protecție speciala plasament in centre aflate in subordinea ONG - urilor care funcționează pe raza sectorului 5 ;

-realizează cartografierea instituțiilor si a serviciilor la nivel teritorial implicate in activitatea de protecție a copilului;

-eliberează adeverințe pentru părinții care notifica DGASPC Sector 5 cu privire la faptul ca vor pleca Ia munca in străinătate in conformitate cu prevederile HG nr. 683/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor romani care lucrează in străinătate, aprobate prin HG nr. 384/2001 ;

-realizează statistici si situații centralizate privind situația copiilor ai căror părinți sunt plecați la munca in străinătate prin colectare de date de la serviciile care se ocupa de aceștia ;

-intocmeste rapoarte de monitorizare postreintegrare pentru copiii/tinerii reintegrați in comunitatea sector 5 la solicitarea instituțiilor care au dispus reintegrarea ;

-primește notificarea prevăzută la art. 8. din HG nr. 75/2015 precum si documentele aferente aceștia , centralizează si transmite trimestrial situația copiilor care prestează activitati remunerate in domeniile cultural, artis sportiv, publicitar si de modeling către Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție ; -elaborează proiectele strategiilor anuale, pe termen lung si mediu, referitoare la restructurarea, organizarea si dezvoltarea sistemului de asistenta sociala ;

-intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local Sector 5 in domeniul sau de

activitate;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 18. BIROUL SECRETARIAT COMISIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI SI COMISIA

DE EVALUARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP îndeplinește următoarele atribuții

principale :

-asigura convocarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

-intocmeste proiectul Ordinii de zi pe baza propunerilor inaintate de serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 5 si il inainteaza președintelui comisiei;

-pregătește dosarele de ședința;

-convoacă persoanele chemate in fata Comisiei in forma si termenul prevăzut de lege si tine un registru special de evidenta a convocărilor;

-asigura consemnarea in procesul-verbal de ședința a audierilor si dezbaterilor ce au loc in ședințele Comisiei, a hotărârilor adoptate, precum si a modului in care au fost adoptate;

-asigura redactarea hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 in termenul legal, polrivit procesului-verbal de ședința;

-asigura inregistrarea hotărârilor de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap intr-un registru de evidenta separat;

-asigura inregistrarea actelor emise de către Comisie, care nu necesita adoptarea unei hotarari, in registrul de intrari-iesiri;

-inregistreaza si numerotează dosarele ce urmeaza a fi înaintate Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5; -înregistrează hotărârile in registrul special de evidenta a hotărârilor;

-inregistreaza in registrul general de intrari-iesiri al Comisiei, altele decât hotărârile;

-redactează si completează certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecție speciala;

-primește si pregătește dosarele privind încadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecție speciala in raport cu gradul de handicap si in conformitate cu reglementările in vigoare;

-tine registrul special de procese-verbale ale ședințelor comisiei;

-comunica persoanelor interesate hotărârile Comisiei in termen de 5 zile de la data ședinței;

-urmărește modul in care sunt duse la îndeplinire masurile prevăzute in cuprinsul hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

-organizează si tine la zi arhiva Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

-asigura corespondenta cu alte Comisii si Servicii publice de asistenta sociala;

-comunica lunar Agenției pentru Plăti si Inspecție Sociala a municipiului București lista copiilor aflati in plasament si plasament in regim de urgenta la familii sau persoane, la asistent matemal profesionist, precum si a celor ce beneficiază de măsură de protecție la O.N.G.-uri;

-asigura secretariatul Colegiului Director al D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-asigura convocarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5;

-intocmeste proiectul Ordinii de zi pe baza propunerilor înaintate de către Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap si il inainteaza președintelui comisiei;

-intocmeste si inainteaza dosarele comisiei de evaluare a personelor adulte cu handicap;

-redactează si completează certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane adulte cu handicap care necesita protecție speciala;

-tine evidenta cazurilor prin registrele speciale din cadrul biroului;

-comunica certificatele de incadrare in grad de handicap pentru persoanele adulte;

-aduce la cunoștința comisiei cazurile persoanelor nedeplasabile a căror expertizare se va face la domiciliul acestora in baza referatului intocmit de medicul de familie sau de medicul specialist la care sunt luate in evidenta ori in baza unei anchete sociale întocmite de serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, din care sa rezulte ca persoana este nedeplasabila;

-inregistreaza si transmite contestațiile întocmite de către beneficiarii adulti către Comisia Superioara, împreuna cu dosarul persoanei in cauza;

-intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de Dispoziții ale Directorului D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrai D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 19. SERVICIUL DE SECURITATE, SANATATE IN MUNCA SI SITUAȚII DE URGENTA.

indeplineste următoarele atribuții principale :

-să asigure evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire la locurile de muncă și să propună măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecție a muncii, cu sprijinul instituțiilor de specialitate; evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională și determinarea nivelului de risc, pe baza combinației dintre gravitatea și probabilitatea consecinței maxim previzibile;

-să controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de munca și îmbolnăvirilor profesionale;

-să verifice dacă noxele se încadrează în limitele admise pentru mediul de muncă;

-să participe și să-și dea avizul la angajarea personalului, respectiv la modul în care acesta corespunde cerințelor de securitate;

-elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;

-să asigure instruirea și informarea personalului în probleme de protecția muncii, atât prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, periodic și la locul de munca), cât și prm cursuri de perfecționare;

-să asigure evaluarea cunoștințelor dobândite în procesul de instruire prin teste, examinări etc.;

-ține evidența echipamentelor de muncă și urmărește ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor HG nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

-realizează măsurile dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

-să propună măsuri pentru formarea personalului cu responsabilități în domeniul protecției muncii în funcție de necesitățile concrete;

-să avizeze dotarea personalului cu mijloace de protecție individuală și să participe la recepția mijloacelor de protecție individuală;

-să țină evidența accidentelor de munca;

-ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

-ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

-verifică funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

-verifică starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;

-întocmește documentația necesară pentru obținerea autorizațiilor de funcționare a autorizaților sanitar-veterinare ale unităților;

-studiază actele normative care reglementează activitatea de p.s.i.; verifică aplicarea lor în practică și face propuneri pentru completarea, reactualizarea și îmbunătățirea instrucțiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor;

-participă la elaborarea și aplicarea concepției de apărarea împotriva incendiilor la nivelul instituției;

-controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor;

- prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte situația impune , raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor;

-studiază pericolul de incendiu pe care îl reprezintă instalațiile de utilizare din cadrul instituției, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor specifice acestora;

-îndrumă și controlează operativitatea și modul de acționare a echipei de intervenție din cadrul instituției;

-îndruma si controlează activitatea echipei de intervenție si întocmește programul de instruire al acesteia;

-execută, pe baza planificării aprobate de către directorul executiv, controale tehnice de prevenire a incendiilor la toate spațiile instituției, verificând respectarea normelor, normativelor și ale altor prescripții tehnice, precum și îndeplinirea măsurilor de protecție împotriva incendiilor, stabilind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor și aplicarea întocmai a prevederilor legale;

-verifică modul de întreținere și funcționare a instalațiilor, aparatelor și mijloacelor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și cunoașterea modului de utilizarea a acestora de către personalul încadrat în muncă; ține evidența instalațiilor, substanțelor chimice și a altor mijloacele de protecție împotriva incendiilor;

-urmărește respectarea normelor, normativelor si a altor prescripții tehnice de prevenire si stingere a incendiilor la elaborarea documentațiilor tehnice, executarea și darea în exploatare a unor eventuale amenajării, precum și in timpul reviziilor și reparațiilor executate la construcțiile și instalațiile ce prezintă pericol de incendiu, inclusiv în timpul repunerii lor în funcțiune;

-acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate la înlăturarea unor stări de pericol sau soluționarea unor problem deosebite din punct de vedere al p.s.i. survenite în cadrul instituției, precum și la executarea unor intervenții la instalațiile cu pericol de incendiu în funcțiune; informează imediat conducerea instituției asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate și raportează măsurile luate;

-participă la organizarea și desfășurarea activității instructiv - educative de prevenire a incendiilor și la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activități de instructaj, popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce privește nerespectarea normelor, precum și a concluziilor desprinse în urma unor incendii și evenimente ce au avut loc în instituții similare din țara și străinătate;

-acordă asistență tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de p.s.i. în caz de calamități naturale și catastrofe, precum și în timpul repunerii în funcțiune a instalațiilor și a sistemelor de protecție împotriva incendiilor avariate în urma acestor evenimente, urmărind realizarea măsurilor stabilite;

-participă la acțiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul instituției, precum și la cercetarea acestora; ține evidența incediilor și a altor evenimente urmate de incendii și trage concluzii din analiza acestora;

-participă la analiza activității p.s.i. din cadrul instituției și face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor și îmbunătățirea acestei activități;

-participă la acțiunile de p.s.i (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experiență, consfătuiri, analize etc.), organizate de unitatea miliatară de pompieri sau de alte organe abiliate prin lege;

-urmărește includerea fondurilor necesare dotării și echipării spațiilor instituției cu instalații, aparatură, echipament de protecție și substanțe chhnice pentru p.s.i., precum și pentru realizarea măsurilor de protecție împortiva incendiilor, în planurile financiare și economice anuale;

-urmărește realizarea sau procurarea mijloacelor și a materialelor necesare desfășurării activității instructiv- educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor la locurile de muncă, precum și modul de utilizare și de întreținere a acestora;

-face propuneri pentru completarea și actualizarea temelor de prevenire și stingere a incendiilor dia programele de învățământ ale cursurilor de calificare, reciclare și perfecționare a personalului încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele stabilite și participă la dezbaterea unor astfel de teme;

-asigură activitatea de dotare cu mijloace de p. s. i., urmărind:

>    să îndrume și să controleze asigurarea dotării cu mijloace de p. s. i., în conformitate cu Dispozițiile Generale D. G. P. S. 1.003/2001 și cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare și să ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficiențelor constatate;

>    să țină evidența mijloacelor de bază p.s.i. din dotarea instituției, să controleze prin sondaj modul de întreținere, revizie, reparare și îmbunătățire a acestora, în vederea asigurării bunei lor funcționări și să raporteze situația, trimestrial Directorului General;

>    să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în cazul izbucnirii unui incendiu și să urmărească includerea concluziilor referitoare la dotarea cu mijloace p.s.i. în actele de constatare a acestuia;

>    să informeze conducerea instituției asupra constatării și a măsurilor luate în urma cercetărilor efectuate și să facă propunerile necesare;

>    să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace tehnice de p.s.i.;

>    să întocmească, după caz și să supună spre aprobarea conducerii instituției proiecte de instrucțiuni privind îmbunătățirea activității de dotare cu mijloace de p.s.i.;

>    să propună sancționarea celor ce se fac vinovați de încălcarea normelor de dotare cu mijloace de p.s.i; -întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local sector 5 și Proiectele de dispozițiile ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 în domeniul său de activitate;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

ART. 20. COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA indenlineste următoarele

atribuții principale :

-analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate in munca si planul de prevenire si protecție, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare si funcționare;

-urmărește realizarea planului de prevenire si protecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de munca;

-analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând in considerare consecințele asupra securității si sanatatii, lucratorilor, si face propuneri in situația constatării anumitor deficiente;

-analizeaza alegerea, cumpărarea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protecție colectiva si individuala;

-analizeaza modul de îndeplinire a atribuțiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protecție, precum si menținerea sau, daca este cazul, înlocuirea acestuia;

-propune masuri de amenajare a locurilor de munca, ținând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice; -analizeaza cererile formulate de lucratori privind condițiile de munca si modul in care isi îndeplinesc atribuțiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern;

-urmărește modul in care se aplica si se respecta reglementările legale privind securitatea si sanatatea in munca, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari;

-analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea condițiilor de munca si propune introducerea acestora in planul de prevenire si protecție;

-analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, îmbolnăvirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune mașini tehnice in completarea masurilor dispuse in urma cercetării;

-efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatările făcute;

-dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate in munca de către conducătorul unitatii cel puțin o data pe an, cu privire la situația securității si sanatatii in munca, la acțiunile care au fost întreprinse si la eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protecție ce se va realiza in anul următor.

ART.21. SERVICIUL SECRETARIAT, REGISTRATURA SI RELAȚII CU PUBLICUL indenlineste

următoarele atribuții principale :

-asigura informarea publica directa a persoanelor;

-asigura informarea interna a personalului;

-asigura informarea interinstitutionala;

-asigura accesul neîngrădit al populației la informațiile privind dreptul acesteia la protecție si asistenta sociala, precum si la formalitățile si documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi in condițiile impuse de legislația in vigoare;

-permite cunoașterea rețelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate si diversificate in baza Legii

nr. 705/2001 Lege-Cadru privind Sistemul National de Asistenta Sociala si a celorlate legi speciale care actioneaza in

domeniul protectiei/asistentei sociale persoanelor interesate;

-facilitează accesul categoriilor populationale supuse riscului marginalizarii sociale la prestațiile si serviciile sociale oferite de D.G.A.S.P.C. Sector 5 direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurandu-se informațiile necesare cu privire la legislația actuala din domeniul asistentei/protectiei sociale;

-permite cunoașterea rețelei de componente funcționale de tip rezidențial de protecție a copilului, de către toti cei interesați;

-acceseaza deindata baza de date a instituției pentru a verifica si,eventual, lua in evidenta noul potențial de servicii de asistenta sociala;

-intocmeste anual un raport privind accesul la informațiile publice, cu respectarea prevederilor art. 27 alin.(l) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 544/2001;

-tine evidenta solicitărilor de informații de interes public, altele decât cele prevăzute sa fie comunicate din oficiu, in condițiile prevăzute in art. 6 din Legea 544/2001;

-pentru facilitarea redactării solicitării si a reclamatiei administrative , pune la dispoziție , gratuit, persoanelor interesate formulare tip ale acestor acte ;

-in cazul solicitării verbale a informației publice, informația este furnizata pe loc, daca este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului sa adreseze compartimentului competente cerere in scris ;

-creaza baza de date si o gestionează eficient;

-preia de la solicitanti ( persoane fizice sau juridice) cererile depuse de aceștia si le transmite serviciilor responsabile de rezolvarea lor;

-tine un registru general de intrare -ieșire pentru înregistrarea cererilor solicitanti lor si a răspunsurilor serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 privind modurile si termenele de rezolvare ale acestora;

-tine un registru privind actele intocmite in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea soluționării problemelor interne care se pot ivi pe parcursul desfășurării activitatii sale;

-se ocupa de expedierea corespondentei către persoanele fizice sau juridice care s-au adresat D.G.A.S.P.C. Sector 5; -asigura respectarea dispozițiilor O.G. nr. 27/2002, privind soluționarea petițiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002; -asigura activitatea de secretariat a conducerii D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinrea corespunzătoare a atribuțiilor .

ART. 22 . SERVICIUL INFORMARE CETATENI îndeplinește următoarele atribuții principale :

-asigura infoimarea publica directa a persoanelor ce locuiesc pe raza sectorului 5 cu privire la drepturile de asistenta sociala prevăzute de legislația in vigoare aplicabila in aceasta materie;

-asigura accesul neingradit al populației la informațiile privind dreptul acesteia la protecție si asistenta sociala, precum si la formalitățile si documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi in condițiile impuse de legislația in vigoare;

-permite cunoașterea rețelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate si diversificate in baza Legii nr.47/2006' privind sistemul național de asistenta sociala si a celorlate legi speciale care actioneaza in domeniul protectiei/asistentei sociale persoanelor interesate;

-facilitează accesul categoriilor populationale supuse riscului marginalizarii sociale la prestațiile si serviciile sociale oferite de D.G.A.S.P.C. Sector 5 direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurandu-se informațiile necesare cu privire la legislația actuala din domeniul asistentei/protectiei sociale;

-permite cunoașterea rețelei de componente funcționale de tip rezidențial de protecție a copilului, de către toti cei interesați;

-acceseaza deindata baza de date a instituției pentru a verifica si,eventual, lua in evidenta noul potențial de servicii de asistenta sociala;

-pentru facilitarea redactării solicitării si a reclamatiei administrative , pune la dispoziție , gratuit, persoanelor interesate formulare tip ale acestor acte ;

-in cazul solicitării verbale a informației publice, informația este furnizata pe loc, daca este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului sa adreseze compartimentului competent cu o cerere in scris ;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinrea corespunzătoare a atribuțiilor

ART. 23. SERVICIUL JURIDIC SI CONTENCIOS îndeplinește următoarele atribuții principale :

-avizeaza pentru legalitate dispozițiile directorului general in domeniul protecției copilului, muncii, financiar — contabil, achiziții publice, funcției publice;

-acorda Comisiei pentru Protecția Copilului, la cererea acesteia, asistenta juridica de specialitate pentru indeplinirea atribuțiilor ce ii revin, potrivit legii;

-formulează proiecte de convenții, statute, contracte, acte administrative in domeniul protecției copilului, muncii, financiar - contabil, achiziții publice, funcției publice;

-asigura reprezentarea pe baza de imputemicire din partea directorului general in fata instanțelor judecătorești, autoritatilor publice, notarilor publice, etc.;

-formulează avize scrise si acorda consultații verbale;

-tine evidenta Monitorului Oficial, asigura baza de documentare juridica si legislativa;

-formulează cereri injustiție pentru stabilirea si reevaluarea masurilor speciale de protecție in cazurile prevăzute de lege, instituirea tutelei, decăderea din drepturile părintești, intregistrarea tardiva a nașterii, deschiderea procedurii de adopție interna, incredintarea in vederea adopției, încuviințarea adopției, precum si orice alte cereri de competenta si in interesul D.G.A.S.P.C. sector 5;

-comunica hotărârile judecătorești serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. sector 5;

-instrumentează dosarele, formulează aparari, cai de atac, note scrise;

-asigura timbrarea cererilor conform dispozițiilor legale;

-avizeaza pentru legalitate contracte, convenții acte normative in domeniul protecției copilului, muncii, financiar — contabil, achiziții publice, funcției publice;

-realizează cercetarea prealabila a abaterilor disciplinare savarsite de personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5;

-intocmeste si fimdmenteaza proiectele de hotarari ale Consilului Local al sectorului 5 si proiectelor de dispoziții ale directorului general in domeniul sau de activitate;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5 in vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

ART. 24. SERVICIUL RESURSE UMANE indeplineste următoarele atribuții principale :

-asigură, la solicitarea conducerii instituției, întocmirea formalităților pentru adoptarea sau după caz modificarea/ actualizarea Organigramei, Statului de Funcții și R.O.F.-ului, pe baza analizei finale a Directorului General al DGASPC Sector 5 și a propunerilor înaintate de compartimentele instituției;

-propune modificarea Organigramei DGASPC Sector 5 ori de cate ori este nevoie ;

-elaborează Organigrama, Statul de Funcții, R.O.F. -ul și Regulamentul Intern ale DGASPC Sector 5;

-analizeaza necesarul de personal pe baza propunerilor conducătorilor structurilor din cadrul DGASPC Sector 5, pe structură și specializări și face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcție de necesități;

-elaborează planul anual de formare și perfecționare profesională pentru salariații din cadrul instituției pe baza propunerilor șefilor de compartimente si asigură îndeplinirea formalităților administrative în legătură cu formarea și perfecționarea profesională;

-gestionează resursele umane de la recrutare și până la încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă; -respectă legislația specifică domeniului de activitate și legislația conexă acestuia, cu sprijinul Serv. Juridic si Contencios din cadrl instituției;

-întocmește proiectele de dispoziții specifice domeniului de activitate;

-organizează și urmărește activitatea de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale a angajatilor ;

-stabilește salariul de bază și drepturile de natură salarială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-ține evidența concediilor de odihnă, concediilor fără salariu, concediilor pentru creșterea și îngrijirea copilului ale salariaților și a altor tipuri de concediu;

-întocmește legitimații de serviciu in baza dispozițiilor și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de astfel de legitimații;

-asigură întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul instituției, conform prevederilor legale;

-controlează respectarea disciplinei muncii;

-răspunde de organizarea si funcționarea, potrivit legii, a Comisiei de angajare si promovarea a personalului;

-asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfășurate la nivelul instituției și întocmește lucrările privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare, încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă;

-asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfășurate la nivelul instituției precum și pentru asigurarea promovării personalului în funcții/grade/trepte profesionale;

-întocmește și gestionează dosarele de personal/dosarele profesionale ale angajaților cadrul DGASPC Sector 5, urmărind ca acestea să fie complete și să cuprindă toate documentele necesare derulării corespunzătoare a relațiilor de muncă;

-calculează vechimea în muncă la momentul angajării și stabilește sporul de vechime;

-eliberează, la cerere adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea in munca, drepturile salariale (salarii de incadrare, sporuri de vechime, etc);

-asigura aplicarea prevederilor legale privind pensionarea salariaților;

-întocmește, actualizeaza si transmite Registrul General de Evidență a Salariaților si Registrul de Evide nță a Funcțiilor si Funcționarilor Publici in format electronic ;

-întocmește raportări statistice privind activitatea de resurse umane;

-întocmește fisa de monitorizare pentru domeniul sau de activitate;

-comunica la Compartimentul Salarizare date privind evidenta lunara a tuturor angajatilor, inclusiv a asistenților personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si a îngrijitorilor persoanelor vârstnice, angajați ai D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

-colaborează cu Direcția Economică în vederea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, furnizând datele necesare, precum și pentru elaborarea statelor de plată;

-intocmeste Registrul de dispoziții al institutieial si înregistrează toate dispozițiile emise de Directorul General si Directorul General Adjunct al DGASPC Sector 5;

-fundamentează și întocmește proiectele de dispoziții ale Directorului General precum și proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 5 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5, în domeniul sau de activitate.

ART. 25. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN indeplineste următoarele atribuții principale :

-asigura certificarea trimestriala si anuala, insotita de raport de audit, a bilanțului contabil si a contului de execuție bugetara, prin verificarea legalității, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune; -asigura examinarea legalității, regularității si conformității operațiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor;

-asigura supravegherea regularității sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire si control al îndeplinirii deciziilor;

-realizează evaluarea economicității, eficacității si eficientei cu care sistemele de conducere si de execuție existente in cadrul instituției ori la nivelul unui progaram/proiect finanțat din fonduri publice utilizează resurse financiare, umane si materiale pentru îndeplinirea obiectivelor si obținerea rezultatelor stabilite;

-asigura identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operațiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, după caz;

-organizează si exercita controlul financiar de gestiune in conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, Legea nr. 30/1991 privind organizarea si funcționarea controlului financiar si a Gărzii financiare, Normele Ministerului Finanțelor nr. 63943/1991 de organizare a controlului financiar aprobat prin HGR nr. 720/1991;

-asigura verificarea periodica a gestiunilor centrelor de plasament si a complexelor sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-propune masuri si soluții pentru recuperarea pagubelor, după caz;

-examinează sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoaștere, gestiune si control patrimonial si a rezultatelor obținute;

-examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare,organizare,coordonare,urmărire si control a indeplinirii deciziilor;

-identifica slăbiciunile sistemelor de conducere si de control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme, programe/proiecte sau unor operațiuni si propune masuri pentru corectarea acestora si pentru eliminarea riscurilor după caz;

-efectuează inspecția de audit intern ori de cite ori apar riscuri interne de natura economica, financiara, structurale, funcționale si de sistem , propunând masuri pentru inlaturarea acestora ;

-intocmeste si fundamentează proiecte de hotarari ale Consiliului Local sector 5 si proiecte de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

ART. 26. SERVICIUL PRELUCRARE INFORMATIZATA A DATELOR indeplineste următoarele

atribuții principale :

-    propune modalitati de organizare si prelucrare eficienta a informațiilor cuprinse in baza de date a serviciilor;

-    organizează datele si informațiile, cat si circulația acestora in cadrul direcției;

-    centralizează si sintetizează toate datele si informațiile din teritoriu;

-    asigura centralizarea si sintetizarea datelor si informațiilor;

-    creeaza si intretine la zi baza de date a asistenților personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si ale îngrijitorilor persoanelor vârstnice, angajați ai D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-    intocmeste, pe baza borderourilor realizate de către S.R.U., respectiv Compartimentul Salarizare, borderourile privind evidenta lunara a asistenților personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si a îngrijitorilor persoanelor vârstnice, angajați ai D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-    transmite borderourile privind evidenta lunara a asistenților personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si a îngrijitorilor persoanelor vârstnice, angajați ai D.G.A.S.P.C. Sector 5, S.R.U., respectiv Compartimentului Salarizare in vederea verificării si confirmării exactitatii datelor;

-    întocmește lunar centralizatoare privind drepturile acordate persoanelor cu handicap;

-    întocmește statele de plata pentru ajutoarele de urgenta;

-    întocmește situația statistica privind aplicarea Legii nr.416/2001 si a Legii nr.l 16/2002 precum si orice alte rapoarte statistice;

-    întocmește statisticile cerute de către A.N.P.H. lunar, trimestrial, semestrial si anual;

-    întocmește tabele nominale cu beneficiarii diverselor tipuri de ajutoare sociale;

-    intocmeste si fundamentează proiecte de hotarari ale Consiliului Local Sector 5 si proiecte de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate;

-    colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

ART. 27. SERVICIUL PROTECȚIE TIP REZIDENȚIAL îndeplinește următoarele atribuții principale :

-    verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime Obligatorii in planificarea protecției copilului, protecția împotriva abuzurilor si cu privire la evenimetele deosebite și face propuneri în acest sens;

-    are obligația de a urmări modul în care sunt puse în aplicare masurile de protecție speciala, dezvoltarea si îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsur ii;

-    elaborează, trimestrial sau ori de câte ori apare o situație care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului si a modului în care acesta este îngrij it.

-    sesizează comisia pentru protecția copilului sau, după caz, aduce la cunoștința Serviciului Juridic si Contencios in vederea sesizării instanței judecătorești in situația în care se constata, pe baza raportului întocmit, necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii;

-    elaborează si verifica PIP-ul copilului periodic sau ori de cate ori este nevoie și face propuneri in acest sens Comisiei pentru Protecția Copilului;

-    elaborează contractul cu familia (dacă copilul are părinți și nu există prevederi contrarii de ordin legislativ), sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului și furnizorii de servicii implicați în elaborarea și implementarea PIP;

-    asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/tânărului din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru reintegrarea sau integrarea familială și/sau socio-profesională tinerilor, in conformitate cu legislația in vigoare si cu standardele minime obligatorii;

-    identifică familiile naturale, oferindu-le asistență și sprijin în vederea reintegrării copilului aflat în centru si colaborează cu servicii pentru copil și familie din comunitate în vederea asigurării integrării sociale a copiilor aflați în protecție;

-    acordă consiliere psihologică si socială pentru menținerea, crearea sau normalizarea relațiilor familiale, având în vedere respectarea interesului copilului;

-    pregătește, asigură și mediază contactele directe între copil și părinții săi naturali (sau familia lărgită) și asigură monitorizarea și evaluarea acestor relații;

-    supraveghează părinții copilului , precum si evoluția acestuia , după revenirea sa din centrul de plasament în familie (în cazul reintegrărilor din sectorul 5);

-    comunica hotărârile judecătorești pronunțate cu privire la copiii protejați in sistem rezidențial serviciilor de specialitate al D.G.A.S.P.C. sector 5 , precum si instituțiilor cu atribuții in domeniu ;

-    Respecta, promovează si garanteaza drepturile copilului stabilite prin Constituție si lege;

-    Instituie, monitorizează si inceteaza masurile de protecție speciala in centrul matemal pentru cuplul mama/copil in cazul mamei minore;

-    Monitorizează situația copiilor reintegrați in familia naturala pentru o perioada de minim 6 luni, întocmind rapoarte lunare de moniotorizare (pentru copiii reintegrați in sectorul 5, iar pentru cei reintegrați in alte sectoare/judete solicita întocmirea acestora de către instituțiile competente);

-    întocmește dispoziții de primar sau de director, in situația in care acestora le este delegat exercițiul drepturilor părintești, pentru copiii beneficiari de măsură de protecție speciala;

-    Asigura managementul de caz pentru beneficiarii de măsură de protecție speciala din unitățile rezidențiale aflate in subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 (Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “Sfânta Maria”, Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “Sfanțul Nicolae”, Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente sociale de tip familial, Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati, Centrul Matemal Sf. Maria);

-    Răspunde in termenul legal solicitărilor primite de la diverse institutii/ONG-uri/persoane;

-    întocmește rapoarte si statistici privind activitatea desfasurata in serviciu;

-    Promovează pastrarea confidențialității cazurilor aflate in evidenta serviciului;

-    colaborează cu celelalte servicii din cadrai D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu .

-    întocmește si fundamentează proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de Dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate .

ART. 28. SERVICIUL ANCHETE PSIHO-SOCIALE, CONSILIERE SI EXPRIMAREA LIBERA A

OPINIEI COPILULUI îndeplinește urmaroarele atribuții principale :

-    efectuează anchete sociale la solicitarea Direcțiilor generale din celelalte sectoare si județe , precum si la solicitarea OPA in vederea reevaluării cazurilor copiilor care au o măsură speciala de protecție pe raza teritoriala a acestora ; -efectuarea de anchete psiho-sociale pe baza carora se pot lua următoarele hotarari de către instanta/comisiile de protecția opiilor din alte județe si sectoare :

-    reintegrarea in familia biologica ;

-    plasament intr-o instituție de stat, privata, la o persoana fizica sau familie ;

-    tutela la o persoana fizica sau familie ;

-    incadrare intr-un grad de handicap ;

-    orientare școlara si profesionala ;

-    revocarea unor masuri speciale de protecție ;

-    acordarea unui ajutor material si/sau financiar;

-    alte masuri ( încredințare minori s.a.).

-    instrumentează si inainteaza Serviciului Juridic pentru a fi promovate in instanța dosarele copiilor ai căror părinți sunt plecați la munca in străinătate, in situația părintelui care exercita singur autoritatea părinteasca sau la care locuiește copilul, precum si in cazul tutorelui sau a ambilor părinți si care s-au adresat Direcției Generale de Asistenta Sociala protecția Copilului Sector 5 pentru delegarea drepturilor părintești pe perioada șederii in străinătate conform art. 104 g. _ Legea 272/2004, republicata 1, cu modificările si completările ulterioare .

-colaborează cu Direcțiile generale din celelalte sectoare a Municipiului București, precum si din județe in vederea monitorizării si întocmirii de rapoarte, referate sau anchete sociale cu privire la copii fata de care s-au dispus masuri de protecție prevăzute de Legea nr. 272/2004 ;

-analizeaza, monitorizează si intervine pentru respectarea si realizarea drepturilor copiilor din Sectorul 5 ;

-controlează modul in care sunt respectate drepturile copilului in familia naturala, substitutiva sau adoptiva, precum si in cadrul complexelor sau al celorlalte centre organizate pentru asigurarea protecției copilului, copilului delincvent sau pentru prevenirea situațiilor care pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului sa ia masuri pentru prevenirea sau înlăturarea unor abuzuri;

-asigura servicii de consiliere psihosociala pentru copiii expuși riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau instituțional, pentru copii victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijării, in mediul lor de viata, precum si familiilor sau susținătorilor legali ai acestora ;

-elaborează programe si ia masuri pentru popularizarea dispozițiilor legale interne si internaționale in domeniul protecției drepturilor copiilor si pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situația copiilor ;

-colaborează cu Direcțiile generale din j udețe si din sectoarele Municipiului București, cu alte instituții publice, precum si cu organisme private autorizate care desfasoara activitati in domeniul protecției copilului, in vederea îndeplinirii atribuțiilor ce ii revin ;

-acorda copilului capabil de discernământ, asistenta si sprijin in -exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opinie1' ■ -determina poziția copilului capabil de discernământ cu privire la măsură propusa, asigurând cunoașterea de acesta a situației sale de drept si de fapt;

-oferă oricărui copil posibilitatea de a sesiza orice situație ce reprezintă încălcări sau nerespectari ale drepturilor sale, inclusiv orice forma de abuz, neglijenta, exploatare suferite din partea familiei sau a terțelor persoane, in vederea demarării unui proces decizional pentru rezolvarea problemei si apararea drepturilor si intereselor legitime ale copilului ;

-oferă oricărui copil posibilitatea de a solicita asistenta si sprijin pentru ascultarea si implicarea sa in procesul decizional referitor la orice problema care il privește sau ii poate afecta interesele ;

-evalueaza circumstanțele si obiectul procesului decizional pentru a determina daca si in ce mod copilul poate fi implicat in soluționarea problemei care il privește ;

-evalueaza capacitatea de discernământ a copilului in raport cu circumstanțele si obiectul procesului decizional care il privește ;

-oferă copilului capabil de discernământ toate informațiile pertinente si utile referitoare la drepturile sale in raport cu problematica supusa procesului decizional;

-oferă copilului capabil de discernământ posibilitatea de a fi informat si consiliat, in mod obiectiv si corect, asupra circumstanțelor si obiectului procesului decizional, precum si cu privire la posibilitățile de soluționare a problemei;

-il asculta si il consiliază pe copilul capabil de discernământ pentru a afla opinia sa cu privire la circumstanțele si obiectul procesului decizional, la soluțiile propuse pentru rezolvarea problemei, precum si soluția preferata de copil ;

-il informează pe copilul capabil de discernământ asupra consecințelor pe care le-ar avea adoptarea oricăreia dintre soluții si il consiliază pentru a putea alege soluția optima potrivit cu drepturile si interesele sale ;

-prezintă opinia copilului sau il asista pe acesta in prezentarea opiniei sale in fata instanței, a autoritatii sau instituției competenta sa soluționeze problema ;

-asigura respectarea drepturilor copilului si apararea intereselor sale legitime prin considerarea opiniei copilului in adoptarea deciziei de către instanța/ autoritatea/ instituția competenta, in raport cu varsta, gradul de maturitate ale acestuia;

-oferă copilului prin consiliere, libertatea de cauta, de a primi si de difuza informații de orice natura care vizeaza promovarea bunăstării sale sociale, spirituale si morale sanatatea sa fizica si mentala, sub orice forma si prin orice mijloace la alegerea sa ;

-ajuta copilul pentru libera asociere in structuri formale si informale precum si libertatea de întrunire pașnica ;

-ajuta la respectarea apartenenței la o minoritate naționala, etnica, religioasa sau lingvistica si la o viata culturala proprie ;

-ajuta la respectarea personalității si individualității sale ;

-analizeaza si monitorizează masurile disciplinare a copilului in acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un motiv pedepsele fizice ca acelea care se afla in legătură cu dezvoltarea fizica, psihica sau care afecteaza starea emoționala a copilului;

-include in programul de consiliere si psihoterapie :

-    copilul aflat in situație de risc sau victima a orcarei forme de abuz, neglijenta, exploatare, trafic ;

-    copilul pentru care urmeaza sa se stabilească o măsură speciala de protecție ;

-    copilul pentru care a fost stabilita o măsură speciala de protecție, pe toata durata acesteia ;

-    copilul pentru care a fost stabilita o măsură speciala de protecție, cu ocazia reevaluării, modificării sau revocării acesteia de către comisie ;

-    copilul ai cărui părinți se afla in situații deosebite-ex. divorț, violenta familiala, parasirea domiciliului;

-    copilul aflat temporar intr-o situație de conflict de interese cu parintii/reprezentantii sai legali;

-întocmește si fundamentează proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de Dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate.

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 29. BIROUL DE PROTECȚIE A COPILULUI DELINCVENT SI PREDELINCVENT

indeplineste următoarele atribuții principale :

-evalueaza situația copiilor care au savarsit fapte prevăzute de legea penala dar care nu răspund penal, in vederea stabilirii cauzelor care au condus la comportamentul antisocial, cat si a potențialului lor de recuperare, pentru detenninarea tipului de măsură de protecție adecvata:

-asigura si urmărește aplicarea masurilor speciale stabilite de organele competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevăzută de legea penala dar care nu răspunde penal;

-asigura si urmărește aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, precum si a comportamentului delincvent;

-propune plasamentul/supravegherea specializata la o familie sau la o persoana care consimte la aceasta si care prezintă condițiile materiale si garanțiile morale necesare, in cazul in care gradul de pericol social al faptei savarsite impune separarea copilului de mediul familial si/sau daca dezvoltarea si integritatea lui morala sunt periclitate din motive independente de voința părinților;

-propune plasamentul/supravegherea specializata in cazul in care gravitatea faptei comise o impune si daca abuzul in exercitarea drepturilor părintești sau neglijarea grava a îndeplinirii obligațiilor parentale constituie cauza cea mai importanta a comportamentului delincvent;

-propune plasamentul/supravegherea specializata pentru situațiile in care copilul care a comis o fapta penala dar care nu raspune penal;

-consilierea si orientarea părinților si a copilului, in vederea sprijinirii resocializarii acestuia;

-popularizează in rândul minorilor consecințele penale ale activitatii infracționale desfășurate de aceștia;

-urmărește evoluția copilului delincvent după ce Comisia/instanta a dispus fata de acesta o măsură speciala de protecție; -propune plasamentul copilului in familia extinsa ori in cea substitutiva sau plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidențial specializat in cazul in care gradul de pericol social al faptei savarsite impune separarea copilului de mediul familial si/ sau daca dezvoltarea si integritatea lui morala sunt periclitate din motive independente de voința părinților; -asista la audierea minorilor care sunt cercetați penal la solicitarea Instanței de Judecata, a Secțiilor de Politie sau a Parchetului

-asigura confidențialitatea informațiilor cu privire la faptele savarsite de către copilul care răspunde penal, inclusiv date cu privire la persoana acestuia;

-asigura servicii specializate pentru a-i asista pe copii in procesul de reintegrare in societate;

-comunica hotărârile judecătorești pronunțate cu privire la copiii delincventi serviciilor de specialitate din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 , precum si instituțiilor cu atribuții in domeniu ;

-intocmeste si fundamentează proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de Dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate.

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 30. SERVICIUL PREVENIRE ABANDON COPIL SI FAMILIE îndeplinește următoarele

atribuții principale :

-realizează evaluarea psihosocială si instrumentează dosarele familiilor care se confrunta temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepționala si care pune in pericol dezvoltarea armonioasa a copilului, in vederea acordării de prestații financiare excepționale” ;

-realizează evaluarea psihosocială si instrumentarea dosarelor beneficiarilor (evaluare inițiala, evaluarea detaliata, întocmirea planului de servicii, monitorizarea, contractul cu familia, procedura de admitere, incetarea/revocare a dispoziției, etc) in vederea acordării serviciilor sociale furnizate de centrele maternale si centrele de zi;

-sprijină menținerea relațiilor personale părinte -copil pentru familii aflate in proces de separare/ program de vizita si realizează la solicitarea instanțelor de judecata si in acord cu competentele profesionale ale specialiștilor, evaluarea psihologica a copilului in raport cu fiecare dintre părinți;

-realizează, in limita competentelor, consilierea psihosociala a copiilor si familiilor acestora in vederea prevenirii separării copilului de familie ;

-acorda servicii de specialitate si sprijină demersul de reapatriere a copiilor aflati in situație de risc ;

-orientarea și acompanierea beneficiarilor pentru consiliere juridica si medicala in vederea obținerii drepturilor legale ; -mediază între femeia gravida aflată în situație de criză, cu risc de părăsire al copilului și serviciile medicale c specialitate/ asigurarea accesului la consultațiile pre-/post- natale ;

-are responsabilitatea de a identifica / interveni în obținerea actelor de identitate ale beneficiarilor inclusiv pentru înregistrarea tardiva a nașterii acestora sau obținerea actelor de stare civila ;

-colaborează cu centrele maternale din alte unitati administrativ teritoriale pentru prevenirea separării noului născut de mama;

-initiaza si derulează parteneriate cu cabinetele de planning familial pentru educație sexuala si contraceptiva ;

-are responsabilitatea de a dezvolta programe de prevenire abandonului intraspitalicesc al nou-nascutului si de a oferi consiliere psihologica mamelor cu risc de abandon, in limita competentelor ;

-inițiază și implementează programe de prevenire în cazurile de abuz / neglijare/ maltratare a copilului ;

-previne abandonul familial/școlar prin facilitarea accesului copiilor la grădinițele din comunitate (prin plata alocației de hrană) și în centrele de zi proprii DGASPC Sector 5 ;

-derulează in grădinițe, școli și licee programe de educație pentru sanatate, educație sexuală si educație comunitara ; -colaborează cu serviciile proprii DGASPC Sector 5 în rezolvarea cazurilor sociale semnalate promovând oferirea de servicii unitare si integrate ;

-sa dezvolta programe de susținere si informare a părinților în legătură cu drepturile pe care le au, precum și asupra modalității de acordare a drepturilor de asistență socială și de asigurări sociale ;

-respecta si promovează SMO omologate privind serviciile sociale pentru părinți si copii, serviciile de zi si centrele maternale ;

-respecta SMO privind managementul de caz ;

-respecta si promovează prevederile Cartei ONU privind drepturile omului si drepturile copilului;

-intocmeste rapoarte si statistici privind activitatea desfășurata in serviciu ;

-promovează pastrarea confidențialității cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

-monitorizează cazurile aflate in evidentele serviciului;

-initiaza programe, proiecte si planuri antisaracie care au ca scop combaterea marginalizarii sociale in rândul copiilor cu risc crescut de abandon școlar si instituțional;

-identificarea și inițierea de parteneriate cu societatea civila (ONG-uri,sponsori) pentru obținerea de finanțări cu scopul atingerii obiectivelor/atributelor serviciului;

-fundamentează proiectele de dispoziții ale Directorului General precum si proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 5 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5, in domeniul sau de activitate ;

-intocmeste proiectele de dispoziții ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 5 in Consiliu] Local, in domeniul sau de activitate .

ART. 31. COMPARTIMENTUL PROTECȚIE TIP FAMILIAL indeplineste următoarele atribuții

principale :

-evalueaza persoana sau familia care primește un copil in plasament/tutela cu privire la garanțiile morale si condițiile materiale pe care trebuie sa le îndeplinească pentru a primi un copil in plasament/tutela;

-verifica trimestrial împrejurările care au stst la baza stabilirii plasamentului/tutelei copilului la o familie/persoana; -intocmeste trimestrial sau ori de cate ori apare o situație care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluția dezvoltării fizice, mentale spirituale, morale sau sociale a copilului si a modului in care acesta este ingrijit;

-realizează activitatile de informare a părinților firești si rudelor copilului care au putut fi găsite asupra locului in care se afla efectiv copilul care beneficiază de măsură de protecție speciala plasament, precum si a modalităților concrete in care pot menține relații personale cu acesta, dar si asupra demersurilor necesare in vederea reintegrării copilului in familie;

-informează persoana/familia care s-a bucurat de viata de familie pentru o perioada de minimum 6 luni, alaturi de copilul al cărui plan individualizat de protecție are ca finalitate adopția, cu privire la demersurile pe care aceștia trebuie sa le întreprindă in situația in care intenționează sa adopte copilul;

-    evalueaza persoana sau familia care urmeaza a fi tutore cu privire la garanțiile morale si condițiile materiale pe care trebuie sa le îndeplinească pentru a primi un copil in îngrijire, acordandu-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului si întocmește un raport de evaluare;

-colaborează cu celalalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

-    îndeplinește orice alte atribuții care decurg din natura funcției ocupate si sunt in concordanta cu studiile absolvite, date de șeful serviciului;

-răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu incredintate de șeful direct;

-răspunde pentru respectarea termenului legal de soluționare a sarcinilor de serviciu care ii revin in cadrul Compartimentului Protecție de Tip Familial;

-răspunde pentru confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la problemele de serviciu ;

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

ART. 32. SERVICIUL ADOPȚII îndeplinește următoarele atribuții principale :

-asigura luarea in evidenta a copiilor al căror plan individualizat de protecție Stabilește ca finalitate adopția interna; -asigura sprijinul necesar si informarea copiilor, al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finaliate adopția interna, aflati in evidenta sa, opinia lor fiind consemnata si luata in considerare in raport cu varsta si capacitatea lor de intelegere;

-acceseaza lista pentru copiii care au deschisa procedura adopției, aflati in evidenta R.N.A, in vederea identificării si selectării din cadrul acestui registru a tuturor persoanelor/familiilor atestate care răspund nevoilor fiecărui copil;

-asigura determinarea compatibilitatilor copil-familie potențial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorințelor si opiniilor exprimate de acesta;

-realizează procesul de potrivire inițiala si pratica a copiilor adoptabili aflati in evidenta R.N.A, cu persoanele/familiile adoptatoare cu reședința obișnuita in străinătate;

-oferă persoanei/familiei care isi exprima intenția de a adopta informații complete despre procedura de atestare, pregătire, precum si despre serviciile de sprijin existente;

-asigura evaluarea persoanei/familiei care dorește sa adopte, ținând cont de interesul superior al copilului;

-este responsabil cu realizarea procesului de potrivire dintre copil si persoana/familia atestata ca apta sa adopte;

-oferă informatiisi asigura sprijinul necesar pentru părinții copiilor pentru care soluția planului individualizat de protecție este reprezentata de adopție, precum si pentru familia extinsa;

-asigura consilierea si informarea părinților firești ai copilului sau, după caz, tutorele acestuia, înaintea exprimării consimțământului la adopție;

-desfasoara activitati de informare si promovare a adopției naționale;

-asigura pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potențial adoptatoare si organizează programe de pregătire pentru acestea;

-asigura servicii de sprijin, consiliere si asistenta familiilor adoptatoare, copiilor adoptati/adoptatului si familiei biologice;

-acorda sprijin persoanei/familiei adoptatoare in scopul îndeplinirii obligației acestora de a informa gradual copilul ca este adoptat;

-asigura urmărirea si monitorizarea evoluției copilului si a relațiilor dintre acesta si părinții sai adoptivi pe întreaga perioada prevăzută de lege;

-realizează activitati postadoptie prin acordarea de suport si asistenta de specialitate adoptatului si adoptatorilor care sa răspundă nevoilor identificate atat in timpul perioadei de monitorizare postadoptie cat si ulterior exprimării acestei perioadei;

-realizează activitatea de consilere a adoptatului in vederea dezvăluirii identității părinților firesti/rudelor biologice, precum si consilierea si pregătirea adoptatului/parintilor firesti/rudelor biologici in vederea contactării;

-isi indeplineste obligația de a introduce in R.N.A a copia eletronica a documentelor prevăzute de Legea nr. 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum si a altor acte normative, in scopul organizării la nivel național a evidentiei in materia adopției si a realizării etapei de potrivire;

-formulează si inainteaza instanțelor judecătorești competente cererile specifice domeniului de activitate, respectiv deschiderea procedurii de adopție, incredintarea in vederea adopției, încuviințarea adopției, desfacerea si nulitatea adopției si reprezintă instituția in aceste cauze;

-răspunde pentru confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la problemele de serviciu.

-colaborează cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție, cu Direcțiile Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, precum si cu alte instituții abilitate in vederea indeplinirii atribuțiilor ce ii revin; -are in subordine Compartimentul Protecție Tip Familial;

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

-întocmește si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate .

ART. 33. SERVICIUL PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA A COPILULUI indeplineste

următoarele atribuții principale :

-asigura asistenta si sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;

-asigura instituirea măsurii de protecție speciala a plasamentului in regim de urgenta in condițiile Legii nr. 272/2004 ; -aduce la cunoștința Serviciului Juridic si Contencios dispozițiile directorului general privind instituirea

plasamentului in regim de urgenta in vederea sesizării instanței judecătorești;

-inainteaza serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.PC. Sector 5 dosarele copiilor cu privire la care a fost instituita rnasura de protecție speciala a plasamentului in regim de urgenta la o persoana / familie/ asistent maternal profesionist -depune diligentele necesare pentru clarificarea situației juridice a copilului plasat in regim de urgenta in serviciile de tip rezidențial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

-intervine in cazurile copiilor expuși riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau institutior ’ precum si in cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijării, in mediul lor de viata, si sesizez _ Comisia/aduce la cunoștința Serviciului Juridic si Contencios in vederea sesizării instanței, pentru stabilirea masurilor speciale de protecție corespunzătoare, atunci când este necesar ;

-asigura asistarea si acompanierea prin consiliere psihologica a copilului abuzat, neglijat, traficat in vederea audierii acestuia ;

-asigura reevaluarea dosarelor copiilor aflati cu măsură de protecție in C.P.R.U. CIRESARIIII;

-colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si a celororlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale in vederea identificării situațiilor deosebite care apar in activitatea de protecție a copilului aflat in dificultate;

-acorda asistenta si sprijin de urgenta părinților copilului,urmărind daca aceștia isi pot asuma responsabilitatea si daca isi îndeplinesc rolul cu privire la copil, astfel incat sa prevină apariția sitnatiilor ce pun in pericol securitatea copilului; -acorda copilului capabil de discernământ asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei; -răspunde sesizărilor primite cu privire la cazurile de abuz fizic si psihic;

-asigura instituirea măsurii plasamentului in regim de urgenta in condițiile art. 17 din H.G.l 103/2014 privind copii aflati in situații de risc de părăsire sau părăsiți in unitati sanitare;

-asigura coordonarea din punct de vedere metodologic a Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie;

-întocmește periodic rapoarte psiho-sociale in cazul in care situația o cere;

-comunica serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 , precum si instituțiilor cu atribuții in domeniu, hotărârile judecătorești pronunțate in cauzele privind insitutirea, reevaluarea, încetarea masurilor de protecție specia^ -intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 34. SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA A COPIILOR CU HANDICAP indeplineste

următoarele atribuții principalele :

-identifica, evalueaza si monitorizează copiii/tinerii cu handicap ;

-verifica indeplinirea condițiilor privind încadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecție speciala;

-efectuează anchete sociale la domiciliul copilului;

-intocmeste rapoartele de evaluare complexa si planul de recuperare, conform prevederilor legale si

propune comisiei încadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap si, după caz, stabilirea unei masuri de protecție; propunerile de încadrare intr-un grad de handicap se fac pe baza certificatelor medicale eliberate de medicii specialiști, a criteriilor medicale si a instrumentelor de evaluare in conformitate cu prevederile legislației in vigoare; -urmărește realizarea planului de recuperare aprobat de Comisie;

-efectuează reevaluarea anuala a copiilor care necesita încadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap, la

cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulata cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului; cererea de reevaluare poate fi formulata si inainte de expirarea acestui termen daca s-au schimbat condițiile pentru care s-a eliberat certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap;

-efectuează reevaluarea anuala a copiilor cu deficienta la cererea părintelui sau a reprezentantului legal; cererea va fi formulata cu cel puțin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de inca_drare in grad de handicap ;

-intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 35. SERVICIUL ASISTENTA MATERNALA - ASISTENT! MATERNALI PROFESIONIST!

indeplineste următoarele atribuții principale :

-respecta, promovează si garanteaza drepturile copilului stabilite prin Constituție si lege ;

-contribuie la întocmirea si instrumentarea planului individualizat de protecție in vederea stabilirii masurilor de protecție speciala a copilului;

-identifica, evalueaza si pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali profesioniști, in condițiile legii, -intocmeste si instrumentează dosarele de atestare a asistenților maternali profesioniști.

-intocmeste si prezintă C.P.C. - Sector 5 raportul de ancheta psiho- sociala privind evaluarea capacitatii de a deveni asistent matemal profesionist.

-propune C.P.C. Sector 5 admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal profesionist.

-organizează cursuri de formare inițiala a asistenților maternali profesioniști si eliberează certificate de absolvire, -supraveghează activitatea asistenților maternali profesioniști si prezintă rapoarte trimestriale C.P.C. Sector 5 privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, morale, sociale a copilului si a modului in care acesta este ingrijit.

-acorda consiliere si sprijin asistenților maternali profesioniști in vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin cu privire la copiii primiți in plasament.

-acorda asistenta, consiliere si propune acordarea de sprijin material si financiar familiei naturale sau familiei extinse in vederea reintegrării copilului aflat in plasament la asistent matemal profesionist.

instrumentează dosarele copiilor cu privire la care urmeaza sa se instituie măsură de protecție speciala a plasamentului la un asistent maternal profesionist;

-instrumentează dosarele copiilor cu privire la care a fost stabilita măsură de protecție speciala a plasamentului in regim de urgenta la asistent matemal profesionist;

-verifica trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii masurilor de protecție speciala, dispuse de C.P.C. Sector 5 sau de instanța judecătoreasca .

-in cazul in care împrejurările care au stat la baza stabilirii masurilor de protecție speciala s-au modificat, sesizează de indata C.P.C. Sector 5 sau , după caz, aduce la cunoștința Serviciului Juridic si Contencios in vederea sesizării instanței judecătorești, pentru a modifica sau, după caz, a inceta măsură.

-comunica hotărârile judecătorești pronunțate in cauzele privind instituirea , reevaluarea si incetarea masurilor de protecție speciala a copiilor la asistent maternal profesionist , serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 precum si instituțiilor cu atribuții in acest domeniu ;

-monitorizează evoluția copiilor care au fost reintegrați in familie pe o perioada de cel puțin 3 luni de la data încetării măsurii de protecție speciala ;

-Conform Ordonanței de Urgenta nr. 65/ 2014, art.3 , Serviciul Asistenta Matemala transmite Agenției de Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București rapoarte trimestriale privind evoluția copiilor ce beneficiază de măsură plasamentului la asistent matemal profesionist angajat al DGASPC Sector 5

-Conform Ordinului nr. 1733/2015, art. 7 alin. 3 Serviciul Asistenta Maternala transmite Agenției de Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București, copii certificate pentru conformitate cu originalul ale rapoartelor trimestriale de monitorizare întocmite, privind alocația de plasament;

-intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 36. SERVICIUL DE INTERVENȚIE PENTRU COPIII STRĂZII indeplineste următoarele

atribuții principale :

-realizează informarea comunității cu privire la serviciile pe care le oferă si serviciile existente pentru copiii străzii si , după caz, la familiile acestora ;

-asigura identificarea zonelor de risc (zonele care sunt frecventate de copiii străzii);

-asigura , prin intermediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanei , identificarea copiilor străzii si familiilor acestora, inainte sau după admiterea in Adăpostul de zi si de noapte pentru copiii străzii sau in Centrul de Primire in Regim de Urgenta CIRESARIIII;

-in colaborare cu D.G.P.M.B - Politia Sector 5 elaborează planul comun de intervenție ;

-in colaborare cu reprezentanții D.G.P.M.B.- Politia Sector 5 organizează acțiuni stradale periodice In baza unui plan comun de intervenție;

-instrumentează dosarele copiilor străzii in vederea frecventării de către aceștia a unor servicii de zi, Inclusiv medicale si educaționale , ori a preluării acestora in cadrul Adăpostului de zi si de noapte petru copiii străzii;

-instrumentează dosarele copiilor străzii in vederea instituirii măsurii de protecție speciala a plasamentului in regim de urgenta;

-comunica Serviciului Juridic si Contencios dispozițiile directorului executiv privind instituirea măsurii speciale de protecție a plasamentului in regim de urgenta in vederea sesizării instanței.

•    Participa la acțiunile de evacuare a familiilor cu copii din adăposturile improvizate sau din imobilele in care locuiesc, la solicitarea executorilor judecătorești, a reprezentanților Jandarmeriei, Politiei Locale Sector 5 sau la solicitarea reprezentanților secțiilor de politie aferente sectorului 5;

•    Preia sesizările telefonice si/sau scrise despre copiii sau familii cu copii care apeleaza la mila publicului, spala parbrizele mașinilor, locuiesc in strada, sunt exploatați prin munca, sesizări primite din partea persoanelor fizice si/sau din partea instituțiilor publice, întocmind in acest sens o nota telefonica sau raport de evaluare inițiala, in care sa fie specificate cat mai multe informații relevante pentru situația sesizata;

•    Sesizează Direcțiile Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului de prezenta in Adăpostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Străzii a copiilor cu domiciliul in raza lor de competenta si solicita actele necesare in vederea clarificării situației acestora si/sau transferul in unitățile administrativ-teritoriale unde părinții copiilor isi au domiciliul.

•    Respecta S.M.O. privind managementul de caz, conform Ordinului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.

•    Respecta si promovează prevederile Cartei O.N.U. privind drepturile omului si ale copilului

-colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si a celororlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale in vederea identificării situațiilor deosebite care apar in activitatea de protecție a copilului aflat in dificultate;

-intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART, 37. SERVICIUL PRESTAȚII PERSOANE CU HANDICAP indeplineste următoarele atribuții

principale :

-    primește documentația care sta la baza dosarelor întocmite pentru acordarea drepturilor cuvenite si anume prestații sociale si facilitați de transport, persoanelor cu handicap grav,accentuat si mediu , adulti si copii, in conformitate cu prevederile Legii 448/2006 ;

-    verifica dosarele necesare acordării prestațiilor sociale, respectiv a facilităților de transport (CFR,RATB,

METROU) cuvenite persoanelor cu handicap pe perioada valabilitatii certificatului de încadrare in grad de handicap;

-    primește si verifica documentele necesare acordării alocației de stat pentru copiii cu handicap, in condițiile si in cuantumul prevăzute de lege, majorat cu 100% ;

-    intocmeste tabelele cu minorii cu handicap, respectiv reprezentanții legali ai acestora , beneficiari de alocație de sta in cuantum majorat cu 100% si le inainteaza pana la data de 5 ale lunii Agenției de Prestații Sociale București impreuna cu documentația necesara in vederea realizării plăților;

-    primește si verifica documentele necesare acordării alocației lunare de hrana pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA calculata pe baza alocației zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice ;

-    primește si intocmeste dosarele privind acordarea indeminizatiei lunare cuvenita părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant din unitățile bugetare in cuantumul stabilit de prevederile legale in vigoare ;

-    intocmeste referatele de înaintare plata pentru dosarele depuse de către persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora si le inainteaza serviciului de specialitate pentru viza CFP;

-    intocmeste documentația necesara realizării plăților in cont bancar , la solicitarea beneficiarilor si o inainteaza instituțiilor bancare cu care exista convenții de colaborare ;

-    colaborează in mod permanent cu Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor in vederea introducerii in programul de lucru a datelor necesare in vederea efectuării plăților lunare;

-    are responsabilitate in introducerea lunara in plata a dosarelor, se tipăresc si se verifica mandatele poștale, precum si documentația necesara Direcției Regionale de Posta, pentru efectuarea plătii prestațiilor sociale;

-    eliberează legitimații de călătorie RATB persoanelor cu handicap grav si accentuat, adulti si copii care au solicitat aceasta, respectiv asistenților personali care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege;

-    eliberează legitimații de călătorie pentru transportul auto-interurban gratuit cu trenul si cu mijloacele de transport rutier , la alegere, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic pentru adultii cu handicap grav si pentru

asistenții personali ai acestora si in limita a 6 calatorii dus-intors pe an pentru adulti cu handicap accentuat si pentru insotitorii acestora; adultii cu afecțiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decit cele de domiciliu, precum si asistenții personali ai acestora beneficiază de gratuitate si peste limita menționata, in funcție de recomandarea Centrului de Dializa ;

-    intocmeste contractele si convențiile care se impun in vederea acordării drepturilor persoanelor cu handicap ;

-    avizeaza pentru legalitate contractele, convențiile, precum si orice alte documente prin care se asigura acordarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

-    asigura reprezentarea instituției, pe baza de imputernicire din partea directorului general, in fata instanțelor judecătorești, autoritatilor publice, notarilor publici, etc. in cauzele referitoare la acordarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

-    eliberează adeverințe pentru DAFI in vederea stabilirii chiriei, in condițiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuința, deținute de stat sau din unitățile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, daca persoana are handicap accentuat sau grav ;

-    intocmeste si verifica lunar, borderourile de prestații sociale pentru toate categoriile de persoane cu handicap adulti si copii in vederea acordării plăților cuvenite acestora;

-    intocmeste lunar tabelele cu persoanele cu handicap care au solicitat la depunerea dosarului de acordare drepturi cartele METROREX si referatul prin care se solicita Serviciului Buget- Contabilitate achiziționarea acestora;

-    verifica facturile fiscale emise de către R.A.T.B., C.F.R., precum si cele aferente transporturilor rutiere interurbane , pentru care exista Convenții de colaborare si le inainteaza Serviciului Contabilitatespre decontare ;

-    verifica reordonantarea mandatelor poștale neridicate la timp de către beneficiari si transmite aceste date Serviciului de Contabilitate pentru luarea masurile care se impun in condițiile legii;

-    in directa colaborare cu Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor are atribuții in emiterea dispozițiilor privind acordarea prestațiilor sociale pentru adultul cu handicap, respectiv copilul cu handicap,cu ajutorul Programului de lucru SeeSoft-Dsmart, aplicație utilizata la nivel național si agreata de Ministerul Muncii,Familiei si Protecției Sociale ,cu rol important in centralizare si colectarea datelor ;

-    înregistrează dispozițiile pentru acordarea tuturor categoriilor de prestații sociale cuvenite adultului cu handicap, respectiv copilului cu handicap sau după caz reprezentanților legali ai acestora, in Registrul de Dispoziții al instituției;

-    controlează si verifica in fapt aplicarea dispozițiilor legale in vigoare in ceea ce privește accesibilitatile persoanelor cu handicap ;

-    intocmeste procese-verbale de constatare a situațiilor descoperite la fata locului cu privire la accesibilitatile acordate pentru persoanele cu handicap (spatii de parcare adecvate, statii ale mijloacelor de transport in comun amenajate corespunzător, sisteme de semnalizare sonora si vizuala la trecerile de pietoni si marcarea prin pavaj tactil, montarea sistemelor de semnalizare sonora si vizuala la intersecțiile cu trafic intens, cabine telefonice accesibile, cai de acces pentru permiterea accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap in instituțiile publice si cultural sportive, mijloace de transport in comun special adaptate pentru cei cu nevoi speciale); se ocupa cu înregistrarea proceselor-verbale si evidenta acestora;

-    sesizează autoritatile competente pentru adoptarea masurilor legale in vederea respectării legislației privind accesibilitatile acordate pentru persoanele cu handicap ;

-    tipărește si verifica mandatele poștale, precum si documentația necesara Direcției Regionale de Posta, pentru efectuarea plătii prestațiilor sociale;

-    primește cererile persoanelor cu handicap sau a reprezentanților legali ai acestora privind eliberarea cardurilor-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare, precum si a rovignietelor gratuite in condițiile legii;

-    colaborează cu Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea bazelor de Date pe linia furnizării de date din Registrul National de Evidenta A Persoanlor in vederea prevenirii acordării in mod eronat de beneficii sociale persoanelor beneficiare de drepturi de asistenta sociala;

-    colaborează in mod permanent cu Serviciul de Stare Civila, precum si cu Casa de Pensii a Sectorului 5 - Serviciul Stabilire Plăti in vederea înregistrării si identificării situațiilor ce pot afecta corectitudinea plăților prestațiilor sociale efectuate de către serviciul de specialitate in baza prevederilor Legii 448/2006 ;

-    realizează atribuții in ceea ce privește exportul lunar de date realizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr.

1106/09.03.2011 al Ministrului Muncii Familiei,Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice pentru constituirea si administrarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap (RENPH);

-    primește corespondenta , răspunde reclamatiilor si sesizărilor adresate si care au ca obiect activitatea serviciului ;

-    intocmeste statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autoritati superioare ;

-    realizează activitati de corespondenta privitoare Ia problematica serviciului;

-    intocmeste , fundamentează si pune in aplicare Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

ART. 38. SERVICIUL ANCHETE PSIHO-SOCIALE si CONSILIERE PERSOANE CU HANDICAP

îndeplinește următoarele atribuții principale :

-    efectuează anchete sociale pentru verificarea condițiilor privind acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav si accentuat;

-    efectuează verificări la domiciliul persoanelor cu handicap in urma solicitărilor din partea altor instituții publice (centre de recuperare si reabilitare, de îngrijire si asistenta, cămine atelier, servicii publice de asistenta, servicii publice locale sau centrale, etc.) sau la solicitarea altor servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

-    efectuează anchete sociale la domiciliul copiilor bolnavi de SIDA in vederea acordării alocației lunare de hrana pe perioada in care aceștia sunt îngrijiți in mediu familial;

-    efectuează anchete sociale la domiciliul sau reședința persoanei cu handicap grav in vederea acordării prestațiilor sociale lunare, in urma opțiunii pentru indemnizația echivalenta a părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav sau adultului cu handicap grav/ reprezentantului sau legal;

-    instrumentează dosarele persoanelor cu handicap ce doresc găzduire în Centre de îngrijire si Asistență pentru Persoanele cu Handicap, Centrele de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica etc. ;

-    sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de găzduire în centre de asistență și îngrijire sau alte instituții de protecție specială aflate in subordine, sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de internare in centre de asistență și îngrijire sau alte instituții de protecție specială aflate sub coordonarea Direcției Generale Protecția Persoanelor cu Handicap;

-    sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntară a persoanelor cu tulburări grave de sănătate mentală care reprezintă un pericol pentru ele însele și pentru aceasta, in colaborare cu alte autoritati publice ale statului;

-    realizează activități de informare despre drepturile și obligațiile persoanelor cu handicap;

-    realizează activități și servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap și familiile acestora ;

-    realizează măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială a problematicii persoanelor cu handicap;

-    propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupă de protecția specială a persoanelor cu handicap, in vederea diversificării și dezvoltării serviciilor de asistența socială și socio-medicală;

-    propune si selectează persoanele cu dizabilitati care pot fi incluse in proiecte pilot de recuperare medicala si de integrare sociala, in funcție de restantul funcțional al acestora;

-    realizează activitati de corespondenta privitoare la problematica serviciului;

-    are in subordine Compartimentul Asistenta Sociala Persoane cu Handicap si Monitorizare Asistenți Personali ;

-    intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-    colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 39. COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA PERSOANE CU HANDICAP SI MONITORIZARE ASISTENT! PERSONALI - ASISTENT! PERSONALI SI ASISTENT! PERSONALI

PROFESIONIST! îndeplinește următoarele atribuții principale :

-    efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap grav, pentru monitorizarea activității prestate de către asistenții personali si asistenții personali profesioniști, periodic ;

-    urmărește îndeplinirea planului individual de recuperare stabilit de către Comisia de Evaluare Medicală pentru persoana cu handicap grav ;

-    acorda servicii de consiliere si sprijin in vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin asistentului personal profesionist cu privire la îngrijirea si protecția persoanei adulte cu handicap grav;

-    organizează cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale a asistenților personali/asistenților personali profesioniști;

-    sprijină persoana cu handicap grav, in vederea găzduirii intr-un centru de tip respiro sau gasirea unui înlocuitor pe perioada concediului de odihna al asistentului personal profesionist;

-    intocmeste dosarul persoanei cu handicap grav pentru a stabili posibilitatea de a beneficia de indemnizația echivalentă salariului asistentului personal, pe perioada concediului legal de odihna a asistentului personal;

-    verifica si controlează intocmirea raportului de activitate cu privire la evoluția persoanei cu handicap in funcție de obiectivele programului individual de recuperare si integrare sociala;

-    verifica si supraveghează modul in care se desfasoara programul individual de recuperare si integrare sociala stabilit de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap;

-    verifica si sesizează orice eventuala modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap de natura sa modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;

-    tine evidenta persoanelor cu handicap care beneficiază de programe individuale de recuperare si integrare sociala;

-    efectuează verificări la domiciliul asistenților personali in urma solicitărilor din partea altor instituții publice(servicii publice de asistenta, servicii publice locale sau centrale, etc.) sau la solicitarea altor servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

-avizeaza pontajele lunare elaborate de către Serviciul Resurse Umane, in baza carora se efectuează plata asistenților personali;

-    propune si selectează persoanele cu dizabilitati care pot fi incluse in proiecte pilot de recuperare medicala si de integrare sociala;

-    realizează activitati de corespondenta privitor la problematica compartimentului;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor .

-    intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor .

ART. 40. SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

indeplineste următoarele atribuții principale:

-    efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

-    întocmește raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată: evaluarea socială, asigurată de asistenți sociali; evaluarea medicală, asigurată de medici de specialitate; evaluarea psihologică, asigurată, de psihologi; evaluarea vocatională sau a abilităților profesionale, asigurată de psihopedagogi, instructori de educație sau pedagogi de recuperare; evaluarea abilităților si a nivelului de integrare socială, asigurată de psihologi, psihopedagogi, pedagogi sau asistenți sociali;

-    recomandă sau nu încadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia;

-    avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât și reprezentantului serviciului

public specializat din localitatea de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap;

- evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmește raportul de evaluare complexă și face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

-    recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;

-    evaluează gratuit si orientează profesional orice persoană cu handicap în vederea integrării si reintegrării în muncă indiferent de vârstă, tipul și gradul de handicap, accesibilizează informarea si alegerea activității, conform cu dorințelor si aptitudinilor sale;

-    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;

-    realizează activitati de corespondenta privitor la problematica compartimentului;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

-    intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții al Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate .

ART. 41. SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA A PERSOANEI ADULTE indeplineste următoarele

atribuții principale :

-    aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 5 privind măsurile de asistență și protecție socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme și pentru prevenirea excluziunii sociale;

-    răspunde solicitărilor primite de la orice persoană vârstnică domiciliată pe raza Sectorului 5, definita conform Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

-efectuează evaluări sociomedicale în vederea întocmirii dosarului pentru internare în câmin de persoane vârstnice;

-    avizeaza pentru legalitate dosarele privind internarea /externarea persoanelor vârstnice intr-un cămin , precum si Dispozițiile Primarului cu privire la acestea ;

-    intocmeste contractele si convențiile care se impun in vederea acordării drepturilor de asistenta sociala pentru persoanele adulte ;

-    avizeaza pentru legalitate contractele , convențiile , precum si orice alte documente prin care se asigura acordarea drepturilor de asistenta sociala pentru persoanelor adulte ;

-    asigura reprezentarea instituției, pe baza de împuternicire din partea directorului executiv ,in fata instanțelor judecătorești, autorităților publice, notarilor publici, etc. in cauzele referitoare la acordarea drepturilor persoanelor adulte ;

-    monitorizează activitatea îngrijitorilor la domiciliu ;

-    instrumentează dosarele privind acordarea drepturilor privind cantina sociala ;

-    avizeaza de legalitate dosarele privind acordarea drepturilor de cantina sociala precum si Dipozitiile emise in vederea acordării acestora;

-    asigură sprijin pentru persoanele vârstnice fâră adăpost prin internarea într-un cămin;

-    acordă servicii de consiliere persoanelor vârstnice lipsite de sprijin familial;

-    întocmește, menține și actualizează baza de date cu persoanele vârstaice ce se adresează D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

-    colaborează cu alte instituții abilitate în vederea elaborării unor planuri de intervenție eficiente;

-    identifică O.N.G.-uri care au ca activitate ocrotirea și socializarea persoanelor vârstnice;

-    promovează parteneriate cu O.N.G.-uri pentru a lărgi sfera serviciilor existente și inițiază noi servicii în domeniul protecției persoanelor vârstnice;

-    asigura consiliere socială și psihologică individuală;

-    asigura consiliere juridica ;

-    organizează și coordonează rețeaua de servicii sociale prestate vârstnicilor la domiciliu; asigură promovarea acestor servicii;

-    reevaluează periodic situația vârstnicilor beneficiari de servicii sociale comunitare;

-    organizează cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale a îngrijitori la domiciliu ;

-    elaborează planul lunar de activități și acțiuni desfășurate de către îngrijitorii Ia domiciliu;

-    aduce la cunoștința beneficiarilor Dispozițiile Primarului, în termenul legal;

-    desfasoara activități de identificare în teren a nevoii sociale individuale, familiale și de grup pentru prevenirea marginalizării vârstnicilor;

-    identifica persoanele vârstnice aflate în situații de risc, în vederea realizării de acțiuni și măsuri cu caracter preventiv;

-    asigura dezvoltarea de programe cu caracter comunitar pentru persoana vârstnică;

-    realizează prevenirea oricăror forme de dependență prin acțiuni de identificare, ajutor, susținere, informare, consiliere;

-    stabilește măsuri individuale pentru prevenirea marginalizării sociale și integrare socială;

-    desfasoara activități de informare despre drepturile și obligațiile persoanelor vârstnice;

-    asigura servicii de consiliere pentm persoanele vârstnice și familiile acestora ;

-    asigura măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială a problematicii persoanelor vârstnice;

-    asigura intervenția rapida in cazul persoanelor adulte aflate in dificultate, care necesita un ajutor imediat in vederea rezolvării unor situații excepționale si neprevăzute (violenta in familie, abuzul, exploatare, tratament inuman sau degradant, lipsa unei locuințe);

-    efectuează anchete sociale, asigura consiliere si propune o măsură de intervenție in cazurile sociale in care este sesizata D.G.A.S.P.C. sector 5 ;

-    identifica resursele comunitare care pot fi utilizate in vederea rezolvării cazurilor sociale;

-    colaborează cu Centrul pentru Adapostirea Victimelor Violentei in Familie, cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 , precum si cu instituțiile publice abilitate, in vederea rezolvării situatatiei sociale de urgenta;

-    oferă servicii de urgenta persoanelor vârstnice aflate in dificultate, la domiciliu , in cazul in care este pusa in pericol securitatea lor;

-    asigura sprijin socio-medical pentru persoanele vârstnice care nu au in intretinatori legali;

-    tine evidenta lucrărilor si documentației in cadrul serviciului;

-    coordonează activitatea îngrijitorilor persoanelor vârstnice la domiciliul acestora ;

-îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

-    asigura secretariatul și arhiva ;

-    întocmește si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 42. SERVICIUL ACORDARE BENEFICII SOCIALE indeplineste următoarele atribuții

principale:

-    soluționează cererile persoanelor care locuiesc pe raza sectorului 5 privind acordarea de ajutoare de urgenta in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, si ale H.C.L. Sector 5 nr. 43/31.08.2006, respectiv nr. 55/31.10.2006, cu modificările si completările ulterioare ;

-    avizeaza pentru legalitate dosarele de ajutoare de urgenta, precum si dispozițiile de acordare sau respingere ale acestora;

-    asigura reprezentarea instituției, pe baza de împuternicire din partea directorului executiv ,in fata instanțelor judecătorești , autorităților publice, notarilor publici, etc. in cauzele referitoare la acordarea ajutoarelor de urgenta in temeiul Legii nr. 416/2001, H.C.L. Sector 5 nr. 43/31.08.2006, respectiv nr. 55/31.10.2006, cu modificările si completările ulterioare;

-    efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitanților de ajutoare de urgenta ;

-    reevaluează periodic, in condițiile legii, situația beneficiarilor de ajutoare de urgenta și propune luarea măsurilor ce se impun;

-    pregătește și întocmește documentația pentru stabilirea sau respingerea ajutorului de urgenta în termenul legal;

-    face propuneri pentru acordarea ajutorului de urgenta în bani , în natură sau prin plata unor cheltuieli de întreținere și încălzire a locuinței, la prețurile și tarifele stabilite prin lege , pe care le prezintă spre avizare Directorului General;

-    aduce la cunoștința solicitantilor sau , după caz, beneficiarilor dispozițiile Primarului Sectorului 5 privind stabilirea sau respingerea ajutorului de urgenta, în termenul legal;

-    aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 5 privind măsurile de asistență și protecție socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme și pentru prevenirea excluziunii sociale ;

-    are in subordine Compartimentul Venit Minim Garantat si Compartimentul Antisaracie si Combatere a Marginalizarii Sociale ;

-    intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 43. COMPARTIMENTUL ACORDARE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

indeplineste următoarele atribuții principale :

-    asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin OUG nr.70/2011;

-    primește cererile privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 70/2011, cu modificările si completările ulterioare;

-    verifica documentele depuse in susținerea cererilor privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr.70/2011, cu modificările si completările ulterioare;

-    instrumentează dosarele de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuinței;

-    inainteaza Primarului Sectorului 5 cererile si anchetele sociale privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr.70/2011, in vederea certificării lor de către acesta sau persoana împuternicita in acest scop;

-    avizeaza pentru legalitate dosarele de acordare a jutorului pentru incalzirea locuinței, precum si dispozițiile de acordare, modificare, respingere sau încetare a acestuia;

-    efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitanților de drepturi stabilite prin actul normativ mai sus menționat;

-    pregătește și întocmește documentația pentru stabilirea, modificarea, respingerea și încetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței, în termenul legal;

-    aduce la cunoștința beneficiarilor Dispozițiile Primarului privind stabilirea, modificarea, respingerea și încetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței, în termenul legal;

-    transmite situații lunare necesare furnizorilor de energie termica, energie electrica respectiv gaze naturale si Agenției pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

-    transmite rapoarte statistice către Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

-    eliberează adeverințe la solicitarea cetățenilor sau a instituțiilor in conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.SP.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului .

ART.44. COMPARTIMENTUL VENIT MINIM GARANTAT indeplineste următoarele atribuții

principale :

-    asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Legea nr. 416/2001, cu excepția ajutorului de urgenta;

-    instrumentează dosarele de venit minim garantat;

-    avizeaza pentru legalitate dosarele de venit minim garantat , precum si dispozițiile de acordare , modificare , suspendare , respingere sau încetare a acestuia ;

-    asigura reprezentarea instituției, pe baza de împuternicire din partea directorului executiv ,in fata instanțelor

judecătorești, autorităților publice, notarilor publici, etc. in cauzele referitoare la acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2004 ;

-    efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitanților de drepturi stabilite prin actul normativ mai sus menționat;

-    reevaluează periodic, in condițiile legii, situația beneficiarilor de venit minim garantat și propune luarea măsurilor ce se impun;

-    întocmesc lunar fișa de calcul pentru dosarele aflate în plată la venit minim garantat;

-    pregătește și întocmește documentația pentru stabilirea, modificarea, suspendarea, reluarea, respingerea și încetarea ajutorului social, în termenul legal;

-    face propuneri pentru acordarea ajutorului social în bani, în natură sau prin plata unor cheltuieli de întreținere și încălzire a locuinței, la prețurile și tarifele stabilite prin lege pe care le prezintă spre avizare Directorului Executiv ;

-    aduce la cunoștința beneficiarilor Dispozițiile Primarului privind stabilirea, modificarea, suspendarea, reluarea, respingerea și încetarea ajutorului social, în termenul legal;

-    aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 5 pnvind măsurile de asistență și protecție socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme și pentru prevenirea excluziunii sociale ;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 45, SERVICIUL SUSȚINEREA FAMILIEI SI COPILULUI indeplineste următoarele atribuții

principale :

-    primește cererile privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 148/2005, cu modificările si completările ulterioare si OUG nr. 111/2010, cu modificările si completările ulterioare;

-    instrumentează dosarele privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr.148/2005 si OUG nr.l 1 3/2010;

-    acorda consultanta privind modalitatea de acordare a drepturilor prevăzute de OUG nr.148/2005 si OUG nr. 111/2010;

-    verifica documentele depuse in susținerea cererilor privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG iir. 148/2005 si OUG nr.l 11/2010;

-    inainteaza Primarului Sectorului 5 cererile privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr.148/2005 si OUG nr.l 11/2010, in vederea certificării lor de către acesta sau persoana împuternicita in acest scop;

-    întocmește lunar borderourile privind cererile de acordare a drepturilor prevăzute de actele normative mai sus menționate;

-    transmite pe baza de borderouri cererile înregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

-    primește si instrumentează dosarele de alocație de stat conform Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru cop

-    primește si instrumentează dosarele privind acordarea alocației in condițiile Legii nr.277/2010, cu modificările ulterioare;

-    efectuează anchete sociale pentru alocația de susținere a familiei, conform Legii nr.277/2010, cu modificările ulterioare;

-    intocineste borderourile cu beneficiarii tuturor tipurilor de alocații si le preda lunar către APISMB;

-    eliberează adeverințe la solicitarea cetățenilor sau a instituțiilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

-    întocmește si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de Dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate;

-    colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 46. COMPARTIMENTUL ASISTENTA COMUNITARA indeplineste următoarele atribuții

principale :

-    implicarea comunității în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;

-    definirea și caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunității;

-    dezvoltarea programelor de intervenție, privind asistența medicală comunitară, adaptate nevoilor comunității;

-    monitorizarea și evaluarea serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară;

-    asigurarea eficacității acțiunilor și a eficienței utilizării resurselor.

-    educarea comunității pentru sănătate;

-    promovarea sănătății reproducerii și a planificării familiale;

-    promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos;

-    educație și acțiuni direcționate pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos;

-    activități de prevenire și profilaxie primară, secundară și terțiară;

-    activități medicale curative, la domiciliu, complementare asistenței medicale primare, secundare și terțiare;

-    activități de consiliere medicală și socială;

-    dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal și a bătrânului;

-    activități de recuperare medicală.

Beneficiarul serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară este colectivitatea locală a sectorului 5, iar în cadrul acesteia, în mod deosebit, categoriile de persoane vulnerabile : persoanele care se găsesc în următoarele situații:

a)    nivel economic sub pragul sărăciei;

b)    șomaj;

c)    nivel educațional scăzut;

d)    diferite dizabilități, boli cronice;

e)    boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative;

f)    graviditate;

g)    vârsta a treia;

h)    vârstă sub 16 ani;

i)    fac parte din familii monoparentale;

j)    risc de excluziune socială.

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.SP.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 47. SERVICIUL ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE indeplineste următoarele atribuții

principale :

-    asigura gestiunea patrimoniului D.G.A.S.P.C. Sector 5 : clădirile,mobilierul si furniturile de birou, dotările tehnice (instrumentar medical), mobilierul din Centrele de Plasament, respectiv Complexele Sociale, Centrele de Zi, Apartamente, Crese;

-    realizează investițiile aprobate in condițiile legii;

-    organizează tabere si excursii pentru copiii care au o măsură de protecție in centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-    urmărește derularea contractelor de achiziții publice încheiate de către D.G.A.S.P.C. Sector 5 cu diverși furnizori, prestatori de servicii si executanti de lucrări;

-    asigura utilizarea,gestionarea si intretinerea curenta a aparatelor de comunicație, a parcului auto,a copiatoarelor xerox si rețelei de calculatoare si mașini de scris;

-    vizeaza necesarul de alimente, materiale si reparații curente ale aparaturii din dotare si imobilelor din patrimoniul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-    colaborează cu administratorii din Centrele de Plasament, Complexele Sociale, Centrele de Zi, Apartamente, Crese pentru buna desfășurare a activitatii acestora, si sesizează eventualele nereguli persoanei competente sa ia masuri;

-    intocmeste note de calcul si de fundamentare pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

-    verifica facturile insotite de documentele cerute de Serviciul Contabilitate si acorda bun de plata, predandu-le acestuia;

-    organizează si supraveghează efectuarea si intretinerea curățeniei in sediul D.G.A.S.P.C. Sector 5.;

-    organizează si supraveghează modul de folosire a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul D.G.A.S.P.C. sSctor 5, a gestiunii materialelor si intocmeste documentația necesara ;

-    intocmeste in colaborare cu Compartimentul Achiziții Publice, Serviciul Buget, Execuție Bugetara, Serviciul Financiar si Urmărire Contracte si Serviciul Contabilitate nota de estimare a valorii contractelor de achiziție publica ;

-    primește necesarele de materiale si alimente de la Centrele de Plasament , Complexele Sociale , Centrele de zi, Creselor vizate de persoanele competente;

-    intocmeste si tine evidenta comenzilor pe furnizori , Centre de Plasament , Complexe Sociale , Centre de zi si Serviciul Asistenta Maternala Profesioniști;

-    asigura aprovizionarea curenta cu alimente si produse de intretinere pentru D.G.A.S.P.C.sector 5;

-    urmărește livrarea in termen a produselor comandate in cantitatile, la calitatea si prețul stabilit;

-    solicita si tine evidenta stocurilor din magaziile Centrelor de Plasament , Complexelor Sociale , Centrelor de zi, Creselor si le compara cu necesarul solicitat;

-    intocmeste propunerile si angajamentele cheltuielilor corespunzător referatelor de necesitate .

-    asigura buna exploatare a parcului auto al D.G.A.S.P.C. Sector 5 conform legislației in vigoare;

-    coordonează desfasurarea activitatilor de transport de natura a asigura realizarea obiectului de activitate al instituției, respectiv realizarea masurilor de asistenta sociala in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si oricăror persoane aflate in nevoie ;

-    face propuneri pentru aprovizionarea unitatii cu carburanți, lubrifianti necesare funcționarii autovehiculelor din dotare;

-    face propuneri pentru achiziționarea de piese de schimb si accesorii necesare reparațiilor curente ale autovehiculelor atunci când este cazul si certifica necesitatea acestora;

-    primește si calculează foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedenta si consumul mediu de carburant;

-    calculează consumul mediu zilnic de combustibil al autovehiculelor ;

-    intocmeste si tine evidenta rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor ;

-    intocmeste si calculează F.A.Z. -urile autovehiculelor ;

-    urmărește si tine evidenta reviziilor tehnice, anuntand in timp util efectuarea reviziei tehnice a autovehiculelor ;

-    urmărește plata obligațiilor datorate către stat pentru autovehiculele din dotare, conform legislației in vigoare ;

-    intocmeste dosare tehnice (înscriere, radiere, etc) si urmărește încadrarea in cotele de consum alocate lunar;

-    răspunde de intretinerea si buna funcționare a autovehiculelor din dotare;

-    intocmeste si fundamentează proiectele de hotarari ale Consilului Focal al Sectorului 5, respectiv proiectele de dispoziții ale Directorului General in domeniul sau de activitate ;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului .

ART. 48. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE indeplineste următoarele atribuții principale :

-    întocmirea proiectului de program de achiziții si programului de achiziții, avand in vedere necesarele elaborate de serviciile, birourile si compartimentele D.G.A.S.P.C. Sector 5 , pentru efectuarea de achiziții publice ;

-    utilizează site-ul www.e-licitalie.ro, pentru publicarea documentațiilor standard in funcție de procedurile de atribuire;

-    întocmește documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei de preț de către ofertanti;

-    întocmește documentația necesara aplicării procedurilor legale in vederea atribuirii contractelor de ach izitie publica ;

-    face propuneri, avand in vedere nota de estimare a valorii contractelor de achiziției publica întocmită de către Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Serviciul Buget, Execuție Bugetara, Serviciul Financiar si Urmărire Contracte si Serviciul Contabilitate , privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publica;

-    asigura îndeplinirea tuturor actelor prevăzute de lege , in forma si in termenele prevăzute de aceasta , in procesul de încheiere a contractelor de achiziție publica;

-    organizează licitații si realizează selectări de oferte in condițiile legii pentru achizițiile publice necesare pentru buna desfășurare a activitatii de protecție a copilului aflat in dificultate ;

-    după încheierea contractelor de achiziție publica asigura comunicarea lor către Serviciul Buget, Execuție Bugetara si Serviciului Financiar si Urmărire Contracte, respectiv Serviciul Contabilitate ;

-    tine arhiva dosarelor de achiziție publica incheiate de către instituție ;

-    intocmeste si fundamentează proiectele de hotarari ale Consilului Local al Sectorului 5 si a proiectelor de dispoziții ale Directorului General in domeniul sau de activitate;

-    intocmeste note de calcul si fundamentare pentru întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand in vedere necesarele întocmite de către serviciile, birourile si compartimentele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

-    intocmeste si inainteaza către Ministerul Finanțelor Publice rapoartele trimestriale privind contractele de achiziție publica atribuite de către D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atributiiloi serviciului;

-    indeplineste si alte atribuții prevăzute de lege.

ART. 49. COMPARTIMENTUL EVIDENTA PATRIMONIU are următoarele atribuții:

-    asigura gestiunea patrimoniului D.G.A.S.P.C. Sector 5 : clădirile, mobilierul si furniturile de birou, dotările tehnice, mobilierul din centrele de plasament si centrele de protecție a persoanelor vârstnice, crese si centre de zi, etc. ;

-    organizează activitatea de preluare a patrimoniului instituțiilor ;

-    organizează si supraveghează modul de intrebuintare a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniu D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

-    tine evidenta fizica si gestionează mijloacele fixe si obiectele de inventar din patrimoniul unitatii;

-    intocmeste necesarul de mijloace fixe si obiecte de inventar in vederea achiziționării lor conform legislației in vigoare

-    face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar uzate fizic sau moral;

-    inventariază anual sau ori de cate ori este nevoie (in situațiile prevăzute de legislația in vigoare), patrimoniul D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

-    participa la un schimb permanent de date cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

-    intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului

ART. 50. SERVICIUL CONTABILITATE indeplineste următoarele atribuții principale :

-    organizează si conduce contabilitatea instituției potrivit Legii nr. 82/1991, cu modificările si completările ulterioare, asigurând:

-    înregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniala si rezultatele obținute atat pentru necesitățile proprii cat si in relațiile cu clientii,furnizorii,băncile,organele fiscale, persoane fizice sau juridice;

-    controlul operațiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

-    respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar-contabila, a normelor metodologice ale Ministerului Finanțelor, privind întocmirea si utilizarea acestora, potrivit legislației in vigoare;

-    intocmeste si verifica balanțele de verificare centralizate lunar;

-    intocmeste si verifica darea de seama contabila ;

-    paricipa la inventarierea patrimoniului in conformitate cu prevederile legislației in vigoare ;

-    asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor,ca si stocarea si pastrarea datelor, înregistrate in contabilitate;

-    schimb permanent de date si informații cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, Trezoreria Sectorului 5, Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopții, Autoritatea Naționala pentru Protecția Persoanelor cu Handicap si Agenției Naționale de Prestații Sociale ;

-    urmărește angajarea patrimoniala in baza aprobării conducerii instituției (contracte);

-    asigura evidenta sintetica si analitica a sumelor evidențiate in dările de seama, balanțe si a altor situații ;

-    organizează si exercita controlul financiar de gestiune in conformitate cu legislația in vigoare ;

-    aduce la indeplinire dispoziții referitoare la reținerea penalităților si a imputatiilor;

-    urmărește si verifica garanțiile de gestiune ;

-    întocmește in colaborare cu Serviciul Adminstrativ, Aprovizionare si Compartimentul Achiziții Publice nota de estimare valorica a contractelor de achiziție publica atribuite ;

-    întocmește si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 51. SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARA indeplineste următoarele atribuții principale:

-    întocmește proiectul de buget al instituției in colaborare cu Serviciul Contabilitate, Compartimentul Achiziții Publice , Serviciul Administrativ, Aprovizionare si Serviciul Resurse Umane ;

-    intocmeste contul de execuție ;

-    intocmeste execuția bugetara centralizata a D.G.A.S.P.C. Sector 5.;

-    propune proiectul de buget cu finanțare de la bugetul local, de stat, precum si rectificarea acestuia pe parcursul exercițiului financiar;

-    intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al instituției, precum si rectificarea acestuia;

-    in colaborare cu Serviciul Contabilitate, Serviciul Administrativ, Aprovizionare si Compartimentul Achiziții Publice analizeaza necesitățile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva;

-    in colaborare cu Serviciul Contabilitate efectuează analiza economico-financiara punând la dispoziția conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor bănești;

-    urmărește încadrarea cheltuielilor bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 5;

-    asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor,ca si stocarea si pastrarea datelor, înregistrate in contabilitate;

-    efectuează analiza economico - financiara punând la dispoziția conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor bănești;

-    urmărește încadrarea bugetara in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 5;

-    analizeaza necesitățile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva ;

-    avizeaza achiziționarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si bunurilor si serviciilor cuprinse in bugetul aprobat;

-    asigura deschiderea finanțării prin întocmirea lunara a cererii de credite ;

-    intocmeste lista cu mijloacele fixe finanțate de la bugetul local;

-    schimb permanent de date si informații cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, Trezoreria Sectorului 5, Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopții, Autoritatea Naționala pentru Protecția Persoanelor cu Handicap;

-    intocmeste in colaborare cu Serviciul Adminstrativ, Aprovizionare si Compartimentul Achiziții Publice nota de estimare valorica a contractelor de achiziție publica atribuite ;

-    intocmeste si fundamentează proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 5 si a proiectelor de dispoziții ale directorului in domeniul sau de activitate;

-    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 52. SERVICIUL FINANCIAR SI URMĂRIRE CONTRACTE indeplineste următoarele atribuții

principale :

-    asigura plata drepturilor de personal si a indemnizațiilor prevăzute de lege, etc. ;

-    tine evidenta contractelor încheiate de către DGASPC Sector 5, atat cantitativ cat si valoric ;

-    urmărește derularea contractelor de achiziții publice încheiate de către D.G.A.S.P.C. Sector 5 cu diverși furnizori, prestatori de servicii si executanti de lucrări;

-    intocmeste in format electronic situația derulării contractelor de achiziție publica încheiate la nivelul instituției, atat sub aspect valoric, cat si cantitatiav, precum si al respectării obligațiilor contractuale ;

-    ridicare si depunere de numerar ;

-    ridicare si depunere de documente de decontare bancara;

-    intocmeste raportări statistice specifice in domeniul sau de activitate ;

-    schimb permanent de date si informații cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, Trezoreria Sectorului 5, Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopții, Autoritatea Naționala pentru Protecția Persoanelor cu Handicap;

-    asigura colaborarea permanenta cu Trezoreria Statului Sector 5, precum si cu Agenția CEC Depanateanu ;

-    efectuează plăti prin casierie pe baza statelor întocmite de Serv. Contabilitate ;

-    asigura ridicarea si depunerea de numerar pentru fiecare subcapitol bugetar sanatate ;

-    întocmește in colaborare cu Serviciul Adminstrativ, Aprovizionare si Compartimentul Achiziții Publice nota de estimare valorica a contractelor de achiziție publica atribuite ;

-    intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

ART. 53. COMPARTIMENTUL SALARIZARE indeplineste următoarele atribuții principale :

-    întocmește statele de plata ale salariatilor D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

-    operează rețineri salariale conform legilor ;

-    retine garanțiile materiale gestionarilor ;

-    intocmeste si transmite, lunar si anual, situații statistice privind drepturile de personal la Primăria Sectorului 5;

-    intocmeste si transmite semestrial la Administrația Financiara a Sectorului 5 declarațiile privind structura si cheltuielile de personal ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.;

-    intocmeste si transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 5, la Casa de Asigurări de Sanatate, la Agenția Municipiului București pentru Ocuparea Forței de Munca declarațiile privind contribuțiile la fondurile asigurările*-sociale de sanatate, asigurărilor sociale, ajutorului de șomaj;

-    intocmeste si transmite lunar la Administrația Financiara a Sectorului 5 situația privind impozitul aferent dr epturilor salariale plătite;

-    intocmeste fisele fiscale pentru impozitul pe venitul anual ale salariatilor D.G.A.S.P.C. Sector 5 in conformitate cu legislația in vigoare.

-    primește declarațiile privind impozitul pe venit, precum si actele necesare deducerilor personale suplimentare, in vederea stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare ;

-    intocmeste si fundamentează proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si proiectele de dispoziții ale directorului in domeniul sau de activitate.

ART. 54. CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA “CIRESARII II” indeplineste

următoarele atribuții principale :

Centrul de Primire in Regim de Urgenta ” Ciresarii II” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia.

Centrul de Primire in Regim de Urgenta “CIRESARII II” cu o capacitate de 50 locuri, este un centru mixt (băieți si fete), destinat protecției si îngrijirii copiilor si tinerilor lipsiți de supraveghere părinteasca, abuzați sau neglijați pentru care instanțele judecătorești au hotarat acordarea de prestații si servicii in sistem rezidențial de urgenta, in condițiile legii;

Centrul de Primire in Regim de Urgenta „Ciresarii II” este componenta funcționala a D.G.A.S.P.C. Sector 5 de protecție si asistenta psiho-pedagogica si sociala pentru copiii găsiți fara supraveghere sau adapost pe raza teritoriala a Sectorului 5; in tennen de 48 ore de la plasamentul in regim de urgenta a copilului in acest centru, instanța de judecata decide menținerea măsurii plasamentului, înlocuirea , institutirea tutelei sau reintegrarea in familia naturala , precum si cu privire la exercitarea drepturilor părintești;

activitatea din Centrul de Primire are ca obiectiv strategic stabilirea identității copilului, revenirea acestuia in familia naturala, starea acestuia de sanatate, situația școlara si familiala;

Centrul de Primire va asigura tuturor copiilor, indiferent de rasa, naționalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex sau origine sociala, acces neingradit la resursele unitatii, precum si o protecție adecvata tinandu-se seama de interesul suprem al copilului;

organizarea si desfasurarea activitatii din cadrul Centrului de Primire se bazeaza prioritar pe programe de socializare (resocializare);

toate celelalte dispoziții prevăzute la articolul precedent, sunt aplicabile si in cazul Centrului de Primire in Regim de Urgenta “Ciresarii II”.

Art. 55. ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL „ SF. NICOLAE ” indeplineste

următoarele atribuții principale :

Ansamblul rezidențial de tip familial „ Sf. Nicolae ” reprezintă a componenta funcționala din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, fiind constituit dintr-un număr de 3 apartamente situate in diverse locații (adrese) din

comunitatea locala Sector 5, avand drept scop asigurarea dezvoltării armonioase a personalității copiilor/tinerilor aflat! cu masuri de protecție speciala, conform turnătoarelor principii:

a)    promovarea modelului familial de ingrijire a copilului ;

b)    asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului;

c)    asigurarea protecției copilului pe o perioada determinata pana in momentul integrării acestuia in familie.

Apartamentele mai sus menționate sunt alcătuite dintr-un număr de 4 camere in funcție de numărul, dinamica si caracteristicile beneficiarilor (varsta, sex, relație de rudenie, etc.), ansamblul avand o capacitate maxima totala de 27 locuri ( 9 beneficiari/ apartament social), iar beneficiarii sunt reprezentati de copii/tineri școlarizați si beneficiază de condițiile Legii nr. 272/2004 .

Ansamblul rezidențial de tip familial „ Sf. Nicolae ”, asigura copiilor protecție si asistenta in realizarea deplina si exercitarea efectiva a drepturilor lor. Acestea se refera la : dreptul la identitate si la o istorie proprie, dreptul la menținerea contactului permanent si nemijlocit cu părinții, dreptul la exprimarea libera a opiniei, dreptul la protecție impotriva oricărei forme de abuz sau neglijenta, dreptul la reevaluarea periodica a măsurii de protecție stabilite, dreptul la educație si instrucție, dreptul la odihna, vacanta, activitati culturale si artistice, dreptul la sanatate, dreptul la securitate sociala, dreptul la readaptare fizica si psihologica si reintegrare sociala.

Ansamblul rezidențial de tip familial „ Sf. Nicolae "asigura copiilor/tinerilor rezidenti in apartamentele sociale primire si găzduire, ingrijire si intretinere zilnica intr-un cadru de viata cat mai asemanator celui din familie, asistenta medicala generala adaptata permanent nevoilor individuale ale copiilor, educație pentru sanatate, pentru invatatura si aplicarea deprinderilor igienice, relative la propria persoana si la mediul de viata, un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacitatii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc, aceste activitati desfasurandu-se in concordanta cu standardele minime obligatorii specifice serviciilor rezidențiale .

Șeful Ansamblului Rezidențial de Tip Familial „ Sf. Nicolae „ asigura conducerea si coordonarea acestuia si este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, prin dispoziție, in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef al Ansamblului Rezidențial de Tip Familial „ Sf. Nicolae „ trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata sau absolvenți de invatamant postuniversitar, in domeniul științelor socio-umane sau administrative .

in activitatea sa, coordonatorul Ansamblului rezidențial de tip familial se bazeaza pe dispozițiile directorului general al D.G.A.S. P.C. Sector 5, hotărârile Comisiei pentru Protecția Copilului si normele legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate.

conducerea Ansamblul rezidențial de tip familial este obligata sa asigure tuturor copiilor ocrotiți frecventarea unei instituții școlare corespunzătoare ținând seama si de opțiunea copilului.

accesul copiilor in Ansamblul rezidențial de tip familial se face pe baza hotărârii de plasament emisa de către Comisia pentru Protecția Copilului/ sentinței judecătorești prin care se instituie plasamentul;

evidenta scriptica a copilului se face la intrarea acestuia in Ansamblul rezidențial de tip familial prin inscrierea in registrul general privind evidenta rezidentilor, in ordinea sosirii. Registrul se pastreaza permanent la sediul Ansamblului rezidențial.

odata ce primirea in unitate s-a realizat, copilul beneficiază imediat de un program de masuri, care sa asigure igiena, hrana, odihna si sprijin psihologic pentru evitarea traumelor separării.

Dosarul copilului va cuprinde următoarele acte:

hotararea de plasament emisa de C.P.C./sentinta judecătoreasca ;

certificatul de naștere in original;

buletinul de identitate pentru copiii care depasesc 14 ani;

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare ; ancheta sociala privind situația familiala a copilului; adeverința privind situația școlara la zi a copilului; adeverința de venit a părinților (părintelui după caz) ;

contractul de servicii sociale încheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar ; planul de servicii/planul de recuperare întocmite in baza SMO de echipa multidisciplinara ;

planul de protecție individualizat;

hotararea de externare emisa de Comisia pentru Protecția Copilului. dosarele copiilor se pastreaza in arhiva D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

externarea copiilor si tinerilor se realizează pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului/sentintei judecatoaresti la solicitarea titularilor sau reprezentanților lor legali, solicitarea se intemeieaza pe următoarele motive:

a)    reintegrarea in familia naturala;

b)    adopție;

c)    plasament familial;

d) schimbarea formei de protecție sau încheierea studiilor pentru pregătirea profesionala, la plecarea definitiva din instituție se inmaneaza după caz, titularilor sau reprezentanților legali, actele originale

(certificat de naștere, dispoziție de tutela, acte de proprietate), in unitate se vor opri copii ale acestora.

ieșirea copilului din Ansamblul rezidențial de tip familial pentru efectuarea de vizite sau participarea la

evenimente culturale, sportive din comunitate, se face pe baza unui bilet de voie vizat de educatorul de grupa, care are obligația de a consemna intr-un registru special de evidenta durata învoirii precum si alte condiții specifice in care se realizează aceasta.

in cazul in care un minor paraseste Ansamblul rezidențial de tip familial fara învoire, conducerea va solicita sprijinul organelor de politie pentru readucerea in instituție.

varsta maxima de ședere a copilului care si-a terminat studiile obținând o calificare in Ansamablul rezidențial este de 18 ani.

demersurile pentru orientarea si trasferarea copilului, in alt centru de plasament se face numai in interesul copilului si numai daca se dovedește ca acestea sunt indispensabile evoluției sale.

copiii si tinerii din Ansamblului rezidențial de tip familial care prezintă anumite deficiente potrivit consemnărilor din fisa efectuate pe baza observațiilor personalului educativ si ale medicului sunt prezentați spre examinare Comisiilor de expertiza.

asistenta medicala a copiilor se asigura cu personal medical conform normelor legale existente, programul de activitate si atribuțiile personalului medical va fi stabilit conform normelor legale existente, șeful Ansamblului rezidențial de tip familial întocmește Regulamentul de Ordine Interioara care se aproba de

conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament.

Art. 56. ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL „ SF. MARIA ” îndeplinește următoarei

atribuții principale :

Ansamblul rezidențial de tip familial „ Sf. Maria ” reprezintă a componenta funcționala din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, fiind constituit dintr-un număr de 2 apartamente situate in diverse locații (adrese) din comunitatea locala Sector 5, avand drept scop asigurarea dezvoltării armonioase a personalității copiilor cu masuri de protecție speciala, conform următoarelor principii:

a)    promovarea modelului familial de îngrijire a copilului ;

b)    asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului;

c)    asigurarea protecției copilului pe o perioada determinata pana in momentul integrării acestuia in familie.

Apartamentele mai sus menționate sunt alcătuite dintr-un număr de 3-4 camere in funcție de numărul, dinamica

si caracteristicile beneficiarilor (varsta, sex, relație de rudenie, etc.), ansamblul avand o capacitate maxima totala de 27 locuri (13 beneficiari/ un apartament social si respectiv 14 beneficiari/ al doilea apartament social), iar beneficiarii sunt reprezentati de copii (băieți si fete) care beneficiază de condițiile Legii nr. 272/2004 .

Ansamblul rezidențial de tip familial „ Sf. Maria ”, asigura copiilor protecție si asistenta in realizarea deplina si exercitarea efectiva a drepturilor lor. Acestea se refera la : dreptul la identitate si la o istorie proprie, dreptul la menținerea contactului permanent si nemijlocit cu părinții, dreptul la exprimarea libera a opiniei, dreptul la protecție împotriva oricărei forme de abuz sau neglijenta, dreptul la reevaluarea periodica a măsurii de protecție stabilite, dreptul la educație si instrucție, dreptul la odihna, vacanta, activitati culturale si artistice, dreptul la sanatate, dreptul la securitate sociala, dreptul la readaptare fizica si psihologica si reintegrare sociala.

Ansamblul rezidențial de tip familial „ Sf. Maria ”asigura copiilor rezidenti in apartamentele sociale primire si găzduire, îngrijire si întreținere zilnica intr-un cadru de viata cat mai asemanator celui din familie, asistenta medicala generala adaptata permanent nevoilor individuale ale copiilor, educație pentru sanatate, pentru invatatura si aplicarea deprinderilor igienice, relative la propria persoana si la mediul de viata, un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacitatii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de incredere, de respect reciproc, aceste activitati desfasurandu-se in concordanta cu standardele minime obligatorii specifice serviciilor rezidențiale .

Șeful Ansamblului Rezidențial de Tip Familial „ Sf. Maria „ asigura conducerea si coordonarea acestuia si este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, prin dispoziție, in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef al Ansamblului Rezidențial de Tip Familial „ Sf. Maria „ trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata sau absolvenți de invatamant postuniversitar, in domeniul științelor socio-umane sau administrative .

in activitatea sa, coordonatorul Ansamblului rezidențial de tip familial se bazeaza pe dispozițiile directorului general al D.G.A.S. P.C. Sector 5, hotărârile Comisiei pentru Protecția Copilului si normele legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate.

conducerea Ansamblul rezidențial de tip familial este obligata sa asigure tuturor copiilor ocrotiți frecventarea unei instituții școlare corespunzătoare ținând seama si de opțiunea copilului.

accesul copiilor in Ansamblul rezidențial de tip familial se face pe baza hotărârii de plasament emisa de către Comisia pentru Protecția Copilului/sentintei judecătorești prin care se instituie plasamentul;

evidenta scriptica a copilului se face la intrarea acestuia in Ansamblul rezidențial de tip familial prin inscrierea in registrul general privind evidenta rezidentilor, in ordinea sosirii. Registrul se pastreaza permanent la sediul Ansamblului rezidențial .

odata ce primirea in unitate s-a realizat, copilul beneficiază imediat de un program de masuri, care sa asigure igiena, hrana, odihna si sprijin psihologic pentru evitarea traumelor separării.

Dosarul copilului va cuprinde următoarele acte:

hotararea de plasament emisa de C.P.C./sentinta judecătoreasca ;

certificatul de naștere in original.

buletinul de identitate pentru copiii care depasesc 14 ani.

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare, ancheta sociala privind situația familiala a copilului, adeverința privind situația școlara la zi a copilului, adeverința de venit a părinților (părintelui după caz).

contractul de servicii sociale încheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar planul de servicii/planul de recuperare intocmite in baza SMO de echipa multidisciplinara. planul de protecție individualizat.

hotararea de externare emisa de Comisia pentru Protecția Copilului dosarele copiilor se pastreaza in arhiva D.G.A.S.P.C. Sector 5

externarea copiilor si tinerilor se realizează pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului/sentintei judecatoaresti la solicitarea titularilor sau reprezentanților lor legali, solicitarea se intemeieaza pe următoarele motive:

a)    reintegrarea in familia naturala;

b)    adopție;

c)    plasament familial;

d)    schimbarea formei de protecție sau încheierea studiilor pentru pregătirea profesionala.

la plecarea definitiva din instituție se inmaneaza după caz, titularilor sau reprezentanților legali, actele originale (certificat de naștere, dispoziție de tutela, acte de proprietate), in unitate se vor opri copii ale acestora.

ieșirea copilului din Ansamblul rezidențial de tip familial pentru efectuarea de vizite sau participarea la evenimente culturale, sportive din comunitate, se face pe baza unui bilet de voie vizat de educatorul de grupa, care are obligația de a consemna intr-un registru special de evidenta durata invoirii precum si alte condiții specifice in care se realizează aceasta.

in cazul in care un minor paraseste Ansamblul rezidențial de tip familial fara invoire, conducerea va solicita sprijinul organelor de politie pentru readucerea in instituție.

demersurile pentru orientarea si trasferarea copilului, in alt centra de plasament se face numai in interesul copilului si numai daca se dovedește ca acestea sunt indispensabile evoluției sale.

copiii si tinerii din Ansamblului rezidențial de tip familial care prezintă anumite deficiente potrivit consemnărilor din fisa efectuate pe baza observațiilor personalului educativ si ale medicului sunt prezentați spre examinare Comisiilor de expertiza.

asistenta medicala a copiilor se asigura cu personal medical conform normelor legale existente, programul de activitate si atribuțiile personalului medical va fi stabilit conform normelor legale existente, șeful Ansamblului rezidențial de tip familial întocmește Regulamentul de Ordine Interioara care se aproba de

conducerea D.G.A.S.P.C. sector 5 in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament.

Art. 57. COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PROTECȚIA COPILULUI - APARTAMENTE

SOCIALE DE TIP FAMILIAL îndeplinește următoarele atribuții principale :

Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului - Apartamente sociale de tip familial reprezintă a componenta funcționala din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, fiind constituit dintr-un număr de 4 apartamente situate in diverse locații (adrese) din comunitatea locala Sector 5, avand drept scop asigurarea dezvoltării armonioase a personalității copiilor/tinerilor aflati cu masuri de protecție speciala, conform unnatoarelor principii:

a)    promovarea modelului familial de îngrijire a copilului;

b)    asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului;

c)    asigurarea protecției copilului pe o perioada determinata pana in momentul integrării acestuia in familie

Apartamentele sociale de tip familial sunt situate la următoarele adrese :

-    Apartamentul 1 situat la adresa din Str. Sold. Vasile Croitoru, nr. 7, bl. 4, sc. 3B, parter, apt. 105, sector 5, București;

-    Apartamentul 2 situat la adresa din Str. Barca, nr. 18, bl. Ml08, sc. 1, parter, apt. 2, sector 5, București;

-    Apartamentul 3 situat la adresa din Str. Glicinelor, nr. 9, bl. M56, sc. 1, parter, apt. 4, sector 5, București;

-    Apartamentul 4 situat la adresa din Str. Sold. Ilie Mihail, nr. 11, bl. M132, sc. I, apt. 4, sector 5, București;

Apartamentele mai sus menționate sunt alcătuite dintr-un număr de 4 camere in funcție de numărul, dinamica si caracteristicile beneficiarilor (varsta, sex, relație de rudenie, etc.), ansamblul avand o capacitate maxima totala de 36 locuri ( 9 beneficiari/apartament social), iar beneficiarii sunt reprezentati de copii/tineri școlarizați si beneficiază de condițiile Legii nr. 272/2004 .

- Respecta si promovează prevederile Cartei O.N.U. privind drepturile omului si ale copilului.

Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului - Apartamente sociale de tip familial, asigura copiilor protecție si asistenta in realizarea deplina si exercitarea efectiva a drepturilor lor. Acestea se refera la : dreptul la identitate si la o istorie proprie, dreptul la menținerea contactului permanent si nemijlocit cu părinții, dreptul la exprimarea libera a opiniei, dreptul la protecție impotriva oricărei forme de abuz sau neglijenta, dreptul la reevaluarea periodica a măsurii de protecție stabilite, dreptul la educație si instrucție, dreptul la odihna, vacanta, activitati culturale si artistice, dreptul la sanatate, dreptul la securitate sociala, dreptul la readaptare fizica si psihologica si reintegrare sociala.

Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului - Apartamente sociale de tip familial asigura copiilor/tinerilor rezidenti in apartamentele sociale primire si găzduire, îngrijire si intretinere zilnica intr-un cadru de viata cat mai asemanator celui din familie, asistenta medicala generala adaptata permanent nevoilor individuale ale copiilor, educație pentru sanatate, pentru invatatura si aplicarea deprinderilor igienice, relative la propria persoana si la mediul de viata, un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacitatii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de incredere, de respect reciproc, aceste activitati desfasurandu-se in concordanta cu standardele minime obligatorii specifice serviciilor rezidențiale .

Șeful Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului - Apartamente sociale de tip familial asigura conducerea si coordonarea acestuia si este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, prin dispoziție, in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef al Complexulului de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului - Apartamente sociale de tip familial trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata sau absolvenți de invatamant postuniversitar, in domeniul științelor socio-unrane sau administrative .

in activitatea sa, coordonatorul Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului se bazeaza pe dispozițiile directorului general al D.G.A.S. P.C. Sector 5, hotărârile Comisiei pentru Protecția Copilului si normele legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate.

conducerea Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului este obligata sa asigure tuturor copiilor ocrotiți frecventarea unei instituții școlare corespunzătoare ținând seama si de opțiunea copilului.

asigura tuturor copiilor ocrotiți orientarea scolar-profesionala corespunzătoare, ținând seama de abilitățile si opțiunile acestuia.

accesul copiilor in Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului se face pe baza hotărârii de plasament emisa de către Comisia pentru Protecția Copilului/ sentinței judecătorești prin care se instituie plasamentul ;

evidenta scriptica a copilului se face la intrarea acestuia in Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului prin înscrierea in registrul general privind evidenta rezidentilor, in ordinea sosirii. Registiul se pastreaza permanent la sediul Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului.

odata ce primirea in unitate s-a realizat, copilul beneficiază imediat de un program de masuri, care sa asigure igiena, hrana, odihna si sprijin psihologic pentru evitarea traumelor separării.

Dosarul copilului va cuprinde următoarele acte:

hotararea de plasament emisa de C.P.C./sentinta judecătoreasca ;

certificatul de naștere in original;

buletinul de identitate pentru copiii care depasesc 14 ani;

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare ; ancheta sociala privind situația familiala a copilului; adeverința privind situația școlara la zi a copilului; adeverința de venit a părinților (părintelui după caz);

contractul de servicii sociale incheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar; planul de servicii/planul de recuperare intocmite in baza SMO de echipa multidisciplinara ; planul de protecție individualizat;

hotararea de externare emisa de Comisia pentru Protecția Copilului. dosarele copiilor se pastreaza in arhiva D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

externarea copiilor si tinerilor se realizează pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului/sentintei judecatoaresti la solicitarea titularilor sau reprezentanților lor legali, solicitarea se intemeieaza pe următoarele motive:

a) reintegrarea in familia naturala;

b)    adopție;

c)    plasament familial;

d)    schimbarea formei de protecție sau incheierea studiilor pentru pregătirea profesionala.

la plecarea definitiva din instituție se inmaneaza după caz, titularilor sau reprezentanților legali, actele originale (certificat de naștere, dispoziție de tutela, acte de proprietate), in unitate se vor opri copii ale acestora.

ieșirea copilului din Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului pentru efectuarea de vizite sau participarea la evenimente culturale, sportive din comunitate, se face pe baza unui bilet de voie vizat de educatorul de grupa, care are obligația de a consemna intr-un registru special de evidenta durata învoirii precum si alte condiții specifice in care se realizează aceasta.

in cazul in care un minor paraseste Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului fara invoire, conducerea va solicita sprijinul organelor de politie pentru readucerea in instituție.

varsta maxima de ședere a copilului care si-a terminat studiile obținând o calificare in Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului este de 18 ani.

-La cererea tânărului, exprimata după dobândirea capacitatii depline de exercițiu, daca isi continua studiile o singura data in fiecare forma de invatamant de zi, protecția speciala se acorda, in condițiile legii, pe toata durata continuării studiilor, dar fara a se depăși varsta de 26 de ani.

-Tanarul care a dobândit capacitate deplina de exercițiu si a beneficiat de o măsură de protecție speciala, dar care nu isi continua studiile si nu are posibilitatea revenirii in propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioada de pana la 2 ani, de protecție speciala, in scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde in cazul in care se face dovada ca tânărului i s-au oferit un loc de munca si/sau locuința cel puțin de doua ori, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui.

-Facilitează activitatile de pregătire a copiilor ocrotiți pentru reintegrare/integrare -facilitează dezvoltarea de activitati post reintegrare/integrare

demersurile pentru orientarea si trasferarea copilului, in alt centru de plasament se face numai in interesul copilului si numai daca se dovedește ca acestea sunt indispensabile evoluției sale.

copiii si tinerii din Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului care prezintă anumite deficiente potrivit consemnărilor din fisa efectuate pe baza observațiilor personalului educativ si ale medicului sunt prezentați spre examinare Comisiilor de expertiza.

asistenta medicala a copiilor se asigura cu personal medical conform normelor legale existente.

programul de activitate si atribuțiile personalului medical va fi stabilit conform normelor legale existente.

șeful Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului - Apartamente sociale de tip familial intocmeste

Regulamentul de Ordine Interioara care se aproba de conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament.

-Colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor specifice;

ART. 58, CENTRUL DE ZI „ SF. ANA” îndeplinește următoarele atribuții principale :

Centrul de Zi „Sf.Ana” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia si de el beneficiază copiii cu vârste cuprinse intre 3 si 18 ani;

centrul de zi are ca obiectiv înlocuirea treptata a centrelor de plasament de tip clasic, asigurând îngrijirea si securitatea copiilor pe timpul zilei, fiind un serviciu alternativ la institutionalizare ;

centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale ;

centrul de zi este coordonat din punct de vedere metodologic de către Directorul General Adjunct Protecția Copilului, Persoanei Adulte si Familiei;

in activitatea sa coordonatorul centrului de zi se bazeaza pe dispozițiile Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 si normelor legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate ;

accesul copiilor in centrul de zi se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5 , respectiv in baza planului individualizat de protecție prin dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

atribuțiile centrului de zi sunt următoarele :

1* asigura îngrijire si securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea acestora ;

2* desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si consolidare a deprinderilor de igiena corporala ;

3* desfasoara acțiuni in vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum si a informării

copiilor despre metodele de protecție;

4* facilitarea/medierea înscrierii copiilor proveniti din familiile cu risc la medicul de familie;

5* întocmește pentru fiecare copil înscris un program educativ-recreativ personalizat;

6* previne abandonul școlar ;

7* informează părinții cu privire la problematica școlara a copiilor lor, a abilităților de care dau dovada, a punctelor slabe in procesul de invatare ;

8* desfasoara acțiuni menite sa intareasca relația școala -familie — comunitate ;

9* asigura consiliere si orientare școlara pentru copiii cuprinși in programele centrului, conform particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale ale lor ;

10* desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitatile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a. ;

11 * desfasoara activitati in vederea diminuării ratei vagabondajului si a delincventei juveni le prin reintegrare familiala, școlara ori socio-profesionala, planificarea timpului liber, precum si prin colaborarea cu alt-e servicii si instituții in vederea rezolvării problemelor copilului;

12* identifica familii aflate in dificultate ;

13* intocmeste rapoarte statistice, si in baza acestora programe specifice de natura a veni in sprijinul copiilor familiilor aflate in dificultate.

14* asigura o parte din hrana, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte, in condițiile legii, beneficiarilor Centrului

de Zi.

Dosarul copilului care are acces la acest tip de serviciu alternativ trebuie sa cuprindă obligatoriu următoarele acte: planul de servicii sau , după caz, planul de protecție individualizat a copilului intocmite de SMO de echipa multidisciplinara;

dispoziția Primarului sectorului 5 sau , după caz, dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 de admitere in centru ;

certificat de naștere al copilului (copie); buletin de identitate pentru copiii care depasesc varsta de 14 ani; acte de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali; certificate de naștere ale fraților minori

copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de incredintare- daca este cazul

certificat de căsătorie

sentința de divort-daca este cazul

dovada spațiului de locuit

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare ; ancheta sociala privind situația familiei, a copilului; adeverința de venit a părinților copilului; adeverința privind situația școlara la zi a copilului;

contractul de servicii sociale incheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar.

Șeful Centrului de Zi intocmeste Regulamentul de Ordine Interioara care se aproba de conducerea D.G.A.S.P.C. sector 5 in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament.

ART. 59. CENTRUL DE ZI „ GEORGE CAL1NESCU „indeplineste următoarele atribuții principale :

Centrul de Zi „GEORGE CALINESCU ” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia si de el beneficiază copiii cu vârste cuprinse intre 6 si 16 ani;

Centrul de Zi „George Calinescu” se afla situat in București, Sector 5 , str. Bachus , nr. 42 ;

beneficiarii Centrului de Zi „ George Calinescu „ sunt copiii si părinții carora li se acorda servicii si prestații

destinate prevenirii separării lor , precum si copiii care au beneficiat de o măsură de protecție speciala si care au fi reintegrați in familie , si care urmeaza cursurile Scolii Generale „ George Calinescu „ ;

accesul copiilor in centrul de zi se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5 , respectiv in baza planului individualizat de protecție prin dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale ;

centrul de zi este coordonat din punct de vedere metodologic de către Directorul General Adjunct Protecția Copilului, Persoanei Adulte si Familiei;

in activitatea sa coordonatorul centrului de zi se bazeaza pe dispozițiile directorului general al D.G.A.S.P.C.

Sector 5 si normelor legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate ;

atribuțiile centrului de zi sunt următoarele :

1* asigura îngrijire si securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea acestora ;

2* desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si consolidare a deprinderilor de igiena corporala ; 3* desfasoara acțiuni in vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum si a informării

copiilor despre metodele de protecție;

4* facilitarea/medierea înscrierii copiilor proveniti din familiile cu risc la medicul de familie;

5* intocmeste pentru fiecare copil inscris un program educativ-recreativ personalizat;

6* previne abandonul școlar si asigura creșterea interesului pentu noi cunoștințe;

7* informează părinții cu privire la problematica școlara a copiilor lor, a abilităților de care dau dovada, a

punctelor slabe in procesul de invatare ;

8* desfasoara acțiuni menite sa intareasca relația școala —familie - comunitate ;

9* asigura consiliere si orientare școlara pentru copiii cuprinși in programele centrului, conform

particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale ale lor ;

10* asigura consilierea familiei copilului aflat in dificultate,;

11* acorda sprijin copilului in luarea deciziilor privind alegerea scolii, profesiei, locului de munca ;

12* acorda sprijin părinților in schimbarea locului de munca, in gasirea altor surse de sprijin, in orientarea

către alte instituții care ii pot ajuta in soluționarea problemelor cu care se confrunta ;

13* desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor

copii, cum sunt activitatile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a. ;

14* desfasoara activitati in vederea diminuării ratei vagabondajului si a delincventei juvenile prin reintegrare

familiala, școlara ori socio-profesionala, planificarea timpului liber, precum si prin colaborarea cu alte servicii si instituții in vederea rezolvării problemelor copilului;

15* identifica familiile aflate in dificultate ;

16* întocmește rapoarte statistice, si in baza acestora programe specifice de natura a veni in sprijinul copiilor familiilor aflate in dificultate ;

17* asigura o parte din hrana, rechizite, obiecte de imbracaminte, in condițiile legii, beneficiarilor Centrului

de Zi.

Dosarul copilului care are acces la acest tip de serviciu alternativ trebuie sa cuprindă obligatoriu următoarele acte: planul de servicii sau , după caz, planul de protecție individualizat a copilului întocmite de SMO de echipa multidisciplinara;

dispoziția Primarului Sectorului 5 sau , după caz, dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 de admitere in centru;

certificat de naștere al copilului (copie);

buletin de identitate pentru copiii care depasesc varsta de 14 ani; acte de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali; certificate de naștere ale fraților minori

copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de incredintare- daca este cazul

certificat de căsătorie

sentința de divort-daca este cazul

dovada spațiului de locuit

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare ; ancheta sociala privind situația familiei, a copilului; adeverința de venit a părinților copilului; adeverința privind situația școlara la zi a copilului;

contractul de servicii sociale incheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar .

ART. 60. CENTRUL DE ZI ,, MIHAIL SADOVEANU „ indeplineste următoarele atribuții principale :

Centrul de Zi „ Mihail Sadoveanu ” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia si de el beneficiază copiii cu vârste cuprinse intre 6 si 16 ani;

Centrul de Zi „Mihail Sadoveanu ” se afla situat in București, Sector 5 , str. Baciului nr. 4A;

beneficiarii Centrului de Zi „Mihail Sadoveanu „ sunt copiii si părinții carora li se acorda servicii si prestații

destinate prevenirii separării lor , precum si copiii care au beneficiat de o măsură de protecție speciala si care au fost reintegrați in familie , si care urmeaza cursurile Scolii Generale nr. 134 ;

centrul de zi este coordonat din punct de vedere metodologic de către Directorul General Adjunct Protecția Copilului, Persoanei Adulte si Familiei;

accesul copiilor in centrul de zi se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5 , respectiv in baza planului individualizat de protecție prin dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale ;

in activitatea sa coordonatorul centrului de zi se bazeaza pe dispozițiile directorului general al D.G.A.S.P.C.

Sector 5 si normelor legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate ;

atribuțiile centrului de zi sunt următoarele :

1* asigura îngrijire si securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea acestora ;

2* desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si consolidare a deprinderilor de igiena corporala ;

3* desfasoara acțiuni in vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum si a informării

copiilor despre metodele de protecție;

4* asigura înscrierea copiilor proveniti din familiile cu risc la medicul de familie;

5* întocmește pentru fiecare copil inscris un program educativ-recreativ personalizat;

6* previne abandonul școlar si asigura creșterea interesului pentu noi cunoștințe ;

7* informează părinții cu privire la problematica școlara a copiilor lor, a abilităților de care dau dovada, a punctelor slabe in procesul de invatare ;

8* desfasoara acțiuni menite sa intareasca relația școala -familie - comunitate ;

9* asigura consiliere si orientare școlara pentru copiii cuprinși in programele centrului, conform

particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale ale lor ;

10* asigura consilierea familiei copilului aflat in dificultate,;

11 * acorda sprijin copilului in luarea deciziilor privind alegerea scolii, profesiei, locului de munca ;

12* acorda sprijin părinților in schimbarea locului de munca, in gasirea altor surse de sprijin, in orientarea

către alte instituții care ii pot ajuta in soluționarea problemelor cu care se confrunta ;

13* desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor

copii, cum sunt activitatile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a.;

14* desfasoara activitati in vederea diminuării ratei vagabondajului si a delincventei juvenile prin reintegrare

familiala, școlara ori socio-profesionala, planificarea timpului liber, precum si prin colaborarea cu alte servicii si instituții in vederea rezolvării problemelor copilului;

15* identifica familiile aflate in dificultate ;

16*intocmeste rapoarte statistice, si in baza acestora programe specifice de natura a veni in sprijinul copiilor familiilor aflate in dificultate.

17* asigura o parte din hrana, rechizite, obiecte de imbracaminte, in condițiile legii, beneficiarilor Centrului

de Zi.

Dosarul copilului care are acces la acest tip de serviciu alternativ trebuie sa cuprindă obligatoriu următoarele r A: planul de servicii sau , după caz, planul de protecție individualizat a copilului intocmite de SMO de echipa multidisciplinara;

dispoziția Primarului Sectorului 5 sau , după caz, dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 de admitere in centru;

certificat de naștere al copilului (copie); buletin de identitate pentru copiii care depasesc varsta de 14 ani; acte de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali; certificate de naștere ale fraților minori

copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de incredintare- daca este cazul

certificat de căsătorie

sentința de divort-daca este cazul

dovada spațiului de locuit

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare ; ancheta sociala privind situația familiei, a copilului; adeverința de venit a părinților copilului; adeverința privind situația școlara la zi a copilului;

contractul de servicii sociale încheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar .

Art. 61. CENTRUL DE ZI „ SF. MARIA,, indeplineste următoarele atribuții principale :

Centrul de Zi „ Sf.Maria ” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia si de el beneficiază copiii (băieți si fete ) cu vârste cuprinse intre 6 luni si 5 ani;

Centrul de Zi „Sf. Maria ” se afla situat in București, Sector 5 , str. Trompetului nr. 117;

beneficiarii Centrului de Zi „Sf. Maria „ sunt copiii si părinții carora li se acorda servicii si prestații destinate

prevenirii separării lor , precum si copiii care au beneficiat de o măsură de protecție speciala si care au fost reintegrați in familie ;

centrul de zi este coordonat din punct de vedere metodologic de către Directorul General Adjunct Protecția Copilului, Persoanei Adulte si Familiei;

accesul copiilor in centrul de zi se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5 , respectiv in baza planului individualizat de protecție prin dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale ;

in activitatea sa coordonatorul centrului de zi se bazeaza pe dispozițiile directorului general al D.G.A.S.P.C.

Sector 5 si normelor legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate ;

toate activitatile prevăzute a se desfasura in centru de zi vor fi prezentate detaliat in M.O.F. si R.O.I. care sunt elaborate de șeful centrului si aprobate de Directorul General al DGASPC Sector 5

atribuțiile centrului de zi sunt următoarele :

1* asigura îngrijire si securitate copiilor pe thnpul zilei, prevenind institutionalizarea acestora ;

2* desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si consolidare a deprinderilor de igiena corporala ;

3* asigura inscrierea copiilor proveniti din familiile cu risc la medicul de familie;

4* intocmeste pentru fiecare copil înscris un program educativ-recreativ personalizat;

5* previne abandonul școlar si asigura creșterea interesului pentu noi cunoștințe ;

6 * informează părinții cu privire la problematica copiilor lor, a abilităților si deprinderilor ce trebuie

consolidate;

7* desfasoara acțiuni menite sa intareasca relația copil -familie - comunitate ;

8* asigura consiliere pentru copiii cuprinși in programele centrului, confoim particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale ale lor ;

9* asigura consilierea familiei copilului aflat in dificultate,;

10* acorda sprijin părinților in schimbarea locului de munca, in gasirea altor surse de sprijin, in orientarea către alte instituții care ii pot ajuta in soluționarea problemelor cu care se confrunta ;

11 * desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitatile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a.;

12* identifica familiile aflate in dificultate ;

13* intocmeste rapoarte statistice, si in baza acestora programe specifice de natura a veni in sprijinul copiilor familiilor aflate in dificultate.

14* asigura o parte din hrana, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte, in condițiile legii, beneficiarilor Centrului

de Zi.

Dosarul copilului care are acces la acest tip de serviciu alternativ trebuie sa cuprindă obligatoriu următoarele acte: planul de servicii sau , după caz, planul de protecție individualizat a copilului întocmite de SMO de echipa multidisciplinara;

dispoziția Primarului Sectorului 5 sau, după caz, dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 de admitere in centru;

certificat de naștere al copilului (copie);

acte de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali;

certificate de naștere ale fraților minori

copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare- daca este cazul

certificat de căsătorie

sentința de divort-daca este cazul

dovada spațiului de locuit

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare ; ancheta sociala privind situația familiei, a copilului; adeverința de venit a părinților copilului; adeverința privind situația școlara la zi a copilului;

contractul de servicii sociale încheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar .

ART. 62. CENTRUL MATERNAL „ SF. MARIA,, indeplineste următoarele atribuții principale :

Centrul Maternal „ Sf.Maria ” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia si de el beneficiază cupluri mama -copil (inclusiv mame minore ) cu domiciliul pe raza sectorului 5 , aflate in risc de a fi excluse din familie sau școala ;

Centrul Maternal „ Sf. Maria ” se afla situat in București, sector 5 , str. Trompetului nr. 117; beneficiarii Centrului Maternal „ Sf. Maria” sunt mame cu domiciliul legal, care se afla la prima naștere,

mame minore aflate in riscul de a fi excluse din familie sau școala, cupluri mame-copii fara sprijin din partea familiei lărgite, mame care prezintă dificultăți de reisertie sociala si profesionala, fara resurse materiale si financiare, mame care provin din familii dezorganizate, mame împreuna cu alti copii pana in varsta de 11 ani, femei însărcinate in ultimul trimestru de sarcina, mame si femei victime ale violentei domestice, mame singure fara un loc de munca stabil si fara venituri;

se acorda asistare pentru cuplurile mama-copil menționate pe o durata deteiminata de pana la 6 luni sau cu posibilitatea de prelungire pana la 12 luni pentru cazurile dificile.

centrul maternal este coordonat din punct de vedere metodologic de către Directorul General Adjunct Protecția Copilului, Persoanei Adulte si Familiei si in cazul mamelor minore, măsură de protecție va fi instituita prin intermediul Serviciului Rezidențial;

accesul cuplurilor mame-copii in centrul maternal se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului sector 5 si dispoziția directorului general, respectiv in baza planului individualizat de protecție ce va fi prezentat Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 sau instanței de judecata de la caz la caz pentru stabilirea miei masuri speciale de protecție;

centrul maternal urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale ;

in activitatea sa coordonatorul centrului maternal se bazeaza pe dispozițiile directorului general al

D.G.A.S.P.C. sector 5 si normelor legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate ;

toate activitatile prevăzute a se desfasura in centrul maternal vor fi prezentate detaliat in M.O.F- si R.O.I. care

sunt elaborate de șeful centrului maternal si aprobate de Directorul General al DGASPC Sector 5.

atribuțiile centrului maternal sunt următoarele :

1* identificarea si selectarea beneficiarilor prin intermediul Serviciului Prevenire Abandon, Copil si

Familie;

2* asigura găzduire, hrana, asistenta medicala si îngrijire cuplurilor mame-copii, prevenind institutionalizarea acestora;

3* realizarea de sesiuni de consiliere si orientare educaționala pentru mame;

4* realizare de sesiuni de consiliere sociala si psihologica individuala sau de grup pentru mame;

5* realizarea de sesiuni de consiliere cu membrii familiei extinse;

6* sprijin in reintegrarea familiala, comunitara si profesionala;

7* desfasurarea de activitati recreative cu mamele din centru;

8* încurajarea beneficiarilor sa se implice in desfasurarea de mici proiecte;

9* monitorizarea cazurilor pe o perioada de 6 luni după ieșirea din programul centrului maternal.

Dosarul cuplului mama-copil va fi in acord cu legislația in vigoare si cu Regulamentul de Ordine Interioara a centrului.

ART. 63. CRESA SF. STELIAN indeplineste următoarele atribuții principale :

CRESA SF. STELIAN este componenta funcționala a D.G.A.S.P.C. Sector 5 , avand drept scop asigurarea creșterii, educării si supravegherii medicale a copiilor in varsta de pana la 4 ani ai căror părinți sau sutinatori legali sunt încadrați in munca, se afla in perioada de efectuare a studiilor sau in alte situații care determina imposibilitatea supravegherii permanente a acestora . Cresa Sf. Stelian asigura creșterea , educarea si supravegherea medicala a copiilor cu vârste cuprinse intre 3 luni si 3 ani, iar in situația in care copilul anteprescolar implineste varsta de 3 ani in timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul cresei pina la finalizarea anului școlar, fara a depăși varsta de 4 ani atat in regim saptamanal, cat in regim de zi.

Cresa Sf. Stelian este condusa de un sef. Acesta este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 prin dispoziție in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata sau absolvenți de invatamant postuniversitar, in domeniul științelor socio-umane sau medicale .

Serviciile oferite copiilor au la baza contractul de furnizare a serviciilor sociale speciale, încheiat intre parinti/reprezentantii legali ai copilului si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 .

înscrierea copiilor la cresa este realizata in temeiul unei solicitări scrise din partea parintilor/reprez. legali ai copiilor, in ordinea datei de depunere a cererilor si in conformitate cu numărul de locuri aprobate, cu excepția cazurilor sociale care vor fi supuse spre aprobare prin HCL Sector 5 in limita locurilor disponibile .

Actele necesare înscrierii copiilor la cresa sunt următoarele :

a)    cerere de inscriere;

b)    copie a certificatului de naștere al copilului;

c)    copii ale actelor de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de naștere ale fraților minori, si, după caz, copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare in vederea adopției;

d)    adeverința de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali;

e)    adeverința de la medicul de familie, in care sa se menționeze ca respectivul copil este sănătos clinic;

f)    fisa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate

g)    analize medicale: testare la tuberculina si examen coproparazitologic pentru copil.

Documentele prevăzute la punctele f) si g) împreuna cu avizul epidemiologie se prezintă in momentul in care copilul este admis in programul cresei.

Cresa Sf. Stelian are următoarele atribuții:

a)    examinarea generala a copiilor Ia primirea in cresa cel puțin o data pe sapatamana , de regula la revenirea copiilor din familie ;

b)    monitorizarea consemnărilor oricăror rezultate in fisele copiilor ;

c)    stabilirea periodica a controalelor si a masurilor curativo-profilactice si de educație;

d)    efectuarea de sondaje la primirea copiilor in cresa , precum si a triajului epidemiologie al copiilor ;

e)    examinarea copiilor reținuți la izolator si luarea masurilor care se impun avand in vederea starea de

sanatatate a acestora;

f)    urmărirea înregistrărilor rezultate examenelor medicale si a controalelor periodice privind dezvoltarea fizica si psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor din evidenta speciala ;

g)    colaborarea cu medicul de familie si cu ceilalți specialiști din policlinica , precum si cu familia ;

h)    organizarea si controlarea permanenta a activitatii personalului medico-sanitar ;

i)    întocmirea de propuneri privind realizarea planului de perfecționare profesionala a personalului medico-

sanitar ;

j)    controlarea inopinata a stării igienico-sanitara a tuturor încăperilor cresei;

k)    controlarea zilnica a modului de păstrare , depozitare , manipulare , tratare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor ;

l)    controlarea zilnica a întocmirii si diferențierii meniurilor pe grupe de vârste , modul cum s-a efectuat calculul caloriilor si a principiilor alimentare pentru fiecare meniu in parte ;

m)    instruirea personalului in vederea respectării normelor de protecția muncii si asigurarea securității copiilor , pentru prevenirea accidentelor ;

n)    organizarea si realizarea activitatilor privind programul de viata al copiilor (toaleta , imbracarea , dezbrăcare , curățenia in vederea formarii bunelor deprinderi ale copiilor ;

o)    asigurarea activitatii de curățenie , aerisire si igienizare a tutror spatiilor in care se desfasoara activitatile

cresei;

p)    asigurarea utilizării corespunzătoare in condiții de igiena optima a lenjeriei, accesoriilor de pat, precum si a echipamentului copiilor exiustente in dotarea patrimoniala a creselor ;

q)    controlarea activitatii de spalare si calcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igienico- sanitare ;

r)    controlarea zilnica a modului de păstrare , depozitare , amnipulare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor ;

s)    luarea masurilor necesare creșterii rezistentei specifice si nespecifice a organismului copiilor ;

t)    asigurarea unui program complex, adaptat fiecărei grupe de varsta in vederea stimulării dezvoltării fizice si psihice a copiilor ;

u)    luarea de masuri pentru prevenirea si combaterea bolilor tansmisibile ;

v)    acordarea prunului ajutor si a ingrijirilor medicale necesare in caz de îmbolnăvire , pana la internarea copilului intr-o unitate spitaliceasca sau izolare la domiciliu .

ART. 64 . CRESA SF. ANDREI îndeplinește următoarele atribuții principale :

CRESA SF. ANDREI este componenta funcționala a D.G.A.S.P.C. Sector 5 , avand drept scop asigurarea creșterii, educării si supravegherii medicale a copiilor in varsta de pana la 4 ani ai căror părinți sau sutinatori legali sunt încadrați in munca, se afla in perioada de efectuare a studiilor sau in alte situații care determina imposibilitatea supravegherii permanente a acestora . Cresa Sf. Andrei asigura creșterea , educarea si supravegherea medicala a copiilor cu vârste cuprinse intre 3 luni si 3 ani, iar in situația in care copilul anteprescolar împlinește varsta de 3 ani in timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul cresei pina la finalizarea anului școlar, fara a depăși varsta de 4 ani atat in regim saptainanal, cat in regim de zi.

Cresa Sf. Andrei este condusa de un sef . Acesta este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 prin dispoziție in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata sau absolvenți de invatamant postuniversitar , in domeniul științelor socio-umane sau medicale .

Serviciile oferite copiilor au la baza contractul de furnizare a serviciilor sociale speciale, încheiat intre parinti/reprezentantii legali ai copilului si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 .

înscrierea copiilor la cresa este realizata in temeiul unei solicitări scrise din partea parintilor/reprez. legali ai copiilor, in ordinea datei de depunere a cererilor si in conformitate cu numărul de locuri aprobate, cu excepția cazurilor sociale care vor fi supuse spre aprobare prin HCL Sector in limita locurilor disponibile .

Actele necesare înscrierii copiilor la cresa sunt următoarele :

a)    cerere de înscriere;

b)    copie a certificatului de naștere al copilului;

c)    copii ale actelor de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de naștere ale fraților minori, si, după caz, copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare in vederea adopției;

d)    adeverința de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali;

e)    adeverința de la medicul de familie, in care sa se menționeze ca respectivul copil este sănătos clinic;

f)    fisa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate

g)    analize medicale: testare la tuberculina si examen coproparazitologic pentru copil.

Documentele prevăzute la punctele f) si g) împreuna cu avizul epidemiologie se prezintă in momentul in care copilul este admis in programul cresei.

Părinții/reprezentantii legali ai copiilor care frecventează cresa se pot constitui in Comitet de Părinți la nivel de grupa sau/si cresacu scopul de a asigura o creștere continua a calitatii serviciilor oferite acestora .

Cresa Sf. Andrei are următoarele atribuții:

a)    examinarea generala a copiilor la primirea in cresa cel puțin o data pe sapatamana , de regn la la revenirea copiilor din familie;

b)    monitorizarea consemnărilor oricăror rezultate in fisele copiilor ;

c)    stabilirea periodica a controalelor si a masurilor curativo-profilactice si de educație;

d)    efectuarea de sondaje la primirea copiilor in cresa, precum si a triajului epidemiologie al copiilor ;

e)    examinarea copiilor reținuți la izolator si luarea masurilor care se impun avand in vederea starea de sanatatate a acestora;

f)    urmărirea înregistrărilor rezultate examenelor medicale si a controalelor periodice privind dezvoltarea fizica si psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor din evidenta speciala ;

g)    colaborarea cu medicul de familie si cu ceilalți specialiști din policlinica , precum si cu familia ;

h)    organizarea si controlarea permanenta a activitatii personalului medico-sanitar ;

i)    intocmirea de propuneri privind realizarea planului de perfecționare profesionala a personalului medico-

sanitar ;

j)    controlarea inopinata a stării igienico-sanitara a tuturor incaperilor cresei;

k)    controlarea zilnica a modului de păstrare , depozitare , manipulare , tratare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor ;

l)    controlarea zilnica a întocmirii si diferențierii meniurilor pe grupe de vârste , modul cum s-a efectuat calculul caloriilor si a principiilor alimentare pentru fiecare meniu in parte ;

m)    instruirea personalului in vederea respectării normelor de protecția muncii si asigurarea securității copiilor , pentru prevenirea accidentelor ;

n)    organizarea si realizarea activitatilor privind programul de viata al copiilor (toaleta , imbracarea, dezbrăcare , curățenia in vederea formarii bunelor deprinderi ale copiilor ;

o)    asigurarea activitatii de curățenie , aerisire si igienizare a tutror spatiilor in care se desfasoara activitatile

cresei;

p)    asigurarea utilizării corespunzătoare in condiții de igiena optima a lenjeriei, accesoriilor de pat, precum si a echipamentului copiilor exiustente in dotarea patrimoniala a creselor ;

q)    controlarea activitatii de spalare si calcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igienico- sanitare ;

r)    controlarea zilnica a modului de păstrare , depozitare , amnipulare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor ;

s)    luarea masurilor necesare creșterii rezistentei specifice si nespecifice a organismului copiilor;

t)    asigurarea unui program complex , adaptat fiecărei grupe de varsta in vederea stimulării dezvoltării fizice si psihice a copiilor ;

u)    luarea de masuri pentru prevenirea si combaterea bolilor tansmisibile ;

v)    acordarea primului ajutor si a îngrijirilor medicale necesare in caz de îmbolnăvire , pana la internarea copilului intr-o unitate spitaliceasca sau izolare la domiciliu .

ART. 65 . CRESA AURORA îndeplinește următoarele atribuții principale :

CRESA AURORA este componenta funcționala a D.G.A.S.P.C. Sector 5 , avand drept scop asigurarea creșterii , educării si supravegherii medicale a copiilor in varsta de pana la 4 ani ai căror părinți sau sutinatori legali sunt incadrati in munca, se afla in perioada de efectuare a studiilor sau in alte situații care determina imposibilitatea supravegherii permanente a acestora . Cresa Aurora asigura creșterea , educarea si supravegherea medicala a copiilor cu vârste cuprinse intre 3 luni si 3 ani, iar in situația in care copilul anteprescolar împlinește varsta de 3 ani in timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul cresei pina la finalizarea anului școlar, fara a depăși varsta de 4 ani

Cresa Aurora este condusa de un sef. Acesta este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 prin dispoziție in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata sau absolvenți de invatamant postuniversitar, in domeniul științelor socio-umane sau medicale .

Serviciile oferite copiilor au la baza contractul de furnizare a serviciilor sociale speciale, incheiat intre parinti/reprezentantii legali ai copilului si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 .

înscrierea copiilor la cresa este realizata in temeiul unei solicitări scrise din partea parintilor/reprez. legali ai copiilor, in ordinea datei de depunere a cererilor si in conformitate cu numărul de locuri aprobate, cu excepția cazurilor sociale care vor fi supuse spre aprobare prin HCL Sector 5 in limita locurilor disponibile .

Actele necesare înscrierii copiilor la cresa sunt următoarele :

a)    cerere de înscriere;

b)    copie a certificatului de naștere al copilului;

c)    copii ale actelor de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de naștere ale fraților minori, si, după caz, copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare in vederea adopției;

d)    adeverința de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali;

e)    adeverința de la medicul de familie, in care sa se menționeze ca respectivul copil este sănătos clinic;

f)    fisa imunizării, intocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate

g)    analize medicale: testare la tuberculina si examen coproparazitologic pentru copil.

Documentele prevăzute la punctele f) si g) împreuna cu avizul epidemiologie se prezintă in momentul in care copilul este admis in programul cresei.

Parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventează cresa se pot constitui in Comitet de Părinți la nivel de grupa sau/si cresacu scopul de a asigura o creștere continua a calitatii serviciilor oferite acestora .

Cresa Aurora are următoarele atribuții :

a)    examinarea generala a copiilor la primirea in cresa cel puțin o data pe sapatamana, de regula la revenirea copiilor din familie;

b)    monitorizarea consemnărilor oricăror rezultate in fisele copiilor ;

c)    stabilirea periodica a controalelor si a masurilor curativo-profilactice si de educație;

d)    efectuarea de sondaje la primirea copiilor in cresa , precum si a triajului epidemiologie al copiilor ;

e)    examinarea copiilor reținuți la izolator si luarea masurilor care se impun avand in vederea starea de sanatatate a acestora;

f)    urmărirea inregistrarilor rezultate examenelor medicale si a controalelor periodice privind dezvoltarea fizica si psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor din evidenta speciala ;

g)    colaborarea cu medicul de familie si cu ceilalți specialiști din policlinica , precum si cu familia ;

h)    organizarea si controlarea permanenta a activitatii personalului medico-sanitar ;

i)    intocmirea de propuneri privind realizarea planului de perfecționare profesionala a personalului medico-

sanitar ;

j)    controlarea inopinata a stării igienico-sanitara a tuturor incaperilor cresei;

k)    controlarea zilnica a modului de păstrare , depozitare , manipulare , tratare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor ;

l)    controlarea zilnica a întocmirii si diferențierii meniurilor pe grupe de vârste , modul cum s-a efectuat calculul caloriilor si a principiilor alimentare pentru fiecare meniu in parte ;

m)    instruirea personalului in vederea respectării normelor de protecția muncii si asigurarea securității copiilor , pentru prevenirea accidentelor ;

n)    organizarea si realizarea activitatilor privind programul de viata al copiilor (toaleta , imbracarea , dezbrăcare , curățenia in vederea formarii bunelor deprinderi ale copiilor ;

o)    asigurarea activitatii de curățenie , aerisire si igienizare a tutror spatiilor in care se desfasoara activitatile

cresei;

p)    asigurarea utilizării corespunzătoare in condiții de igiena optima a lenjeriei, accesoriilor de pat, precum si a echipamentului copiilor exiustente in dotarea patrimoniala a creselor ;

q)    controlarea activitatii de spalare si calcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igienico- sanitare ;

r)    controlarea zilnica a modului de păstrare , depozitare , amnipulare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor ;

s)    luarea masurilor necesare creșterii rezistentei specifice si nespecifice a organismului copiilor ;

t)    asigurarea unui program complex , adaptat fiecărei grupe de varsta in vederea stimulării dezvoltării fizice si psihice a copiilor;

u)    luarea de masur i pentru prevenirea si combaterea bolilor tansmisibile ;

v)    acordarea primului ajutor si a îngrijirilor medicale necesare in caz de îmbolnăvire , pana la internare a copilului intr-o unitate spitaliceasca sau izolare la domiciliu .

ART. 66, CRESA ARIEL îndeplinește următoarele atribuții principale :

CRESA ARIEL este componenta funcționala a D.G.A.S.P.C. Sector 5 , avand drept scop asigurarea creșterii, educării si supravegherii medicale a copiilor in varsta de pana la 4 ani ai căror părinți sau sutinatori legali sunt încadrați in munca, se afla in perioada de efectuare a studiilor sau in alte situații care determina imposibilitatea supravegherii permanente a acestora . Cresa Ariei asigura creșterea, educarea si supravegherea medicala a copiilor vârste cuprinse intre 3 luni si 3 ani, iar in situația in care copilul anteprescolar împlinește varsta de 3 ani in timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul cresei pina la finalizarea anului școlar, fara a depăși varsta de 4 ani .

Cresa Ariei este condusa de un sef. Acesta este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. sector 5 prin dispoziție in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata sau absolvenți de invatamant postuniversitar , in domeniul științelor socio-umane sau medicale .

Serviciile oferite copiilor au la baza contractul de furnizare a serviciilor sociale speciale, incheiat intre parinti/reprezentantii legali ai copilului si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 .

înscrierea copiilor la cresa este realizata in temeiul unei solicitări scrise din partea parintilor/reprez. legali ai copiilor, in ordinea datei de depunere a cererilor si in conformitate cu numărul de locuri aprobate, cu excepția cazurilor sociale care vor fi supuse spre aprobare prin HCL Sector 5 in limita locurilor disponibile .

Actele necesare inscrierii copiilor la cresa sunt următoarele :

a)    cerere de înscriere;

b)    copie a certificatului de naștere al copilului;

c)    copii ale actelor de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de naștere ale fraților minori, si, după caz, copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de incredintare in vederea adopției;

d)    adeverința de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali;

e)    adeverința de la medicul de familie, in care sa se menționeze ca respectivul copil este sănătos clinic;

f)    fisa imunizării, intocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate

g)    analize medicale: testare la tuberculina si examen coproparazitologic pentru copil.

Documentele prevăzute la punctele f) si g) impreuna cu avizul epidemiologie se prezintă in momentul in care copilul este admis in programul cresei.

Parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventează cresa se pot constitui in Comitet de Părinți la nivel de grupa sau/si cresacu scopul de a asigura o creștere continua a calitatii serviciilor oferite acestora .

Cresa Ariei are următoarele atr ibuții :

a)    examinarea generala a copiilor la primirea in cresa cel puțin o data pe sapatamana , de regula la revenirea copiilor din familie;

b)    monitorizarea consemnărilor oricăror rezultate in fisele copiilor ;

c)    stabilirea periodica a controalelor si a masurilor curativo-profilactice si de educație;

d)    efectuarea de sondaje la primirea copiilor in cresa , precum si a triajului epidemiologie al copiilor ;

e)    examinarea copiilor reținuți la izolator si luarea masurilor care se impun avand in vederea starea de sanatatate a acestora;

f)    urmărirea înregistrărilor rezultate examenelor medicale si a controalelor periodice privind dezvoltarea fizica si psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor din evidenta speciala ;

g)    colaborarea cu medicul de familie si cu ceilalți specialiști din policlinica , precum si cu familia ;

h)    organizarea si controlarea permanenta a activitatii personalului medico-sanitar ;

i)    intocmirea de propuneri privind realizarea planului de perfecționare profesionala a personalului medico-

sanitar ;

j)    controlarea inopinata a stării igienico-sanitara a tuturor încăperilor cresei;

k)    controlarea zilnica a modului de păstrare, depozitare, manipulare, tratare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor ;

l)    controlarea zilnica a întocmirii si diferențierii meniurilor pe grupe de vârste , modul cum s-a efectuat calculul caloriilor si a principiilor alimentare pentru fiecare meniu in parte ;

m)    instruirea personalului in vederea respectării normelor de protecția muncii si asigurarea securității copiilor , pentru prevenirea accidentelor ;

n)    organizarea si realizarea activitatilor privind programul de viata al copiilor (toaleta, imbracarea , dezbrăcare , curățenia in vederea formarii bunelor deprinderi ale copiilor ;

o)    asigurarea activitatii de curățenie , aerisire si igienizare a tutror spatiilor in care se desfasoara activii

cresei;

p)    asigurarea utilizării corespunzătoare in condiții de igiena optima a lenjeriei, accesoriilor de pat, precum si a echipamentului copiilor exiustente in dotarea patrimoniala a creselor ;

q)    controlarea activitatii de spalare si calcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igienico- sanitare ;

r)    controlarea zilnica a modului de păstrare , depozitare , anmipulare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor ;

s)    luarea masurilor necesare creșterii rezistentei specifice si nespecifice a organismului copiilor ;

t)    asigurarea unui program complex , adaptat fiecărei grupe de varsta in vederea stimulării dezvoltării fizice si psihice a copiilor;

u)    luarea de masuri pentru prevenirea si combaterea bolilor tansmisibile ;

v)    acordarea primului ajutor si a îngrijirilor medicale necesare in caz de îmbolnăvire , pana la internarea copilului intr-o unitate spitaliceasca sau izolare la domiciliu .

ART. 67. ADĂPOSTUL DE ZI SI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII îndeplinește următoarele

atribuții principale :

Adăpostul de zi si de noapte pentru copiii străzii, cu o capacitate de 30 locuri, este un serviciu alternativ la instituționalizarea de tip clasic a copiilor străzii avand drept scop socializarea si educarea acestora, funcționând permanent si asigurând acestor copii ai străzii, rezidenta de noapte si de zi, hrana, îmbrăcăminte, educație, invatamant, asistenta medicala si sociala, precum si consiliere juridica.

Admiterea copilului in adăpostul de zi si de noapte se va face in baza referatului vizat de șeful d/e adapost si intocmit de echipa multidisciplinara, in baza caruia ulterior se va emite de către Directorul General al D_G.A.S.P.C. Sector 5 , o dispoziție de rezidenta temporara, care va fi adusa Ia cunoștința Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 in următoarea ședința a acesteia.

In timpul cat copii vor fi gazduiti aici, asistenții sociali vor identifica cea mai buna soluție pentru evitarea institutionalizarii copilului sau pentru intoarcerea sa in strada. Astfel se vor avea in vedere următoarele :

■    rezolvarea problemelor specifice in strada si care au un caracter urgent (probleme de ordin medical si material), prin:

a)    insotirea copiilor la un serviciu medical competent;

b)    indrumarea copiilor spre un adapost in condiții climaterice severe;

c)    acordarea unui minim ajutor material (hrana, imbracaminte si incaltaminte) numai in situații de urgenta.

■    oferirea de protecție si sprijin moral si educativ copiilor din strada (cu prioritate copiilor mai mici si fetelor), prin:

a)    intervenția echipelor sociale in mediul străzii, aplicând metode si mijloace adecvate situațiilor întâmpinate;

b)    activitati educative (organizarea de activitati la cinematografe, muzee, parcuri, stadioane);

■    identificarea copiilor contactați pentru a face posibila ancheta sociala. Se dorește întocmirea unei preanchete sociale si predarea acesteia coordonatorului de program aflat in legătură cu instituțiile non-guvernamentale responsabile in luarea masurilor de protecție sociala;

■    informarea copiilor străzii asupra drepturilor lor si asupra existentei centrelor socio-educative de zi si rezidențiale prin distribuirea unor materiale informative si discuții pe marginea lor (broșuri ce conțin Convenția ONU privind drepturile copilului, pliante care prezintă D.G.A.S.P.C. Sector 5 etc.).

Primirea voluntara a copiilor străzii in acest adapost va fi îndeplinita de personalul de specialitate angajat, care va asigura toate condițiile pentru a-i oferi copilului protecție, educație si socializare. Se vor avea in vedere :

1)    . Evaluarea complexa a copilului străzii, familiei si capacitatii comunității

Evaluarea reprezintă procesul prin care se realizează o analiza a cauzelor care au dus la ajungerea copilului in strada, analiza situației copilului (din punct de vedere medical, social, juridic, educațional etc.), analiza condițiilor comunitare de asistenta si sprijin, a familiilor dispuse sa ia in îngrijire copii in dificultate, precum si monitorizarea acestuia.

2)    . Asigurarea spațiului de locuit si gasirea unor alternative la institutionalizare pentru copii străzii.

In perioada tranzitorie, in care personalul calificat va cauta o alternativa pentru acești copii ai străzii, copilul din evidenta adăpostului va beneficia de asistenta, îngrijire, protecție, ocrotire si educație , asistenta medicala, consiliere psihologica.

3)    . Pregătirea familiilor pentru primirea copilului.

Echipa de lucru va pregăti familiile care au in ingrijire copii aflati in evidenta Adăpostului precum si reinsertia lor familiala.

4)    . Restabilirea si consolidarea legaturilor cu familia de origine

Activitatea de restabilire si consolidare a legăturii familiale este una prioritara. Numai in cazul in care nu este posibila reintegrarea copilului in familia de origine, atunci se va urmări stabilirea unei masuri de protecție.

5)    .Trasarea proiectelor personale de reintegrare

Echipa de intervenție va elabora proiecte personale de integrare pentru copiii din grupul tinta in funcție de situațiile particulare ale fiecărui copil.

6. Mediatizarea fenomenului copiilor străzii

Mediatizarea fenomenului copiilor străzii are ca obiectiv sensibilizarea opiniei publice si implicarea comunității locale in protecția si îngrijirea copiilor străzii. Aceasta activitate se desfasoara in etape concepute astfel incat sa asigure maxim de eficienta.

ART. 68. COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR

VIOLENTEI IN FAMILIE indeplineste următoarele atribuții principale :

ART. 1. Complexul de Servicii Sociale Pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie se organizează și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului - Sector 5, aflat sub directa coordonare a Directorul Executiv Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie, ca măsură activă de prevenire a conflictelor si violentei in familie in conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie .

Complexul de Servicii Sociale Pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie este unitate de asistență socială (compartiment cu rang de serviciu), fără personalitate juridică, a Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului - Sector 5.

Asistarea sau, după caz, internarea victimelor ori a agresorilor în structurile complexului se face numai cu acordul acestora. Pentru minori acordul este dat de părintele neagresor sau, după caz, de reprezentantul legal.

ART. 2. Structura Complexului va fi următoarea :

Centrul pentru Adapostirea Victimelor Violentei in Familie - 7 locuri;

Compartimentul de Recuperare , Reabilitare si Reinsertie Sociala —_locuri ;

Compartimentul de Asistenta Sociala si Consiliere a Agresorilor_.

ART. 3. ȘEFUL COMPLEXULUI asigura conducerea Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie si răspunde de buna funcționare a acestuia in îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin. Șeful complexului este licențiat al invatamantului universitar de lunga durata in domeniul si este numit in funcție prin dispoziția directorului general in urma promovării concursului/examenului organizat cu respectarea normelor in vigoare aplicabile in domeniu.

ART. 4. ȘEFUL COMPLEXULUI îndeplinește, in condițiile legii, următoarele atribuții și sarcini :

a)    coordonează întreaga activitate a complexului, cu sprijinul consiliului consultativ;

b)    elaborează fișa postului pentru fiecare angajat;

c)    transmite lunar compartimentelor specializate din cadrul direcțiilor pentru munca și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, rapoartele statistice prevăzute de lege ;

djprimește, verifică și repartizează corespondența sosită pe adresa Complexului; ejverifică respectarea și aplicarea corectă a legilor din domeniul de activitate al Complexului;

fjținc ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente din activitatea Complexului;

gjcoordonează din punct de vedere adminstrativ Cabinetul medical și personalul acestuia;

hjpropune proiecte și programe cu reprezentanții ONG-urilor sociale, a instituțiilor de cult recunoscute în Român, m persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului, pentru rezolvarea problemelor curente cu care se confruntă persoanele victime ale violentei in familie ; ijpropune măsuri de organizare și funcționare eficientă a activității Compexului Social de Servicii Sociale Pentru Protecția Victimelor in Familie ;

jjîndeplinește orice alte atribuții delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, cu respectarea legislației în vigoare;

kjpropune Directorului General programe de perfecționare profesională pentru personalul de specialitate al Complexului.;

Ijîntocmește Note de fundamentare pentru inițierea unor măsuri de asistență socială pe care le supune aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

mjface propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Complexului de Servicii Sociale Pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie .

ART. 5. Complexul de Servicii Sociale Pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie :

asigura protecție , îngrijire si găzduire victimelor violentei in familie ; asigura servicii de asistenta sociala ; asigura servicii de consiliere psihologica; asigura servicii de consiliere juridica;

colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în combaterea violenței în familie, precum și cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniu;

-    colaborează cu compartimentele specializate din cadrul D.G.M.S.S. județene, respectiv a municipiului București, și cu alte organisme implicate în campaniile de informare și educare a comunităților-țintă, precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice;

-    colaborează cu autoritățile publice centrale și locale în vederea soluționării unor cazuri speciale privind situația juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul adăpostului.

-    asigura curățenia, incalzirea si iluminatul clădirilor cat si curățenia exterioara;

-    asigura pastrarea si justa folosire a bunurilor unitatii;

-    răspunde de recepția produselor alimentare si nealimentare, asigurandu-se ca sunt îndeplinite cerințele privind calitatea;

-    stabilirea si asigurarea de meniuri variate in funcție de varsta si patologia asistatilor;

-    depozitarea in condiții igienico-sanitare a alimentelor;

-    pregătirea la timp si in condiții corespunzătoare a meselor;

-    pastrarea probelor alimentare pentru control;

-    spalarea si dezinfectarea vaselor si tacâmurilor utilizate de asistați, cat si curățenia incaperilor destinate blocului alimentar.

-    asigura instruirea periodica a personalului asupra normelor de securitate, sanatate in munca si situații de urgenta .

Evidenta scriptica a beneficiarilor serviciilor oferite de Complex se face la intrarea acestora in Complex prin înscrierea in registrul general privind evidenta rezidentilor, in ordinea sosirii. Registrul se pastreaza permanent la sediul Complexului .

ART. 6, CENTRUL PENTRU ADAPOSTIREA VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMULIE

Centrul pentru Adăpostirea Victimelor Violenței în Familie asigură protecție, găzduire, îngrijire și consiliere victimelor violenței în familie, cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 5 , nevoite să recurgă la acest serviciu de asistență socială.

Primirea victimelor în centru se face numai în caz de urgență, cu obligarea șefului de complex «ie a aduce cazul , la cunoștința directorului executiv, in termen de 48 de ore de la primirea in centru a victimei, in -vederea emiterii dispoziții de rezidenta, sau prin Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. sector 5, la propunerea scrisă a Serviciului de Primire un Regim de Urgenta a Copilului, atunci când izolarea victimei de agresor se impune ca măsură de protecție. Persoanelor care au comis actul de agresiune le este interzis accesul în incinta adăpostului unde se găsesc victimele.

La primirea în centru se aduc la cunoștință victimei mijloacele juridice prin care să își protejeze bunurile rămase la agresor, cum ar fi: notificarea prin executor judecătoresc a încetării acordului tacit pentru înstrăinarea și grevarea bunurilor comune sau asigurarea de dovadă, prin expertiză judiciară. Consultanța juridică este gratuită, iar primarul, la sesizarea asistentului familial, în cazurile sociale grave, aprobă suportarea din bugetul local a cheltuielilor cu întocmirea actelor juridice.

Aceleași prevederi se aplică și pentru obținerea certificatelor medico-legale.

Dosarul va cuprinde următoarele acte :

-    cerere din partea solicitantului;

-    consimțământul scris al victimei, de izolare fata de agresor ;

-    dispoziția de rezidenta ;

-    raport de evaluare inițiala a situației familiale ;

-    acte medicale;

-    adeverința de venit impozabil (certificat fiscal de la Administrația Finanțelor Publice);

-    acte de stare civilă (copie B.L/C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie hotărâre de divorț

sau certificat de deces -după caz-);

-    copie certificate de naștere ale copiilor . după caz ;

-    talon de pensie recent;

-    acte doveditoare a situației locative ;

-    raport de ancheta sociala;

-    evaluare psihologica victima/copil, daca este cazul.

Centrul pentru Adăpostirea Victimelor Violenței în Familie, denumit în continuare centru , îndeplinește următoarele atribuții principale;

a)    asigură protecția victimelor violenței în familie și a copiilor aflați în îngrijirea lor în situații de urgență, prin găzduirea acestora în centru pe o perioadă determinată, cuprinsă între 7 și 60 de zile;

b)    oferă îngrijire medicală, asistență psihologică și consiliere juridică victimelor;

c)    colaborează cu polițiștii și jandarmii pentru inițierea procedurilor legale, la solicitarea victimei;

d)    asigură consilierea membrilor de familie aflați în dificultate;

e)    sesizează autoritățile menționate la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care constată acte de violență în familie împotriva copiilor, și colaborează cu D.P.D.C. din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea asigurării protecției copiilor găzduiți în adăpost;

f)    asigură protejarea victimelor violenței în familie, cu acordul acestora, prin măsuri de izolare a victimelor de agresori;

g)    elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (număr de beneficiari, vârstă, sex, mediul din care provin, nivel de instruire, ocupație, venituri, stare civilă, număr de copii aflați în întreținerea lor, relația de rudenie cu agresorul, frecvența și natura agresiunii);

h)    pot iniția și derula programe speciale de protecție și asistență a victimelor violenței în familie;

i)    asigură îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor și a standardelor ocupaționale specifice personalului angajat;

j)    colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în combaterea violenței în familie, precum și cu organizații neguvemamentale care desfășoară activități în domeniu;

k)    colaborează cu compartimentele specializate din cadrul D.G.M.S.S. județene, respectiv a municipiului București, și cu alte organisme implicate în campaniile de informare și educare a comunităților-țintă, precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice;

l)    colaborează cu autoritățile publice centrale și locale în vederea soluționării unor cazuri speciale privind situația juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul adăpostului.

ART. 7 . COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE , REABILITARE SI REINSERTIE

PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI IN FAMILIE

Compartimentul de recuperare , reabilitare si reinsertie pentru victimele violenței în familie sunt asigură găzduirea, îngrijirea, precum și reabilitarea și reinsertia socială a acestora.

Primirea victimelor se face in baza dispoziției directorului executiv la propunerea șefului de complex in baza evaluării inițiale efectuata de reprezentanții Serviciului de Primire in Regim de Urgenta a Copilului .

Dosarul va cuprinde următoarele acte :

-    cerere din partea solicitantului ;

-    dispoziția de rezidenta emisa de directorul executiv ;

-    raport de evaluare inițiala a situației familiale ;

-    acte medicale ;

-    adeverința de venit impozabil (certificat fiscal de la Administrația Finanțelor Publice);

-    acte de stare civilă (copie B.I./C.L, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie hotărâre de divorț

sau certificat de deces -după caz-);

-    copie certificate de naștere ale copiilor , după caz ;

-    talon de pensie recent;

-    acte doveditoare a situației locative ;

-    raport de ancheta sociala;

-    evaluare psihologica victima/copil, daca este cazul.

Compartimentul de recuperare, reabilitare si reinsertie pentru victimele violenței în familie, denumit în continuare compartiment de recuperare, are următoarele atribuții:

a)    asigură găzduirea și îngrijirea victimelor violenței în familie pentru o perioadă de maximum 90 de zile; în situații excepționale se poate aproba prelungirea acestei perioade până la 180 de zile, numai cu aprobarea directorului general al D.G.A.S.P.C. sector 5;

b)    asigură, prin consiliere juridică și psihologică, sprijin în vederea adaptării la o viață activă, inserția socială și profesională a victimelor;

c)    sesizează autoritățile menționate la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 217/2003, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care constată acte de violență în familie împotriva copiilor și colaborează cu D.P.D.C din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5 , în vederea asigurării protecției copiilor găzduiți în adăpost;

d)    promovează programe de reinsertie socială a victimelor violenței în familie;

e)    identifică medii în care pot fi integrate victimele violenței în familie;

f)    pot iniția și derula programe speciale de protecție și asistență a victimelor violenței în familie;

g)    elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de compartiment (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupația, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflați în întreținerea lor, relația de rudenie cu agresorul, frecvența și natura agresiunii);

h)    colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniu;

i)    colaborează cu compartimentele specializate din cadrul D.G.M.S.S. județene, respectiv a municipiului București, și cu alte organisme implicate în campaniile de informare și educare a comunităților-țintă, precum și pentru elaborarea materialelor pronroționale specifice;

j)    colaborează cu autoritățile publice centrale și locale în vederea soluționării unor cazuri speciale privind situația juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul centrului de recuperare.

ART. 8 . COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA SI CONSILIERE A AGRESORILOR

Compartimentul de asistență sociala si consiliere a agresorilor sunt unități de asistență socială cu sau fără personalitate juridică asigură în regim semirezidențial reabilitarea și reinserția socială a acestora, măsuri educative, precum și consiliere și mediere familială.

Tratamentele psihiatrice, de dezalcoolizare și dezintoxicare acordate prin compartimentul de asistență sociala si consiliere a agresorilor se asigură în spitalele sau unitățile sanitare cu care s-au încheiat convenții.

Dosarul va cuprinde următoarele acte :

-    cerere din partea solicitantului;

-    raport de evaluare a situației familiale ;

-    acte medicale;

-    adeverința de venit impozabil (certificat fiscal de la Administrația Finanțelor Publice);

-    acte de stare civilă (copie B.I./C.L, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie hotărâre de divorț

sau certificat de deces -după caz-);

-    copie certificate de naștere ale copiilor , după caz ;

-    talon de pensie recent;

-    acte doveditoare a situației locative ;

-    ancheta socială.

Serviciul de asistență destinat agresorilor are următoarele atribuții:

a)    asigură și facilitează accesul agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare, după caz;

b)    oferă servicii de consiliere și mediere a conflictului pentru părțile implicate în vederea depășirii situațiilor de risc;

c)    elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de adăpost (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupația, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflați în întreținerea lor, relația de rudenie cu victima, frecvența și natura agresiunii);

d)    colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniu;

e)    colaborează cu compartimentele specializate din cadrul D.G.M.S.S. județene, respectiv a municipiului București, și cu alte organisme implicate în campaniile de informare și educare a comunităților-țintă, precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice;

f)    colaborează cu autoritățile publice centrale și locale în vederea soluționării unor cazuri speciale privind situația juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul serviciului de asistență destinat agresorilor.

ART. 9. PERSONALUL DE CONDUCERE SI EXECUȚIE va îndeplini sarcinile ce-i revin, conform fișei

postului.

ART. 10. Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului Complexului Social de Servicii Pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie și a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

ART. 11. Toți salariații au obligația de a îndeplini și alte atribuții din domeniul lor de activitate, care decurg din actele normative în vigoare și cele nou apărute, precum și sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Complexului, menite să concure la realizarea integrală a atr ibuțiilor, la îmbunătățirea activității acestuia, atât în timpul programului de lucru cât și în afara acestuia.

ART. 12. Toți salariații au obligația să asigure confidențialitatea informațiilor obținute de la asistații Complexului în temeiul exercitării atribuțiilor profesionale.

ART. 13. Toți salariații au obligația de a avea o conduită ireproșabilă în fața asistaților, să fie onești, loiali scopului și obiectivelor unității, să aibă o atitudine demnă, civilizată și decentă în îndeplinirea atrubuțiilor ce le revin.

ART. 14. Neîndeplinirea integrală și la temenul legal a sarcinilor de serviciu se sancționează conform legislației muncii.

Art. 69. CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU COPIII CU DIZABILITATI indeplineste următoarele

atribuții principale :

Serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial pentru copiii cu dizabilități, inclusiv cu tulburări neuropsihice grave, (S.R.D.) are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării/includerii sociale.

Activitățile de găzduire, îngrijire, educație non-formală și informală, sprijin emoțional, consiliere, precum și dezvoltarea majorității deprinderilor de viață și a unora dintre activitățile legate de reintegrarea/integrarea familială se acordă obligatoriu în locația SRD. Celelalte activități se pot acorda de către același furnizor sau de alți furnizori de servicii, în aceeași locație sau în alte locații decât cea în care are loc găzduirea copilului, însă accesul la aceste activități este asigurat și monitorizat de SRD în responsabilitatea căruia se află copilul și care îi asigură găzduire.

Componenta rezidențiala pentru copii :

-    asigura activitati de abilitare / reabilitare care pot fi după caz : fizioterapie , kinetoterapie si masaj , logopedie , terapie

psiho-motrica si de abilitate manuala , terapii prin invatare , dezvoltarea abilităților de autocontrol, organizarea si formarea autonomiei personale , reorganizarea conduitelor si restructurarea perceptiv —motorie , terapie ocupationala si psihoterapie    de    expresie    ,    diverse    forme    de    psihoterapie,    etc.

-    oferă servicii pentru protecția copilului cu dizabilitati, inclusiv cu tulburări neuropsihice grave, care au drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și includerii sociale.

-    fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări complexe a nevoilor sale specifice și în baza hotărârii comisiei pentru protecția copilului / instanței judecătorești care are drept anexe, după caz, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de orientare școlară și planul de servicii personalizat

-    asigură condițiile necesare pentru toți copiii aflați în protecție specială pentru ca aceștia să poată contacta și implica în viața lor orice persoană, instituție, asociație sau serviciu din comunitate, după cum doresc, cu excepția restricțiilor prevăzute în planul de servicii personalizat și programele de intervenție specifică.

-    asigura dreptul la intimitate al copiilor, al spațiului personal și al confidențialității într-un mod cât mai apropiat de mediul familial;

-    unitatea asigură condițiile necesare pentru identificarea și evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoționale și de sănătate ale fiecărui copil, precum și măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea și menținerea stării de sănătate.

-    realizează promovarea și sprijinirea, prin materiale și mijloace corespunzătoare, a educației formală și non-formală a copiilor, adecvată tipului dizabilitătii/handicapului și potențialului lor de dezvoltare.

-    asigura pentru copii oportunități multiple de petrecere a timpului liber, de recreere și socializare, conform vârstei, potențialului de dezvoltare, intereselor și opțiunilor personale.

-    asigura accesul și participarea copiilor la activități variate și eficiente de abilitare și reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat

-    aplica proceduri de informare in scris a factorilor interesați, cu privire la incidentele deosebite survenite in legătură cu protecția copilului, in maximum 24 de ore de la producerea evenimentului.

-    unitatea colaborează permanent cu profesioniștii, autoritățile administrației locale și alte servicii pentru copil și familie din comunitate și totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât și în exteriorul său ;

-    întocmește pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de intervenție si il revizuiește periodic (conform standardelor minime obligatorii), in funcție de necesitați;

-    elaborează si desfasoara programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activitati educaționale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea școlara si profesionala, consiliere psihologica, consiliere si sprijin pentru părinți, activitati de recuperare specifice);

-    ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricăror forme de exploatare;

Centrul de Tip Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati - 30 locuri;

ȘEFUL Centrului asigura conducerea Centrului de Tip Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati si răspunde de buna funcționare a acestuia in îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin. Șeful centrului este licențiat al invatamantului universitar de lunga durata in domeniul științelor socio-umane, administrative sau medicale. Șeful complexului este numit in funcție prin dispoziția directorului general in unna promovării concursului/examenului organizat cu respecta' normelor legale in vigoare aplicabile in domeniu .

ȘEFUL Centrului îndeplinește, in condițiile legii, următoarele atribuții și sarcini:

a)    coordonează și controlează activitatea personalului aflat în subordinea sa directă;

b)    primește, verifică și repartizează corespondența sosită pe adresa Centrului;

c)    verifică respectarea și aplicarea corectă a legilor din domeniul de activitate al Centrului;

d)    ține ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente din activitatea

Centrului;

e)    coordonează din punct de vedere adminstrativ Cabinetul medical și personalul acestuia;

f)    propune proiecte și programe cu reprezentanții ONG-urilor sociale, a instituțiilor de cult recunoscute în

România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului, pentru rezolvarea problemelor curente cu care se confruntă persoanele cu handicap ;

g)    propune măsuri de organizare și funcționare eficientă a activității Centrului;

h)    îndeplinește orice alte atribuții delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, si Directorul General

Adjunct Asistenta Sociala a Copilului, Familiei si Persoanei Adulte , cu respectarea legislației în vigoare;

i)    propune Directorului General programe de perfecționare profesională pentru personalul de specialitate al

Centrului;

j)    elaborează criteriile de selecție a personalului, in conformitate cu specificul activitatii si regelementarile legale in vigoare.

k)    întocmește Note de fundamentare pentru inițierea unor măsuri de asistență socială pe care le supune aprobă’"1’ Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

l)    face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului.

Șeful Centrului întocmește Regulamentul de Ordine Interioara care se aproba de conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament.

Dosarul copilului va cuprinde următoarele acte:

hotararea de plasament emisa de C.P.C./sentinta judecătoreasca ;

certificat de încadrare intr-un grad de handicap ;

certificatul de naștere in original.

buletinul de identitate pentru copiii care depasesc 14 ani.

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare, ancheta sociala privind situația familiala a copilului, adeverința privind situația școlara la zi a copilului, adeverința de venit a părinților (părintelui după caz).

hotararea de externare emisa de Comisia pentru Protecția Copilului / sentința judecătoreasca privind reintegrarea in familia naturala ; planul de servicii/planul de recuperare întocmite in baza SMO de echipa multidisciplinara. contractul de servicii sociale încheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar

-    planul de servicii/planul de recuperare întocmite in baza SMO de echipa multidisciplinara.

-    planul de protecție individualizat.

dosarele copiilor se pastreaza in arhiva D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

externarea copiilor si tinerilor se realizează pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Cojiilului/sentintei judecatoaresti la solicitarea titularilor sau reprezentanților lor legali, solicitarea se intemeieaza pe următoarele motive:

a)    reintegrarea in familia naturala;

b)    adopție;

c)    plasament familial;

d)    schimbarea formei de protecție sau incheierea studiilor pentru pregătirea profesionala.

la plecarea definitiva din instituție se inmaneaza după caz, titularilor sau reprezentanților legali, actele originale (certificat de naștere, dispoziție de tutela, acte de proprietate), in unitate se vor opri copii ale acestora.

ieșirea copilului din Componenta Rezidențiala pentru efectuarea de vizite sau participarea la evenimente culturale, sportive din comunitate, se face pe baza unui bilet de voie vizat de educatorul de grupa, care are obligația de a consemna intr-un registru special de evidenta durata invoirii precum si alte condiții specifice in care se realizează aceasta.

in cazul in care un minor paraseste Componenta Rezidențiala fara Învoire, conducerea Centrului va solicita sprijinul organelor de politie pentru readucerea in instituție.

varsta maxima de ședere a copilului care si-a terminat studiile obținând o calificare in Componenta Rezidențiala este de 18 ani.

in cadrul Centrului Rezidențial se amenajeaza încăperi adecvate activitatilor recreative si cultural sportive organizate cu copiii precum si spatii de joaca si sport in aer liber.

demersurile pentru orientarea si trasferarea copilului, in alt centru de plasament se face numai in interesul copilului si numai daca se dovedește ca acestea sunt indispensabile evoluției sale.

In Centrul de Tip Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati se asigura :

-    ajutor pentru menținerea sau readaptarea capacităților fizice ori intelectuale;

-    programe de ergoterapie;

-    sprijin pentru realizarea igienei corporale;

-    consultații și tratamente la cabinetul medical, în instituții medicale de profil sau la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată;

-    servicii de îngrijire-infirmerie;

-    medicamente;

-    servicii de consiliere psihologica;

-    îngrijire speciala si securitate sociala ;

-    ocrotire si educație personalizata ;

-    protecție împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ;

-    curățenia, incalzirea si iluminatul clădirilor cat si curățenia exterioara;

-    pastrarea si justa folosire a bunurilor unitatii;

-    răspunde de recepția produselor alimentare si nealimentare, asigurandu-se ca sunt îndeplinite cerințele privind calitatea;

-    stabilirea si asigurarea de meniuri variate in funcție de varsta si patologia asistărilor;

-    depozitarea in condiții igienico-sanitare a alimentelor;

-    pregătirea la timp si in condiții corespunzătoare a meselor;

-    pastrarea probelor alimentare pentru control;

-    spalarea si dezinfectarea vaselor si tacâmurilor utilizate de asistați, cat si curățenia încăperilor destinate blocului alimentar.

-    instruirea periodica a personalului asupra normelor de securitate, sanatate in munca si situații de urgenta .

Evidenta scriptica a beneficiarilor centrului se face la intrarea acestora in Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati prin inscrierea in registrul general privind evidenta rezidentilor, in ordinea sosirii. Registrul se pastreaza permanent la sediul Centrului .

Art. 70. CENTRUL DE ZI PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU DIZABILITATI îndeplinește

m inatoarele atribuții principale :

-identificarea beneficiarilor se realizează de către Serviciul Prevenire Abandon, Copil si Familie si evaluarea inițiala a nevoilor specifice;

-colaborează cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea realizării de activitati de informare la nivelul comunității cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.

-realizează si menține o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile componentei de zi;

- întocmește pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de intervenție si il revizuiește periodic (conform standardelor minime obligatorii), in funcție de necesitați;

-    elaborează si sa desfasoara programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activitati educaționale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea școlara si profesionala, consiliere psihologica, consiliere si sprijin pentru părinți, activitati de recuperare specific e);

-    ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricăror forme de exploatare;

-colaborează cu profesioniști si instituții din domeniu in vederea optimizării activitatii;

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati - 70 locuri;

ȘEFUL Centrului asigura conducerea Centrului de Zi pentru Recupararea Copiilor cu Dizabilitati si răspunde de buna funcționare a acestuia in îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin. Șeful centrului este licențiat al invatamantului universitar de lunga durata in domeniul științelor socio-umane, administrative sau medicale. Șeful complexului este numit in funcție prin dispoziția directorului general in urma promovării concursului/examenului organizat cu respectarea normelor legale in vigoare aplicabile in domeniu .

ȘEFUL Centrului îndeplinește, in condițiile legii, următoarele atribuții și sarcini:

j)    coordonează și controlează activitatea personalului aflat în subordinea sa directă;

k)    primește, verifică și repartizează corespondența sosită pe adresa Centrului;

l)    verifică respectarea și aplicarea corectă a legilor din domeniul de activitate al Centrului;

m)    ține ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente din activitatea

Centrului;

n)    coordonează din punct de vedere adminstrativ Cabinetul medical și personalul acestuia;

o)    propune proiecte și programe cu reprezentanții ONG-urilor sociale, a instituțiilor de cult recunoscute în

România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului, pentru rezolvarea problemelor curente cu care se confruntă persoanele cu handicap •

p)    propune măsuri de organizare și funcționare eficientă a activității Centrului;

q)    îndeplinește orice alte atribuții delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 cu respectarea legislației în vigoare;

r)    propune Directorului General programe de perfecționare profesională pentru personalul de specialitate al

Centrului;

j)    elaborează criteriile de selecție a personalului, in conformitate cu specificul activitatii si regelementarile legale in vigoare.

k)    întocmește Note de fundamentare pentru inițierea unor măsuri de asistență socială pe care le supune aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

1) face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului .

Șeful Centrului de Zi intocmeste misiunea, Regulamentul de Ordine Interioara, M.O.F. —ul, procedurile specifice, proiectul instituțional, etc. stipulate de SMO si care se aproba de conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in tennen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament.

Dosarul copilului care are acces la acest tip de serviciu alternativ trebuie sa cuprindă obligatoriu următoarele acte: dispoziția de admisie in centru aprobata de Directorul General si planul de servicii aprobat prin Dispoziție de Primar;

certificat de naștere al copilului (copie);

certificat de încadrare in grad de handicap ;

buletin de identitate pentru copiii care depasesc varsta de 14 ani;

acte de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali;

certificatele de naștere ale fraților minori;

copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare copie certificat de căsătorie copie sentința de divorț

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare ; ancheta sociala privind situația familiei, a copilului; adeverința de venit a părinților copilului; adeverința privind situația școlara la zi a copilului;

planul de servicii/planul de recuperare intocmite in baza SMO de echipa multidisciplinara. contractul de servicii sociale încheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar.

Evidenta scriptica a beneficiarilor centrului se face la intrarea acestora in Centrul de Zi pentru Recuperarare

Copiilor cu Dizabilitati prin înscrierea in registrul general privind evidenta rezidentilor, in ordinea sosirii. Registrul se pastreaza permanent la sediul Centrului.

CAP.VI. RELAȚIILE FUNCȚIONALE INTRE COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU

AL D.G.A.S.P.C. SECTOR 5.

ART. 71. Serviciile, birourile, compartimentele si celelalte componente ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 sunt obligate sa coopereze in vederea intocmirii in termenul legal al lucrărilor al căror obiect implica colaborarea in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

CAP.VIL DISPOZIȚII FINALE

ART. 72. Toți salariatii D.G.A.S.P.C. Sector 5 au obligația de a indeplini atribuțiile cuprinse in fisa postului precum si cele rezultate din actele normative in vigoare.

Conducerea D.G.A.S.P.C. sector 5 poate insarcina salariatii sa îndeplinească si alte atribuții decât cele prevăzute din fisa postului potrivit funcției ocupate si studiilor absolvite, altele decât cele din domeniul de activitate al serviciului unde sunt incadrati, in cazul in care un alt serviciu/birou inregistreaza întârzieri in realizarea lucrărilor in scopul îmbunătățirii activitatii de ansamblu a D.G.A.S.P.C. Sector 5.

ART. 73. Personalul D.G.A.S.P.C. Sector 5 răspunde penal, material, disciplinar sau adminsitrativ de la caz la caz, pentru neaducerea la îndeplinire a prerogativelor funcției, pentru abateri de la etica si deontologia profesionala.

ART. 74. Salariatii D.G.A.S.P.C. Sector 5 au obligația sa asigure securitatea materialelor cu conținut secret, răspunzând de scurgerea informațiilor si a documentelor din compartimentele respective.

ART. 75. Neindeplinirea integrala si in termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancționează confonn legislației muncii si salarizării.

ART. 76. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare se va difuza sub semnătură, la luarea la cunoștința de către toti salariatii D.G.A.S.P.C. Sector 5.

ART. 77. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5, Nr._din_si intra in vigoare de la data de_ .

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI

PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5    . „

/•>3( 00’


ANEXA Nr. 2 Ia HCL Sector 5

STAT DE FUNCȚII

AFERENT ORGANIGRAMEI DIRECȚIEI GENERAL DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

FUNCȚIA

Nivel

Studii

Clasa

Grad/

Treapta

Studii

licența

1

2

3

4

1.DIRECTOR GENERAL

S

I

II

Medicina/Stiinte Juridice

2.DIRECTOR GENERAL

S

I

11

Administrație Publica/ Medicina/Stiinte Juridice/

ADJUNCT PROTECȚIA    Psihologie/Asistenta Sociala/Sociologie

COPILULUI, PERSOANEI

ADULTE SI FAMILIEI

3.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC

S

I

II

Stiinte Economice

4.DIRECTOR EXECUTIV

s

I

II

Administrație Publica/Medicina/Stiinte Juridice/ Psihologie/Asistenta Sociala/Sociologie

Serviciul de Evaluare si Monitorizare, Analiza si Statistici in Asistenta Sociala

5.Sef Serviciu

S

I

II

Stiinte Juridice/Sociologie/Psihologie/ Administrație Publica

6.1nspector

S

I

asistent

Psihopedagogie speciala

7.1nspector

S

I

principal

Administrație Publica

8.Referent

M

III

debutant

9.Referent

M

III

superior

lO.Inspector

S

I

principal

Stiinte Economice

11.Expert

s

I

superior

Stiinte Juridice

12.Referent

M

III

superior

Compartimentul Strategii, Programe, Relație cu O.N.G.-uri, Proiecte in domeniul Asistentei Sociale si

Protecției Copilului

13.Consilier

S

I

principal

Stiinte Economice/Administrație Publica Construcții Civile

14.Consilier juridic

s

I

asistent

Stiinte Juridice

15.1nspector

s

I

principal

Psihologie/Sociologie/ Asistenta Socia

Stiinte Economice

Compartimentul Protecție Tip Familial

16.Inspector

S

I

principal

Psihologie

17.1nspector

S

I

superior

Sociologie/Asistenta Sociala/Fil osofie

18.Consilier

Serviciul Adopții

s

I

principal

Teologie Asistenta Sociala/Asisteivta Sociala/ Sociologie

19.Sef Serviciu

s

I

II

Asistenta Sociala

20.1nspector

s

I

principal

Toelogie Asistenta Sociala/Asistenta Sociala

21.Inspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

22.Inspector

s

I

superior

Psihologie

23.Inspector

s

I

asistent

Psihologie

24.Consilier juridic

s

I

asistent

Stiinte Juridice

25.1nspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

26.1nspector

Serviciul Asistenta Maternala

s

I

superior

Asistenta Sociala

27.Sef Serviciu

s

I

II

Asistenta Sociala

28.1nspector

s

I

asistent

Psihologie

29.1nspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

30.1nspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

31.Inspector

s

I

asistent

Psihologie/Pedagogie/Psihopedagogie speci

32.Inspector

s

I

principal

Psihologie

33.Inspector

s

I

principal

Asistenta Sociala

34.1nspector

s

I

asistent

Administrație Publica

35. ASISTENT MATERN AL PROFESIONIST    =    150 posturi

Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului

36.Sef Serviciu

37.Inspector

38.Inspector


I II

I debutant

I debutant


Psihologie/Pedagogie

Psihologie/Asistenta Sociala/Sociologie

Asistenta Sociala/Sociologie


39.Inspector

S

I

superior

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala

40.1nspector

S

1

debutant

Psihologie

41.Inspector

S

I

asistent

Asistenta Sociala/

Psihologie

42.Consilier

s

1

debutant

Asistenta Sociala

43.1nspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala/Istorie/Filosofie/

Administrație Publica

Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii

44.Sef Serviciu

S

I

II

Psihologie

45.1nspector

S

I

debutant

Asistenta Sociala/SocioUmane

46.1nspector

S

I

principal

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala

47.1nspector

s

I

superior

Psihologie

48.1nspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala/SocioUmane

49.1nspector

s

I

principal

Asistenta Sociala

50.1nspector

s

I

principal

Psihologie/Pedagogie

51.1nspector

s

I

debutant

Administrație Publica/Sociologie/

Asistenta Sociala/Psihologie/ Pedagogie

Serviciul Protecție Tip Rezidențial

52.Sef Serviciu

S

I

II

Asistenta Sociala/Psihologie/ Pedagogie/Sociologie

53.1nspector

S

I

asistent

Psihologie

54.1nspector

s

I

principal

Psihologie

55.1nspector

s

I

asistent

Administrație Publica/Sociologie/ Asistenta Sociala/Psihologie/ Pedagogie

56.1nspector

s

I

principal

Asistenta Sociala

57.1nspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

58.1nspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala/Administratie Publica

59.1nspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

Serviciul Prevenire Abandon Copil si Familie

6O.Sef Serviciu

S

I

II

Psihologie

bl.Inspector

s

I

asistent

Psihologie

62.Consilier

s

I

superior

Asistenta Sociala/Sociologie

63.1nspector

s

I

principal

Asistenta Sociala

64.Inspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

65.Inspector

S    I

asistent

Asistenta Sociala

66.1nspector

S    I

superior

Asistenta Sociala

67.ConsiIier juridic

S    I

superior

Stiinte Juridice

Serviciul Anchete Psiho-Sociale, Consiliere si Exprimare Libera a Opiniei Copilului

68.Sef serviciu

S

I

II

Psihologie/Sociologie/Pedagogie/ Asistenta Sociala

69.Referent

M

III

superior

70.1nspector

S

I

asistent

Psihologie

71.Inspector

S

I

asistent

Psihologie/Sociologie/Pedagogie? Asistenta Sociala

72. Inspector

s

I

asistent

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala/ Administrație Publica

73.Inspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

74.Inspector

s

I

principal

Asistenta Sociala

75.Referent

M

III

debutant

Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Handicap

76.Sef serviciu

S

I

II

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala/ Medicina

77.1nspector

S

I

asistent

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala/ Administrație Publica

78.Medic neuro-psihiatru

s

Primar

Neuropsihiatrie/

Neurologie/Psihiatrie

79.Consilier

s

I

asistent

Psihologie

80.1nspector

s

I

superior

Medicina/Psihopedagogie speciala/ Sociologie /Psihologie/Asistenta Sociala

81.Referent

M

III

debutant

82.Inspector

s

I

asistent

Administrație Publica

83.Inspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

84.Inspector

s

I

principal

Asistenta Sociala

Biroul de Protecție a Copilului Delincvent si Predelincvent

85.Sef birou

S

1

II

Psihologie

86.Inspector

S

I

superior

Psihologie/

Psihopedagogie speciala

87.1nspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala/Stiinte Juridice

88.Inspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

89.1nspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

90.Referent

M

III

asistent

Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situații de Urgenta

91.Sef Serviciu -

Inspector specialitate

S

II

Stiinte Economice/Stiinte Juridice

92.Inspector specialitate

S

II

Stiinte Juridice

93.1nspector specialitate

S

I

Stiinte Economice/Administratie Publica

94.1nspector specialitate

s

II

Administrative

Stiinte Juridice

95.    Pompier

96.    Referent

97.1nspector specialitate

G/M

M

S

I

IA

II

Tehnice

98.1nspector specialitate

s

11

Tehnice/Stiinte Juridice

Serviciul Resurse Umane

99.Sef Serviciu

s

I

II

Stiinte Economice

lOO.Inspector

s

I

principal

Stiinte Economice/

lOl.Referent

M

III

asistent

Administrație Publica

102. Inspector

s

I

principal

Stiinte Economice/ Administrație Publica/

103.1nspector

s

I

superior

Stiinte Juridice

Stiinte Juridice

104.1nspector

s

I

superior

Psihologie/Stiinte Juridice/Administratie Publica/

105.1nspector

s

I

superior

Stiinte Economice

Stiinte Economice/Tehnice

106.1nspector

s

I

principal

Administrație Publica

107.Referent

M

III

superior

108.1nspector

s

I

principal

Administrație Publica/Stiinte Economice/

Stiinte Sociale

Serviciul Secretariat, Registratura si Relații cu Publicul

109.Sef Serviciu -

Inspector specialitate

S

II

Stiinte Exacte/

Administrație Publica/Stiinte Comunicării

1 lO.Referent

M

I

111 .Inspector specialitate

S

IA

Psihologie

112.Referent

M

IA

113.1nspector specialitate

S

IA

Stiinte Economice

114.1nspector specialitate

S

II

Administrație Publica

115. Referent

M

I

116.Referent

M

II

Serviciul Informare Cetateni

117.Sef Serviciu -

Inspector specialitate

S

II

Administrație Publica/Stiinte Socio-Umaniste

118.Referent

M

IA

Stiinte Juridice/Stiinte Economice

119.Referent

M

I

12O.Referent

M

I

121.Referent

M

IA

122.Referent

M

I

123.Referent

M

I

124.Referent

M

IA

125.Referent

M

IA

Serviciul Juridic si Contencios

126.Sef Serviciu

S

I

II

Stiinte Juridice

127.Consilier j uridic

S

I

asistent

Stiinte Juridice

128.Consilier Juridic

s

I

superior

Stiinte Juridice

129.Consilier Juridic

s

I

principal

Stiinte Juridice

130.Consilier Juridic

s

I

asistent

Stiinte Juridice

131.Consilier juridic

s

I

debutant

Stiinte Juridice

132.Consilier Juridic

s

I

superior

Stiinte Juridice

133.Consilier juridic

s

I

asistent

Stiinte Juridice

134.Referent

M

III

debutant

Compartiment Audit

Intern

135.Auditor

S

I

superior

Stiinte Economice

136.Auditor

S

I

superior

Stiinte Economice

137.Auditor

s

I

principal

Stiinte Economice

Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor

138.Sef Serviciu-

Inspector specialitate

S

I    Tehnice/Cibernetica/Informatica/

Stiinte Juridice/Stiinte Economice

Administrație Publica

139.Analist (programator)

M

IA

ajutor

140.Analist (programator)

M

I

ajutor

141.1nspector specialitate

S

I

Stiinte Juridice

142.Inspector specialitate

s

II

Filologie/Cibernetica/Informatica/ Stiinte Economice/Administratie Publica

143.Inspector specialitate

s

II

Stiinte Economice

144.Operator calculator

M

II

145.Operator calculator

M

I

146.1nspector specialitate

S

II

Administrație Publica/Stiinte Economice

147.0perator calculator

M

II

148.Operator calculator

M

II

149.Referent

M

II

15O.Referent

M

II

151.Inspector specialitate

S

II

Tehnice/Cibernetica/Informatica/ Stiinte Juridice

Stiinte Economice/Administratie Publica

Biroul Secretariat Comisia pentru Protecția Copilului si Comisia de Evaluare Persoanelor Adulte cu Handicap

152.Sef birou

S

I

I

Psihologie/Sociologie/Asistenta Sociala Stiinte juridice/Administratie Publica

153.1nspector

S

I

asistent

Asistenta Sociala/Administratie Publica

154. Inspector

S

I

asistent

Administrație Publica/Sociologie

155.1nspector

s

I

principal

Stiinte Juridice

156.1nspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

157.1nspector

s

I

debutant

Psihologie/Sociologie/Asistenta Sociala

158.Medic

s

primar

Medicina

Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei Adulte

159.Sef serviciu

S

1

11

Stiinte Juridice/Asistenta Sociala/Sociologie

160.Inspector

s

I

superior

Istorie/Administratie Publica/Asistenta Sociala

161.Inspector

s

I

principal

Asistenta Sociala

162.Inspector

S

I

asistent

Asistenta Sociala/Administratie; Publica

163.1nspector

S

1

superior

Stiinte Economice

164.1nspector

s

I

superior

Psihologie/Asistenta Sociala

165.Consilier

s

I

superior

Asistenta Sociala/Tehnice

166.Consilier juridic

s

I

debutant

Stiinte Juridice

167. ÎNGRIJITORI PERSOANE VÂRSTNICE LA DOMICILIU =    25 posturi

Serviciul Susținerea Familiei si Copilului

168.Sef serviciu

S

I

II

Asistenta Sociala/Stiinte Juridice Administrație Publica

169.Inspector

S

I

asistent

Filologie/Asistenta Sociala/ Administrație Publica

170.Inspector

s

I

asistent

Stiinte Economice

171.Referent

s

III

principal

172.1nspector

s

I

superior

Psihologie

173.Inspector

s

I

asistent

Stiinte Juridice

174.1nspector

s

I

principal

Asistenta Sociala

175.1nspector

s

I

asistent

Psihologie/Sociologie

176.Referent

M

III

superior

177.1nspector

s

I

superior

Psihologie

178.Consilier juridic

s

I

debutant

Stiinte Juridice

179.Referent

M

HI

superior

180.1nspector

s

I

principal

Psihologie

Serviciul Acordare Beneficii Sociale

181.Sef serviciu

S

I

II

Stiinte Juridice/Administratie Publica/ Asistenta Sociala/Sociologie

182.Referent

M

III

superior

183.Referent

M

III

principal

184.Inspector

S

1

debutant

Stiinte Juridice

185.1nspector

S

I

debutant

Stiinte Juridice

186.1nspector

s

I

principal

Asistenta Sociala

187. Consilier

S

1

superior

Asistenta Sociala/

Tehnice + Mașter Asistenta Sociala

188.Consilier juridic

s

I

debutant

Stiinte Juridice

189.Consilier

s

I

superior

Asistenta Sociala/

Biologie + Mașter in Asistenta Sociala

190.Referent

M

III

principal

191.Referent

M

III

superior

192.Referent

M

111

superior

193.Referent

M

III

superior

Compartimentul Venit Minim Garantat

194.ConsiIier

S

I

superior

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala

195.Referent

M

III

superior

196.Refcrent

M

III

superior

197.1nspcctor

S

I

principal

Stiinte Economice

198.Referent

M

m

superior

Compartimentul Acordare Ajutor pentru încălzirea Locuinței

199.1nspector

S

I    debutant

Stiinte Juridice

200.Inspector

S

I    debutant

Asistenta Sociala/Sociologie

Compartimentul Asistenta Comunitara

201.Asistent medical comunitar

PL

principal

Medicale

202.Asistent medical comunitar

PL

principal

Medicale

203.Mediator sanitar

G/M

principal

comunitar

Serviciul Anchete Psiho-Sociale si Consiliere Persoane cu Handicap

2O4.Sef Serviciu

S

I

II

Asistenta Social/Psihologie/Sociologie/ Stiinte Juridice

205.1nspector

S

I

asistent

Asistenta Sociala/Filologie/Sociologie

206.1nspector

S

I

superior

Psihologie

207.1nspector

S

I

debutant

Asistenta Sociala/Pedagogie/ Psihopedagogie speciala

208.1nspector

S

I

superior

Administrație Publica

209.Inspector

S

I

superior

Administrație Publica

210.1nspector

S

I

debutant

Asistenta Sociala/Pedagogie/

Psihologie/Sociologie

2t 1.Consilier juridic

S

I

debutant

Stiinte Juridice

Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

212.Sef Serviciu

S

I

II

Asistenta Sociala/Psihologie/Medicina

213.Inspector

S

I

asistent

Asistenta Sociala

214.Inspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

215.1nspector

s

I

asistent

Psihologie

216.1nspector

s

I

principal

Psihologie/Pshihopedagogie

217.Medic

s

primar

Medicina

218.1nspector

s

I

principal

Psihologie

219.1nspector

s

I

principal

Psihopedagogie speciala

220.Inspector

s

I

debutant

Medicina

221.    ASISTENȚI PERSONALI =    991 posturi

222.    ASISTENȚI PERSONALI PROFESIONIȘTI = 10 posturi

Serv iciul Prestații Persoane cu Handicap

223.Sef Serviciu

S

I

II

Stiinte Juridice/

Tehnice + mașter Asistenta Sociala

224.1nspector

S

I

principal

Administrație Publica

225.1nspector

s

I

superior

Administrație Publica

226.Referent

M

III

asistent

227.Referent

M

III

superior

228.1nspector

S

I

asistent

Asistenta Sociala/Stiinte Economice

229.1nspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala/Administratie Publica

230.Consilier juridic

s

I

superior

Stiinte Juridice

Compartimentul Asistenta Sociala Persoane cu Handicap si Monitorizare Asistenți Personali

231.1nspector

S

I

principal

Administrație Publica

232.Consilier

S

I

superior

Tehnice/Asistenta Sociala

233.Consilier

s

I

superior

Asistenta Sociala

234.ConsiIier juridic

s

I

superior

Stiinte Juridice

Serviciul Buget, Execuție Bugetara

235.Sef Serviciu

S

I

II

Stiinte Economice

236.1nspector

S

I

debutant

Stiinte Economice

237.1nspector

s

1

principal

Stiinte Economice

238.1nspector

s

I

superior

Stiinte Economice

239.1nspector

s

I

debutant

Stiinte Economice

24O.Referent

M

III

debutant

241.Referent

M

III

principal

242.Inspector

s

I

asistent

Stiinte Economice

Serviciul Financiar si Urmărire Contracte

243.Sef Serviciu

S

I

II

Stiinte Economice

244.1nspector

S

I

debutant

Stiinte Economice/Administrație Publica

245.1nspector

s

I

debutant

Stiinte Juridice/Administratie Publica

246.Referent

M

I

debutant

247.Referent

M

III

superior

248.Referent

M

III

superior

249.Referent

M

III

asistent

25O.Casier

M

251.1nspector specialitate S

II

Stiinte Economice

252.Referent

M

III

debutant

Serviciul Contabilitate

253.Sef Serviciu

S

I

II

Stiinte Economice

254.1nspector

S

I

asistent

Stiinte Economice

255.Inspector

s

I

asistent

Stiinte Economice

256.1nspector

s

I

superior

Stiinte Eonomice

257.1nspector

s

I

debutant

Stiinte Economice

258.1nspector

s

I

superior

Stiinte Economice

259.Referent

M

III

superior

260.1nspector

s

I

asistent

Stiinte Economice

261.Referent

M

III

superior

Compartimentul Salarizare

262.Referent

M

III

superior

263.Referent

M

III

asistent

Compartimentul Evidenta Patrimoniu

264.1nspector

S

I

asistent

Stiinte Economice/Administrație Publica

265.Consilier    S

Compartimentul Achiziții Publice

I

superior

Tehnice/Stiinte Economice

266.Consilier juridic

S

I

asistent

Stiinte Juridice

267.1nspector

s

I

debutant

Administrație Publica/ Stiinte Economice

268.1nspector

s

I

principal

Construcții civile/Instalatii

Serviciul Administrativ, Aprovizionare

269.Sef Serviciu -

Inspector specialitate

S

II

Administrație Publica/ Stiinte Economice

270.1nspector specialitate

S

II

Administrație Publica/ Stiinte Economice

271.Referent

M

IA

272.Magaziner

G/M

273.Magaziner

G/M

274.1ngrijitor

G

275.1ngrijitor

G

276.1ngrijitor

G

277.1ngrijitor

G

278.1nspector specialitate

S

I

Stiinte Economice

279.Referent

M

I

280.Referent

M

IA

CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU COPIII CU DIZAB1LITATI

Nr.    FUNCȚIA

Cit.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

281.SEF CENTRU REZIDENȚIAL

Administrație Publica/Mediciiia

Inspector specialitate

S

1

II

Stiinte Socio-Uma niște

282.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

283.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

5

Principal

284.KINETOTERAPEUT

S

1

Principal

Kinetoterapie

285.KINETOTERAPEUT

s

1

Kinetoterapie

286.ADMINISTRATOR

M

1

I

287.MAGAZINER

G/M

1

288.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

289.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

4

Principal

Medicale

290.INFIRMIERA

G

4

291.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

292.MUNCITOR NECALIFICAT

G

2

I

(ajutor bucatar) 293.SPALATOREASA

G

1

294.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lenjereasa)

295.INGRIJITOARE

G

3

296.SUPRAVEGHETOR NOAPTE

G

5

297.MUNCITOR CALIFICAT

G

I

I

(lacatus)

TOTAL =1+ 34

CENTRUL DE ZI PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU DIZABIL1TAT1

Nr.    FUNCȚIA

Crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

298.SEF CENTRU ZI -Inspector specialitate

S

1

II

Administrație Publica/Medicina Stiinte Socio-Umaniste

299.LOGOPED

s

1

Principal

Psihopedagogie speciala

300.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

301.EDUCATOR

S

5

Principal

Pedagogice/Stiinte Socio-Umaniste

302.KINETOTERAPEUT

s

3

Principal

Kinetoterapie

303.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

1

304.MASEUR

M

1

Principal

305.REFERENT

M

1

IA

306.ADMINISTRATOR

M

1

I

307. ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

308.INFIRMIERA

G

2

309.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(bucatar)

310.INGRIJITOARE

G

2

311.MUNCITOR CALIFICAT

G

4

I

(fochist)

312.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(electrician)

313.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(instalator)

TOTAL = 1+27

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SFANȚUL NICOLAE"

Nr.    FUNCȚIA    NIVEL

Crt.    STUDII

314.SEF CENTRU/ANSAMBLU -    S

Inspector specialitate

315.    EDUCATOR    S

316.    EDUCATOR    PL

317.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

318.    PSIHOPEDAGOG    S

319.    PSIHOLOG    S

320.    ADMINISTRATOR    M

321.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G

322.    ÎNGRIJITOARE    G

323.    ASISTENT MEDICAL    PL/SSD/S


NR.    GRAD/    STUDII

POSTURI TR./ CATEG. Domeniul de licenta/specializarea


1

2

1

7

]

1

1

7

1

2


I    Stiinte Socio-Uinaniste/

Administrație Publica

Principal Stiinte Socio-Umaniste/Pedagogice Principal Pedagogice/Asistenta Sociala

Principal

Principal Psihopedagogie

Principal    Psihologie

I

Principal    Medicale


324.    MUNCITOR CALIFICAT    G

(croitoreasa)

325.    MUNCITOR CALIFICAT    G

(buca tar)

326.    MUNCITOR NECALIFICAT    G

(ajutor bucatar)

TOTAL = 1+26

CENTRUL DE ZI “ SFANTA ANA”

Nr.    FUNCȚIA

Crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de Iicenta/specializarea

327.SEF CENTRU ZI -Inspector specialitate

S

1

II

Administrație Publica/

Stiinte Socio-Umaniste

328.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

329.EDUCATOR

s

2

Principal

Stiinte Socio-Umaniste/ Exacte/Pedagogice

330.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie

331.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

332MAGAZINER    G/M

3

1

Principal

333.ADMINISTRATOR

M

1

I

334.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

335.MUNCITOR CALIFICAT (bucatar)

G

2

I

336.MUNCITOR NECALIFICAT (ajutor bucatar)

337.INGRIJITOARE

G

G

1

1

I

338MUNCITOR CALIFICAT

G

4

I

(fochist)

TOTAL = 1 + 19

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. MARIA”

Nr.    FUNCȚIA

Crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/ TR./ CATEG.

STUDII

Domeniul de Iicenta/specializarea

339.SEF CENTRU -

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/

Inspector specialitate

Administrație Publica

340.EDUCATOR

s

2

Principal

Pedagogice/

Stiinte Socio-Umaniste

341.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

7

Principal

342.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie

343.ADMINISTRATOR


M    1

344.SUPRAVEGHETOR NOAPTE    G    7

345.INGRIJITOARE    G    2

346.    ASISTENT MEDICAL    PL/SSD/S    1

347.    MUNCITOR CALIFICAT    G/M    1

(buca tar)


Principal

I


Medicale


TOTAL =1+22

CENTRUL MATERNAL “SF. MARIA”

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

348.SEF CENTRU MATERNAL - S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste

Inspector specialitate

349.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie

350.EDUCATOR

s

1

351.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

2

Principal

352.ADMINISTRATOR

M

1

I

353.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

354.INFIRMIERA

G

1

355.INGRIJITOARE

G

1

356.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(bucatar)

357.PAZNIC

G/M

4

TOT AL = 1 + 13

CENTRUL DE ZI SFANTA MARIA

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

358.SEF CENTRU ZI -Inspector specialitate

S

I

II

Stiinte Socio-Umaniste

359.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

360.EDUCATOR

s

1

Principal

Stiinte Socio-Umaniste/


M

M/PL/SSD


Pedagogice Principal    Pedagogice


361.INSTRUCTOR EDUCAȚIE EDUCATOR PUERICULTOR

362.INSTRUCTOR EDUCAȚIE


M    2

363.    ADMINISTRATOR    M    1

364.    ASISTENT MEDICAL    PL/S/SSD    1

365.INGRIJITOARE    G    1

366.SPALATOREASA    G    1

367.INFIRMIERA    G    2

368.    MUNCITOR CALIFICAT    G    2

(bucatar)

369.    MUNCITOR CALIFICAT    G    1

(electrician)


Principal


Principal


Medicale


TOTAL= 1+15

CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA "CIRESARIIII"


NR.

CRT.


FUNCȚIA


NIVEL NR.    GRAD/    STUDII

STUDII POSTURI TREAPTA Domeniul de licenta/specializarea


370.SEF CENTRU PRIMIRE Inspector specialitate

371.EDUCATOR


372.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M    9

373.    REFERENT    M    2

374.    PSIHOLOG    S    2

375.    LOGOPED    S    1

376.    MAGAZINER    G/M    1

377.    ADMINISTRATOR    M    1

378.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G    8

379.    MEDIC    S    1

380.    ASISTENT MEDICAL PL/SSD/S    5

381.    MUNCITOR CALIFICAT G    3

(bucatar)

382.    MUNCITOR NECALIFICAT G    1

(ajutor bucatar)

383.    MUNCITOR CALIFICAT    G    2

(lenjereasa)

384.SPALATOREASA    G    3


II

Principal

Principal

IA

Principal

Principal


Specialist

Principal

I

I


Stiinte Socio-Umaniste/Asistenta Ssociala/ Administrație Publica

Pedagogice/Teologie/

Stiinte Socio-Umaniste/Ed.fizica si sport


Psihologie

Psihopedagogie speciala


Medicina

Medicale


385.INGRIJITOARE

386.PREOT

S

1

I

Teologie

387.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lacatus mecanic)

388.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(electro-mecanic)

389.SOFER

G

4

390 .PAZNIC

G/M

4

TOTAL

= 1+ 61

ADĂPOSTUL DE ZI SI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

391.SEF ADAPOST -

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/

Inspector specialitate

Asistenta Sociala/Administratie Publica

392.EDUCATOR

s

2

Principal

Stiinte Socio-Umaniste/

Pedagogice

393.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

4

Principal

394.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

395.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie

396.REFERENT

M

1

IA

397.MAGAZINER

G/M

1

398.ADMINISTRATOR

M

1

I

399.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G

4

400.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

401.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

4

Principal

Medicale

402.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

403.MUNCITOR NECALIFICAT

G

1

I

(ajutor bucatar)

404.SPALATOREASA

G

2

405.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lenjereasa)

406.ÎNGRIJITOARE

G

2

407.MUNCITOR CALIFICAT

G

4

1

(fochist)

18

408.    MUNCITOR CALIFICAT    G    1

(instalator)

409.    MUNC1TOR CALIFICAT    G    1

(mecanic)

410.    ȘOFER    G    4

411.    PAZNIC    G/M    4

T O T A L = 1 + 42

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PROTECȚIA COPILULUI -

APARTAMENTE SOCIALE DE TIP FAMILIAL

NR.    FUNCȚIA    NIVEL

CRT.    STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA D<

STUDII

)meniul de licenta/specializarea

412.SEF COMPLEX -Inspector specialitate

S

1

11

Stiinte Socio-Umaniste/

Administrație Publica

413.EDUCATOR

S

2

Principal

Pedagogice/Stiinte Socio-Umaniste

414.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

10

Principal

415.REFERENT

M

1

416.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie

417.PSIHOPEDAGOG

S

1

Psihopedagogie

418.MEDIC

s

1

Primar

Medicina

419.ASISTENT MEDICAL

PL

2

420.MAGAZINER

M

1

I

421.SUPRAVEGHETOR NOAPTE

G

10

422.MUNCITOR CALIFICAT

G/M

2

I

(bucatar)

TO TA L = 1 +31

423.    CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

TOTA L =100

COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR

VIOLENTEI IN FAMILIE

CENTRUL PENTRU ADAPOSTIREA VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMILIE

NR.

CRT.

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAI)/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

424.SEF CENTRU -

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/Asistenta Sociala

Inspector specialitate

425.ASISTENT SOCIAL

SSD

3

Principal

Asistenta Sociala

426.PSIHOLOG

S

2

Principal

Psihologie +

curs specific mediator

427.CONSILIER JURIDIC

s

1

11

Stiinte Juridice

428.EDUCATOR

PL

1

Principal

Pedagogice

429.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

5

Principal

430.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G

2

431.MEDIC

S

1

Specialist

Medicina

432.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

3

Principal

Medicale

433.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

II

(bucatar)

434.PAZNIC    G/M 3

TOTAL = 1+ 22

SERVICIUL DE RECUPERARE, REABILITARE SI REINSERTIE

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

435.ASISTENT SOCIAL

SSD

1

Principal

Asistenta Sociala

436.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie + curs specific mediator

437.CONSILIER JURIDIC

S

I

II

Stiinte Juridice

438.EDUCATOR

PL

2

Principal

Pedagogice

TOTAL =5

SERVICIUL DE ASISTENTA SOCIALA SI CONSILIERE A AGRESORILOR

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

439.ASISTENT SOCIAL

SSD

1

Principal

Asistenta Sociala

440.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie + curs specific mediator

441.CONSILIER JURIDIC

S

1

II

Stiinte Juridice

442.EDUCATOR

PL

2

Principal

Pedagogice

TOTAL =5

CENTRUL DE ZI “ GEORGE CALINESCU “

NR.    FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.

STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

443.MAGAZINER

G/M

1

I

444.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

2

Principal

445.EDUCATOR

S

1

Principal

Pedagogice/Exacte/

Stiinte Socio-Umaniste

446.MUNCITOR NECALIFICAT

G

1

I

(ajutor bucatar)

447.INGRIJITOARE

G

1

TOTAL = 6

CENTRUL DE ZI “ MIHAIL SADOVEANU “

NR.    FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.

STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

448.MAGAZINER

G/M

1

I

449.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

2

Principal

450.EDUCATOR

S

1

Principal

Pedagogice/Exacte/

Stiinte Socio-Umaniste

451.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(bucatar)

452.ÎNGRIJITOARE

G

I

TOTAL=6

CRESA SF. STELIAN

NR.

CRT.

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

453.SEF CRESA -

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/Medicina

Medic/Inspector specialitate

454.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie

455.EDUCATOR

S

2

Principal

Pedagogice/

Stiinte Socio-Uir

456.EDUCATOR

SSD

1

Principal

Pedagogice

457.EDUCATOR

PL

1

Principal

Pedagogice

458.EDUCATOR PUERICULTOR

SSD/PL/M

2

Principal

Pedagogice

459.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

10

Principal

460.MAGAZINER

G/M

1

461. ADMINISTRATOR

M

1

1

462.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

463.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

4

Principal

Medicale

464.SORA MEDICALA

M

1

Principal

465.INFIRMIERA

G

25

466.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

467.MUNCITOR NECALIFICAT

G

2

I

(ajutor bucatar) 468.SPALATOREASA

G

2

469.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lenjereasa)

470.INGRIJITOARE

G

4

471.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

III

(tamplar)

472.PAZNIC

G/M

4

TOTA L =1+66

CRESA

SF. ANDREI

NR.    FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.

STUDII    POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

473.SEF CRESA -

Medic/Inspector specialitate

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/Medicina

474.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

475.EDUCATOR

s

3

Principal

Pedagogice/

Stiinte Socio-Umaniste

476.EDUCATOR

PL

1

Principal

Pedagogice

477.EDUCATOR PUERICULTOR SSD/PL/M

2

Principal

Pedagogice

478.INSTRUCTOR EDUCAȚIE

479.MAGAZINER

M

G/M

5

1

Principal

480.ADMINISTRATOR

M

1

I

481.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

482. ASISTENT MEDICAL

483.INFIRMIERA

PL/SSD/S

G

3

13

Principal

Medicale

484.    MUNCITOR CALIFICAT (bucatar)

485.    MUNCITOR NECALIFIC^ (ajutor bucatar)

486.SPALATOREASA

G

lT    G

G

2

2

2

I

I

487.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lenjereasa)

488.MUNCITOR CALIFICAT

G

4

I

(fochist)

489.INGRIJITOARE

G

4

490.PAZNIC

G/M

4

TOTA

L = 1 + 50

CRESA

ARIEL ”

NR.    FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.    :

STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

491.SEF CRESA-

Medic/Inspector specialitate

S

1

II

Psihologie/Stiinte Socio-Umaniste/ Medicina

492.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

493.EDUCATOR

s

4

Principal

Pedagogice/Stiinte Socio-Umaniste

494.EDUCATOR PUERICULTOR SSD/PL/M

2

Principal

Pedagogice

495.INSTRUCTOR EDUCAȚIE

M

6

Principal

496.MAGAZINER

G/M

1

497.ADMINISTRATOR

M

1

I

498.MEDIC

S

I

Primar

Medicina

499.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

2

Principal

Medicale

500.INFIRMIERA

G

12

501.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

1

(bucatar)

502.MUNC1TOR NECALIFICAT

G

2

I

(ajutor bucatar) 503.SPALATOREASA

G

1

504.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lenjereasa)

505.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(fochist)

506.ÎNGRIJITOARE

G

2

507.PAZNIC    G/M    2

TOTAL = 1+ 41

CRESA „AURORA”


NR.

CRT.


FUNCȚIA


NIVEL

STUDII


NR.

POSTURI


508.SEF CRESA -    S

Medic/ Inspector specialitate

509.    PSIHOLOG    S

510.    EDUCATOR    S

511.    EDUCATOR PUERICULTOR SSD/PL/M

512.INSTRUCTOR EDUCAȚIE    M

513.    MAGAZINER

514.    ADMINISTRATOR

515.    MEDIC

516.    ASISTENT MEDICAL

517.INFIRMIERA


518.    MUNCITOR CALIFICAT (buca tar)

519.    MUNCITOR NECALIFICAT (ajutor bucatar)

520.SPALATOREASA

521.    MUNCITOR CALIFICAT (lenjereasa)

522.    MUNCITOR CALIFICAT (fochist)

523.    ÎNGRIJITOARE


G/M

M

S

PL/SSD/S

G

G

G

G

G

G

G

G/M


1

1

4

2

6

1

1

1

2

12

1

2

1

1

2

2

2


GRAD/    STUDII

TREAPTA Domeniul de licenta/specializarea

II    Psihologie/

Stiinte Socio-Umaniste/Medicina

Principal    Psihologie

Principal Pedagogice/Stiinte Socio-Umaniste

Principal    Pedagogice

Principal

Primar    Medicina

Principal    Medicale

I

I

I

I


524.PAZNIC

TOTAL = 1+ 41

TOTAL POSTURI DGASPC Sector 5 = 2.058, din care :


-    Aparat propriu    - 276

-    Centre    - 312

-    Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice -100

-    Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor in Familie - 33


-    Asistenți Maternali Profesioniști - 150

-    îngrijitori - 25

-    Asistenți Personali - 950

-    Asistenți Personali Profesioniști -10

-    Crese program Zi si Saptamanal - 20224


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


COMISIA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ PENTRU

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Sl PROTECȚIE

A COPILULUI SECTOR 5

PERSOANELE CU HANDICAP

ADULTE

DIRECTOR GENERAL


DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI, PERSOANEI ADULTE SI FAMILIEI DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


ANEXA NR. 1 la HCL Sector 5 Nr.


SECRETAR


COMISIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI


SERVICIUL INFORMARE CETATENI (9)


COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN (3)


SERVICIUL PRELUCARE INFORMATIZATĂ A DATELOR (14)


BIROUL SECRETARIAT COMISIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI sl COMISIA DE EVALUARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP

(7)
Nr. Personal: TOTAL 2058, din care:

Aparatul propriu : 276 -total din care : funcțiipubSce, total    = 217

funcții publice conducere =    26

funcții publice execuție = 191 funcții contractuale, total = 59 funcții contractuale conducere =    5

funcții contractuale execuție =    54

312 - Centre, total din care :

27-    ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. NICOLAE"

23-ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. MAFIA"

16- CENTRUL DE ZI "SF. MARI A"

14- CENTRUL MATERN AL "SF. MARI A"

62- CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA "CIREȘARIIII" 20- Centrul de zi"Sf. Ana"

6- Centrul de zi "George Călinescu"

6- Centrul de zi”Mihail Sadoveanu"

43- Adăpost de zi și de noapb pentru copii străzii 35- Centrul de Tip Rezidențial pt copiii cu dizabiBtati

28-    Centrul de zi pt. recuperarea copiilor cu dizabilitati

32- Complex de Servicii pentru Protecția Copilului - APARTAMENTE SOCIALE DE TIP FAMILIAL

33 - Complexul de servicii sociale pentru protecția victimelor violenței în familie

100 - Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice

25 - îngrijitori la domiciiu

10 - Asistenți personali profesioniști

950 - Asistenti personali 150 - Asistenti maternali profesioniști 67 - CRESA "SF. STELIAN"

51 - CRESA "Sf. ANDREI"

42 - CRESA "ARIEL"

42 - CRESA "AURORA"